Skip to main content

Full text of "De schoolkwestie"

See other formats


;• èm-W' 


LA8ÖÏ 


K 


j / 


1 

I 

1 


^ 


^: 


NAAR AANLEIDING 


VAN  HET 


)NDERWIJS-DEBAT 


IN DE KAMER. 

/\braWayKV   Kuypar 


AMSTEEDAM, J. H. KRUYÏ. 
♦N^ 1875.     «, 


De Onderwijskwestie staat nogmaals shibboleth bij de stembus te 
worden. 

Men wemchte dat, wat daarover in de kolommen van De Standaard 
geschreven werd, vóór  Juni in wijder  kring verspreid mocht worden, 

Aan dat verlangen wordt door dezen herdruk voldaan. 

Ter toelichting gaan vooraf de redevoering van Br. Kuyper, in 
December IL gehouden, bij de beraadslaging van het Lager Onderwijs, 
en het debat tunschen de heeren Kappeyne van de Coppello en Kuypei', 
voor zooverre dit tot toeliehting  van achterstaande .artikelen  noodig is. 

Deze brochure zal door andere gevolgd worden. {Zie achterzijde van 
den omslag). 


REDEVOERINO, gehouden door Dr. A. Kuyper, 
in de Zitting van de Tweede Kamer der 
Staten-Generaal van 7 December 1874. (Al- 
gemeene beraadslaging over het lager On- 
derwijs). 


Mijnheer de Voonzitter. Ik hoop mij niet schuldig te maken 
aan nationale dagdieverij, indien ik verlof vraag bij dit artikel, 
voor 't eergt, misschien voor ééns slechts, mijne opinie te zeggen 
over de quaestie van het lager onderwijs. Te meer doe ik 
^iaarbij een beroep op de welwillendheid der Kamer, wijl ieder mij 
zal toestemmen, dat zoo ooit dan van deze materie gezegd kan 
worden : Facilius est incipere quam reperire Jineni. Intusschen, waar 
ik kan, zal ik  bekorten. 

En dan stel ik op den voorgrond, dat het allerminst mijne be- 
doeling is een partij-programma te geven in den kwaden zin van 
dat woord, alsof ik daarbij uitsluitend de behartiging der belangen 
van ééne enkele groep, éêne enkele rigting, een enkel streven dat 
zich in de natie openbaart, op het oog had. Mij dunkt eene staat- 
kundige party voldoet dan eerst aan de eischen die men haar stellen 
moet, indien zij zoodanig programma uit hare beginselen weet af 
te leiden, waardoor zij niet alleen de belangen harer geestverwan- 
ten, maar allereerst die van het volk als volk weet te waarderen 
en  te behartigen. 

Ook mij is het daarom van deze plaats niet te doen om de uit- 
sluitende verdediging van de belangen der Christelijk-nationale 
school, maar van de volksschool in het algemeen. Ik zou zelfs 
meenen te kort te doen aan de verpligting, die op mij als Volks- 
vertegenwoordiger rust, als ik alleen lette op de 60,000 kinderen die 
op de bijzondere school gaan en mijn hart niet even warm liet 
kloppen voor de hoiiderdduizenden, die hunne getfeele opvoeding 
aan de openbare school ontvangen. 

Maar juist daarom kan ik mij dan ook niet laten opsluiten in 
het dilemma, waarin tot dusverre deze quaestie nog hing. Het 
dilemma: „gezindheidsscholen, of het schoolstelsel gebaseerd op den 
voet van schijn-concurrentie" heeft zijn tijd gehad. Althans mij 
komt het voor dat die antithese verouderd is; zeer ad rem was 
een tiental jaren geleden; geheel paste in het kader van den strijd 
die hier tusschen de liberale en conservative partij is gestreden, 
maar ons niet meer kan worden opgedrongen, nu van lieverlede 
blijkt, dat de politieke ontwikkeling andere banen zoekt. 


Te minder aanvaard ik dit dilemma, omdat naar mijne vas te- 
overtuiging de schoolwet van 1857 en het daarin gehuldigd systeem^ 
in stede van aan ons vaderland den verwachten zegen te brengen; 
veeleer eene diepe scheur door ons nationaal leven trok. Het moest- 
mogelijk zijn ook ons land een schoolstelsel te geven, waarbij*geen 
partijpolitiek in het spel behoefde te komen. Het onderwijs rs mijns 
inziens niet allereerst eene politieke, maar eene sociale quaestie, 
en ik beaam te dien opzigte zonder voorbehoud het gevoelen van 
den Engelschen secretary for education , Mr. Forster, die toen hij 
zijne motie deed for leave to bring in the bill of Elementary educa- 
tion, in het Parlement verklaarde : „There never, I believe, was 
any question presented by any Go,vernment to this House which more de-, 
manded to be considered apart from any parly cotisideration.''' 

Te minder nog, wijl ik met den geachten spreker uit Utrecht 
die dezen morgen het woord voerde (al is het dat tusschen zijne 
zienswijze en de mijne misschien blijken zal eeuig verschil te bestaan) 
in zoo verre instem, dat ook uit paedagogisch oogpunt, voor zoo- 
veel het onderwijs zelf betreft, het schoolstelsel van 1857 de vruch- 
ten niet heeft gedragen, die men er van vei'wachten kon. 

Het door hem gesprokene herhaal ik niet, maar wil toch op 
enkele cijfers wijzen ter vergelijking met een elders verkregen 
resultaat. In Engeland is het nieuwe schoolstelsel nog ge.en drie 
jaren in werking en op welke resultaten kan men nu reeds wijzen? 
Volgens het laatste rapport aan het Pai'lement medegedeeld, bestond 
de schoolbevolking in Engeland en Wales in 1869 uit 1,824,306, 
en dat cijfer was onder de werking van het nieuwe schoolstelsel, in 
nog geen twee jaar, gestegen tot 2,369,000, Evenzoo waren er 
onder het oude stelsel 14,404 scholen; onder de weiking van het 
nieuwe schoolstelsel was dit getal in drie jaren tijds reeds geklom- 
men tot 17,056. Als men die gegevens vergelijkt met de bij ons 
verkregen resultaten, zoo als die blijken uit het verslag van de 
tienjarige werking onzer wet, dan vindt men, dat er in die tien 
jaren bij ons zijn bijgekomen 70,000 kinderen en 251 scholen, 
ongeveer 7000 kinderen en 25 scholen per jaar. En nu zal ik de 
Kamer niet vermoeijen met cyferberekening; men kan mij nareke- 
nen, maar de resultaten hier en in Engeland pondspondsgewgze 
tegenover elkander stellend, vind ik dat onze schoolbevolking met 
ruim 20,000 kinderen en met 215 scholen per jaar had moeten 
toenemen om met Engeland gelijken tred te houden. Er is dus 
allerminst reden om te» roemen over de uitnemende werking van 
het vigerend schoolstelsel; reden waarom ik, alvorens tot de vraag 
te komen welke verbetering ik, bij behoud van ait. 194 der Grond- 
wet, in de bestaande schoolwet mogelijk acht, die andere vraag 
wensch te stellen: welk schoolstelsel is voor onze natie het geschiktst? 
Na deze twee beide, ten slotte nog kortelijk de actuele vraag : is 
er winst te beloven van overmaat va,n ministeriele ondubbelzin- 
nigheid ? 

I. Voor wat mijne eerste vraag betreft: welk schoohtelsel is voor 
ome natie  het geschiktst ? stel ik in de eei'ste plaats  den eisch, dat 


het  onderwijs   eindelijk  eens  kome tot het regt eener zelfstandige 
positie. 

Het lageY onderwijs kon die aanvankelijk niet veroveren; en 
natuurlijk. Immers het lager onderwijs dateert, althans in den zin 
waarin wij dat woord verstaan, van- de 15de eeuw. Kbrt voor de 
hervorming vindt men de eerste verschijnselen van eene eigenlijk 
gezegde volksschool, De hervorming heeft toen die scholen gear- 
ripiëerd voor de Kerk, en ze mijns inziens althans ten deele mis- 
bruikt als middel tot bevordering en propagering van hare kerke- 
lijke denkbeelden. Ik zeg niet, dat zij dit gedaan heeft met 
verkeerde bedoelingen ; óók niet dat ze hot niet had moeten doen : 
veeleer is hare daad een zegen geweest. Maar te ontkennen valt 
niet, dat de afhankelijkheid der scholen van de Kerk wel moest 
medebrengen dat onder de schoolgeregten de religieuse schotel al- 
lengs de hoofdschotel werd, en dat uit den aard der zaak het 
seculaire onderwijs niet tot zijne A^olle kracht kon komen. Zoo bleef 
het tot 178.9. Eerst omstreeks dat jaar is, in het eene land iets 
vroeger in het andere iets later, eene revolutie in de denkbeelden 
omtrent het schoolwezen ontstaan met dat gevolg, dat althans ten 
onzent de Staat op zijne beurt de school heeft gearripiëerd, om 
zich op zijne wijze schuldig te maken aan dezelfde verkeerdheid , 
die eertijds de Kerk beging, door de school te emanciperen voor 
het Staatsidee. Ook daarvan zeg ik: de Staat deed destijds goed ; 
het was noodzakelijk dat iemand zich de verlatene school aantrok. 
Maar het onvermijdelijk gevolg was dat de school nogmaals in een 
toestand van afhankelijkheid kwam. Want ook de Staat poogde 
uit den aard der zaak hetzelfde te doen wat eertijds de Kerk deed : 
eigen  denkbeelden  te  propageren door middel van  de school. 

Dit nu behoeft, zoo ik wel zie, en mag zoo niet blijven. Het 
onderwijs is een eigenaardig volksbelang. Het onderwijs raakt een 
van de ingewikkeldste en neteligste quaestien, waai'bij alle vraag- 
stukken, en daaronder de diepste vraagstukken die het mensche- 
lijk weten tot onderzoek uitlokken, beti'okken zijn, vraagstukken 
van anthropologie en psychologie, van religie en sociologie, van 
paedagogiek en moraal. Vraagstukken die, kort gezegd, in alle 
vertakkingen van het sociale leven ingrijpen. Nu komt mij voor, 
dat zoodanig element van het maatschappelijk leven allezins regt 
heeft op oen volstrekte zelfstandige organisatie; altijd in dien zin 
dat het onderwijs optrede in den geest van wat* de Engelschen 
noemen; a hody corporate. 

Daartoe nu zou men mijns inziens kunnen geraken indien de 
ouders, voor zoover zij geheel of gedeeltelijk het schoolgeld voor 
hunne kinderen betalen , een gemeentelijken schoolraad kozen, waarbij 
ik de quaestie openlaat, of in dien raad ook van Regeeringswege 
een lid moet worden aangesteld, en op wat wijze de onderwijzers- 
stand daarin vasten voet moet verkrijgen. Uit die gemeentelijke 
schoolraden kon men dan opklimmen tot provinciale schoolraden en 
daaruit weder tot een Rijkschoolraad. Aan deze hiërarchie zou ik 
in  mfindaat  wülen  geven:   1°.  om  het gausche beheer over het 


schoolwezen te voeren; 2°. om waar het recht van vrijheid vau 
geweten het eischt, zelf scholen op te richten in strikt neutralen 
zin; en 3°. om gehoorzaamheid af te dwingen aan de bepalingen, 
die van Staatswege voor het onderwijs zijn gemaakt. Men verstft. 
mij wel. Wat ik bedoel is geenszins eene hiërarchie in den -zin 
van de Fransche academie, maar integendeel een hiërarchische 
schoolraad in den zin van de Engelsche schoolboards. Het verschil 
is bekend. De Fransche wet zegt in Art. 10 der we-t van 1850: 
»Quatre membres du coQseil général, désignés par les Ministres {é\n3 
par Ie conseil général), dont deux ou moins pris dans son sein;" 
terwijl de Engelsche bill van 1870 in Art. 29 zegt: »The school- 
board shall be eiected in manner provided by this Act, in a bo-^ 
rough bt/ the jpersons whose names are on the burgesn roll of such 
borough for the time being in force, and in a parish not situate 
in the metropolis by the ratepayersy Of ik dan Staatsinmenging 
wil buitensluiten in dien zin, dat de Staat als Staat het onderwys 
niet als Regeeriugszaak zal hebbeu te beschouwen ? Integendeel , 
ik ben het volkomen eens met die leden dezer Kamer, die van 
oordeel zijn dat een Staat zijne roeping ten eenenmale miskennen 
zou, indien hij zich zelf den waai-borg niet verschafte, dat het thans 
levende, in zijn verband met het toekomende geslacht, dus de natie 
in de continuïteit der geslachten, wierd opgevoerd en bleef op zoo- 
danig peil van intellectuele ontwikkeling, als geëischt wordt om 
ons volk met goed gevolg de concurrentie met andere natiën te 
doen volhouden. 

Het verschil loopt dan ook slechts over de vraag : op welke wijze- 
de Staat zich van die taak moet kwijten. De geachte afgevaardigde 
uit Haarlem, die afgevaardigde uit Haarlem, die het digtst by de 
ministerstafel is gezeten, gaf hier onlangs een enkel woord over 
het onderwijs ten beste ; en heden den geachten afgevaardigde uit 
Utrecht hierop hoerende repliceeren, heb ik mg afgevraagd of ik 
mij dan wellicht in de opvatting van het Haarlerasch program had 
vergist. Wijl die geachte afgevaardigde mijn oudere is ben ik geneigd te 
gelooven dat hij juist zag. Toch zal de geachte spreker, uit Haar- 
lem zelf mij de liefste als interpreet van zijn eigen woorden zijn. 
Ik wil hem daarom zeggen hoe ik zijne woorden heb verstaan. Ik 
acht het voorzichtiger niet te vuren zoolang ik niet weet waar 
het wild zit. Zoolang ik niet met zekerheid kan nagaan waar de 
geachte afgevaardigde pogitie neemt, wensch ik nadere inlichtin- 
gen af te wachten. 

En dan kom ik er voor uit: het trof mij, dat in zijn program 
zooveel werd toegestemd en erkend wat van deze banken, eertijds 
met zooveel talent door den heer Groen van Prinsterer werd ver- 
dedigd. Onder het hooren zyner rede meende ik mij te mogen 
verheugen, dat de anti-revolutionaire begrippen metterdaad vorde- 
ringen maken. Ik wijs slechts op een tweetal punten, steeds met 
logische consequentie door den heer Groen van Prinsterer bestre- 
den: op het valsche denkbeeld van een contrat social en op het 
voor  een degelijk staatsrecht onbestaanbaar uitgaan van de indivi- 


duen. Nu voerde de geachte afgevaardigde ons terug naar den tijd 
toen werkelijk eene machtige partij in den lande die meeningen 
koesterde; en zei er van: »Als wij vijf en twintig jaren terugblik- 
ken, dan zien wij, dat de algemeene opvatting deze was, dat de 
Staat niets anders is dan eene grjoote politiemacht, die slechts te 
zorgen had voor de veiligheid . van de personen en goederen der 
tijdelijk onder zijne hoede te zamen levende ingezetenen, en dat 
ieder van dezen een deel van zijne vrijheid en van zijne be- 
zittingen moest opofferen, om zich daarvoor die hescherming van den 
Staat te koopen,"' en hij vonnisde die zienswijs in dier voege: ^Maar 
die redeneering gaat niet  meer op^ 

Is dit iets anders dan de bestrijding van het contrat social en 
van dat individueel beginsel, door Renan zoo geestig gestigmati- 
seerd en gecastigeerd, toen hij schreef: »Le code de la révnlation 
ne semble avoir été fait, que pour celui qui naitrait enfant trouvé 
et qui mourrait celibataire,'^ dat .is, voor hem die zonder banden des 
bloeds in de wereld kwam en haar verliet zonder betrekkingen na 
te laten? 

Maai' er is meer. Steeds heeft de heer Groen van Prinsterer 
van deze banken met- kracht het historisch beginsel gehandhaafd ; 
en nu vind ik weder in de rede van den geachten afgevaardigde 
uit Haarlem, dat ook door hem do continuïteit der geslachten in 
het nationale leven met ernst wordt bepleit. Ik zal de uitvoerige 
woorden niet volgen; ieder die ze .hoorde weet dat de geachte 
afgevaardigde uitvoerig aandrong op de erkenning van het solidair 
verband der natie in haar geslachte. Toch is daarmede het pleit 
nog niet beslist. De Fransche revolutie toch kende eene dubbele 
phase, die van 1789 en die van 1793; die van 1789 de sterk ge- 
prononceede overdrijving van het individueele standpunt, en 1793, 
de sterke en even gevaarlijke prononceering van het despotisch 
gezag,  het Staatsabsolutisme. 

Janet erkent in zijn pas geschreven Philosophie de la Revolution, 
die keerzijde der revolutie met zoovele woorden: »La revolution," 
zegt hij, »a vouln atteindre Ie droit et «'« su employer quelaforcey 
de sorte qu'en même temps qu'elle cherchait a établir la justice, 
tlle la violaii." 

Welnu, bleek metterdaad dat het Haarlemsche pi'ograra strekte 
om hier die tweede phase der Fransche revolutie, dat Staatsabso- 
lutisme in te leiden, dan ware de principipele tegenstelling uitge~ 
maakt, maar ook dan vrees ik niets, want dan sta ik met den 
heer Messchert van Vollenhoven in de vaste en onwrikbare over- 
tuiging, dat niets in ons goede Nederland met zijn aiouden zin 
voor burgervrijheid, die altijd de hartader onzer politiek is geweest, 
zoo onmogelijk zou kunnen  slagen als een dergelijk streven. 

Intusschen ik beslis nog niet. Op het speciale stuk van het on- 
derwijs vind ik veeleer in de rede van den geachten afgevaardigde 
uit Haarlem veel, dat mijne sympathie heeft. Hy wil Grondwets- 
herziening, ik ook. Hij erkent, »dat de Staat niet voor alles zelf 
kau zorgen," en zegt dat  het dan geschieden moet door particuliere 


krachten, georganiseerd in vereenigingen, en wenscht dat deze een 
publiekrechtelyk karakter zullen erlangen. «Natuurlijk," zoo zegt die 
geachte afgevaardigde, ;/kan dat alles niet ondernomen worden door 
den Staat alleen ; hij moet particuliere krachten te hulp roepen, eu 
ook die zouden te kort schieten, wanneer zij niet konden gebruik 
maken van het middel van vereeniging. Dergelijke vereeniging werke 
als rechtspersoon : zij heeft, al blijft zij burgerlijk maatschappelijk, 
altijd een publiekrecktelijk karakter." Spreker doelde hierbij op ma- 
terieele belangen, maar bestaat er nu bij hem bezwaar om ditzelfde 
denkbeeld toe te passen ook op de zedelijke volksbelangen ? Beant- 
woordt de geachte spreker deze vraag toestemmend, dan onderschrijf 
ik op mijne beurt gaarne zijne woorden, waar hij zegt: »dat de 
Staat niet kan overlaten aan het toeval de zorg voor het onder- 
wijs." Evenzeer stem ik hem toe, »dat de concurrentie op dat 
stuk onmogelijk is." Men spreke, dus liet hij zich uit, niet van 
concurrentie, want mijns inziens is deze evenmin denkbaar tus- 
schen particulier en openbaar onderwijs, als tusschen de rechtsspraak 
door scheidslieden, en die tusschen rechters van den Staat." Kon 
dus ook hij tot het stelsel komen dat de Staat moet waken voor 
het onderwys, maar, zelf niet bij machte zijnde daarin te voorzien, 
de particuliere krachten moet te hulp roepen en aan deze, in den 
vorm van corporatien optredend , een publiekrechtelijk karakter be- 
hoort te geven, dan komt hij het Engelsche stelsel, dat mij toe- 
lacht, reeds zeer nabij ; een stelsel, dat hier nog te beter kan 
slagen, wijl wij bezitten, wat in Engeland ontbreekt, de geweste- 
lijke, provinciale tusschenschakel tusschen het Rijksgouvernement eti 
de gemeenten. 

De Staat zou  ik  willen plaatsen voor een  recht en een plicht. 

Aan den Staat het recht: X'^. vAMindirecten schooldwang {hiQVO'jQV 
stiaks); 2°. recht van legislatie, dus ook tot bepaling van het peil 
waarop het onderwijs staan zal; 3". het recht van controle en in- 
spectie, en 4". het recht van diplomering, of wil men, het recht 
tot uitreiking van ondtrwijsacten. 

Maar dan ook een plicht tot het uitreiken van acten van be- 
kwaamheid aan hem, die onderwijzen wil. Een plicht gegrond 
op het recht van den Staat om indirecten schooldwanj op te leg- 
grn. Let wel: indirecte schoolplicht, dat is, ik acht den Staat 
allezins bevoegd om het volle genot van de rechten, die hij als 
Staat aan zijne burgers toekent, afhankelijk te stellen van zekere 
conditiën, waaraan zijne burgers moeten voldoen. Betwist niemand 
aan den Staat het recht om iemand, wiens denkvermogen in het 
ongereede kwam, zekere rechten te ontnemen, die hij anderen gunt, 
dan zie ik niet in, waarom men het volle genot van die rechten 
niet evenzeer afhankelijk zou mogen stellen van het voldoen aan 
zekere minimaal-eischen van intellectueele ontwikkeling. 

Maar hiex'uit vloeit dan ook een plicht  voort. Wanneer de Staat 
eischt, al  is het indirect, dat  ieder die de rechten, die hij verleent, 
genieten  wil  lager onderwijs zal ontvangen, dan behoort  de Staat . 
ook te rekenen met het feit, dat niet alle ouders het geldelijk vei- 


mogen bezitten om te voorzien in de kosten van onderwijs voor hun 
kroost; en deswege zijn plicht erkennen om finantiëel te helpen, 
in dien zin, dat, stel het gemiddelde cijfer van kosten van elk kind ware 
ƒ 25 — eene raming veel booger dan tegenwoordig geldt — de 
Staat verplicht zou zyn om aan de ouders te betalen alles of zoo 
vele deelen van deze som, als aan hun eigen vermogen te kort 
schoot: dus niet, om gelijk men thans doet, de leden der maat- 
schappij te verdeden in iwee klassen : vermogenden en onvermogen- 
den, — (die verdeeling is onwaar. In de werkelijkheid vindt men 
zeer verschillende toestanden. Men vindt ouders die alles, anderen 
die een deel, anderen die twee of meer deelen, en eindelgk de- 
zulken, die niets kunnen betalen) — maar volgens een tarief, zoo- 
dat elk van Staatswege ondersteuning ontving overeenkomstig zijn 
vermogen. Kon dat stelsel gevolgd worden, dan zou ik aan de 
tegenstanders willen vragen : wat verlangt ge nu nog meer voor 
den Staat? Dan toch hadt ge de zekerheid dat alle hinderen van 
uw volk onderwijs ontvingen, en dat dat onderwijs beantwoordde 
aan de door den Staat gestelde eischen. Mij dunkt, slechts één 
antwoord zou op die vraag te geven zyn. Ik hoop echter, dat het 
niet gegeven zal worden. Men zou namelijk kunnen zeggen: dan 
missen wij nog dat eene voordeel, dat wij thans hebben, om het 
Kantiaansche deïsme aan de jeugd in te prenten. Ik geloof niet 
dat men dat antwoord zal geven, maar let wel, indien het aan- 
vaard werd, was daarmee tevens het afdoend bewijs geleverd dat 
er waarheid scbool in de karacteriseering door den heer Groen van 
Prinsterer van de Staatsschool gegeven : dat ze is de geprivile- 
gieerde secteschool van een zeker godsdienstig stelsel. 

Nog op een tweeden plicht van den Staat wijs ik u : het waken 
voor de gewetensvrijheid. Zal het goed zijn, dan dient er waarborg 
te bestaan, dat de gewetensvrijheid op het schoolterrein nooit kan 
worden gekwetst, Het stelsel zou er weinig gevaar voor bieden, 
maar kwam het voor, dan diende de Staat tot het uiterste die 
vrijheid te veiligen, en wel op vierderlei wys : 1°. door de oprich- 
ting van strikt neutrale scholen, aan de schoolraden te gelasten; 
2°. door huisonderwijs ; 3°. door het verleenen van alterum tantum; 
en 4°. en hierbij heb ik speciaal het oog op zeer enkele kinderen 
van Israëlieten, die in sommige provinciën ten platten lande ver- 
spreid wonen en toch op godsdienstig onderwijs prijs stellen, door 
het oprichten van provinciale kostscholen. Gaat men de finantiëele 
zijde van dit stelsel na, dan zal men zien, dat de meerdere kosten 
daarvan slechts zouden bedragen : een millioen. Op dit oogenblik 
worden door het Eijk, door de provincie en de gemeente gezament- 
lijk voor hot openbaar lager onderwijs reeds besteed 51/2 millioen. 
Komen hierbij de circa 90,000 kinderen, die thans nog buiten de 
school zijn, dan zullen natuurlijk de kosten van het onderwijs met 
circa een vierde vermeerderen. Dit brengt ons reeds op circa 
7 millioen. De kosten voor de belooningen van het onderwijzend 
personeel op de lagere school, die nu reeds ruim ƒ 2,980,000 zou- 
den  bedragen,  eischen  verhooging.   Men  wil  het  minimum van 


10 

ƒ 400 op ƒ 900 brengen. Reken hierbij dat het personeel voor de 
klassen zal vermeerderd worden, en eene meerdere som van twee 
millioen is stellig niet te hoog geraamd. In de onderetelling dat 
het tegenwoordige stelsel goed en consequent wierd uitgevoerd e'ii 
dus de vrije school al weer wegslonk, wat nieuwe Staatsuitgaven 
vorderen zou, kan men dus veilig het budget op bijna elf millioen 
ramen, terwijl het stelsel door mij aangegeven, ongeveer twaalf 
millioen zou kosten. 

En vraagt men nu wat de voordeden van dit stelsel zijn zou- 
den, dan antwoord ik : 1°. dat men uit de abstractie der theorie tot 
de eischen van het concrete leven zou terugkeeren. De Staat heeft, 
waar van onderwijs sprake is, te doen met kinderen, en bij kin- 
deren vooral gaat de separatie van de onderscheiden deelen van 
hun leven niet op. Eerst de volwassen, en wêl de ontwikkelde 
mensch, bezit het vermogen om zoo te abstraheren, dat hij de on- 
derscheidene uitingen van zijn leven vanéén scheidt. Niet alzoo 
het kind. Bij het kind is èn het sociale, èn het zedelijke, èn het 
godsdienstige, èn het intellectueele leven nog in een zelfden knop 
zaamgevat. 

Ik geef volkomen toe, dat bijv. de natuurkundige het volste recht 
heeft om te zeggen : als ik de natuur waarneem, leg ik mijn hart 
het zwijgen op, abstraheer mijne werkelijke persoonlijkheid, en ge- 
bruik eenvoudig mijne instrumenten om waar te nemen en straks 
mijne waarnemingen door mijn denken te verbinden. Maar, wat 
ik bij den natuurkundige geoorloofd acht (mits hij niet de fout 
bega, die zoo dikwijls begaan wordt, om stelsels op te bouwen 
omtrent geestelijke dingen, waarvan de natuur hem niets leert), 
zoo betwist ik niettemin aan den Staat het recht om zulk eene 
separatie reeds  bij  het kind te maken, 

Hoe wil men het zedelijk, godsdienstig en intellectueel leven bij het 
kind zich doen ontwikkelen, tenzij men het neme in die eenheid, 
die in het werkelijk leven voor het kind de eenige bestaansvorm is ? 

De geachte afgevaardigde uit Utrecht wees er op, dat onder het 
tegenwoordig schoolstelsel, de zedelijke standaard van het natio- 
nale leven niet vooruitging. Nu laat ik in het midden of er met- 
terdaad aanleiding voor is, om dergelijk verwyt aan ons school- 
stelsel te doen ; steeds zal het moeielijk zijn zulk een pleit te 
beslechten. Maar onloochenbaar is het dat, waaneer de lagere volks- 
klasse meer tot bewustz^n van hare kracht komt door de meerdere 
kennis, die men haar brengt, de vraag ernstige overweging ver- 
dient: is het kweeken van kennis niet het geven van een wapen 
in eene hand, waar het dan alleen veilig is, indien die hand 
tevens in eene zedelijke richting wordt geleid? Let op eené mede- 
deeling in de Quarterly review van deze maand, waarin erkend 
wordt, dat bij het opmaken van de laatste statistische gegevens 
voor de strafrechtspleging te Londen, gebleken is, hoe de vermin- 
dering der wanbedrijven voor het grootste gedeelte te wijten is aan 
den invloed der Christelijke philanthropie. Een uittreksel van die 
statistiek vindt men onder anderen in het  Vaderland. 


11 

Voorts, een ander niet minder belangrijk voordeel is 2o. de 
emancipatie van het onderwijs in de vaderlandsche geschiedenis. Zal 
ons volk niet langzamerhand ontaarden in een groep van wereld- 
burgers, maar het echt nationale leven voortdurend gekweekt wor- 
den, dan is, wie stemt het niet tóe? het onderwijs in de vader- 
landsche geschiedenis daartoe het van zelf geboden middel. Denk 
nu aan een recent voorbeeld.  Ik haal het aan, sine ira ac  studis. 

In de eerste zitting van de vorige week heeft de heer C. van 
Nispen, op mijn beweeren, dat ook het tijdperk van Willem den 
Zwijger en van onze republiek eene schoone bladzijde in onze 
geschiedenis besloeg, geantwoord : hoe kunt gij van mij vergen, 
dat ik een tijdperk schoon zal vinden, waarin mijne geloofsgenoo- 
ten vervolgd zijn? Ik eerbiedig die overtuiging ten volle. Maar 
let op de gevolgtrekkingen, die er uit voortvloeien. Hij keurde 
dat tijdperk natuurlijk niet daarom minder schoon, omdat des hoe- 
ren van Nispens geloofsgenooten, maar omdat burgers om des ge- 
loofswille vervolgd worden. Ga nu terug. In het tijdperk dat 
daarachter lag, was de geloofsvervolging van nog vrij wat erger 
natuur; onverschillig waar ze trof; en in de grafelijke regeering 
vinden we tot zelfs in de 11de en 12de eeuw sporen van vervol- 
ging, bij ontdekking van ketterij. En evenzoo, na 1789 vinden we 
in de histoire contemporaine weer sporen van soortgelijke vervol- 
ging, ditmaal van de afgescheidenen. Respecteer nu, gelijk ik doe, 
elks overtuiging en elks smaak, maar dan vraag ik toch : wat 
blijft er, als men, gelijk de wet en mijns inziens te recht eischt, 
op de neutrale volksschool zulk eene overtuiging ontzien moet, 
van uw  onderwys in de vaderlandsche geschiedenis? 

Een derde voordeel zou zijn dat het onze politiek verbeteren zou. 
Onze politiek, wie erkent het niet? is bedorven, juist doordien de 
onder wij squaestie de spil is geworden waarop die politiek zich be- 
weegt. Welnu, eerst wanneer op dit punt de partijen verzoend en 
aan elke rigting regt en gewetensvrijheid zal gewaarborgd zijn, 
kan de mogelijkheid voor ons politiek leven geboren worden, om 
uit het keurslijf en het gewrongen verband waarin wij thans 
gekneld zitten, los te komen; en eerst dan zal een nieuwe en 
frissche stroom ontspringen, waaruit nieuwe stelsels en programmata, 
en daardoor zuiverder partijformatien, in het leven kunnen treden. 

Eindelijk 4°. Ook> de ouders komen eerst door zulk een stelsel tot 
hun regt. Thans zijn school en ouders twee en hoogst bedenkelijk 
de gevolgen uit die scheiding voortvloeijende. Of is het wonder 
dat de banden van gehoorzaamheid en onderwerping, die de kin- 
deren aan de ouders moeten verbinden verzwakt worden door het 
tegenwoordige schoolstelsel? Kinderen die school gaan staan het 
grootste gedeelte van den dag onder de leiding van den meester. 
Is nu deze, in vele oijzichten, andere denkbeelden toegedaan, dan 
vader en moeder, moet dan het kiud, dat reeds uit zijn aard 
dikwijls te huis tegen de denkbeelden zijner ouders in verzet kwam, 
in de opvattingen van zijn meester geen steun vinden tegen zijne 
ouders,   en  moet daar niet  uit volgen tekortschieting in  den eer- 


12 

bied dien zy aan bun ouders ver^obuldigd -zijn? Dit zijn geen 
bersenscbimmen. Van soortgelijke feiten kan ieder zicb in de 
buisgezinnen overtuigen. En is het dan of is bet niet, vooral waar 
de sociale quaestie zicb al sterkar doet gelden, van bet uiterste 
belang dat de beginselen van orde en gezag, die in de zamenleving 
van bet buisgezin bun oorsprong vinden, eer versterkt worden dan 
verzwakt? Ik voeg er nog dit bij: het stelsel dat ik aanprees, rust 
op echt  Nederlandsche beginselen. 

De beer Tak beeft onlangs in deze Kamer, by de discussie over 
den waterstaat, geëiscbt, dat tocb op dit gebied vooral de Neder- 
landscbe beginselen moeten gebandbaafd en de Franscbe zooveel 
doenlijk verbannen worden. Te regt zoo ik meen. Want meer dan 
iets anders beeft onze waterstaat, door zijn vrij en corporatief be- 
stuur van dijken en polders, van waterschappen en heemraadschap- 
pen, ons nationaal karakter gevormd. Waar ik nu niet anders be- 
oog, dan om op bet onderwijs dat zelfde vrije en corporative stelsel 
toe te passen, schenkt gij mij wel elk nader bewijs, dat wat ik 
aanprijs werkelijk op Nederlandsche beginselen berust. 

Slechts twee bezwaren zouden mijn stelsel in uw oog kunnen 
drukken: of dat het te veel kosten zal, óf dat er grondwetsherziening 
toe noodig is. Welnu, op het eerste antwoord ik met den heer Haffmans : 
wij zijn rijk genoeg om fatsoenlgk te leven. Op het tweede, tot gi-ond- 
wetsherziening: wij mogen het willen  of niet, het komt tocb. 

II, ijit brengt mij van zelf tot bet tweede punt dat ik bespre- 
ken wilde : Wat is er nu reeds te doen, door herziening van de school- 
wet tot verbetering in den  bestaanden toestand? 

Het stelsel van publiekregtelijke corporatie, bet spreekt van 
zelf, is onder de tegenwoordige Grondwet niet te bereiken. Im- 
mers art. 194 handhaaft 1°. niet slechts het regt van leglislatie 
en controle, maar wil ook dat de Staat, langs administrativen weg, 
zelf onderwijzend optrede; 2o. bet stelsel van schijnconcurrentie ; 
3o. twijfel ik of onder onze tegenwoordige Grondwet een conscientie 
clausule zou te vinden zijn, die de gewetensvrijheid in Nederland 
ten volle waarborgde. 

Nu wil ik ook ten opzigte van de schoolwet geen partijpro- 
gramma in den kwaden zin van dit woord geven, maar mij op 
bet standpunt van de Grondwet stellend, met de meeste loyauteit 
vragen: wat is er reeds op het oogenblik te verbeteren binnen de 
perken, die ons gesteld"* zijn ? In de bekende rede die dreunde 
van het laden en springen van zeker kanon, werd mij door den 
geachten afgevaardigde uit de residentie verweten, dat ik niet 
precies genoeg was. Toen verwees ik naar dit debat, en wensch 
daaroq? thans de toen gemaakte bedenking, mij dunkt bet veiligst, 
te rescontreren door nu zeer precies te zijn. 

Welke eischen ik dan aan de tegenwoordige schoolwet zou wil- 
len stellen; of ik nóg schrapping van bet yvoord Christelijk Yr3i.ag? 
Mijnheer de Voorzitter, ik zie van dien eisch af, en zal u zeggen, 
in welken zin. Men weet, Jean Maria Farina beeft zijn proces 
tegen  zyne  concurrenten laten, varen,  zoodra  de  gebruikers der 


13 

Eau de Cologne, juist door ziju proces, op heel de wereldkaart het 
verschil tusschen de Josephs- en de Jülichsplatz kenden. Welnu, in den 
zin van luctis a non lucendo, sta het woord Christelijk mijnentwege 
in de schoolwet. Heel het volk weet thans, dat het is christiana 
a non cJiridianisando. Was daarom het eerste program van den heer 
Groen van Prinsterer doelloos? Integendeel, zijn doel is bereikt; 
het moest dienen om de natie de oogen te openen, en heel de 
natie weet thans wat er van het Christelijk karakter onzer staats- 
school zij. Daarna heeft men geëischt herziening van art. 194 der 
Grondwet, en thans algemeene gi'ondwet&herziening. Strijdt dat? Neen, 
mits men in het oog houde, dat hierbij in het spel is niet slechts 
een staatkundig beginsel, maar het al beslissende beginsel dat 
alle staatkunde beheerscht. 

Wat is de grgote grief die de Christel^k-historische richting 
tegen de tegenwoordige Staatsinstellingen heeft, eene grief zelfs 
gedeeld door velen die- niet tot onze richting behooren ? Dit, dat 
onze tegenwoordige staatsinstellingen aan eene coterie of partij, 
die eenmaal tot de hoogste macht is opgeklommen, het recht en 
de bevoegdheid geeft- om het geheele Staatsgezag te exploiteren 
te zijnen bate. Let wel, in dien zin dat zulk eene partij de ge- 
heele immense macht van het Staatsgezag besteden kan om de 
natie met hare beginselen te endoctrineren door de school. Dat 
is niet billijk; dat moest niet zoo zgn, en indien de geachte af- 
gevaardigde uit Utrecht de tirannie, die hij brandmerkte, ia dien 
zin bedoelde, sluit ik mij van heeler harte bij hem aan. Tegen 
dat stelsel sta ook mijn protest. Daaraan juist hangt het groote 
alles beheerschende staatkundig beginsel, of gij al dan niet aan 
de minderheden in den Staat waarborg wilt geven dat zulk eene 
ondragelijke tirannie tevens onmogelijk zij. Wilt gij dien waarborg 
dan moet ge het terrein van het beschreven regt zooveel mogelyk 
uitbreiden, wat aan de willekeur der administratie verblijft zoo- 
veel doenlijk beperken, en daardoor de kracht der meerderheid 
aan de banden leggen van het regt. En omgekeerd, looft gij het 
stelsel, dat op dit oogenblik ten onzent vigeert; maak dan het 
beschreven regt zoo kort mogelijk en verbreed het terrein waarop 
de party-invloed kan heerschen: 

Maar vergeet dan ook den nooddwang, die dit laatste stelsel u 
zelven oplegt. Immers, dan kunt ge er niet voor terugdeinzen, om, 
hebt ge eens den voet in den stijgbeugel, den tegenstander des 
noods met uw sporen het aangezicht open te rijten, want dit weet 
ge, gelukt het hem u uit den zadel te ligten, dan ook aan hem het recht 
ora u te tiranniseren en op zijne beurt diezelfde universele staatsmacht, 
die eerst u ten dienste stond, te gebruiken tegen u, om de natie 
te endoctrineren met beginselen die u vijandig zijn. 

Daarom : wijziging van art. 194 der Grondwet of wel generale 
Grondwetsherziening is in politieken zin een volstrekt eensluidend 
program. Het is beide malen een zelfde protest tegen het tekort 
in ivaarborg van gewetensvrijheid, waarover we ten laste van onze 
staatsinstellingen klagen. 


14 

En nu de spéciale wijzigingen, die ik zou meenen, dat nu reeds 
in onze schoolwet zijn aan te brengen. Ze zijn van tweederlei aard: 
wijzigingen uit hoofde van het paedagogisch en wijzigingen raken^g 
het regtsbeffinsel. 

Voor zooveel de paedagogische beginselen betreft, wensch'ik: 
lo. dat het tdtgebreid lager onderwijs in dier voege zich naar de 
werkelijkheid scbikke, dat het voldoe aan de vereischten, die het 
volksleven zelf stelt. Immers, het volk is niet om de school, maar 
de school om het volk. Het uitgebreid lager onderwijs moet daarom 
verschillen naarmate het gegeven wordt op het platteland of in 
de steden. Op het platteland moet het dienen voor de a. urbane 
kolonie die men op onze dorpen vindt, en 5. voor de theoretische 
opleiding van den lavdbouwer. In de steden daarentegen moet het 
voldoen a. aan de behoefte naar iets hoogere ontwikkeling van de 
lagere burgerklasse, en b. door middel van vakscJwlen, strekken tot 
theoretische opleiding voor de ambachten. 

2o. dat men bij scholen van lager onderwijs drie rangen invoere 
voor het onderwijzend personeel. Ook dit is een eisch aan den wer- 
kelijken toestaind van het volksleven ontleend. Eene. dorpsschool 
van 120 a 150 leerlingen is geheel iets anders dan eene stadsschool 
van 500 scholieren, komende uit eene bevolking, die intellectueel 
doorgaans hooger staat. De vrijheid om hulponderwijzers aan het 
hoofd eener school te plaatsen, vermeerdert het aantal rangen niet. 
Veeleer is art. 20 van de wet van 1857 eene vlek op onze wet- 
geving. En zijn er met der daad tivee soorten van scholen, dan is 
ook een dubbele rang van onderwijzers onmisbaar. Wil men den 
eenen rang dien van hoofdonderwijzers en den anderen dien van 
onderwijzers noemen, mij om het even, mits voldaan worde aan den 
eisch, dat het onderwijzend personeel voor onze steden eene hoogere 
intellectuele ontwikkeling bereike, uitgedrukt in hunne qualiteit. 

3o. herstel van de schoolhierarchie. Thans wordt een hulponder- 
wijzer door den gemeenteraad aan den hoofdonderwijzer toegevoegd. 
Dit strijdt met het monarchaal karakter van eenheid van de school, 
en daarom wensch ik dat de hulponderwijzers niet zullen benoemd 
worden dan  op voordracht van de hoofdonderwijzers. 

4o. differentiële regeling der schooluren, voor het land en voor de 
steden, opdat het onderwijs ten platten lande zich kunne schikken 
naar de behoeften van den veldarbeid, en niet deze misstand voort- 
besta, dat de dorpskinderen week op week de school verzuimen 
zonder in hun geweten te gevoelen dat hierin iets kwaads steekt; 
wijl de natuur in het dorpsleven het eischt en de publieke opinie 
het niet veroordeelt. 

5o. verhooging van het minimtim-salaris, maar niet in dien zin, 
waarin het bij voorbeeld door de Vereenigihg voor volksonderwijs 
gevraagd wordt, die in dezelfde fout vervalt als de schoolwet, 
door namelijk een zelfde minimaal-cyfer aan te nemen voor alle 
gemeenten des rijks. Zelfs met een minimaal-cijfer van ƒ 900 zou 
de onderwijzer in Amsterdam of Rotterdam gebrek lijden, terwijl 
een ander in menig klein dorp er in  betrekkelijke weelde van zou 


15 

kunnen leven. Eisch is derhalve een tarief van minimura-salarissen, 
dat niet alleen aanwijst het minimum voor een dorp, maar ook 
de minimaal-cijfers voor da vlekken, de steden, waar het leven 
duurder is. 

60. verlaging van het cijfer der scholieren in verhouding tot het 
onderwijzend personeel, door eenvoudig van 70 leerlingen te stellen 
50 ; maar ook te beletten dat voor onderscheidene klassen dezelfde 
onderwijzer te gelijkertijd optrede. Dit is eene grove fout in onze , 
schoolwet, dat ze een onderwijzer hoogstens met een enkelen kwee- 
keling onderwijs laat geven, soms voor vier of vijf klassen te gelyk. 
Eindelijk 7o., regeling van de programmal voor de examina hij de 
wet. De programma's der examina zijn het die het peil van ont- 
wikkeling aangeven, waarop het onderwijs in de school zal staan. 
Dit nu mag nooit aan een Koninklijk besluit worden overgelaten, 
maar moet wettelyk geregeld. 

Dit wat het paedagogische "betreft; nu wat de rechtsbeginselen 
aangaat. Te dien opzichte vier eischen. 

lo. In art. 16 schrijve m.en het imperatief mandaat voor alle 
gemeentebesturen, om zooveel school-accomodation in gereedheid te 
houden als vereischt is voor het aantal kinderen, wier ouders of 
voogden toelating op de openbare school voor hunne kinderen of 
pupillen begeer en. 

Het tarief vast te stellen bij de wet. Ook die eisch is billijk. 
Thans heeft willekeur vrij spel. Denk 'onder meer aan een recent 
voorbeeld, aan wat onlangs in eene gemeente nabij Leeuwarden is 
geschied. In die gemeente van 5780 zielen, bestonden reeds 13 
openbare scholen voor lager onderwijs, en stelde de gemeenteraad 
voor er nog eene 14de school bij te bouwen. Waar? In een ge- 
hucht waar 67 gezinnen wonen, waarvan schier al de kinderen 
eene school bezochten, door particulieren opgericht, zoodat slechts 
voor de kinderen uit 3 gezinnen eene openbare school noodig 
bleek, en die openbare school was er in een hulplocaal van het 
gehucht. Ja, wat nog erger is, de ouders dier kinderen waren 
met hunne woning dusdanig gesitueerd, dat de afstand van hunne 
woning tot de reeds bestaande school even groot of nog korter 
was, dan de afstand tot de kom van het gehucht, waar men de 
nieuwe school bouwen wil. En desniettemin heeft men (zie ook 
hieruit hoezeer alle concurrentie onmogelijk is) om de concurrentie 
te dooden het plan doorgezet om nog eene 14de school op te rich- 
ten en — of het te regt of ten onregte was laat ik daar — het 
beroep van belanghebbenden op de Gedeputeerde Staten on zelfs 
op den Koning heeft niet gebaat.. 

2o. Herleiding van de abstracte theorie van art. 23 in eene concrete 
gewetensclavsule, Zoo als het artikel nu luidt schijnt het waarbor- 
gen voor de conscientie te geven, maar geeft het die inderdaad 
niet. Ik wensch dus dat men er de abstracte formule uit lichte 
en daarvoor in stee geve de concrete aanwijzing der grenzen, 
waarbinnen de onderwijzer zich in de school te bewegen heeft. 
3o. Geen subsidie, want op het stuk van onderwijs behoeft men. 


16 

gelijk de heer Groen van Prinsterer gezegd heeft, geen aalmoes 
te vragen. Ik vraag restitutie. Restitutie is de benaming die men 
gebruikt als men recht vraagt, subsidie als men eene aalmoes zoekt 
af te troggelen. Daarom restitutie, in denzelfden zin waarin dië' 
reeds feitelijk bestaat, bijv. te Amsterdam, waar het gemeentebe- 
stuur restitutie aan het Israëlistische gasthuis geeft voor de kosten 
die aan de stad bespaard worden, doordien de Israëlitische ge- 
meente voor een eigen gasthuis zorgt. Nog onlangs heeft de heer 
de Mol Moncourt in den gemeenteraad van Groningen met cijfers 
aangetoond, dat particulieren aldaar door stichting van bijzondei'e 
scholen aan den gemeenteraad eene som van ƒ 400,000 hebben 
uitgehaald, kosten, die de gemeente zelve zou hebben moeten dra- 
gen, bijaldien het particulier initiatief zich niet zoo krachtig had 
geopenbaard. Datzelfde nu geldt van alle onze groote gemeenten. 
En daarom vraag ik, dat elke gemeeute beginne met ruimschoots 
te voorzien in de behoeften van hare openbare school-accomodation 
(ik gebruik dit vreemde woord, omdat het volledig uitdrukt wat 
ik bedoel), maar dat zij daarna vrage, voor hoeveel kinderen zou 
bovendien nog te zorgen zijn, indien het bijzonder onderwijs niet 
in hunne behoefte voorzag, en dan de gelden die dit zou vorderen, 
pondpondsgewijze beschikbaar stelle voor hen die een deel dezer 
lasten van de schouders van het gemeentebestuur namen door hun 
particulier initiatief. 

En eindelijk 4o. uitloving van eene vaste premie, uit te keeren aan 
ieder onderwijzer die een candidaat heeft opgeleid, door wien met 
goed gevolg het hulp- of het hoofdonderwijzers- examen wordt afgelegd. 
Er is broodsgebrek aan onderwijzend personeel, en uit dien hoofde 
behoort de Staat elke poging aan te moedigen die strekt om het 
beschikbaar onderwijzerspersoneel te vergrooten. 

Hierbij laat ik het. Dit zijn nu zeer scherp gepreciseerde eischen, 
geen nevelen, maar heldere waterdroppelen, die men slechts heeft 
zamen te voegen, en zie, de beek vliet. 

III. En hiermede kom ik ten slotte tot mijn laatste vraag: Is 
er winste te hopen van eene overmaat van ministeriele dubbelzinnigheid ? 

Daarbij allereerst een woord van dank en hulde aan dezen 
Minister. Vergelijk ik toch wat thans in de Troonrede werd toege- 
gezegd, met hetgeen vroegere Ministers hier achtereenvolgens ver- 
klaarden, dan is er metterdaad oorzaak tot tevredenheid. Klopt men 
bij dezen Minister aan, da8 heet het niet meer gelijk bij Thorbecke: 
»wil morgen terugkomen!" of als bij Fock: «de luiken gesloten, en 
geen gehoor hoe men ook luide", of als bij Geertsema: »de klepel 
uit de bel genomen, om burengerucht te voorkomen" ; neen', maar 
dan wordt u beleefdelijk opengedaan, men laat u binnen en wijst 
u de antichambre. Wel wordt ge verzocht in die antichambre 
nog een poos te wachten, omdat de professoren nog binnen zijn, 
maar, zijn die eens geholpen en is de wet op het hooger onderwijs 
gereed, dan, ja dan  zal men u ook aandienen. 

Een woord van dank ook daarvoor dat de Minister onze partij 
heeft  genomen  tegenover  de  Eerste Kamer.   Dat collegie had in 


17 

zijn adres van antwoord op de Troonrede den wensch uitgedrukt, 
dat de beginselen van de onderwijswet mogten gehandhaafd en he- 
veiligd worden. De Minister zweeg daarop, en ik wil niet ontvein- 
zen dat dit zwijgen bij mij een oogenblik bevreemding.wekte. Maar 
even spoedig is die bev^reemding toch geweken en omgeslagen in 
tevredenheid, ja zelfs tot dankbaarheid, toen wij den Minister in 
antwoord op de interpellatie van den heer van Zuijien in deze Ka- 
mer hoorden verklaren : de eenige beginselen, die ik voorsta zijn: 
niet wijziging van art. 194 (nu dit wist ik, en al zou ik dit anders 
wenschen, onder 's hands moet ik hierin wel berusten) en de open- 
bare school bruikbaar ■ en toegankelijk voor allen. Intusschen die 
verklaring kon den Minister in het vuur der improvisatie ziJQ ont- 
snapt zonder zijne pensee' intime volledig nit te drukken. Maar neen, 
in de Memorie vdn Beantwoording op hoofdstuk I is hetzelfde nog 
eens letterlijk herhaald, onder bijvoeging dat in den boezem der 
Regering  in  dezen  geest  over "de zaak was besloten.   Dit laatste 

. mogt men stilzwijgend veronderstellen. Immers, geen Ministerie 
kan aan de groene tafel gaan zitten met het voornemen om dé 
schoolwet te herzien, zonder vooraf te weten op welke basis. Wan- 
neer nu de schoolwet gewijzigd zal worden overeenkomstig de belangen 
der natie, slechts onder dit ééne voorbehoud, dat de openbare school 
bruikbaar en toegankelijk zij voor allen, dan vraag ik : wat zou ik 
beter wenschen? Ik heb daarmede volkomen vrede. Ik moet zelfs 
verklaren dat, indien ik mijnerzijds een minimum van behoud van 
beginselen in de schoolwet had moeten aanwijzen, mijne minimaal- 
rekening waarschijnlijk niet zoo laag zou hebben durven gaan. 

Is er dan ondubbelzinnigheid? Ik geloof het allezins. Ik vind 
de verklaring uitermate duidelijk. Voor mij blijft, als ik de ver- 
klaring lees en herlees, geen enkele vraag over. Maar toch alge- 
meen denkt men er niet zoo over. Sommigen meenen dat er nog 
zekere onbepaaldheid, zekere duisterheid in ligt. En daarom wenschte 
ik wel dat de Minister kon goedvinden alsnog een toestemmend 
antwoord te geven op deze vraag: is het door u aangegeven beginsel, 
dat de openbare school bruikbaar en toegankelijk voor allen zij, het 
eenige beginsel dat gij in de bestaande schoolwet wenscht te maintineren ? 
Oordeelt de Minister van Binnenlandsche Zaken intusschen — 
want in staatkundige zaken geldt de eisch der voorzigtigheid — 
dat het niet geraden is op die vraag nu reeds een pertinent ant- 
woord te geven, dan ben ik bereid te wachten. iVJaar moet er toch 
gewacht worden, dan bestede men dien tijd des wachtens op doel- 
treffende wijs. Bijvoorbeeld door te benoemen, wat het belang de- 
zer materie wel waard is, hetgeen de Engelschen noemen: a royal 
commission. De heer ïhorbecke oordeelde in zijn » Brief over het 
Geldersch polderreglement" dat zelfs voor die zaak het benoemen 
van zulk eene commissie, — niet eenvoudig eene Staatscommissie 
van advies, maar eene commissie waarbij alle belanghebbenden 
hunne  wenschen  en  belangen  kunnen  bekend  maken  —  hoogst 

• wenschelijk, zoo niet noodzakelijk ware geweest. Welnu, ik maak 
in zake het onderwijs zijne woorden tot de mijne: »Moet niet zulk 


18 

eene instructie de overweging van het ontwerp bij de Staten voor- 
aferaan ? Vooral ten aanzien van maatregelen, welke op vele bij- 
zondere belangen invloed hebben, meenen de Britsche wetgevers dp 
raadpleging zoo ver mogelijk buiten hunne vergaderzaal te moeten 
uitbreiden. Hoezeer steekt bij deze hooge en bescheidene wijsheid 
de ligtvaardige haast onzer vergadering af!" De heer van Zuijlen 
heeft reeds II/2 jaar geleden in deze Kamer dezelfde gedachte aan 
de Regeering in overweging gegeven. En daarom, ik zou zeggen: 
de krankheid is aangewezen, doortastend handelen is noodig. In- 
dien gjj niet kunt komen tot de pertinente verklaring die ik wensch, 
en kunt ge geen eigen advies laten hooren, houd dan consult. 

Maar liever nog ontving ik de gewenschte pertinente verklaring, 
en wel om de winst die dit bieden zou voor het volk, voor de Ka- 
mer en voor den Minister zelf. 

Win'ste voor het volk. De publieke volksopinie houdt zich steeds 
met deze materie bezig, maar redeneert, gelijk men zegt, in het 
honderd; zij zwalkt stuurloos op de golven van eene ongediscipli- 
neerde discussie voort : zij kiest niet het vaste punt waarop zij den 
blik kan rigten. Eerst als de Minister van Binnenlandsche Zaken 
een stellig woord spreken wil, zal zij een baken hebben waarop zij 
kan aansturen. Dan zal de publieke opinie hare taak kunnen af- 
spinnen, eer de Kamer de hare aanvangt en bij de natie eene opi- 
nie doen rijpen, waarover de Kamer zal hebben te beslissen. 

Maar ook voor de Kamer acht ik het van belang dat men tot 
eene pertinente verklaring van zienswijze korae. Nog slechts wei- 
nige maanden scheiden ons van de verkiezingen. Nu is er eene 
opinie in de pers en in vele kringen der natie dat de Kamer niet 
meer geheel en al het orgaan is van de levensgedacbten die in den 
boezem der natie gisten, en dat zij uit dien hoofde niet meer 
het onverdeeld vertrouwen der natie bezit. Ik zeg niet, dat ik zoo 
oordeel, ik constateer slechts het feit. dat er aldus geoordeeld wordt. 

Hoe daaraan een einde te maken ? Het bost, dunkt mij, door 
de periodieke vei'kiezingen, mits deze zuiver als goud zijp, dat wil 
zeggen, dat men bij de verkiezingen in elk district wete, welke 
beginselen de tegenwoordige leden in deze alles dominerende quaes- 
tie zijn toegedaan. Ik voor mij althans heb mede daarom zoo uit- 
voerig mijne denkbeelden over de schoolwet gepreciseerd, opdat het 
publiek zou kunnen oor^eelen, het aan mijne kiezers overlatende 
in hoeverre die denkbeelden hun gevallen. 

Ook voor het Ministerie ten slotte acht ik een duidelijke, ondub- 
zinnige verklaring schier onmisbaar. Eene Regeering moet leiden 
en niet geleid worden. Met instemming hoorde ik daarom van 
den Minister van Binnenlandsche Zaken, dat het gezag zijns inziens 
bier uitgaat van den Koning, en dat hij er bijvoegde: »Wij, Re- 
gering, maken ons niet tot de geëraancipeerden der. Staten-Generaal; 
wij komen met onze overwegingen en denkbeelden, en laten het 
aan de prudentie der Staten ter beooi'deeling, of onze voorstellen 
al dan niet hunne goedkeuring wegdragen." Maar dan mag ook, 
zal  het Kabinet in de trouw derr natie wortelen, de leidende poli- 


19 

tieke  gedachte  niet  ontbreken, waarnaar men het streven der Re- 
gering kan beoordeelen. 

De Minister bezigde onlangs, naar den trant onzer weinig poëti- 
sche eeuw, de min aesthetische beeldspraak, ontleend a-au het stoom- 
wezen: » Remmen in Indië, harder stoken in Nederland." We zul- 
len dus per sneltrein reizen. Maar dan ook een verzoek. Aan de 
groote stations heeft men althans bij sneltreinen de goede gewoonte 
om boven eiken coupé een van verre leesbaar bord te hangen, aan- 
wijzende de plaats van destinatie. Schrijf zoo ook gij, Minister, 
eer we in uw politieken trein stappen, met woorden voor geen 
tweeërlei uitlegging vatbaar, boven den reiswagen, waar ge ons heen- 
voert. Een Koninklijken expresstrein hebt gij ons toegezegd. Te 
beter. Liever een express, dan wat men in Frankrijk noemt een 
irain omnibus. Ölechts eene bede: als het zóó snel moet gaan, 
spoor dan niet al te lang in nachtelijk donker. 


In de zitting der Tweede Kamer van 8 December 1874 (Alge- 
meene beraadslaging over het laffer onderwijs) sprak de heer Kap- 
peyne van de Coppello o. a. het volgende: 

Moet de Kerk en niet de Staat zich met die taak (het onder- 
wijs) belasten? 

Indien de Kerk het doet, dan moet zij het monopolie hebben : 
want dan kan zij niet dulden, dat er eene school bestaat, die niet 
onder haar kerkelijk opzicht geplaatst is. Dan is dus niet alleen 
de Staatsschool, maar ook de particuliere vrije school onmogelijk. 
Daarentegen zal de Staat, wanneer hij die zorg op zich neemt, 
èn de vrije particuliere school, èn de gezindheidsschool gaarne 
naast zijne scholen zien verrijzen; want de Staat is het eigentlijk 
alleen om het wereldlijk onderwijs te doen. Dat dit wereldlijk 
onderwijs niet bedorven wordt, al wordt het met een godsdien- 
stigen zuurdeesem in deze of gene richting doortrokken, dat zal 
ik niet betwisten. Ik erken integendeel, dat er vele gezindheids- 
scholen zijn, waar het onderwijs zelfs beter is dan op de openbare 
scholen. 

En nu heb ik uitsluitend te doen met wereldlijk onderwijs. De 
geachte afgevaardigde uit Gouda heeft mij toch «zeer goed begre- 
pen, toen hij er niet aan twijfelde, of ik wenschte de Staatsschool 
geenszins als vijandin tegenover de gezindheidsschool te plaatsen. 
Eene Staatsschool, die zou moeten strekken tot verbreiding van 
eene zoogenaamde natuurlijke godsdienst, bestreken met een Chris- 
telijk vernis, is mij een  even groote  gruwel als hem. 

Indien alzoo de Staat volkomen kan beantwooorden aan de 
eischen, zijn onderwijs behoorlijk inrichten en de vrije particuliere 
school even als de gezindheidsschool naast zijne scholen dulden 
kan, dan ligt reeds daarin het bewijs, dat in onze maatschappij 
de Staat voor het onderwijs zorgen moet en niet de Kerk, en dat 
te meer, omdat  wij eigentlijk niet  te  doen  hebben  met de Kerk, 


20 

iTxaar (vooral waar sprake is van gemoedsbez waren) hoofdzakelijk 
slechts met ééne enkele partij in één bepaald kerkgenootschap, -en 
deze zeker kan nooit harerzijds op de school aanspraak makeUi^ 
Indien bijv. de geachte spreker uit Gouda ons te gemoet voert : 
i- Gij hebt den Bijbel van de school verbannen," zoa ik hem kun- 
nen vragen: »Wilt gij den Bijbel op de school, uitgelegd door 
mij ?" Indien de geachte afgevaardigde uit de woorden waarin 
de rijken, die in de laatste dagen schatten vergaderen, door den 
Eschatoloog tot bekeering worden vermaand, het bewijs trekt dat 
in Nederland een wetboek van den arbeid moet worden ingevoerd 
om onze toekomst te verzekeren , 'dan is die uitlegging, indien 
ik haar in het verband lees, mij vreemd; maar wanneer dien 
spreker uit hetzelfde kapittel de woorden worden voorgehouden 
waai'bij de eed verboden wordt, dan geeft hij mij eene uitlegging, 
waardoor het verbod vervalt. Ik geloof dat hem de gaaf der uit- 
legging beter eigen is dan mij, maar ik vraag: Beteekent uw 
Bijbel op school iets anders dan dien Bijbel uitgelegd, toege- 
past en gebruikt zoo als gij het verlangt ? En is het dan wonder, 
dat er geen Bijbel op de school wordt toegelaten , indien die school 
niet is eene bepaalde  gezindheidsschool ? 

Maar indien aan de Kerk het onderwijs niet kan worden over- 
gelaten en dat ook omdat zij, al is zij van verlichting nietafkee- 
rig, toch voornamelijk en zoo noodig uitsluitend het oog vestigt 
op het zieleheil van hare kinderen, niet op hunne aardsche belan- 
gen, dan vraag ik, of, wanneer de Staat een behoorlijk georgani- 
seerd onderwijs weet te stichten en te onderhouden, dan de eisch 
niet gerechtvaardigd is, dat ook ieder kind van het lager onderwys 
zal gebruik maken ? 

Men zegt: dat is in strijd met het recht van de ouders. Dat 
recht van de ouders begrijp ik niet. De geachte spreker uit Arn- 
hem voegde mij bij de algemeene beschouwingen te gemoet: uw- 
begrip van publiek recht is klassiek. Dat is ook zoo; ik heb 
het, even als hij, uit de Instituten van Justinianus geleerd. Maar 
hij voegde er bij : De Christelijke inaatschappij is gebouwd op het 
huwelyk, en dientengevolge op de familie. Daargelaten of de Kerk 
in de eerste eeuwen zich zoozeer eene voorstanderes van het hu- 
welijk betoond heeft, weet ik niet beter of de kerkelijke definitie 
van het huwelijk is ook ■voeder aan het Romeinsche recht ontleend; 
maar ik weet tevens, dat het Christelijk, zoo men wil, maar ik' 
zou liever zeggen Germaansch rechtsgevoel de rechtsbetrekking 
tusschen ouders en kinderen geheel veranderd heeft. Terw-ijl vol- 
gens het Romeinsche recht het kind was een voorwerp van recht 
van den vader, wil het Germaansch recht die rechtsbetrekking gere- 
geld hebben naar de verplichtingen der ouders jegens de kinderen. 
Het kind is geen voorwerp van recht, maar van liefde. Nu vraag 
ik: kan eenig vader beweeren, dat het zijn plicht is aan zijn kind 
het eerste onderwijs te onthouden, wanneer de school, waarin dat 
onderwijs genoten wordt, voor het kind door den Staat kosteloos 
opengesteld  is?  Zegt  men:^»Indien  gij  dat  wilt, onderdrukt gij 


21 

de minderheid," zou ik bijna zeggen: » Welnu, dan moet, die min- 
derheid maar worden onderdrukt, want dan is zij de vlieg, die de 
gansche zalf bederft, en heeft zij in onze maatschappij geen recht 
van bestaan." 


Dr. A. Kuyper antwoordde in dezelfde zitting o. a. het volgende: 

De geachte spreker (de heer Kappeijne) heeft zijn stelsel gecon- 
centreerd in deze, ik zeg het met diepen ernst, ontzettende uit- 
drukking: ,/dan moeten des noods de minderheden maar onderdrukt, 
ioant dan zijn zij de vlieg, die de apotheïcerszalf stinkend maakt." Dat 
enkele woord is mij een volkomen genoegzaam antwoord op mijne 
vraag, gisteren gedaan : waarde ambtgenoot, waar zit gij ? Zit gij 
werkelijk in dien somberen hoek, waar het despotisme, waar de 
tirannie, waar het- Staatsabsolutisme zijne tente heeft opgeslagen? 
Wat is absoluut? Absoluut is wat geen grenzen heeft, of wat geen 
andere grenzen heeft 'dan het zich zelven gelieft te stellen. Nu 
vraag ik den spreker: waar zijn bij uwe Staatstheorie de grenzen 
die de staatsmacht beperken? En hij weet ze zoo weinig aan te 
wgzen dat als er teii slotte in de conscientie althans zich nog 
eene grens voor de staatsmacht zou aanbieden, hij zegt: Verpletter 
die minderheid, en neem die vlieg, die mijne kostelijke zalf be- 
derven zou, weg ! Daartegenover, hij vroeg stelsel tegen stelsel, 
stel ik dit : dat de staatsmacht wel tei' dege haar grenzen heeft en 
dat die grenzen het product, de resultant moeten zijn van de 
worsteling tusschen den Staat en de levensvragen der maatschappij. 
In die maatschappij bestaan zelfstandige kringen, wier eigenaardig 
gezag niet ontleend is aan den Koning op aarde, maar aan den 
Koning daar boven, en in hunne worsteling met den Staat zijn 
zij het die de grenzen bepalen, waar binnen het Staatsgebied zich 
te beperken heeft. Wanneer een vader liefde, eerbied en gehoor- 
zaamheid van zijne kinderen eischt, ontleent hij het gezag daartoe 
niet ann de Grondwet maar aan Gods ordening, want hij is 
vader over zijn kind „bij de gratie Gods", even goed als onze 
Koning bij de gratie Gods regeert over het Koninkrijk der Neder- 
landen. Zegt nu de geachte spreker dat de staatsmacht dermate 
moet uitgebreid dat ten leste zelfs de conscientie zou moeten onder- 
liggen; en vraagt gij mij dan wat mij tegenover dat streven als 
laatste steunpunt geldt, als onwrikbare vastigheid, waardoor het 
vrije leven der maatschappij kan gewaarborgd worden, dan ant- 
woord ik: dat biedt u het geloof. 

Het geloof, dat is geen confessionele belijdenis, maar dat geloof, 
hetwelk de innerlijke verbondenheid van mijn persoon in het 
diepste van mijn hart is aan dien God, die leeft daarboven, en 
aan wiens almacht ik door het geloof de macht kan ontleenen 
om, indien al de Staat zijne gansche macht tegen mij teerde, 
des noods alleen pal te staan en te toonen, dan m de conscientie, 
mits door het geloof aan een hoogere macht verbonden, eene grens 
gesteld is, die zelfs de Staatsmacht niet duurzaam kan overschrij- 


22 

den. Raadpleeg de historie slechts. Zoo dikwijls de Staatsmacht 
beproefd heeft over die macht daar binnen te heerschen moge zij 
tijdelijk hebben getriumpheerd, maar zij is steeds geëindigd met 
te bezwijken. ** 

Kwam dan ook ooit de dag, Mijnheer de Voorzitter, — * en 
hiermede zal ik eindigen — waarop aan deze ministeriele tafel 
eene Regeering plaats nam, die sprekers program als. Regeeriugs 
programma aankondigde, zeggende dat ze des noods de minder- 
heden onderdrukken, en de vlieg dooden zou, die de bereide zalf 
bederven kon, ik zou haar toeroepen : neem dan ook uit het wa- 
penschild der Nederlanden weg den Leeuw, het beeld der fierste 
vrijheid, en stel er voor in stede den Adelaar met het lam in de 
Maauw, beeld der tirannie! 


Schoolwefwijziging. 

Ze staat voor de deur! 

Maar hoe ? 

Ter wegneming van uw grieven? Als late erkenning van een u 
al te lang onthouden recht? Ter uitbreiding van den waarborg, 
waarop de gewetensvrijheid  ten onzent moet kunnen  rekenen? 

Wees er niet te zeker van. 

Een deel der Staten-Generaal wenscht herziening, in omgekeerde 
reden: een herziening die uw grieven verdubbelen, uw rechten nog- 
maals inkorten, u eiken waarborg voor gewetensvrijheid ontne- 
men zou. 

Op elke klacht der vrije school luidt het kort bescheid dezer hee- 
ren : Nihil. 

Maar wel zullen ze: lo. de kosten voor het openbaar onder- 
wijs in hun geest uit 's Rijks schatkist verdubbelen ; 2o. nog meer 
dan dusver de beste onderwijskrachten tot zich trekken; 3o. door 
uitbreiding van 't stelsel der kostelooze school u de concurrentie 
schier onmogelijk maken ; en 4o. als er geen school, gelijk uw 
geweten die eischt, denkbaar is, u tot schoolbezoek voor uwe kin- 
deren dwingen. 

Men zij  gewaarschuwde 

Terecht riep Van Loon gisteren der liberale partij toe : > Un 
homme averti en  vaut deux! 

Welnu,  men zal ons  met het geweer in den arm vindeü. 

Tegen zulk een overmaat van tyrannie en willekeur achten we 
elk wettig middel ter zelfverdediging geoorloofd. 

Haast begrijpt men niet, dat mannen van doorzicht, die de kaart 
van het land kunnen kennen, zoo bijna schaamteloos den eerbied 
voor anderer  recht op vrijheid, in het aangezicht  slaan. 

Acht men dan geen overmaat van onrecht denkbaar, die ten 
laatste zelfs dezen beker doet oyerloopen? 


23 


En dat waagt men op een oogenblik, dat de liberale partij zelve 
gedeeld en uiteengeslagen ligt. 

Vrage: moet dit bannen van elk gevoel voor recht misschien 
dienst doen, om den gebroken phalanx  te herstellen?. 


Concurrentiestelsel bij het Lager Onderwijs onhoudbaar ! 

Bij de jongste Kamerdebatten over het onderwijs is, van twee 
scherp tegenovergestelde zijden, én door den heer Kappeyne, èn door 
den heer Kuyper, beleden, dat het ConcurrentiesitUd niet duurzaam 
de  grondslag kon  blijven,  waarop ons Lager Onderwijs  rust. 

De  Minister  Heemakei'k weersprak dit beweren. 

Terecht? . 

Men oordeele. 

Zoolang Concurrentie tusschen de Staatsschool en de Vrije School 
basis van ons schoolstelsel blijft, geldt ook ten deze de regel, die 
onoiiistooteli,ik tlke Concurrentie  beheerscht.. 

Welke is die regel? ' 

Ons volk drukt die in zijn gemeenzame taal uit door het spreek- 
woord : » den eenen zen brood is den anderen zen dood .'" Of, om in 
minder gemeenzame termen te spreken : Elke omstandigheid die den 
toestand  van A  verbetert,  verslechtert dien  van zijn concurrent. 

In   het begrip zelf van concurrentie ligt dit  opgesloten. 

Concurrentie is een inspanning van alle kracht, om hem, met 
wien men concurreert, de loef af te steken. Een wedstrijd, beheerscht 
door den wensch, om den mededinger voorbij te streven. 
Een worsteling, waartoe zelfzucht de kracht leent, en die of in eigen 
achteruitgang  of in terugzetting  van  den tegenstander eindigt. 

Concurrenten leven op voet van oorlog. Wederzijdsche benadeeling 
geldt als rec/tt van verweer. Waar ge het in uw macht hebt, den 
concurrent ten onder te houden, is  dit  eisch  van zelfbehoud. 

Wie durft dit toe te passen op onze lagere volksschool, zonder 
dat hij terugschrikt van het afschuwlijke der daarbij opkomende ge- 
dachten. 

En toch, dien toestand wenscht men te bestendigen ; dien keurt 
n.en normaal. 

Slechts daardoor * kan men in die dwaling vervallen, doordien de 
concurrentie waarvan men spreekt een onvrije, dus oneerlijke en on- 
mogelijke is. 

Verbeeld u twee firma's in katoen, noem ze A. en B. , die met 
elkander op eenzelfde markt concurreeren, maar zóo, dat de firma 
A. het in zijn macht heeft lo. de regelen te bepalen, waarnaar de 
concurreerende firma • werken zal, en 2o. uit de kas der concur- 
reerende firma een deel der gelden te lichten, waarvoor'hij in 
concurrentie met die firma zaken drijft, 

En toch, zoo is, dank zij de wet van '57, de concurrentie op 
het stuk van Lager Onderwijs. 


24 

De Staat concurreert met de particulieren, maar heeft de macht : 
lo. om  aan particulieren de wet voor te schrijven, hoe zij hun sche- 
len  inrichten  zullen, en 2o. om  door middel der belastingen, uit' 
de beurs  dier  particulieren, gelden te lichten, die tot instandhouding 
van de concurreerende staatsschool strekken moeten. 

Wie ter wereld zou, op zulk een conditie, op de beurs of op 
de mai'kt  zaken  willen  doen ? 

Toch is het onmogelijk de volksschool aan vrije concurrentie prijs 
te geven. 

Geplaatst nu tusschen het dilemna : oneerlijke concurrentie, of 
geen concurrentie, voegen ook wij -ons daarom van heeler harte bij 
de heeren Kappeyne en Kuyper, die het systeem zelf van concur- 
rentie in zake onderwijs geoordeeld achten, en deswege naar eeu 
ander stelsel, de een vtna Staatsabsolutisme, de ander vsiu. corporative 
regeling uitzagen. Zoo fel we tegen het eerste gekant zijn, zoo veel 
aannemelijks  heeft o. i. het tweede  denkbeeld. ' 

Practisch zal men voor dit vraagstuk der concurrentie reeds ter- 
stond bij de aangekondigde schoolwetwijziging staan. 

Eerst wilden de Liberalen van geen herziening dier wet weten. 

Thans doen ze een voetval voor den Minister, om toch ijlings, 
onverwijld, tot herziening dier wet geleid te worden. 

t>Eet kan verkeeren !'"'' zou de kapitein uit Ferdinand Huyck zeg- 
gen. Zóó bleek het ook hier. 

Plotseling is het »Za mort sans pkrase" over de wet van '57, de 
eens zoo hoog geloofde, uitgesproken. 

De toestand, dien zij in het leven riep, blijkt thans, naar aller 
zeggen, ellendig. 

Maar hoe nu het  herstellingswerk  te beginnen?' 

Twee eisehen worden gedaan. 

Eenerzijds eischt men herstel van grieven. 

Anderzijds eischt men verbetering van onderwijs op de Staatsschool. 

Beide eisehen zijn billijk. 

De grieven van het bijzonder onderwijs spreken te luid om betoog 
te vragen. 

En evenzoo : de toestand van het onderwijzerspersoneel op de Staats- 
school is onhoudbaar. 

Wat nood, dus zou men zeggen. Herstel die grieven èn verbeter 
dat onderwijs ! Immers, dan komt de nieuwe wet onder aller geju- 
bel tot stand. 

Doch zie, in den raad der Liberalisten is anders besloten. 

Uw eisch wijzen ze op hardvochtigen toon af: alleen hun eisch 
zal worden ingewilligd. 

Voor uw klacht geen gehoor. Al veel, zoo men u nog laat, wat 
ü'te kwader ure gegund werd! 

Zoo er schoolwetherziening komt, dan mag aan de vrije school 
geen stroospier worden toegegeven, en mag het alleeti een wgzi- 
ging tot verbetering van de concurreerende Staatsschool zijn. 

Kunnen, mogen de voorstanders der vrije school daartoe medewerken? 

Natuurlijk, neen! 


25 

Grif geven we toe, dat het salaris der onderwijzers te laag, 
hun personeel te klein is, dat hun intellectueel gehalte eer rijzen 
dan dalen moet, en, mits er billijkheid ware, zou niets ons liever 
zijn,  dan de  Staatsschool in  dit opzicht te verbeteren. 

Zoolang de Staatsschool, krachteiis ons vigeerend stelsel, onmis- 
baar is, wenschen  we niet dat zé slecht zij. 

Maar let wel, de Staatsschool te dien opzichte verbeteren, zonder 
dat u herstelling van gi-ieven worde geschonken, wat is het anders, dan 
willens en wetens het doodconnis teekenen der vrije school? 

Immers: lo. dat meerdere geld voor de Staatsschool zullen de 
neutralisten niet zelf, maar uit de schatkist, dus ook uit uw beurs, 
betalen. 

Dat meerdere gaat van' uw bijdragen voor de vrije school af. 

2o. Als de trkctementen en het personeel op de Staatsschool 
worden uitgebreid, 'jnoet gij dezelfde uitbreiding geven aan uw school, 
of ge ligt bij uw concurrentie onder. 

Dat meerdere zult ge geheel te betalen hebben uit een beurs, 
waar minder is. 

3o. Als de Staatsschool een 300 onderwijzers meer trekt, zal 
het beschikbaar personeel voor u al minder worden, en ge ten leste 
verplicht zijn, uw school te sluiten, uit gebrek aan  onderwijzers. 

Concurrentie is  als de weegschaal. 

Tenzij een verzwaring van gewicht in de schaal links met een 
evenredige bijvoeging in de schaal rechts gepaard gaat, is het even- 
wicht verbroken en zwikt de evenaar door. 

De eisch der Liberalen, dat de Staatsschool voortreffelijker worde 
op gemeene kosten, zonder dat op onze g?-ieven zal worden gelet, her- 
innert aan de Rehabeam's tactiek: Mijn vader heeft u met geselen 
gekastyd, maar ik zal u met  schorpioenen kastijden. 

Tot zulk een wetswijziging, op zulke conditiën mede te werken, 
ware  meer  dan onnoozel, ware ontrouw aan eigen zaak. 


De opening der loopgraven. 

Reeds bij het optreden van het tegenwoordig Ministerie was te 
voOi'zien, dat het zijn pijnlijkst probleem zon vinden in zijn ver- 
houding tot de Eerste Kamer. * 

De partij van het gevallen Kabinet is in de Tweede Kamer 
slechts een enkel lid boven de volstrekte meerderheid sterk en 
door haar  verleden ontzenuwd en verzwakt. 

Maar anders staat het aan de overzij van het Binnenhof. 

In de Eerste Kamer is de liberale partij, van den ouden stempel, 
niet slechts heerschende, maar oppermachtig. De enkele leden, die 
tegen haar streven zich verzetten, staan op zich zelf, zijn weiaigen 
in  aantal en  missen  elk  staatkundig prestige. 

Gesteld dus al, dat het ons tegenwoordig Kabinet gelukte, aan 
den  lastigen  aandrang der liberale  hoeren  in  do Tweede  Kamer 


26 

met goed gevolg het hoofd te bieden, hiermee is nog niets ge- 
wonnen ; de Eerste Kamer, lange jaren schier niet meegeteldj zal 
tegenover dit Kabinet van zich doen spreken, en, meer dan onze 
Ministers lief is, een hof van appèl worden voor de niet-ontvafi- 
keiijk verklaarde eischen van de liberale party  in de Tweede.-- 

Reeds bij het adres van antwoord vertoonde zich dit opmerke- 
lijk verschijnsel. 

Ze sprong voor de moderne secteschool in de bres'met een vast- 
beradenheid en wilskracht, die zeldzaam afstak bij haar vroegere 
lethargie. ^ 

Spelend, gelijk alleen hij dat kan, zocht de Minister Heemskerk 
dat scherp protest te neutraliseeren, door de coraische voorstelling, 
alsof de toenmalige verklaring niet aan het adres van den Minister, 
maar aan de Tweede Kamer ware gericht geweest. 

Slecht bekwam hem die ironie. 

Nauwlijks toch waren de beraadslagingen over de Staatsbegroo- 
ting in de Eerste Kamer geopend, of hetzelfde protest, nogmaals 
verscherpt en verduidelijkt, werd op de stelligste manier, nu zon- 
der uitweg tot ironie over te laten, herhaald. 

De poging van den Minister om zich nogmaals met een » praatje" 
uit het gedrang te redden, mocht niet baten. 

Ze gaf der liberale oppositie slechts aanleiding, om in nog krasser 
en beslister termen haar wil aan het Kabinet te dicteerea en, op 
straffe van ongenade, gehoorzaming  van  haar decreeten te eischen. 

Zelfs een bij uitnemendheid ware opmerking van den Minister 
Heemskerk prikkelde slechts tot feller  verzet. 

Men had  vooral op het gevaar der * uiterste richtingen'^ gewezen. 

Maar van het juiste midden, veroorloofde de Minister zich hier- 
tegen de opmerking, dat ook de Modernen zulk een uiterste rich- 
ting vormden. 

En wat antwoordde  de  oppositie  hierop? 

Dat ze met haar verdict tegen de uiterste richtingen allerminst 
vonnis tegen de Modernen sloeg, daar immers voor haar Staats- 
school van  de  Modernen  niets te vreezen,  eer alles te hopen was. 

Verdediging en dupliek wedijveren in juistheid. 

De Modernen vormen in beslister zin nog dan eenige andere 
fractie een uiterste richting; en toch, tegen die uiterste richting 
keeren de  voorstanders der  Staatsschool zich niet. 

Hoe zouden ze ook?  * 

De secteschool van het Modernisme verloor met het afsugden van 
de uiterste richting, die  men Modernen noemt, haar hechtsten steun. 

Uitlokkend is de positie van het Kabinet-Heemskerk tegenover 
znlk een Eerste  Kamer stellig niet. 

Het mist tegenover de aaneengesloten meerderheid van de Ka- 
mer, die uit de » hoogst aangeslagenen" gekozen werd, elk middel 
tot verweer. 

Dat verweer ware ongetwijfeld te vinden in het proclameeren van 
een vaste, welgewikte overtuiging, die van alle dobberen en lavee- 
ren,  van  plooien en schipperen warsch, vooruit toonde waar men 


27 

heen stuurde, en door zedelijk prestige de numerieke meerderheid 
brak. 

In stee- daarvan sloot het Ministerie van meet af het vizier en 
maakte, achter zijn schild teruggetrokken, zijn eigen gestalte hal- 
verwege onzichtbaar. 

Zóo kan  men administreer en, maar regeeren niet. 

De tijd der halfslachtigheden en der evenaarspolitiek is voorbij. 
Slechts door toevallige omstandigheden kan het gebeuren, dat men 
een pogenblik den indruk ontvangt, alsof de strijd der beginselen 
gestaakt ware. Maar wie niet willens blind is voor de worsteling 
der geesten, die op elk levensterrein is aangebonden, weet, dat wat 
men vreesachtig en laatdunkend als uiterste richtingen zoekt te 
brandmerken, de richtingen zijn, waarin de geesten zich al meer 
deelen en tusschen wie het pleit moet worden beslecht. 

Daarvoor de oogen te sluiten en zich, misleid door de fusie der 
partijen, terug te droomen naar. de dagen van vijftig, toen de be- 
ginselen nog niet met den scherpen kant der wig in de voegen 
van het maatschappelijk gebouw waren gedrongen, verraadt gebrek 
aan doorzicht en volslagen gemis aan  politieken ernst. 

Vooral tegenover een lichaam als de Eerste Kamer, die nooit een 
zedelijken wortel in ons nationale leven sloeg, kon een Kabinet, 
dat zich tot de politieke hoogte van onzen tijd wist te verheffen, 
krachtig en onverwinlijk staan. 

Door een politiek van het juiste midden te volgen, geeft men 
juist aan zulk een verouderd Staatslichaam een beteekenis en veer- 
kracht, die het in eigen boezem mist, en door zgn vitium origines 
nooit in ons politiek leven bezat. 


De vlieg die des Apotlielcers zalf stinkende maakt. 

Bij het jongste Kamerdebat zijn, op de beden kelijkste wijze, de 
gedachten uit veler hart openbaar geworden. 

Er is in de Staten-Generaal van » Verdrukking" gesproken, niet 
om ze te brandmerken, tegen te staan, onmogelijk te maken, maar 
in goedkeurenden, althans onvermijdelijken, ten deele aanbevelen- 
den zin. 

» Verdrukking''' is het Heerscherswoord, dat een man in ons vrjje 
Holland schrijven durft in de banier der Liberale partij! 

*I)an moeten de minderheden maar onderdrukt worden!" aldus werd 
het ongelooflijk besluit geformuleerd. 

Die zoo sprak was een man, meester over zijn taal als weinigen, 
wien nooit een woord, laat staan zulk een woord bij vergissing 
ontvalt; de schrik der gladiatoren, by wien elke spierbeweging 
van het woord berelcend is, die niets zegt of hij wil het gezegd 
hebben, en om het te zeggen nooit een woord ongebruikt laat 
dat beter dan  het gebruikte zgn gedachte vertolken  zou. 

Leg dus vrij de beide termen op de goudschaal. 

Bruto en netto gewicht is bij zulk een spreker één. 


28 

Ferdrukking des noods der mindej-keden/ 

Toch gevoelde zelfs de heer Kappeyne van de Coppello, dat zulk 
een woord kans liep, als te ongelooflijk, niet in vollen ernst' te 
worden opgevat. ^ 

Ijlings voegde de vaardige spreker daarom een uitlegging aan 
zijn bedreiging toe, om waarborg te  bieden  tegen  misverstand. 

Hij wist door wien hij wilde  verstaan worden en koos bijbeltaal. 

Dan moeten de minderheden maar onderdrukt worden, want 
dan zijn zij de vlieg die des  apotkekers zalf stinkende maakt. 

Kappeyne is ook in de Schrift thuis. Denk aan zijn opmerking over 
het eschatologisch karakter van Jacobus' Zendbrief. 

Hij wist dus wel, dat de Prediker spreekt van een doode vlieg, 
die 's apothekers's zalf doet  zwellen en stinken. 

Maar dat » doode" liet hij weg. 

Immers bij de doodo vlieg waren de vingerkneep overbodig, die 
het overdrukken der minderheden" symboliseeren moest. 

Zooverre gaat, wat wilt ge, de minachting of de verblinding 
zelfs, dat men zijn plan tot onderdrukking, in stee van het te 
bemantelen, in al zijn schrilheid voor de ooren van zijn tegen- 
stander uitroept. 

Zelfs een Napoleon begreep, juist ter vestiging van zijn tyrannie 
over de volkeu, de klank der vrijheid in de hoogste tonen te 
moeten uitspelen. 

Ook dit keurt men tegenover de minderheden van het Neder- 
landsche volk onnoodig oponthoud, een weelde, die men sparen kan. 

Zeker van zijn overwicht en overmacht, speelt men het spel 
van  de spin  met  de  vlieg. 

Zelfs prikkelt men u door het krasste woord tot tegenstand om 
straks zich met het breken van dien tegenstand te vermaken. 

Ter verantwoording geroepen, heeft de heer Kappeyne niet ge- 
schroomd het luide  te verklaren: 

//Liever geen minister; maar kon iets mij bewegen om mijn 
rust prijs te geven voor de portefeuille, het zou zijn de lust om 
dien tegenstand  eens te breken !" 

Men zegt, dat grootsche historische figuren door een onbewust 
assimilatie-vermogen, sympathetische doublures van hun eigen 
karakter vormen. 

Bezit ook Prins Bismarck die magische kracht? 

En de liberalistische pei^? 

Hoor de N. Rotterdamsche. Reeds nu schetterende fanfares 
om Achilles' terugkeer in de slagorde met uitbundig gejuich te 
begroeten. 

Ook zij herhaalt: dat de minderheden moeten buigen voor de 
meerderheid. 

Van het //Beloofde land" gewaagde Kappeyne onlangs. 

Israël dacht aan dat «Beloofde land,', toen het bij de tichel- 
ovens van Pitom en Raamses verkwijnde. 

Riep wellicht het Farontisch karakter van het program de beeld- 
spraak van Kanaan voor zijn geest? 


29 

Vergete hij dan ook den tusschenschakel van het historisch be- 
drijf niet, toen paarden en ruiters verzwolgen in de diepte en de 
hard geplaagde, fel verdrukte minderheid door 's Heeren ar in werd 
verlost. 

Het  onschuldig  Lam. 

Kent men in den kring onzer lezers den ongex'oepen steller van 
het  eerste  volgnummer der moderne Plakaten? 

Zijn  beeld is  anders licht gegrepen! 

Hij gaf het  u  zelf. 

Kappeyne noemde zich in de zitting van 9 December r>een 
onschuldig Lam." 

Wie toch publiek, èn land, èn Kamer derwijs op het dwaalspoor bracht? 

Een indruk van ontembare kracht, van voor niets terugdein- 
zenden moed, wat wil men, van een snuivend, stampvoetend ros, 
of van een bruUendeu, manenschuddenden leeuw, had men ont- 
vangen. .... en zie , er was de teerheid van het lam , schier de 
zachtheid der duive. 

Misschien zal zoo verrassende autodaguérreotype een toekomstig 
zoöloog op den inval kunnen brengen, of Neêrlands veestapel in 
het jaar des Heeren 1874 ook lammeren met hoorntjes teelde, 
lammekens , die duchtig stooten kunnen , — ons ligt in die zelf- 
bekentenis  waarheid. 

Kappeyne is een onzer uitmuntendste Kamerleden. 

Diep als weinigen huist hem het gevoel voor recht en voor 
wat billijk is in  de borst. 

Zyn kennis slaat haar fundamenten zeldzaam ver in lengte en 
in breedte uit. Er is in haar soliditeit, gepaard aan nauwkeurig- 
heid. Zijns is een geest, die tegelijk het kleine en het groote om- 
vat.  Hij heeft een oog voor het bosch en voor den boom. 

Meer nog. 

Die kennis  kent geen karigheid. 

Hij vreest niet, als het corps halfweters, dat een aalmoes aan 
den minkuudige hem verarmen zal. 

Zijn schat van geleerdheid is een goudmijn , waarin hij ieder 
hulpbehoevende vrij delven laat. Die mijn put men toch niet uit. 
Verre van u te weren, biedt hij u zelf ter ontginning van nieuwe 
goudaderen de gewillige, behulpzame hand. ^ 

Er is in Kappeyne's natuur metterdaad een goedhai'tigheid, die 
soms naar het weeke zweemt. 

Wie nam tot hem zijn toevlucht, zonder dat hij geholpen werd? 
Wie sloop in zijn tente en kreeg niet een hart onder den riem ? 

Tegen kleine tyraunen kan hij het opnemen voor den verdrukte. 

Geniepige kwellerij kan hij geeselen tot ze druipstaartend in 
haar hoek kruipt. 

Zóó de innerlijke onwaarheid van onze Schoolwet, die onder het 
mom van neutraliteit, van Christelijk vernis glinsterend, propo- 
ganda drijft voor moderne ideën. 


30 

Zóó de tyrauny der kleine kerkdespoten.  Wee hunner, als Kap- 
peyne voor de mala fide mishandelden pleit ! 
We gaan nog verder. 

Kappeyne heeft een v?ysgeerigen blik, die hem een deel vatn 
waarheid, ook in ons streven huldigen doet. ' . 

Er is iets ridderlijks in  zijn aard. 

Niet hij zal een steentje werpen door het glasvenster op den 
Korten Vijverberg. 

Ook Groen van Prinsterer beitelt hij een nis in zijn pantheon. 
Op gevaar af van  de ongenade zyner partijkameraden te beloopen, 
pluist  hij  met  kennelijk  genot de vezels uiteen van het rag, dat 
men contrat social noemde. 

Het dogma van het individualisme keurt hij even valsch, onzinnig 
en onredelijk als Groen. 

Zoover  waagt  hy   zich,  dat  hij  den Goudschen afgevaardigde 
toegeeft: mits  voor den Staat zekerheid  besta, dat het volksonder- 
wijs degelijk  zij, is elk stelsel  mij  goed. 
Virtus et in hoste  laudauda ! 

»Ding op het uitnemende, ook in uw felsten wederpartij der, 
nooit af!" 

Die spreuk gedachtig, wilden we eere geven aan zijn kennis, 
aan zyn hart, aan zijn karakter ; een eerepenning voor den plak- 
kaatschrijver munten, óók uit de gewaagde ironie van het ■» onschul- 
dig lam.'''' 

Hij is ons  een der klassiekste ornamenten van de Staten-Generaal. 
Een   wijsgeer,   met  wien   debat over  beginselen ;  een debater, 
met  wien, zonder beduchtheid voor  schending  van krijgsraanseer, 
een lansstoot  in het open  vizier te  wagen is. 

Er zijn er niet velen, die als hij, door de staketsels heen, naar 
de kern der dingen grijpen, en aldus ten schild en rondas zijn 
tegen de  in  slijk gedoopte pijlen van  de nijdige  zielloozé sleur. 

» Vroom" noemden onze middeneeuwsche ridders zulk een wakker 
kameraad. 

Een » vroom" krijgsknecht! beduidde niet een godyruchtigen 
biddp.r, maar een onweerstaanbaren ridder. Niet wie godvreezend, 
maar wie  dapper was, heette vroom. 

In  dien zin ■tvroorn'' is Kappeyne; dat  ieder het toesterame. 
Hoe dan aan zulk een vroomheid zich zooveel hilterheid paren kan ? 
Hij  stelde zelf het  probleem ; Bitter en  Vroo^i ! 
Tastend  naar  een oplossing sprak hij van een » Satan, die zich 
hult in een lichtgewaad der Engelen." 
Wij wenschen kalmer te blijven. 
Meer in de beeldspraak van het lam. 
Ook, als Kappeyne zelf, is de Schrifttaai : 

»Er zijn er die in de lammervacht tot u komen, maar van 
binnen zijn ze grijpende wolven!" 

Dit passen we niet op den Haarlemschen afgevaardigde toe. We 
eiteeren slechts.   Allicht brengt het ons op het spoor! 


31 

Den  beste  bedervend! 

Kappeyue, allicht de schranderste kop, verlokt tot het apostolaat 
der ergerlijkste dwingelandij ! 

Dit schijnbare raadsel lost zich op, indien men let op d,e drijfkracht, 
het verleidelijk karakter en de schijnwaarheidy^m het stelsel der Revolutie. 
Over elk dezer drie een vluchtige opmerking. 
1.   De  divina  comoedia speelt slechts in het leven  der dóórden- 
kende, alomvattende geesten.   De lagere naturen wagen geen tocht 
.naar il Inferno.   Er wordt  denkkracht, moed en  geestesadel  ge- 
eischt om streng logisch, onverbiddelijk consequent te zijn. 

Duizenden  bij duizen-den spinnen aan den  draad  der Revolutie, 
zonder ooit haar ergelijke natuur in het oog te  vatten, vaak met 
bet oprechtst protest tegen  haar gruwelijk  wezen op  de lippen. 
Dat zyn de geesten van lagere orde! 

Een stelsel als dat der Revolutie is hun te groot, te kolossaal. 
Één der zuilengangen, een drietal kameren, hoogstens een enkele 
verdieping doorloopen ze , maar die eindelooze zalen, die altijd kron- 
kelende trappen, die duizelende hoogten, die donkere keldergangen — 
daar durven ze niet aan. Nauwlijks vermoeden ze, wat klein on- 
merkbaar stukske, 'tgeen ze zagen, vormt in het groot geheel! 
Niet alzoo een man als Kappeyne! 

Voor zijn geest geen rust eer het geheel doorkruist, het al om- 
vat, de laatste consequentie genoten en zijn zoekend peillood ge- 
komen is tot  de diepte  der  zee. 

Een geest als de zijne, die geen vreeze kent, van schrik niet 
weet, voor niets terugdeinst, mint de onwederstaanbare drijf kracht 
waarmee een denkbeeld, zoo machtig als de Caesaristische Staats- 
idée zijn adepten voortstuwt tot het uiterste van volksoverheersching 
en door niets beperkte tyrannie. 

De adelaar was in het keizerlijk Rome, was voor Caesar Napoleon, 
is nog voor Europa's keizerrijken het symbool dier Staatsalmacht. 
Èn Rusland, èn Oostenrijk, èn Duitschland kozen den adelaar in 
hun  blazoen. 

Natuurlijk!  Of is niet de adelaarsblik, die alle gangen des lichts 
doovgluurt, het strenge beeld der ijzeren, niets ontziende consequentie? 
2.   Te  lichter  kon dit een uitnemende als Kappeyne verlokken, 
wijl het stelsel der  Staatsalmacht  misleidend  aantrekkelijk is. 
Het draagt  een verleidelijk karakter. ^ 

Niet het vertrappen, maar het zegenen der volken is bij die 
Staatsalmacht doel. 

De volken klagen, de natiën verkwijnen, traag is heur ontwik- 
keling, flets  heur bloei! 

Wat, indien een sterke hand die natiën tot het goede dwingen, des 
noods met geweld in de baan van ontwikkeling en volksgeluk drijven kon! 
Indien ijzeren wilskracht, door den arm van den Staat gesteund, 
de booze geesten binden kon, die den volkszin bederven, -Vvegne- 
men het struikelblok, dat het voortschrijden met vasten tred be- 
lemmert,  moest  het,  ten  spijt van de machten der duisternis, de 


32 ' 

natiën  ondanks haar onaandoenlijkheid, kunnen uitdrijven naar het 
volle  zuivere  licht ! 

Begrijpt ge niet, dat het misleiden, dat het een oogenblik schoon 
kan schijnen, voor een korte wijle het volk den voet op den n^k 
te zetten, wetend dat het straks, door u gered en rijk getnSftikt, 
u danken en  loven zal dat ge dien hardvochtigen moed helit-gehad. 

Uw volk is krank. 

Zie,  in  uw hand  is  een  kostelijke zalf. 

Die zalf zal de wonde  genezen. 

Die vlieg. . . . 

Maar, zeg zelf, raag dan om die vlieg uw kostelijke artsenij 
bedorven worden? Wie aarzelt nog? De wonde uws volks moet 
geheeld, en met geestdrift en uit volle overtuiging immers wrijft 
ge die hinderlijke, die verdoolde, die albed<n-vende vlieg tnsschen 
uw  vingeren dood ? 

3. Wat erger nog misleidt: er is aan de apotheose van den 
Staat een ware zijde, en niet het minst door die schijnwaarheid 
boeit het stelsel van  Staatsalmaeht den sterken  geest. 

Er moet iets boven het individu, boven alles zijn, dat het thatis 
levend  geslacht met de komende geslachten  verbindt. 

De behoefte aan dat iets ligt op den bodem van ons hart; 
spreekt te sterker naarmate men langer jaren op den vrijen wil, 
als op de punt eener naald, het lot der natiën wentelen liet : en 
dringt zich 't sterkst juist op aan machtige geesten, die, hnn meer- 
dere vruchteloos om zich heen zoekend, en toch voor hun even- 
wicht dat meerdere niet kunnende missen, niet rusten eer ze dat 
iets, dat boren alles is, grepen,  om het te dienen. 

Betreed nu het terrein des Geloofs, en die Meerdere ontdekt zich 
u, en Hij, die boven alles en alle geslachten en natiën Heer is, ver- 
vult u dien dorst van het hai't, die leegte van uw geest, herstelt 
het evenwicht in uw natuur en karakter. 

Hem te dienen is nog opheffing en verhooging voor den edelsten, 
machtigsten geest. 

Maar ook, bleef Hij schuil voor het zielsoog, dan moet dat iets 
boren alles wel in het machtigste dat op de aarde, is gezocht 
worden, en waarin concentreert zich het denkbeeld van macht en 
grootheid  op aarde sterker,  dan  in den allen  dwingenden  Staat ? 

Eerst in de aanbidding van een machtiger, kan de sterke geest 
rusten. En daarom of voor den levenden God op de knieën, óf 
de  apotheose van den ^aat! 

Nu wanc niemand, dat hiermee oordeel zou geveld zijn over 
Kappeyne's  innerlijk  leven. 

Dat ware in het publiek debat contrabande. 

Over iemands persoonlijke vroomheid in het publiek te spreken, 
overkomt den man van  ernst niet, ontsiert de pers. 

Slechts het staatkundig stelsel van den Volksvertegenxooordiger 
brachten we ter toetse. 

In dat stelsel nu vernamen we niets van den Al machtigen God, 
veel van ^^x\ grenzeloos machtigen, d. i. absoluten Staat, 


^ 


DE SCHERPE RESOLUTIE ' 


EN 


IET DECRETÜM HORRIRILE. 


(OVERGEDRUKT  UIT  „DE  STANDAARD.") 


.A*^ 


AMSTEEDAM, J. H. KRUYT. 

1875. 


0   #• 


Het rechtsomkeert der Liberalen in de Schoolkwestie. 


Het Liberalisme- beeft nog altijd geen wortel in het hart van 
ons volk geschoten. Dit verdriet den Apostelen dezer leer, en ze 
misbruiken . daarom het kiesrecht der bezittende klasse om door een 
vermomde Staatskerk (want dat is onze tegenwoordige volksschool) 
het  opkomend geslacht te  stempelen met hun geestesmerk. 

Indien » Clericaal" de min eervolle naam is voor een iegelijk die, 
't zij direct of indirect, door dwang aoderen in wil prenten wat 
hem waarheid dunkt en dies in zijn oog de waarheid is, dan zijn 
de drijvers onzer openbare volksschool metterdaad de onverbeter- 
lijkste Clericalen. 

Clericaal komt van Clerus af en » Clerus" noemde men de klasse 
der geestelijken, die beweerden dat zij alleen het wisten en aan 
de rest niet anders overschoot dan van hen  te leeren hoe het was. 

En nu, lieten onze Liberalen zich niet gelijke hooghartige indee- 
ling van de natie in een Clerusstand, die het wist, en een leeken- 
stand, die geen recht  van  meespreken had, ten laste komen? 

Ze spreken Hollandsch en gebruikten daarom geen Latijnschen 
term, maar wat is hun udenkend deel der natie" anders dan een 
clerus redivivus, een weer in het leven geroepen club van geprivi- 
ligieerde deskundigen, die op al wat hun dogmatiek niet blindelings 
naspreekt, uit  de  hoogte  neerzien. 

Wie eertijds anders dorst denken dan de clerus dacht, schold 
men een ketter. Deze nieuw-módische clerus heeft het brandmerk 
uitgedacht van lichtschuwen domper en confessioneelen duisterling, 
kweeker van sectehaat en onverdraagzaamheid, eerizijdige, bekrom- 
pen mensch; scheldwoorden gemeenlijk u uit geen andere oorzaak 
naar het hoofd geworpen, dan omdat ge u veroorlooft een eigen 
opinie te hebben, de zon niet aanbidt die opgaat, en onderwerping 
van consciëntie en denken weigert aan de partij-tyrannie der libe- 
ralistische orthodoxie. 

Te erger Clericalisme schuilt hierin, wijl ook deze geestelijke hee- 
ren, gelyk eertijds de Christelijke Kerk in den tijd harer afdwaling, 
den Staat aan zich onderwerpen willen; eischeu dat de Staat het 
orgaan zal worden, om hun geloofsleer aan het volk op te drin- 
gen j  anderen op indirecte wijs de vrije uiting der  consciëntie  be- 


letten; met don sterken arm van den Staat zelfs in bet heiligdom 
van het hulselyk leven dringen, om scheiding te maken tussohen 
de moeder en haar kind, en dat alles kronen door het kunstig steU 
sel, dat ze hebben uitgedacht, om den tienden penning van, hun 
tegenstanders te heffen ter wapening van de legermacht, waarmee 
ze hun opzet willen  doorvoeren. 

Hoe op en top clericaal, arcM-clericsiSil in merg en boen, zou- 
den de Pranschen zeggen, deze geestelijke leidslieden zonder ton- 
suur zijn, bleek wel nooit sterker dan in het rechtsomkeert, dat 
op het eind  des vorigen jaars  in hun gelederen gecommandeerd is. 

Nog heugt het een ieder, hoe de organen die het woord dezer 
partij spreken, er lust in hadden ons een » kudde schapen," » gedwee 
napraters," »mechanieke automaten" te schelden, als we in den 
engen hoek, waarin ze ons hebbeu teruggedrongen, een evolutie 
die op dertig graden berekend was, op twintig graden inkrompen. 
Dan heette het: Zeg dezen lieden, dat ze heden zwart en morgen 
wit steunen, en beide malen zijt ge vooruit van de stipte nako- 
ming uwer dagorders zeker. 

We hebben ons dat laten gezeggen. Als het onzen Liberalisten 
niet genoeg ia, dank zij het kunstig raderwerk dat ze in de Staats- 
machine plaatsen, om heer en meester in ons land te spelen, en 
den euvelen moed nog daarbij voegen, om dat deel der natie, welks 
geestesrechten ze schonden, te honen en te smaden in hun ver- 
drukking, dan gunt men hun, wien dit gevalt, zoo onedel tijdver- 
drijf, laat ze geworden, appelleerend op een toekomst, die zij het 
ook spade, zulk een misbruik van overmacht oordeelen zal. 

Maar dit staat vast. Als ooit op eenige partij de benaming van 
een » kudde schapen'' toepasselijk was, dan thans op de Liberale 
partij na haar rechtsomkeert in de Schoolquaestie. 

De heer Kerdijk, die als vleugel-adjudant nog kortelings naar alle 
hoeken der linie snelde om het veranderde commando over te bren- 
gen, kan zelfs in zijn tijdschrift zeker gevoel van verbazing niet on- 
derdrukken over de ongelooflijke volgzaamheid, waarmee dat rechts- 
omkeert tot stand kwam. 

Wat men nu beoogt, beval en verkreeg, hij kan het zelf niet ver- 
zwijgen, wekte nog kort geleden bij het enkele hooren den felsten 
weerzin in alle rangen van het Liberalistisch legioen. De overijlde 
en onvoorzichtige heer Moens, eertijds modern predikant, die het 
eerst in 's Lands RaadzaaT dat mot cV ordre noemen dcn^t, ontving 
van links en rechts duchtige terechtwijzing, werd vau alle kanten 
op de vingers getikt en maar al te gevoelig herinnerd aan de or- 
thodoxe formule der Liberalistische dogmatiek. 

Orthodox heette opzichtens onze schoolwet destijds in liberale 
kringen het Pilatuswoord : Wat ik geschreven' heb, dat heb ik geschre- 
ven. Aan het hout, waaraan men in 1857 de Christelijke opvoe- 
ding onzer natie gekruisigd had, mocht gestooten noch geraakt wor- 
den.  Het was, en zóó zou het blijven. 

Die wet van '57 was het puik van alle legislatieve producten, 
die  sinds jaren in den tuin van onze hooge  Staatscolleges geteeld 


*5 

waren. Die wet van '57 was een modelwet. Men stond er zelf 
verbaasd -over, dat men zulk een meesterstuk had tot stand gebracht. 
Geen twijfel of die wet zou het doen. Als pauacé alle wonden der 
natie heelen, een echten talisman gelijk, het nationale leven voor 
de booze pijlen der Christelijke dweepers ontrefbaar maken. Welk 
een geslacht zou men onder die wet niet zien opgroeien ! Nog een^ 
weinig tijds en het zou uit zijn met onze malaise; met ons ach- 
terstaan bij andere natiën ; met onze nationale middelmatigheid schier 
■ op elk gebied. Er was iets van afgodische vereering in den eer- 
bied, waarmee men van die schoolwet eprak. Het zweemde naar 
Fetisch-dienst, gelijk Heemskerk niet kwaad het betitehle. Noli me 
tangere. J-Ik ben een kruitje roer-me-niet" werd in goed zwart let- 
terschrift als paraaph aan elk harer artikelen toegevoegd. Die wet 
was onverbeterlijk,, weet ge. Wie het anders zei, wist het net! 
Leve de schoolwet! Aan haar' zal geen tittel of jota veranderd wior- 
den ! Wie. betweter op dit stuk wou zijn, wierp men na kort recht 
ter synagoge uit. Dat liedeke moest men meezingen, of het Liberalis" 
tisch  veemgericht gaf xx la mort sans phï'ase.. 

En thans 

Schrijf van al wat we daar neerschreven vlak het tegendeel, het 
averechts omgekeerde, bij elk artikel het contrarie van dien, en 
uw kennis van  de tegenwoordige opstelling der liniën is volkomen. 

Voo7- waar men eertijds tegm\ ^e^<?«- waar men eertijds yoor waS; 
als ellendig en onhoudbaar afkeuren, wat men vroeger als het nee 
plus ultra van diepzinnige Staatsmanswijsheid ten hemel toe verhief, 
bres schieten en storm loopen tegen den muur, waai-achter men 
zich eertijds als eeu ander China had opgesloten ; en uit de schier 
onuitsprekelijke gebrekkigheid van wat men nog kortelings als on- 
overtreffelijk, te uitnemend om verwijt of smet te dulden, schier 
in episeben stijl bezongen had, tot ijlings raadschaffen, voetstoots 
handelen en zóó zóó doorzetten, te concludeeren, — ziedaar het stand- 
punt, waarop het plotseling rechtsomkeert onze school wet-clericalen 
gebracht heeft. 


Het  Faraös  antwoord. 

De beeldspi-aak van Exodus is in onze politieke wereld aan de 
orde. Sprak Mr. Kappeyne van de Coppello niet van den tocht 
naar het beloofde land, als een reis door de woestijn, en heeft niet 
Mr. Messchert van Vollenboven ons aan de wetgeving op den Sinaï 
en de vleeschpotten van Egypte herinnerd ? 

Dit is geen toevalligheid. Ónze toestanden zijn op weg om maar 
al te wel op de toenmalige staatkundige en maatschappelijke ver- 
houdingen te gaan gelijken, dan dat onze taal niet aan het' toen 
gebeurde haar beelden ontleenen zou. De oude geest die weleer iu 
de raadzalen van Egypte's koning tot hoovaardij vervoerde, spreekt 
ook nu weer: »Wie is die Jehovah, dat ik zijn stem gehoorzamen 
zou om Israël te laten trekken ? Ik ken den Heere niet en zal Is- 


raël niet laten trekken." En ook nu zijn het weer de belijders, van 
dien God Abrahams, Izaaks en Jacobs, die met geen andei-^ vraag 
tot den machthebbende kwamen, dan dat ze het gelootsoffer aan 
dien God mogen toewijden: hier de harten hunner  kinderen. ." 

Het kan daarom niemand, en allerminst de woordvoerders van 
ons Liberalisme, verwonderen, dat we, op onze beurt in Exodus' 
geschiedrol naar een teekenend beeld voor de zich" aan ons op- 
dringende gedachte om ziende, het nieuwe legercommando, dat 
onlangs in hun slagorde is uitgegaan niet beter meenen te kunnen 
kenschetsen, dan als een Faraos- antwoord op de bede, het beklag 
en den conscientiekreet van het  Christelijk deel der  natie. 

Er was een levensteeken onder de voorstanders van het vrije 
onderwijs. Na lange voorbereiding een kleine triomf, Blijkbare ver- 
meerdering althans van onze geestverwanten  bij de  stembus. 

Dat mocht niet gedoogd ! 

„Zie, dus spraken de Egyptische raadslieden, dezes volks is ai- 
reede te veel. Hoe nu, zoudt ge hen doen rusten van hun lasten?" 
,,En ten zelven dage ging het woord uit onder de aandrijvers onder 
het volk en deszelfs ambtlieden, zeggende : Verhard den dienst de- 
zer lieden, want zij gaan ledig. Daarom roepen zij, zeggende : 
Laat  ons onzen  God offeren." 

»Men verzware den dienst over deze mannen, dat ze daaraan te 
doen hebben en zich niet  vergapen  op leugenachtige  woorden !" 

Een recht was gevraagd. Verergering van onrecht is de bedrei- 
ging, waarmee  men ons antwoordt. 

Een reckt. Het recht dat aan Israël in Egypte, dat aan elk vrij- 
geboren man, dat aan eiken mensch toekomt, en niet dan door 
dwingelandij hem kan verkort of ontzegd worden ; het recht, om 
met zijn kinderen God te dienen naar de inspraak van zijn hart. 
Te dienen, niet slechts in de ure des gebeds of bij den eeredienst 
maar naar den eisch van alle ware vroomheid, in zijn leven zelf, 
in al zijn levensbetrekkingen, bij de heilige taak der opvoeding 
allermeest. 

En wat  bood men ons ? 

Lange jaren  niets. 

Eerst hield men zich, als vorstond men ons niet. Dat was ideo- 
logentaal, dweepziek gekeuvel, reactionair bedrijf, onbekendheid met 
de eerste eischen van* ons nieuwe Staatsrecht, een stoken van 
twist en tweedracht, misbruik van heilige termen ter bereiking 
van doeleinden, die het licht niet mochten zien. Kerkelijke deSpo- 
tie lag in het hart: de  roep om  staatkundige vrijheid op 'de lippen ! 

Zoo wilde men onze klacht eerst doodzwijgea, toen door spot 
ontwapenen, ten slotte tei'zij zetten met een hooghartige machtspreuk. 

Hoe we ook riepen en klaagden, men bleef onvermurwbaar, on- 
verbiddelijk. Wie zou ook vergen kunnen, dat ter wille van zulk 
een nauw noembaar belang als de consciëntievrijheid, een zoo on- 
overtreffelijke modelwet als onze schoolordinantie van '57 werd 
herzien ! 

Harde jaren hebben we^ onder dit liefdeloos  stelsel, door partij- 


tyrannie tegenover onze klacht gesteld, met onze kleine nood- 
scholen doorleefd. Onedelmoedig bejegend te worden doet pijn. 
Het grieft, al uw beste pogineen door een onverbreekbare 
overmacht te zien verijdelen. Het had iets van het.stukschuren 
van den kop tegen de ijzeren traliën van de kooi, waarin men ons 
opsloot. 

Had men niet mogen verwachten dat het volhouden van zulk 
een bijna wanhopige worsteling, tegen de ongunst der omstandig- 
. heden, ten laatste zelfs onze Liberalistische landgenooten verteederd, 
hen van den ernst van ons streven overtuigd, en tot deernis met 
zulk een onhoudbaren ■ toestand zou gebracht hebben ? We waren 
toch hun landgenooten, geen vreemde indringers ! Het stond toch 
aan hen, de toekenning van ons recht te voorzien van zoo hechte 
waarborgen, dat tot verkorting van hun eigen recht de mogelijk- 
heid zelfs werd afgesneden. Bij het gevaar dat onze nationaliteit 
bedreigt, moest toch het wegnemen van zoo ergerlijken twistappel 
ook hun  iets waard zijn ! 

Doch neen. 

De aanschouwing van anderer leed kan of tot deernis stemmen, 
of tot overmoed prikkelen, en ons Nederlandsch Liberalisme gaf 
aan het laatste de voorkeur. 

Iets, ook maar het geringste, u toegeven, dus luidde hun ant- 
woord, dat nooit! Zeg hun aan, aldus sprak Farao tot de aan- 
drijvers des volks : ik zal dezen lieden' geen stroo geven. En niet 
anders werd in de raadslagen onzer Liberalisten besloten. Zelfs 
de  geringste beuzeling niet, geen stroospier geeft men ons toe. 

Erger nog! 

»Men moet met deze drijvers eens voor goed afrekenen, en niet 
parlemonteeren," roept een invloedrijk man uit, en alle zingen hem 
in choor na: Dien weg moet het op! We zijn nog te lankmoedig, 
nog te toegeeflijk, nog te inschikkelijk geweest ! Was hun druk 
zóó hard, als men voorgeeft, ze zouden dat agiteeren wel staan la- 
ten ! Over tekort aan vrijheid klagen ze. We schonken hun nog te veel. 

Aldus wordt de veerkracht, die we ontwikkelden, als bewijs van 
schuld tegen ons gekeerd. Dat men ons recht verkortte, was weinig, 
ook de klacht over onrecht moet, door verharding van druk, op 
onze lippen gesnaoord. Als we niet meer klagen, omdat we ons 
niet meer roeren biinnen, zal in een stilte als d^s grafs de zede- 
lijke (?) triomf van dit liberalistische dwangsysteem in algemeene 
volkstevredenheid gevierd worden. 

Zoo bracht de Faraos geest van het stelsel van zelf tot het 
Faraos antwoord op  ons  rusteloos klagen. 

Gij woudt verlichting van druk ! Ontevredene die ge zijt, ver- 
zwaring  van druk zal  u  gegeven  worden ! 

Ons Pithom en Ra'ëmses, de liberalistische Staatsschool, zal, raeê 
van uw geld, met uw gedogen, met driedubbelen muur 'worden 
omringd! 


Is het zoo erg gemeend? 

Te goeder trouw zou men ons kunnen vragen, of de schildering, 
die we in onze laatste artikelen van het nieuwe Schoolwetprogram 
. onzer Liberalen gaven, niet te zwart gekleurd, overdreven voorge- 
steld en te scherp geschetst was? 

Die vraag kan niet uitblijven. 

Wie er aan gewoon is geraakt onze Liberale woordvoerders als 
de banierdragers der vrijheid op elk gebied te begroeten; wie, door 
hun levensdeun van vrijheid en altijd vrijheid en vrijheid nog 
eens verbchalkt, aan hun eerbied ook voor anderer vrijheid, onvoor- 
waardelijk geloof sloeg; kortom, wie het onderscheid niet inziet 
tusschen de persoonlijke bedoeling van den Liberalistischen partij- 
ganger en de logische drijfkracht, die in het systeem huist, voor 
welks triomf bij strijdt, — heeft moeite, we begrijpen het volkomen, 
om zich in te werken in de gedachte, dat onder zulk een banier, 
met zulk een vlag in top, een zoo tyrannieke lading zou worden 
binnengeloodst. 

Uit de artikelen van onzen vorigen jaargang is dan ook blijk- 
baar, dat we aanvankelijk goede hoop hadden, dat het tot dat 
uiterste niet komen zou en we zelfs niet geloofden, dat de fractie 
Moens-Kerdijk er ooit in slagen zou, haar plannen door te drijven, 
tenzij ons tegelijkertijd recht geschiedde op onzen reeds zoo lange 
jaren ingestelden  eisch. 

Voor dat goed vertrouwen bestond aanleiding. 

Toen op de bekende vergadering van Schoolverbond dior onze 
richting de eisch was gesteld : Nooit schooldwang tenzij het vrije 
onderwijs eerst van zijn boeien ontslagen zij ! had men, onder applaus 
van het keurcorps onzer schoolwetmannen, het vermoeden zelfs 
uitgekreten, alsof verzwaring van onzen druk ooit op den weg van 
het Liberalisme  kon  liggen. 

Dat oordeel was door geheel de liberalistische pers toentertijd 
beaamd, en op weinig vriendelijke wijze werd een onzer sprekers 
door het slijk gesleurd, die voorspeld had, dat Schoolverbond, tenzy 
het Schoolplicht met tegemoetkoming aan den Consciëntiekreet 
der Christelijke bevolking vereenigde, nooit zou slagen. 

Thans reeds leert de uïlkomst hoe juist dit gezien was. »Schoolr 
verbond" wordt afgedankt en » Volksonderwijs" neemt zijn plaats 
in. Volksonderwijs, dat met slechts Schoolplicht maar, behalve dat, 
nog verzwaring van financieelen druk in zijn schild voert.' 

Geneigd, om ook van den tegenstander liever het goede te den- 
ken, hebben we metterdaad, ter wille van het sterk protest tegen 
zulk een toeleg, een tijd lang geloofd, dat de aandrang der radicalen 
in onze Liberalen, onverzoenlijke tegenstanders zou blijven vinden; 
tenzij ons eerst recht ware geschied. 

Eerst in het vorige jaar werd dat vertrouwen op zeer ernstige 
wijze geschokt. 


9 

De Vereeniging » Volksonderwijs", die dusver alleen in de Pro- 
vincie Friesland werkte en onder leiders stond, wier naam in bet 
Liberale kamp niet zonder bedenkelijk hooldschudden pleegt ge- 
noemd te worden, kwam over naar; de hoofdstad en deed haar plan 
verluiden om als algemeen Nederlandsche Vereeniging de oplossing 
der schoolquaestie te willen beheerschen. 

üit de onthullingen van Abed-Nego weet men, dat het laatste 
woord van de factie, die deze Vereeniging bezielt, niet minder is 
dan: verplicht^ kosteloos Staatsonderwijs voor alle kinderen tusschen het 
5e en 1 ie Jaar. D. w. z. opruiming van alle vrije scholen; uitslui- 
tende oprichting van Staatsscholen; verplicht schoolbezoek op deze 
Staatsinrichtingen ; en het Christelijk Nederland gedwongen om 
dubbel en dwars. voor deze scholen te betalen, eerst met zijn geld 
en dan met de ziel. zijner kinderen. 

Zóó kras en boud schrijft men dit plan nog wel niet aanstonds 
in zijn program; ook een program heeft zijn tempo's; maar daar 
gaat het heen; eerst bij dien eindpaal zal men ruste vinden; het 
systeem krijgt zijn eisch niet, eer dat toppunt van geestelijke 
staatstyrannie is bereikt. Denk aan de Faccine-wet. Er is niets 
wat de gefanatiseerde Liberalist ter afronding van zijn systeem 
niet aandurft. 

IJitteraard zou daarom alles afhangen van de ontvangst, die aan 
de Friesche Clubbisten bij hun optreden op het nationaal tooneel 
zou te beurt  vallen! 

Hield de Liberale partij vast aan de leus, waarmee ze duizenden 
had in slaap gewiegd, dan moest die leus thans reageeren tegen 
het systema en afwijzing van het Friesch program, of wel gelijk- 
tijdige erkenning van onze grieven, haar onvermijdelijk antwoord 
zijn. 

Of ook, sloeg ze toe, werd ze bereid bevonden het nieuwe Frie- 
sche liedeke meê te zingen, en liet ze zich verlokken om tot ver- 
zwaring van onze lasten mee te werken, zonder dat ons recht ge- 
schiedde, dan was hiermee ook bewezen, dat ze haar leus over boord 
wierp, en zich haars ondanks liet meêsleepen door de consequentie 
van haar beginsel. 

Tot dit rechtsomkeert nu besloot ze. 

Met pauk- en |;rommelslag is de Noordsche zuster ingehaald ; 
alom in den lande is het Liberalistische kamp in* rep en roer om 
de Friesche kokarde aan den stang te hechten ; het oude program 
wordt prijs gegeven en in beginsel dat van het reeds weggestorven 
Noorden als progi'am der Liberale partij  aanvaard. 

Slechts op de Staten-Generaal bleef nog de hoop der beter- 
denkenden gevestigd. 

Voor niemand die- achter de coulissen ziet, is het een geheim, 
hoe weinig de liberale pers in den regel orgaan is van den 'geest, 
die de Liberale partij in de Staten-Generaal bezielt. 

Nog steeds bleef dus de mogelijkheid, dat men althans in dezen 
bezadigder kring, voor dit uiterste van staatstyrannie zou terug- 
deinzen. Men  weet, en Mr. Kerdijk herinnerde er nog onlangs aan , 


10 

met hoe weinig ingenomenheid de eischen van den heer Moens in 
de Kamer waren ontvangen. 

Vandaar onze afwachtende houding, die we tot op het Kamefi 
debat hebben aangenomen. Vandaar het zeer verklaarbai'e feit, -dat 
ook onze afgevaardigden in de Tweede Kamer, nog steeds op neutra- 
lizeeriug van het program des heeren Moens door gelijktijdige 
erkenning van onze rechten  hoopten. 

Te meer grond bestond hiervoor, daar de Tweede Kamer de 
Eerste niet gevolgd was in haar protest, ten tijde der Troonrede, 
tegen elke tegemoetkoming aan . de consciëntie-grieven van het 
grooter deel der natie. 

Eerst hangende het onderwijs-debat kwam aan het licht, tot welk 
een rechtsomkeert men in het liberale kamp, ook in de Tweede 
Kamer, besloten had. 

Ter ontveinziug van eigen verlegenheid ; ter bedekking van haar 
innerlijke wanhopige verdeeldheid ; ter weeroprichtiug van haar 
gezonken moed, gevoelde men ook daar een schelklinkend, forsch 
aangrijpend, door zijn overmoed verblindend program van noode 
te hebben, zou men bij de Juni-zon de slinking van eigen krachten 
niet jammerlijk zien doorgaan. 

Zóó forsch was zelfs de keer die dit besef in den stand van 
zaken bracht, dat niet slechts de voormannen en heethoofden, maar 
vooral ook de Godefroi's en Van Eck's, die men wel eens als den 
Conservatieven nasleep der Liberalen aanwees, wedijverden met 
wie het warmst enthousiasme, met de gloeiendste bewoordingen, 
niet slechts op ï-ealiseering, maar zelfs op onverwijlde realiseering 
aandrongen van het doodelijk program voor alle vrije ondervvys : 
Verzwaring van druk zonder rechtdoening op uw grieven ! 

Daarmee was de teerling geworpen! 

Wat men van niemand, óók niet van onze richting vorderen 
kan,  is het begaan van zelfmoord. 


Binnens- en Buitenskamers. 

Drie stellingen meenen we  dat vaststaan, 

1. Het dusver gangbüre liberale stelsel, nog kortelings door 
Thorbecke in zijn narede bepleit, oordeelt dat de Staat slechts 
dan de hand aan het onderwijs heeft te slaan, als de veerkracht 
der burgerij ter inrichting en instandhouding van een 'degelijk 
onderwijs te kort schiet. 

2. Diesovereenkomstig eischte het stelseldat aan de bijzondere 
school ruimschoots gelegenheid werd geboden om haar kracht te 
beproeven. 

3. En even uit dien hoofde werd het gedeeltelijk monopolie, dat 
door de Wet van '57 aan den Staat werd gegeven, niet krachtens 
het stelsel, maar in weerwil van -het stelsel, met verwijzing naar de 
exceptioneele toestanden van ""het  oogenblik verdedigd. 


11 

Op dien we» lag derhalve inkrimping van het Staatsmonopolie, 
naar gelang het bijzonder onderwijs de wieken breeder uitsloeg 
en bleek aan de eischeu door degelijke volksontwikkeling gesteld, 
te kunnen voldoen. 

Toch slaat men den tegenovergestelden  weg in  en acht  zich ge- 
roepen om, ondanks de verrassende ontwikkeling, waartoe het bij- 
zonder  onderwijs  geraakte,  het  Staatsmonopolie  uit te breiden en 
van het verschil  tusschen Vrije school of Staatsschool  de  levens- 
. quaestie voor ons nationaal bestaan te maken. 

Dat is en blijft een rechtsomkeert zoo stuitend en handtastelijk, 
als zelden op politiek terrein gezien werd, althans indien men 
de Liberalen vast mag houden aan het door henzelven, met name 
door Thorbecke en evenzeer door Jonckbloet, gepredikte stelsel. En 
of nu de grootere organen der Liberale partij al goed vinden op 
den stelligsten toon te verzekeren, dat van een rechtsomkeert hun- 
nerzijds geen sprake ia, dit verandert aan do feiten niet met al. 
Het program dat ze nu op den voorgrond plaatsen, gaat uit van 
een ander stelsel, dat met het vroeger door hen beleden stelsel in 
Ignrechten strijd geraakt. 

Niettemin bestaat er bij ons geen de minste twijfel, of deze or- 
ganen zijn by hun pertinente verklaring volkomen ter goeder trouw, 
al geven ze ook blijk van een minder goed geheugen, of wil men, 
van minder goede dialectiek. 

Sinds jaren reeds was de overeenstemming tusschen Thorbecke 
en de dusgenaamd Liberale partij slechts schijnbaar. 

Twee zeer uiteenloopende staatkundige groepen waren het, die 
door Thorbecke's ijzeren wilskracht in schijn tot ééne staatkundige 
partij werden saamgeklemd. 

De oudste dezer groepen wilde inderdaad en waarheid Liberaal 
zijn ; d. w. z. ze zocht de Staatsbemoeiing te beperken, de indivi- 
dueele veerkracht in de maatschappij op te wekken, en aan iedere 
richting en elk streven in die maatschappij een onzijdig terrein te 
bieden. 

We vragen nu niet, of de politieke leden dezer groep onveran- 
derlijk aan dit stelsel getrouw bleven. Eer vermoeden we, dat er 
grond bestaat voor het tegendeel. Maar dit staat vast : gevraagd 
naar hun politieke geloofsbelijdenis, gaven ze dit als hun stelsel. 

Zeer onderscheiden hiervan was een andere gfoep, die terecht 
inzag, dat men met dit lai-oser-aller er nooit in slagen zou, den 
geest der natie van oude vooroordeelen (zoo als o. a. baar Chris- 
telijk geloof) los te maken, ea dat een meer aanbevelenswaardige 
weg veeleer zijn zou: 1. door een kunstig uitgedacht kiesstelsel 
zich meester te maken van de macht om aan het land de wet te 
stellen, en 2. was die macht eenmaal veroverd, door uitbreiding 
van Staats-bemoeiing, de richting te beheerschen, waarin ons volk 
zich ontwikkelen zou. 

Ook bij zoo sterk sprekend verschil wist men niettemin de schijn- 
bare overeenstemming te redden, doordien de laatsten toegaven, 
dat,  ware  het  eenmaal gelukt de natie  in dien  geest  tot  behoor- 


12 

lijk peil ie ontwikkelen, vrijlating van het onderwijs (waar dan 
niemand meer aan zou willen) hunnentwege kan worden geprocla- 
meerd. *♦ 

De zoen werd gesloten op de dubbelzinnigheid van de zeer rek- 
bare uitdrukking in onze derde stelling (zie boven) : met verwij- 
zing naar de exceptioneele omstandigheden. 

In het stelsel der eersten was hiermee blijkbaar bedoeld : het 
ontbreken van veerkrachtig initiatief bij de burgerij, Onthonding 
van Staatswege zou uit dien hoofde ontstentenis van behoorlijk 
onderwijs ten gevolge hebben. Vandaar de verplichting van den 
Staat om in te springen, waar en' voor zoo lang dit exceptioneele 
duurde. 

Heel anders daarentegen vatte do tweede groep deze clausule 
op. Exceptioneel waren de omstandigheden h. i. niet uit gemis van 
particulier initiatief, maar wijl in den boezem der maatschappij nog 
allerlei clericale en sectarische invloeden woelen, die, liet men de bur- 
gerij begaan, wel niet aan het ontstaan van scholen, maar aan het 
ontstaan van goede scholen, d. i. scholen, bevorderlijk aan de mo- 
derne ontwikkeling, in den weg zouden staan. Zóó opgevat, zou de 
exceptie derhalve eerst dan komen te vervallen, als deze invloeden 
geweken waren, en van de vrije school geen verzet tegen de mo- 
derne begrippen meer te vreezen was. In zeker feuilleton heeft 
Mr. Kerdijk, nog niet zoo lang geleden, deze zienswijs met ruiter- 
lijke openhartigheid verdedigd. 

Reken nu met het feit, dat blijkens de offieiëele regeerings- 
verslagen het particulier initiatief zeer is toegenomen, dan volgt 
hieruit voor de politieken der eerste groep : Onverwijlde inkrimping 
der Staatsbemoeiing  in  zake het onderwijs. 

Maar ook zeker met het feit, dat deze uitbreiding van het par- 
ticulier initiatief schier uitsluitend de niet-Moderne invloeden ten 
goede komt, en op hun beurt volgt hieruit voor de politieken 
der tweede groep de lijnrecht tegenovergestelde conclusie : Onver- 
wijlde uitbreiding der Staatsbemoeiing op het stuk der volksschool. 

Zoo lang nu inkrimping en uitbreiding tegenovergestelde begrip- 
pen zijn, is het onwedersprekelijk, dat de Liberale partij, die dus- 
ver onder de vlag van het eerste stelsel voer, vierkant rechts- 
omkeert maakt, door het tegendeel van wat uit dit stelsel voort- 
vloeide, thans  als program te aanvaarden. 

De Liberale partij is op dit oogenblik zeldzaam verdeeld, niet 
slechts over do uitwerking der artikelen, maar evenzeer over do 
beginselen van  Staatsbeleid. 

Slechts in één opzicht stemmen alle saam. We zouden het kun- 
nen noemen: hun tegenzin tegen de heerschappij van het ge- 
openbaarde geloof; maar noemen het liever in hun terminologie: 
hun vrees voor clericale reactie. 

Dit drijft hen, om met de stembus in zicht, onder terzij stelling 
van alle geschilpunten, de schoolquaestie op den voorgrond te 
schuiven in den zin van versterking der Staatsschool als horstwering 
tegen kerkelijke invloeden.    ^ 


13 

Zoodra dit fantoom ten tooneele komt, vergeten ze hun onder- 
linge verdeeldheid, zoo zelfs dat Mr. Van Houten, wiens stelsel 
hem tot pleitbezorger der vrije school moest maken, met pak en 
zak naar de voorstanders van het Staatsalvermogen  overloopt. 

Het Vaderland verkeert bij deze zwenking ongetwijfeld in 
gunstiger positie dan de andere bladen, die door hun verleden 
aan het nu verlaten stelsel verbonden zijn. 

Of ging het beweren ook dezer bladen op, dat ze thans niets 
•anders dan vroeger bedoelen, er zou slechts uit blijken, dat Mr. 
Groen van Prinsterer goed had gezien, toen hij zijn anti-revolu- 
tionairen leerde, dat er bij het liberale schoolwetsysteem een leer 
binnens- en  een  leer buitenskamers was. 

Buitenshamers het stelsel der vrije concurrentie. 

Binnenskamers bet stelsel van liberaliseering der natie, op 's Lands 
kosten,  in  de valschelijk dusgenaamde neutrale school. 


De  Balans. 


Alle concurrentie berust op de theorie van de Balans met haar 
twee schalen. Er is een schaal rechts, er is een schaal links, en 
naar gelang het tongetje, naar u toe of van u af blijvend, door 
het huisje zwikt, heeft de schaal die overslaat, de andere volkomen 
in haar macht; tenzij deze op haar beurt door bijvoeging van 
nieuw gewicht het tegen de  machtiger ophaalt. 

Denk u in dat beeld den strijd tusschen de Staatsschool en de 
Vrije School, en drie gevallen zijn denkbaar: 1. 0/ dat de evenaar 
in het huisje staat; dan is de Staatsschool in even gunstige of on- 
gunstige conditie ah de Vrije. 2. Of de evenaar zwikt een tiental 
graden nu her- dan derwaarts; dan gaat het beurtelings, met de ééne 
school mi, met de andere straks, op en neer. 3. Of de balans blijft 
schuins staan, doordien de lichtere schaal het tegen de zwaardere 
niet meer kan ophalen ; dan houdt de eigenlijke concur^-entie tusschen 
heide scholen  op. 

Van Anti-revolutionnaire zijde nu is steeds beweerd, dat we 
sinds 1857 nooit anders dan in het laatste geval verkeerd hebben. 
De schaal, waarin ,het Openhaar onderwijs ligt, was met zooveel 
privilegiën en rollen gouds overladen, dat de schaal waarin 
de Vrije School gelegd was, aan de nok van een bijna recht- 
standig getrokken  balans  schier hopeloos hing te wiegelen. 

Dat  heette dan  de  vrije Concurrentie, die ons gegund  was. 

Die toestand is onhoudbaar. Daarin moet verandering komen. 
Zoo gaat het niet  langer ! 

Goed, zeggen onze • Liberalen ! We zullen u aan verandering 
helpen, en op de Staatsschool nogmaals zooveel rollen gouds 
stapelen, dat uw schaal met de Vrije School zelfs dat wiegelen in 
de hoogte verleert! 

Lees wat  een liberaal orgaan  nog gisteren schreef: 

Ikdere  verbetering  en  uitbreiding van het Staatsonderwijs 


14 

VERZWAKT   DK   POSITIE   DER   BIJZONDERE   SCHOLEN   EN   IS  TOCH   ON- 
VERMIJDELIJK. ... 

Tot zulk een verzwakking van onze positie heeft de Libersekj 
partij in haar scherpe resolutie dan ook met voorbedachten j:ade 
besloten, en ze wil ons daarbij dwingen met ons eigen geld iói diiQ 
verzwakking meè te  werken. 

Ter toelichting strekke een dubbel overzicht: 1. De stand der 
balans gelijk die nu is, en 2. de stand der balans, gelijk die (bij 
doorvoering der scherpe resolutie) zal  worden. 


Er zijn in ons land een goede 460 duizend kinderen van 6- — 12 
jaar. 

Van dezen gaan er op de Staatsschool 325,314 (15 Januari 1872). 

Op ondersteunde scholen, die met Staatsscholen gelijk staan, 
ruim 4000. 

Saam  derhalve circa 330 duizend onder de 13 jaar. 

Alle Bijzondere Scholen saam tellen slechts 90,087 leerlingen 
van gelijken leeftijd. 

Een toch nog aanzienlijk getal, meent ge! Negentig duizend \m- 
deren op onze Christelijke scholen! 

Hoe ge n vergist! 

Er zijn in ons land 3766 scholen van lager onderwijs. Van dit 
cgfer zijn 2649 Openbare, 144 met Staatsscholen gelijkstaande en 
slechts 973 Bijzondere Scholen. 

Maar nu, zijn dit onze scholen? 

Och neen ! 

Van deze 973 scholen zijn 428, dus bijna de helft, scholen van 
particuliere onderwijzers voor den middel- en meer gegoeden stand, 
meerendeels zonder godsdienstig karakter. 

Van de 545 die dan resten, zijn 272 scholen Eoomsch en 11 
Israëlitisch. 

Van de 262 die dan nog overblijven, zijn 50 diaconiescholen, 
voor een deel nog in handen van niet-belijdende Kerkeraden. 

Zoo blijven dus, alle saamgenomen, slechts even 200 scholen voor 
de  Christelyk-historische vrije school over, aldus verdeeld: 

Christelijk nationaal onderwijs : 131 

Overigen 79. 

Onder deze overigen schuilen dan nog enkele Protestantsche scholen 
van zeer onbeslist karakter, zoodat we veilig zeggen kunnen, dat 
van de bijna vier duizend scholen in ons land slechts twee honderd 
onderwijs geven in den geest, dien wij voorstaan. Is het meer dan 
een druppel aan den emmer? 

En nu de Kostenrekening? 

Wat meent men wel dat deze Staatsschool uit de Nederlandsche 
belasting-opbrengst trekt ? 

De landsregeering betaalde -in 1873 (thans veel meer) reeds 
ruim vijf en een halve ton gouds. 


15 • 

De gemeenteliassen in datzelfde jaar vier milUoen en één tonne 
gouds. 

De Provinciën ruim anderhahe tonne gouds. 

Alles na aftrek van de byna negen ton die aan schoolgeld ge- 
heven werd. 

De uitgaaf was dus oorspronkelijk vijf milUoen en zeven tonnen 
gouds. 

Hieronder zijn begrepen bijna anderhalve ton aan pensioen voor 
•onderwijzers. 

Ook de ruim twee <onne»^oMC?s voor de opleiding van onderwijzers. 

Houdt men in het oog, dat in '73 en '74 deze cijfers nog zeer 
aanzienlijk verhoogd zijn, dan blijkt dat de Staatsschool thans ruim 
zes milUoen guldens, aan de belastingschuldigen kost. 

Deze zes milUoen. guldens worden voor het grooter deel geheven 
van voorstanders der vrije school. 

De uitkomsten der laatste verkiezingen toonden dat de voorstan- 
dei's der vrije school zelfs onder de stemgerechtigden de meerderheid 
vormen. Onder de overige volksklassen is dit, nog veel sterker het 
geval. 

De voorstanders der Staatsschool (Radicalen, Liberalen en linker- 
Conservatieven) betalen dus de kleinere helft, om het meerdere van 
ons te nemen. 

En ook al nam men aan, dat het »half om half" staat, dan nog 
lichten ze door de Staatsmacht drie milUoen gulden uit onze piivé- 
kassen, om hun Staatsschool in  stand te houden. 

Stel nu dat er bij uiterste krachtsinspanning nog eVw milUoen 
's jaars voor de bijzondere school wordt saaragebracht, dan blijkt 
derhalve, dat er onzerzijds vier milUoen voor ónze scholen beschik- 
baar was. 

Van deze vier milUoen ontneemt de Liberalistische partij in al 
haar schakeeringen ons drie milUoen om haar Staatsschool in stand 
te houden, voegt die bij de drie milUoen die ze zelf opbrengt, en 
roept ons dan toe: Als ge nu met uw één milUoen maar tegen onze 
ZES milUoen wilt concurreer en! 

Zóó stond de  balans! 

Maar ook die verhouding is in het oog onzer tegenstanders voor 
de Staatsschool nog ,niet gunstig genoeg ! 

Ge zult minstens nog ruim de helft van uw ééne millioen moeten 
afstaan. 

De zes tegen één gaat nog niet. 

Het  moet zeven tegen een half worden. 

»Er waren twee mannen in een stad, de een rijk en de ander arin." 
»De rijke had zeer vele schapen en runderen." 
»Maar de arme had gansch niet dan een eenig klein ooilam.^* 
Ook dat nam de rijke man hem af. 


16 


De rijke man en het ooilam. 

De Balans lusschen de Staatsschool ea de Vrije Schoor staat 
reeds zes tegen één. 

Ook dat, zoo zagen we in het vorig artikel, is in het oog onzer 
Schoolwet-mannen nog te ongunstig voor hun beschermelinge. Het 
moet zeven tegen een half worden. 

Waarop deze berekening rust ? 

Zio het bier. 

De scheiye resolutie houdt drie artikelen : 

.1". De on^ervT^iQ\'s,-tractementen zullen verhoogd worden. 

2*. Het aantal onderwijzers zal vermeerderd worden. 

3o. De opleiding van onderwijzers zal krachtiger worden gesteund. 

Zet deze artikelen in geldcijfers om en ge verkrijgt deze berekening : 

Thans wordt aan het onderwijzers-personeel der Staatsscholen 
uitbetaald: ƒ 3.135.094.10"; zeg: drie mUlioen' één  ton. 

Uit deze som genieten tractement 2578 plus 44 personen, die 
onderwijs geven, van den len rang; 2577 plus 309 van den 2 en 
rang ; en 1339 plus 271 van den oen rang: saam alzoo 7118 personen. 

Naar den eisch der verhooging zal het minimum voor den hoofd- 
onderwijzer ƒ800 a ƒ900, bebalve vrije woning en tuin, moeten 
zyn. Het gemiddeld cijfer stellen we derhalve vast niet te hoog, 
indien we /'950 aannemen. Voor den hulponderwijzer kan het dan 
niet lager dan ƒ450 vallen. Voor den kweekeling niet onder de 
ƒ100. Deze cyfers zijn, detegenpartij zal het toestemmen, matig gesteld. 

2578 Hoofdonderwyzers )  ^gg^ x / 950 ƒ 2.490.900 

44 Hoofdonderwijzeressen.  l -^ 

^Vl Hulponderwijzers )  gggg x ƒ 450 .... / 1.298.700 

309 Hulponderwijzeressen.   ( ■' 

1339 Kweekelingen (m.) |  ^g^^ X f \0^ ƒ   161.000 

371 Kweekehngen (vr.) j  " 

ƒ 3.950.600 

De vermeerdering van het aantal onderwijzers kan, hoe men het 
ook wende of keere, niet minder dan 372 hoofdonderwijzers en 900 
hulponderwijzers bedragen. 1. Wijl het getal scholen dient vermeer- 
derd te worden, minstens met 150; 2^. wijl het cijfer van leer- 
lingen voor eiken onderwijzer te groot is; B". ^ijl men de hulp- 
onderwijzers aan het hoofd eener school zal doen wegvallen ; en 
4°. wijl men het grooter deel der kweekelingen door hulponderwij- 
zers wil vervangen. 

Voor a., de 150 nieuwe scholen, zijn minstens noodig 150 hoofd- 
onderwijzers, 200 hulponderwijzers en 100 kweekelingen. 

Voor b, zyn vereischt 500 hulponderwijzers. 

Voor c. 222 hoofdonderwijzers. 

Voor d. 400 hulponderwijzers. 

Dit zou een totaal geven van 372 hoofd- en 1100 hulponderwy- 
zers. 


17 

Hierbij houde men echter in het oog, dat een aantal van 222 
hulpouder.wijzers (c) vrijvalt, en het getal kweekelingen met de helft 
slinkt. 

De meerdere kosten voor het tweede artikel der scherpe resolutie 
zullen dus zijn: 

372 hoofdonderwijzers ad ƒ 950 ƒ   353.400 

900 hulponderwijzers   „  „ 450- „    405,000 

f   758,400 
Trek hiervan af 800 kweekei. ad ƒ 100 ... . ■ „    80.000 
Dan blijft het totaal. ... ƒ   678,400 
Voor de 150 nieuwe Scholen  en de  372  nieuwe  onderwijzerswo- 
ninhen zal tot aanbouw een kapitaal noodig zijn van minstens 

150 scholen   ad ƒ 10,000 ƒ1,500,000 

372 woningen „   „   6,000. „ 2,232,000 

■   _  Saam .... / 3.732,000 
D.  i. aan jaarlijksche infrest ad 4 pCt.  »   149,280 
. Voor meerdere' schoolbehoeften enz. kan 

men  veilig stellen. . „     50,000 

Eindelijk het derde artikel: meerdere kosten aan opleidinc/, zal, om 
iets te beteekenen, een jaarlijksche butgetverhooging van/ 100,000 
na zich sleepen. 
Maken we dus het budget der scherpe resolutie op dan vinden we: 
Voor artikel 1. Onderw.-tractementsverhooging. 

Trek van / 3,950,600 

af „ 3,135,094 

ƒ   815,506 

Voor artikel 2. Vermeerdering van personeel. 

Tractement /   678,400 

Aanbouw „   149,280 

Schoolbehoeften „    50,000 

„    877,680 


Voor artikel 3. Opleiding van onderw „    100.000 

Jaarlijksch totaal. . . ƒ 1.793,186._ 

Hierbg vergete men intusschen niet, dat de uitvaardigers dezer 
resolutie op verre na met deze berekening nog geen vrede zullen 
nemen. Twee millioen zal wel hun minste eisch zijn. Houden we 
ons voorshands aan de  één millioen  acht ton. 

Men toetse hieraan, hoe sober we in onze becijfering waren toen 
we gisteren  van één millioen npraken. 

De voorstanders der Vrije School hebben er zich dus, gaat deze 
scherpe Resolutie bij de stembus in Juni door, op voor te bereiden, 
dat men hun in allerlei vorm van belasting voortaan minstens een 
acJd a negen tonnen gouds meer nog dan dusver ten behoeve der 
Staatsschool zal afpersen. 

Voor zeer velen zal dit de droeve noodzakelijkheid met zich bren- 
gen, om elke bijdrage aan het Vrije onderwijs te ontzeggen. Den- 
zelfden gulden kan men maar eens uitgeven! 

Al oordeelt men dus, dat de liefde voor de vrije school ook dan nog 
het onmogelijke zal doen, om de schade niet geheel ten haren laste 
te doen komen, dan nog staat het vast, dat de vrije school, naar de 
matigste becijfering een drietal tonnen gouds verliezen zal. 


Drie tonnen goucis verliezen, let wel, dat beteekent 1°. een reeks 
van scholen te sluiten, 2". op anderen door verhoogd schoolgeld- het 
aantal kinderen te doen slinken, en 3°. de oprichting van nieuwe 
scholen te beletten. 

En om dan nog dat karig en jammerlijk resultaat te bereiken, 
vergeet het niet, zal in elk geval vijf a zes tonnen gouds meer dan 
dusver door u betaald moeten worden. 

En  ware dit nog maar al! 

Maar van het allerjammerlijkste zwegen we nog. 

Eoei eens zonder riemen. Of ook, houd eens school zonder on- 
derwijzend personeel. 

Onze schoolcommissiën weten, hoe schreiend leeg nu reeds de lijst 
van sollicitanten is. 

Wat zal het dan niet worden, "als de Staatsschool nog eens met 
een Leviathan's hap 362 Hoofdonderwijzers en 900 Hulponderwij- 
zers wegneemt? 

Het aantal personen die lust en geschiktheid voor het onderwij- 
zersvak hebben, kan zich toch niet eindeloos uitzetten. We vis- 
schen in één water. Wat zal er dus voor onze scholen te vangen 
overblijven, als het voortaan ten behoeve der Staatsschool een moord- 
visschen wordt, om maar onderwijzers te hebben. 

Te smartelijker zullen we met onze schier leege schakels tegen- 
over die volle sleepnetten staan, omdat wè ook financieel tegen 
de  Staatsschool zullen  hebben  op  te bieden. 

Bit weet ieder deskundige: Als de Staatsschool haar tracte- 
menten verhoogt, moeten ook wij verhoogen, of we worden ruiter 
te voet. 

Ook onze scholen, die nu reeds, tegen wind én tij oproeiend, 
nauwelijks de gelden voor de thans bestaande tractementen vin- 
den kunnen, zullen dan derhalve nog een / 300 a f 300 mogen 
bijpassen. 

Men  zal meer moeten uitgeven, terwijl er minder  in  kas is. 

Wie  stuit dan  het  Bankroet ? 

Een Bankroet, het kan niet dikwijls genoeg gezegd, is sluiting 
van scholen ! 

Zoo komt dan het kort begrip der scherpe resolutie hierop neör : 
Om zijn school heter te maken, wil de schoolwatman onze school 
dooden. ^ 

En dat zal hij doen, niet zelf week geworden over zoo onbarm- 
hartige noodzakelijkheid, maar hardvochtig, in koelen bloede, het 
u nog euvel afnemend, dat ge een kreet van verontwaardiging 
over zulk een jammerlijke toekomst durft uiten. 

Wien doet dit niet aan den rijken man en het ooilam den- 
ken ? 

»Ook de Schoolwetlieden en wij, zijn die tw.ee mannen in een- 
zelfde land, de een rijk, de ander arm. 

De rijke heeft zeer veel scholen en leermeesters. 

Maar wij armen, hebben gansch niet, dan een eenig klein school- 
wezen, óns ooilam, dat we met onze eigen penningen betaald heb- 


19 

ben en hebben het gevoed, dat het groot met ons is geworden en 
bij onze kinderen te gelijk. 

Maar nu is den rijken man een wandelaar overkomen, een uit- 
heemsche gast, die zich als Staatsabsolutisme laat aandienen, en 
om dien te onthalen, neemt hij ons arm ooilam en wil het ten 
offer brengen aan de uitheemsche macht, die bij hem introk !" 

Het is de parabel van Nathan, niet »den wijze" van Lessing, 
maar  den profeet  des Heereu. 

Mannen broeders, vindt Nathan's parabel onder ulieden nog 
gehoor? 


De Scher|ie Resolutie. 

Zoo is dan de Scherpe Resolutie in optima forma verschenen. Ze 
handelt  van twee stukken : 1.  Schooldwang, en  2. Staatsschoolwezen. 

Om het overzicht duidelijk te maken, hebben de pleitbezorgers 
dezer tjrannieke maatregelen zich de moeite getroest, om hun plan- 
nen in een reeks artikelen te formuleeren. 

Zij hun daarvoor onze dank ! 

Thans kan men beoordeelen, of we in onze aanklacht te vergin- 
gen. Het vrije Nederland weet nu voor het minst waaraan het 
zich te houden heeft. 

Hoe sober we dusver in onze voorstelling waren en hoever de 
tyrannieke toeleg zelfs onze stoutste verwachting overtreft, blnkt 
het best uit de volgende becijfering. 

1. De heeren decreteeren, dat alom in den lande zooveel Staats- 
seholen moeten gebouwd worden, dat alle kinderen boven de vijf 
jaar er plaats kunnen vinden. Stel, er zijn in een gemeente 500 
kinderen van die klasse, en slechts voor een tiental wordt Staats- 
onderwijs verlangd, toch zal er een school voor 500 kinderen moe- 
ten gebouwd worden. Voor 250,000 kinderen zal men derhalve 
minstens 600 scholen hebben bij te bouwen en de meeste dorpen 
zullen hun te kleine school door een grootere hebben te vervangen. 

Hiertoe is een kapitaal vereischt van circa f 15,000,000, een 
jaarlijksche uitgaaf van ƒ 600,000 vertegenwoordig'end. 

2. De tractemeuten moeten voor den hoofdonderwijzer op min- 
stens ƒ 1000, voor de hulponderwijzers op tusschen de f 700 en 
ƒ 500 gebracht. Als gemiddeld cijfer mag men dus stellen f 1100 
en ƒ 600. 

Voor de thans in dienst zijnde onderwijzers geeft dit: 

2622 Hoofdoudèrwijzers. a ƒ 1100 ƒ 2,88J.,200 

2886 Hulponderwijzers   a  „  600 „  1.731,600    ^ 

De  kweekelingen „   100,000 

ƒ4,715,800 
Thans wordt betaald . . . „  3,133,094 

Alzoo een vermeerdering van . . . f 1,580,706 


20 

3. Voor de nieuwe scholen zullen benoodigd zija 600 Hoofdon- 
derwijzers en 1200 Hulponderwijzers. 

Dit eisclit een jaarlij ksche uitgave van: «. 

Voor   600 Hoofdonderwijzers ai /IIOO. ... ƒ   660,000 

„   1200 Hulponderwijzers  „   „  600 . . , .  „   720.000 

Kweekelingen «    50,000 

Totaal / 1,430,000 

4. Artikel 20 der Schoolwet vervalt. In de plaats der 220 Hulp- 
onderwijzers komen derhalve 220 Hoofdonderwijzers. 

Dit verhoogt het salaris met 

220 X ƒ 500 ir / 110,000 
En eischt voor den bouw van 220 Onderwijzerswoningen 220 X 6000 
=1 f 1,320,000 of eene jaarlijksche uitgaaf van circa f 70,000. 

Totaal ƒ180,000 

5. Voor meerdere schoolbehoeften zal op de 600 nieuwe scholen 
ad f 500 's jaars betaald moeten worden f 300,000. 

6. Op de bestaande scholen zal het aantal Hulponderwijzers in 
dier voege worden vermeerdei'd, dat op elke school van 26 leer- 
lingen één Hulponderwijzer komt, en vooi'ts grosso modo het getal 
Hulponderwijzers toenerae met elke 40 kinderen daarenboven. 

Op een totale schoolbevolking van circa 550,000 kinderen zal derhalve 

— ~ d. i. een totaal van 14,000 hulponderwijzers vereischt zijn. 

We rekenden dusver op 400 hulponderwijzers.  Nog 10,000 moeten 
er derhalve bijkomen. 

10,000 ad ƒ 600 geeft / 6,000,000. 

7. Dertien rijkskweekscholen wil men stichten. Het bestaande 
getal wordt hiermee verdriedubbeld. De . kosten mag men veilig 
ramen op ƒ 300,000. 

8. Het schooltoezicht zal worden vermeerderd. Stel hiervoor/" 3 0,000. 
Trek nu deze cijfers saam. 

Art. 1 ....ƒ■ 600,000 

>   2 » 1,580,706 

»   3 .   .   . » 1,430,000 

»   4 » 180,000 

»   5.' » 300,000 

»   6 "^ » 6,000,000 

»   7 .   .   . » 300,000 

en»   8 » 30,000 

en ge verkrijgt een totaal van ƒ10,420,706 

Wij wezen op geen grooter uitgaaf dan van anderhalf a twee mil- 

lioen, en nu blijkt dat de eisch dezer heeren ons op een jaarlijksche 

meerdere uitgave van tien millioen zal te staan komen. 

Zeg  zelf,  was  de  naam van Scherpe Resolutie niet eer te zwakj 

dan te scherp? 


21 

Het decretum horribile. 

Twee artikelen, zoo schreven we gisteren, houdt de Scherpe Re- 
solutie,  beiden op dwang doelend. 

Op geldelijlcen dwang: de «tiende penning" dien men heffea wil, 
om de in nood verkeerende Staatsschool met eenige millioenen te 
hulp te komen. 

Op straJrecMerlijken dwang : het decreet van Schoolplicht, dat in 
de portefeuille  onzer toekomstige  ministers  gereed  ligt. 

Op den geldelijlcen dwang  wezen  we in  ons  vorig opstel. 

Zie hier thans  het stuk dat tot strafrechterlijken dwang moet leiden. 

Eeeds vroeger door ons bij uittreksel medegedeeld, is het de 
aandachtige lezing ^ overwaard. Lees het geheele stuk, ook al wekt 
het uw verontwaardiging, tot den einde. Het in een opwelling van 
toorn uit  de hand te leggen,  zou- onvoorzichtig zijn. 

RAPPORT der Commissie uit het Nederl. Schoolverbond, betreffende 
den leerplicht, opgemaakt door de hh. Mr. R. C. Nieuwenhuys, Dr. P. 
Romijn, Mr. B. H. Pekelharing, W. J. F. Meiners en Dr. F. G. B. 
van Bleeck van Rijsewijk. 

Naar het gevoelen der Commissie moet een wel op den leei'plicht berusten op 
de volgende grondslagen : 

1. Verplicht lager onderwijs van 6 tot 13 jaar met opdracht aan de gemeente- 
besturen, om onder goedkeuring van Gredep. Staten de schooluren en vacanties 
te regelen. , 

2. Verplioht herhalingsonderwijs voor allen, die geen uitgebreid, lager, middelbaar 
of hooger onderwijs genieten, van  13 tot 16 jaar. 

Hoewel dit herhalingsonderwijs zich nog hoofdzakelijk zal moeten bepalen tot 
de vakken van gewoon lager onderwijs, zal het echter zoodanig kunnen geregeld 
worden, dat het in verband worde gebracht met het aanleeren van kundigheden, 
vereischt voor de betrekking, die de leerling zich heeft verkozen. In die plaatsen, 
waar Burgeravondscholen bestaan, zal ■ dit herhalingsonderwijs op die scholen 
kunnen genoten worden. 

Op het platteland zal aan dit herhalingsonderwijs uitbreiding kunnen gegeven 
worden door onderwijs in Landbouwkunde. 

De bepalingen aangaande het herhalingsonderwijs zijn niet van toepassing op 
vrouwelijke leerlingen. 

3. Het onderwijs, op wettig erkende scholen genoten, wordt als voldoende beschouwd. 
Op huisonderwijs is een bijzonder toezicht noodig. 

4. Het toezicht wordt uitgeoefend door geheel onafhankelijke personen, huiten 
alle betrekking tot gemeentebesturen, en schoolcommissiën, en dus door speciale 
Rijksambtenaren. 

5. Het Rijk wordt verdeeld in districten van 300,000 zielen en in ieder district 


22 

1 ambtenaar,  door  den  koning  te  benoemen,  belast met  de  uitvoering van de 
wet op den leerplicht. 

Hij wordt in iedere gemeente bijgestaan door een of meer personan, die door 
den Commissaris des Konings worden aangesteld, na Burgemeester en Wethouders 
en een ambtenaar te hebben gehoord. 

Het gemeentebestuur is verplicht, in de maand November van ieder jaar een 
naamlijst te doen opmaken van alle kinderen, in de gemeente 'wonende, die op 
1 Januari van het volgende jaar den leeftijd van 6 tot en met dien van 16 jaren 
zullen hebben bereikt. 

Het bestour zendt deze naamlijst voor 15 Dec. aan den ambtenaar van he^ 
district, waartoe de gemeente behoort. 

De besturen zijn verplicht iedere 3 maanden opgave te doen van verandering 
van woonplaats der ouders, zoowel van hen, die zich in de gemeente hebben geves- 
tigd, als van hen die haar hebben verlaten. 

De onderwijzers zijn verplicht op 15 Jan., April, Juli en October aan den 
ambtenaar een alphabetische naamlijst van leerlingen, die hun scholen bezoeken, 
in te zenden. 

Uit vergelijking dezer schooUijsten met de lijsten, opgemaakt door het gemeen- 
tebestuur, moet blijken, vsrelke kindereo de scholen niet  bezoeken. 

De ambtenaar doet door den hem tot hulp aangewezen persoon onderzoek naar 
de redenen van schoolverzuim. 

Na ingewonnen rapport beslist de ambtenaar of er termen tot aanklacht tegen 
de ouders bestaan. 

De onderwijzers houden op de schooUijsten, den eerste van ieder kwartaal opge- 
maakt, nauwkeurig aanteekening van schoolbezoek. Van ieder schoolverzuim, langer 
dan zes schooltijden, doen zij aangifte aan hem, die in hun gemeente met het toe- 
zicht op den leerplicht is belast; deze tracht door zedelijkeu invloed het verzuim 
te doen ophouden; mocht dit niet baten dan wordt daarvan aan den ambtenaar 
kennis gegeven, die een vervolging tegen de ouders instelt. 

Bij de vrijheid, aan ouders en voogden gelaten, in de wijze, waarop zij in het 
onderwijs hunner kinderen en pupillen willen voorzien, zullen zij echter verplicht 
zijn aan deu ambtenaar de meest volledige inlichtingen te geven omtrent de wijze, 
waarop het onderwijs wordt gegeven. 

De ambtenaar beslist, of hui?onderwijs voldoende is om het doel te bereiken, dat 
bij den leerplicht is voorgeschreven. 

Ten einde over dit onderwijs een beter oordeel te kannen vellen, zullen de 
kinderen zich desgevorderd, aan een examen moeten- onderwerpen, afgenomen door 
of onder toezicht van den ambtenaar. 

Zoo het blijkt, dat dit huisonderwijs niet voldoende is, zijn de ouders of voogden 
verplicht daarin verandering te brengen.   Bij weigering zijn "zij strafbaar. 

De ambtenaren en de personen die hen bijstaan, worden door het Rijk bezoldigd. 
Zij hebben toegang tot alle scholen. Zij brengen jaarlijks een beredeneerd verslag 
uit aan den Minister van Binnenlandsohe Zaken. 


23 

6. De straf, welke ouders of voogden kan opgelegd worden, bestaat in boete 
• of snbsidiaii» gevangenisstraf, bij herhaling binnen het jaar te verhoogen en, bij 
voortdurende herhaling, gevolgd door ontzegging der burgerschapsrechten. 

De onderwijzers, zoo openbare als bijzondere, alsook huisonderwijzers zijn ver- 
plicht de gevraagde iulichtingen aan den fimbtenaar of zijn plaatsvervanger te 
verstrekken. Bij weigering zijn zij strafbaar, aanvankelijk met boete, bij herha- 
ling met ontzegging van het recht tot het geven van onderwijs. 

Toepassing van straf vervalt: 1". als volgens getuigenis van den arts het kind 
geen voldoende vermogens heeft of door ziekte, hetzij tijdelijk, hetzij langdurig 
ongeschikt is om onderwijs te ontvangen, en 2". wanneer de woning meer dan 
11/2 uur van de school verwijderd is. 

Als het mocht blijken, dat de oorzaak van schoolverzuim moet toegeschreven 
worden aan halstarrig 'verzet der kinderen, zoo zullen dezen met toestemming der 
ouders, volgens uitspraak van den rechter, in een verbeterhuis kunnen geplaatst 
worden. 

Ten slotte ontwikkelt de commissie kortelijk haar denkbeelden over de vermoe- 
delijke gevolgen der invoering van den leerplicht en over hetgeen die invoering 
vooraf zal moeten gaan. Vooreerst zal het h. i. dringend noodig zijn, niet slechts 
in steden en dorpen, maar zelfs iu buurtschappen, goede bewaarscholen op te 
richten, omdat bij invoering van den leerplicht de zorg voor kleinere broertjes of 
zusjes niet aan oudere kinderen kan worden overgelaten. Nog andere belangrijke 
veranderingen zullen eerst in den bestaanden toestand moeten worden gebracht ; 
de schooUocalen moeten worden vergroot en nieuwe gebouwd ; het onderwijzend 
personeel moet worden uitgebreid, enz. Het Rijk zal meer dan tot heden het geval 
was het onderwijs moeten steunen. 

Ook met een kort woord bespreekt de commissie de gemoedsbezwaren tegen leer- 
plicht. Zij acht die bezwaren niet licht, „doch" zoo schrijft zij — „terwijl bij 
de voorstanders van het bijzonder onderwijs op dit punt nog volstrekt geen een- 
stemmigheid bestaat en uw commissie onder de vele ontvcerpen nog geen gevonden 
heeft, dat, met handhaving van het beginsel neergelegd in de wet van 1857, een 
goed resultaat belooft, blijft zij van oordeel, dat het algemeen maatschappelijk 
belang niet mag opgeofferd worden aari gemoedsbezwaren hoewel dan ook van een 
talrijk en zeer belangrijk deel der natie. De commissie zou zelfs een wet op den 
leerplicht niet wenschelijk achten, zoo deze moest verkregen worden door vermin- 
king van het beginsel, hetwelk de schoolwet van 1857 beheerscht. 

Is decretum horribile (afgrijslijk decreet) voor dit merkwaardig 
actestuk eea  te sterk gekleurde oaam ? 

Met zoovele woorden verklaart men te weten, dat er bij een zeer 
aanzienlijk deel der bevolking getoetensbezwaren tegen de Staats- 
school bestaan. 

Men weet, dat in tal van dorpen de Staatsschool de eenig be- 
staande is. 

Desniettemin durft  men voor,stellen, dat met gevangenisstraf ge- 


24 

kastijd zal worden de Nederlandsche vader, die om der conscientie- 
tcille weigert zijn kind aan de Staatsschool af te staan. 

Wat verkrijgt men door zulk een volksontwikkeling andefs da^ 
een natie, waarin de edelste levenskracht, de hackt der conscientie 
is gesmoord. 

Ons althans zal men het recht tot brandmerking van dit heil- 
loos tyranniek  bedrijf niet kunnen betwisten. 

Dat schoolverzuim uit plichtverzaking strafbaar is, toonden we 
zelf aan. 

Nu men plichtbetrachting met kerkerstraf wil doen boeten, zijn 
we van de Inquisitie met  haar nas'leep  niet verre  meer. 

Arme eeuw! dansend om den Vrij heidsboom heeft men u inge- 
wijd, en aan den triomf van den ergerlijksten Dwang zal men u 
dienstbaar maken. 

Kon het anders? 

Is  vrijheid buiten den  Christus meer  dan  zelf begoocheling? 

» Indien dan de Zoon u zal hebben vrijgemaakt, zoo zult gij 
waarlijk vrij zijn !" 

In Zijn Naam sta, ook bij de dingen die komende zijn, onze hulpe ! 


EIEVEN TEGEN DE SCHOOLWET 


EN 


HET GEHEIM VERRADEN. 


(OVERGEDRXTKT  UIT  „DE  STANDAARD.") 


AMSTEEDAM, J. H. KRÜYT. 

1875. 


GRIEVEN TEGEN DE SCHOOLWET. 


Het Concurrentiestelsel in zake Onderwijs. 

Onze bewering, dat Concurrentie in zake Onderwijs op den duur 
onhoudbaar was en nooit tot een gezond schoolstelsel leiden kon, 
heeft  tegenspraak uitgelokt. 

We vragen revisie van dat oordeel, en geven, ter voorkoming 
van misverstand, vooraf een duidelijke uiteenzetting van ons ge- 
voelen. 

Zoolang art. 194 der Grondwet blijft wat het is, kan men aan 
het Concurrentiestelsel niet ontkomen. 

Elke voorstelling dus, alsof we, zoolang het niet gelukt is, dat 
artikel te wijzigen, aan opheffing der Concurrentie dachten, berust 
op dwaling. 

Zoolang der Overheid eenerzijds de plicht is opgelegd, voldoend 
openbaar lager onderwijs te geven, en anderzijds aan particulie- 
ren de vrijheid onverlet blijft om vrije scholen te openen, bestaat 
de Concurrentie in zake de volksschool niet slechts feitelijk, maar 
krachtens de wet. 

Onze strijd tegen het Concurrentiestelsel gaat dan ook uit van 
de stellige overtuiging, dat het vroeger of later gelukken zal, 
de » ellendige zinsneê" van art. 194 te doen wegvallen en onze 
volksschool te vrijwaren tegen de doodende omarming der po- 
litiek. 

De Staat kan niet schoolmeesteren, wyl hij noch paedagogi- 
sche beginselen^ noch godsdienstige belijdenis heeft, en diensvol- 
gens een neutraliteit moet najagen, die practisch op bevoorrech- 
ting van het modernisme en bestrijding van het Christendom 
uitloopt. 

En toch kan evenmin ontkend, dat de Staat zijn plicht vei-- 
zuimen zou, indien hij geen waarborg bood, dat het volksonder- 
wijs, op deugdelijk  peil  gehouden, onder  aller  bereik viel. 

Verbind  die beiden, en  we zien geen /indere oplossing,  dan de 


Zelfstandige organisatie van het Lager Onderwijs, onder toezicht der 
Wetgevende Macht, 

Het onderwijs is uit zijn aard geen staatkundig, maar een maat- 
schappelijk vraagstuk. Niet op het terrein van den • Staat, maar 
wel op dat der maatschappij, is de' natuurlijke verbinding te vin- 
den van de belangen, die ouders en kinderen, Kerk en Staat, 
ten opzichte van het Lager Onderwijs, gelijkelijk kunnen doen 
gelden. 

Eerst indien deze waarheid erkend wordt, valt de tegenstellincr 
tusschen Staat en Kerk in zake de volksschool voor altijd wee, 
en kan men tot een stelsel geraken, dat de vrije school als re- 
gel huldigt en slechts bij wijze van aanvulling de ofliciëele neu- 
trale school laat voortbestaan. 

Welke bedenki'ugen nu hebben de voorstanders van het thans 
vigeerend Concurreötiestelsel hiertegen in te brengen? En gesteld 
al, dat ook met dit sociale sysCeem van onderwijs de volmaakt- 
heid niet bereikt ware, wegen die bedenkingen tegen de geva- 
ren van  het Concurrentiestelsel op? 

Welke dan  die gevaren van het Concurrentiestelsel zijn? 

Met  name wijzen  we op een vierioX. 

1. Be school wordt tot inzet verlaagd voor het politieke kansspel. 

Ons, anti-revolutionairen, is vaak verweten, dat door onzekittel- 
oorigheid de schoolquaestie in de politieke debatten was binnen- 
geleid! Alsof niet het Conservatieve schoolsysteem, (en dat biedt 
ons  de wet van '57), tot deze  politieke  inmenging dwong! 

Breng het over op industrieel terrein, waar de concurrentie 
meer  eigenaardig  thuis hoort, en  niemand  weerspreekt  dit. 

Denk u, dat van overheidswege voor het steeds in voorraad 
hebben van een voldoende hoeveelheid levensmiddelen in elke 
gemeente van ons land te zorgen ware, zou het dan billijk zijn, 
onze bakkers,^ vleeschhouwers, kruideniers, enz. van agitatie te 
beschuldigen, indien ze bij de stembus zich weerden om deze on- 
mogelijke concurrentie tot de  kleinste afmetingen  te  beperken? 

En is het dan onze schuld, dan wel die van den Conservatie- 
ven wetgever, dat we door de stembus het eenig afdoend instru- 
ment zochten te bespelen, waardoor de groot-concurrentie van den 
schoolhoudenden Staat kon belet worden, voort te schrijden tot 
onze algeheele onderdrukking? < 

De wet zelve maakt de volksschool tot een politieke quaestie 
bij uitnemendheid. 

Tot een politieke quaestie voor onze Liberalen, die, bij ontsten- 
tenis van een gemeenschappelijk program, zich om de neutrale 
volksschool schaarden, ter beveiliging van het kostelijk instrument, 
dat hun door Conservatieve kortzichtigheid ter liberaliseering van 
het  opkomend geslacht  geboden  was. 

Tot een politieke quaestie voor onze Conservatieven, die, ter elfder 
ure de fout van '57 inziende, de schoolquaestie bij uitnemend- 
heid geschikt keurden, om hun den steun der doleerendo partijen 
te verzekeren. 


Tot  een  politieke  qnaestie  voor onze  Roomsch- Katholieken, die, 
minder  geneigd  om  hun staatkundige bedoelingen te laten door- 
schemeren,  zich met zeldzamen  tact  achter de batterij der schoof-*' 
quaestie terugtrokken. ^ 

En óók, tot een politieke quaestie voor ons, Anti-re volutiönai- 
ren ; zóó zelfs, dat de elementaire bestudeering van het algemeen 
staatkundig beleid er lange jaren door op den achtergrond werd 
gedrongen 

Dermate tot een politieke quaestie verlaagd, dat sinds een tien- 
tal jaren de school schier het eenig Shibboleth bij de verkiezin- 
gen, de eenig maatgevende onderscheiding der partijen, het Ba- 
moc/(?5-zwaard voor elk komend Ministerie was. 

Het bederf hieruit voortspruitend, was wederkeerig. De school 
bedierf de politiek. De politiek bedierf de school. Eu in ernst mag 
gevraagd, of by de oorzaken van onzen nationalen achteruitgang 
iets met  de ellendige  wet van '57 in vergelijking komt. 

2. De invloed der doleerende partijen moet strekken cm de Staats- 
school in haar bloei te  belemmeren. 

Concurrentie moet eerlijk zijn, zal ze zich als stelsel aanbevelen. 

Ts  deze eerlijkheid  op het stuk  der volksschool denkbaar? 

Eerlijke concurrentie beteekent, dat de kansen in den wedloop 
voor beide mededingers gelijk staan. 

Gelijke kansen ! ! 

Wat dunkt u? 

De Staatsschool heeft ten haren voordeele 1. geheel den onmete- 
lijken invloed van het administratief gezag, 2. geheel het perso- 
neel schier van inspectie en commissoriaal toezicht, 3. de onbe- 
perkte beschikking over de beurs van alle ingezetenen, 4. de yaste 
positie, die zij den onderwijzer kan aanbieden, 5. de opleiding op 
rijk gedoteerde normaalscholen, 6. de pensioneering van eervol 
ontslagen onderwijzers, 7. een onduidelijke en daardoor alles ver- 
oorloovende wet, en 8. het kosteloos onderwijs. 

En daartegenover staat de vrije school met niels, letterlijk niets, 
gedwongen op te roeien tegen den stroom van administratieve 
overmacht, geldelijk overwicht en spitsvondige wets verkrachting. 

Drie vragen aan u, die het Concurrentiestelsel bepleit: 1. Moet 
concurrentie niet eerlijk zijn? 2. Onderstelt eerlijke concurrentie 
geen gelijkheid van kansen ? 3. Op wat wijs wilt ge der vrije 
school gelijke kansen met zulk een Staatsschool  verzekeren ? 

Slechts één middel tot verweer rest den voorstanders der 
vrije  school. 

Voor zooveel ze kiezers zijn, kunnen ze afgevaardigden benoe- 
men, die de gestadige neiging, om de kansen nog ongelijker te 
maken, temperen. 

Over het lot der Staatsschool beslist de Wetgevende Macht. 
Bij die beslissing heeft men stem in het kapittel. Kan het dan 
anders, of men moet wel, uit zucht naar zelfbehoud, de gelden 
weigeren, die de Staatsschool nog machtiger zouden maken, 
d. w. z. de vrije school  nog zwaarder  zouden drukken ? 


i 


3. Het Concurrentiestelsel stelt het leven of den dood der vrije 
school  in handen  eener kunstmatige parlementaire meerderheid. 

Nog onlangs, bij het jongste onderwijsdebat, openbaarden de 
voorstanders der Staatsschool den toeleg, om 1. de kosten voor 
het onderwijs nog aanzienlijk te vèrhoogen, 2. van het beschik- 
baar onderwijzerspersoneel nog een geheel regiment voor de Staats- 
school aan te werven, en 3. de kosten van het vrije onderwijs 
nog merkbaar op te drijven ; let wel, onder de uitdrukkelijke ver- 
klaring, dat aan wegneming onzer grieven van verre niet werd ge- 
dacht. 

Eeeds  nu worstelt de, vrije school tegen het onmogelijke. 

Zo  heeft  gebrek aan vastheid, aan geld,  aan  personeel. 

Reeds nu is de profetie -niet gewaagd, dat ze, komt er geeu ver- 
ademing, zal moeten bezwijken. 

Toch wordt openlijk de toeleg geproclameerd, om haar last drie- 
dubbel zwaar te maken, en of di'e toeleg zal worden gekeerd, dan 
wel onder de triomfkretén onzer Liberalisten gelukken zal, hangt 
af van .... een enkele stem in de Kamer; van den uitslag eener 
enkele verkiezing; van de vraag of de concilian ten in ons parlement, 
nu reeds, zoover gaan durven. 

4. Het Concurrentiestelsel, gelijk dit thans vigeert, leidt niet tot de 
uitkomst dat  door wedijver het onderwijs vnnne. 

Voetstoots   stemmen  we toe,  dat er zeer enkele gevallen aa 
wijsbaar zijn van ouders,  die, in beginsel voor de vrije  school, om 
haar  voortreffelijkheid  de  Staatsschool kozen. Ook dat  er  ouders 
zijn, die, in beginsel voor de Staatsschool,  om  het deugdelijker on- 
derwijs hun kinderen op de vrije  school  deden. 

Maar deze uitzonderingen beheerschen den toestand niet. 

Van paedagogisehen wedijver tusschen de Staatsschool en de vrije 
school  is slechts  in  zeer enlcele steden en dorpen een schijn aanwezig. 

In den regel beslist het beginsel, dat men belijdt. Christenou- 
ders zenden hun kinderen liever naar een Christelijke school, ook 
al tobt ze met haar onderwijzerspersoneel, liever dan ze aan de 
Staatsschool toe te vertrouwen. En omgekeerd bekreunt men zich 
zoo weinig om paedagogische uitnemendheid, dat men gewoon is, 
zelfs zonder zweem van onderzoek, elke Christelijke School als Con- 
fessioneele pest en broeinest van onverdraagzaamheid te haten. 

Zoo is de wedstrgd van het paedagogisch op het principieel en 
politiek terrein overgebracht, en niet de opvoedkundige, maar schier 
uitsluitend de staatkundige concurrentie heeft tot opbeuring van 
ons schoolwezen geleid. 

Zoolang derhalve met Concurrentie in zake de volksschool steeds 
concurreeren met den Staat bedoeld wordt, komt ze ons onhoudbaar 
en verderfel^k voor, en het is alleen die concurrentie, die we be- 
streden. 

Dat ook in het sociale systeem der volksschool concurrentie heer- 
schen zou, ja, dat eerst in dit systeem de wedijver tot paedagogi- 
sche uitnemendheid zou prikkelen, spreekt van zelf. 

Edoch, voet bij stuk! gelijk het Handelsblad zegt. 


Wat onze tegenstanders verdedigden en als puikjuweel van lands- 
vaderlijke wijsheid roemden, was niet de vrije sociale concurrentie, 
maar uitsluitend de concurrentie van particuliere scholen met de scho- 
len van den Slaat. 


Schoolinspectie. 

Eén der ernstigste grieven tegen het schoolstelsel van. '57 lag 
steeds in het eenzijdig karakter *van het ^ciiool-toezicht, waartoe, 
ja, niet de letter, maar dan toch de geest der wet drong. 

Het Schooltoezicht, in zijne verschillende vertakkingen, strekt 
zich uit tot het Onderwijs in vollen omvang; het kent als zoo- 
danig de onderscheiding van openbaar en bijzonder onderwijs 
slechts in technischen zin ; zijn werkzaamheid moet heide gelij- 
kelijk omvatten, en niet of in eenige gemeente het ééne dan wel . 
het andere soort van onderwijs meer geliefd is, maar uitsluitend 
of het gegeven onderwijs aan den eisch der wet beantwoordt, is 
de vraag, die zijn commissie onderzoekt. 

Onbeduidend is dit toezicht niet. Inspecteuren en Commissarissen 
zijn met tamelijk groote macht bekleed. Bovendien van hun gunst 
of ongunst hangt èn voor den bloei eener school èn voor het per- 
soonlijk avancement der leeraren, soms veel af. Ze oefenen daar- 
door een zedelijken invloed, die nog verder reikt dan hun for- 
meel gezag, en zijn op het stuk van onderwijs, meer nog dan de 
Dagelijksche Besturen, meer nog zelfs dan de Gedeputeerde Sta- 
ten, de voor de toekomst beslissende macht. 

Zou men zulk een invloed van Overheidswege aan een voorstan- 
der der vrije school in handen kunnen geven? Zou voor de 
schoolinspectie, op de gansche lijn harer hiërarchische vertakking, 
een voorstander der vrije school der Overheid een even welkom en 
betrouwbaar mandataris zijn, als de ijveraar voor neutraal onder- . 
wijs? Was men zeker, dat bij de aanstelling dezer machthebbers 
nimmer aan partijdige genegenheid voor de Staatsschool een pre- 
mie van publieke erkenning en officieele waardeering zou worden 
uitgereikt? 

Het spreekt van zelf, 4at een enkele benoeming, ter weerlegging 
van het verwijt en ter afwering van de onwraakbare beschuldi- 
ging met opzet onder de tegenstanders der Staatsschool gedaan en 
met ophef den volke verkondigd, als uitzondering, den .regel be- 
vestigt, niet weerspreekt. Daargelaten, dat ook aldus deze uitzon- 
deringen zeer zeldzaam zyn ! 

Ondanks de neutrale theorie kwam men, na korte aarzeling, dan. 
ook schier allerwege, feitelijk, tot het practisch resultaat, dat, waar 
dit slechts kon, de schoolinspectie geheel aan voorstanders der 
Openbare school, in zeer partijdigen zin verstaan, in handen werd 
gespeeld. Men zag in, dat een tegenstander der staatsschool, ja, 
voor wetsschending zou terugdeinzen, in zijn ambtelijke betrekking 


ongetwijfeld naar onpartijdigheid streven zou, maar dat het voor 
den bloei der Openbare school op het hart, op toewijding en gene- 
genheid aankwam, en dat een schoolinspectie zonder dit ingredi- 
ënt haar op den duur moest schaden. 

Zelf nam men met de uitvlucht van » ambtelijke onpartijdigheid" 
dus geen genoegen ; maar vond, dat omgekeerd, de vrije school deze 
5> ambtelijke welwillendheid" wel terdeeg voor lief kou nemen. 
Waarin wordt ge benadeeld ? klonk dan het uitdagend wederwoord. 
Spreek, zoo ge klachten hebt! Zijn onze inspecteren, van hooger 
"en van lager rang, niet onpartijdig, niet humaan? 

Zeg ons op uwe beurt — zouden we willen antwoorden — of 
gij dan die enkele onzer geestverwanten, die in het » corpus doc- 
tum" werden opgenomen,- op partijzucht of inhumaniteit hebt be- 
trapt? ' 

En indien niet, waarom weert uw partij dan stelselmatig onze 
mannen 

Zoo nu weer te Groningen. 

Reeds herhaaldelijk hadden Burgemeester en Wethouders voor- 
gesteld, in de plaatselijke Schoolcommissie ook een enkelen voor- 
stander van het vrije  onderwijs op te nemen. 

Er bestond wel aanleiding toe. Immers, de helft van het 
schoolwezen behoort te Groningen aan de vrije school. 

Er was een zeer aannemelijk candidaat. Prof. Gratama zal door 
niemand als onbevoegd of te partijzuchtig candidaat worden af- 
gewezen. 

Er zou een zeer ernstige grief door zijn weggenomen, die sinds 
jaren bij een groot deel der burgerij tegen den Gemeenteraad be- 
staat. 

Gevaar was  er  niet bij. 

Ook al ware hg gekozen, Prof. Gratama beschikte slechts 
over een enkele stem en zou alleen hebben gestaan in de Com- 
missie. 

En toch vond deze voordracht bij den Gemeenteraad te Gronin- 
gen zeer  ernstige bestrijding. 

De heer Leopold wilde liefst geen der beweerde grieven ont- 
vankelijk verklaren, maar 

„Maar ook wanneer men al grieven had, dan nog zou men rekening moeten 
houden daarmede, waarin die grieven bestaan. Als men er aan voldeed, dan zou dit 
toch tot geen practisch resultaat leiden. De grieven zijn tegen het neutraal 
onderwijs, dat niet neutraal is. Men zou dus zeggen, als het onderwijs neutraal 
werd gemaakt, dat het dan ook te gebruiken zou zijn voor die partij; maar die 
partij wil dat niet, zij wil positief-Christelijk onderwijs. Op die wijze zoude aan 
die grieven toch nooit te gemoet gekomen kunnen worden. Spr. gebruikt hierbij 
de volgende vergelijking. Hij stelt zich voor, dat de Staat van plan is te z'orgen 
voor goed drinkwater en dat de Regeering een voorstel doet om dat denkbeeld te 
verwezenlijken. Die Regeering zegt, dat het water koud moet wezen. Nu is er 
echter eene partij die  zegt,  dat  het  water warm moet zijn. Deze partij krijgt haar 


zin niet. Wat doet uu die partij? Zij komt op met te zeggen, gij wilt het water 
koud hebbeu, maar het water is uiet koud. Spr. vindt dergelijke tegenwerking van 
het Staatsonderwijs onedel. Welk belang heeft die partij bij den graad van koude 
van dat water, tegen het gebruik waarvan zij gemoedsbezwaren heeft? ' 

„Burg. en Weth. komen op de billijkheid. Daar schijnt wel iets voor* doch 
men moet daarom toch niet te veel toegeven. Het is wenschelijk, dat iedere partij 
doet wat zij goed acht, dat doet juist de antirevolutionaire parüj ; spr. ziet, dat 
zij alles uitsluit wat niet tot hare kleur behoort; wat hier in Groningen op kerke- 
lijk gebied is voorgevallen, levert daarvoor het sprekendst bewijs ; zonder te vragen, 
of daardoor het bekwaamste en nobelste deel van het volk geweerd wórdt, stuurt 
die partij los op het doel, dat haar als het goede doel voor oogen staat, door per- 
sonen te kiezen, die haar aan dat doel nader willen brengen. Spr. acht die partij 
daarom hoog. Hij wil die zelfde uitsluiting bij de andere partijen en kan zich 
anders geen gezonden toestand denken. 

„Burg.  en Weth. willen de beginselen en meeningen der antirevolutionaire' parlij 
in  de  schoolcommissie  vertegenwoordigd  zien :  spr.  wil aannemen, dat dit woord ' 
hun  onbedacht  uit de pen gevloeid is, maar van beginselen kan alleen sprake zijn 
bij de vaststelling van de wet, niet bij de uitvoering. 

Burg. en Weth. stellen het zoo voor, hetgeen spr. als eene utopie beschouwt, 
alsof een anti-staatsschoolman bekeerd zou worden. Het komt spr. voor, dat men 
daarbij niet onderscheidt; men heeft niet te doen met een anti-staatsschoolman, maar 
met een anti-revolutionair, het eerste is slechts een uitvloeisel van het laatste. 
Maar als er sprake van bekeering zou kunnen zijn, zou ook de geheele commissie 
bekeerd kunnen worden, wat de Baad van Groniogen wel niet wenschelijk zou ach- 
ten. Maar hetzij er bekeering plaats hebbe of geen bekeering, en dit laatste is het 
waarschijnlijkst, het gevolg van het een en ander zal een eindelooze strijd zijn in 
de commissie en die het spoedigst daarvan vermoeid werd, zou ophouden lid te 
blijven." 


Het einde van het debat was, dat van de 24 raadsleden de helft 
zich voor den hoogleeraar Gratama verklaarde, terwijl de andere 
helft, na zich blijkbaar vooraf verstaan te hebben, eenparig op 
den onderwijzer Rijkens stemde. 

Hierop dient gewezen .> 

Van tweeën één toch. 

Of de aitsluiting, het ondanks openlijke voordracht van Burge- 
meester en Wethouders voorbijgaan van een man als Prof. Gra- 
tama, vloeit uit den geest der Wet van '57 voort, die dan uit 
haar eigen vruchten geoordeeld wordt. 

Of wel, ze strijdt met den geest dier wet, maar is dan, erger 
nog, een smadelyke hoon, aan alle voorstanders der vrije school 
in  een uitnemenden geestverwant ats . Prof.  Gratama aangedaan . 

Wat kiest de liberale partij ? 

Haar uitlatingen  worden meer en  meer verdacht. 


9 

Of wat dunkt u van deze zinsneê in het Am e rs f. Weekblad? 

„De anti-schoolwetmannen doen zich hier meer dan op eenige andere plaats hoo- 
ren, en ijveren onder het masker eener ziekelijke dsveeperij tegen, de bextaande 
orde in den Staat. Wel is de Staat lankmoedig te noemeo, die, oftchoon rechtens 
daartoe volkomen bevoegd, aan zulke veraenigingen in het belang der openbare 
orde haar recht van bestaan niet ontzegt.'^ 

Dat men ons nog duldt, is langmoedigheid ! 


Een nog erger Cultuurstelsel. 

Ergerlijker laat zich in" het oog van een liberalistisch partijgan- 
ger niet licht iets uitdenken, dan het Cultuurstelsel dat het Con- 
servatisme op  Java' heeft ingevoerd. 

Men mocht de Javaansche maatschappij niet dwingen. 

Zulk een landsvadeflijke albemoeiing moest op dooding van de 
nationale  levenski-acht uitloopen. 

Welke vrucht  Java teelcn wilde, moest de Javaan zelf weten. 

Dat in beslag nemen van een geheel land, om het dienstbaar te 
maken aan een productie, waartoe het uit zich zelf niet komen zou, 
was misdadig. 

Dat stond niet aan den Staat; dat lag in geen regeeringsbe- 
voegdheid ; dat kon de taak der overheid niet wezen ! 

Een regeering, die landbouwer van beroep werd, zag om het 
zeerst haar eigen waardigheid en  de toekotmt der natie voorbij. 

Voor een tijd lang kon men daar schitterende sc/ii;n-resultaten 
meê verkrijgen, maar ten slotte liep het op nationaal bederf uit. 

Tot op een goede hoogte gingen we steeds met onze Liberalen 
in deze veroordeeling van het koloniaal cultuurstelsel me6. Of lie- 
ver nog, men kan zeggen, dat de Anti-revolutionairen zelven het 
eerst  de  onhoudbaarheid  van  dit  dwangstelsel hebben gepredikt. 

In Oost en Noord, in Koloniën en Moederland, hebben we steeds 
tegen menschonteerenden dwang geprotesteerd, en gewaarschuwd 
tegen de begripsverwarring, om , aan den Staat toe te vertrouwen, 
wat de heilige taak is der Maatschappij. 

We dachten, de . Liberalen moesten, krachtens ,hun formeel be- 
ginsel, met ons in het gelid staan, en hun strijd tegen het cultuur- 
stelsel werd o. i. meest door dat beginsel gerechtvaardigd. 


Zal die gunstige opvatüng stand kunnen houden? 

Metterdaad, we geraken aan het twijfelen, en bekennen gulweg 
dat we het spoor bijster zijn, nu onze Liberalen op nog ergerlyker 
wijs precies hetzelfde in het Moederland willen drgven, wat ze op 
koloniaal terrein zoo onverbiddelijk en zoo terecht in onze Conser- 
vatieven hebben afgekeurd. 


10 

Of in ernst, zeg ons, is bet nieuwe Schoolprogram onzer Liberalen, 
op den keper beschouwd, wel iets anders dan de invoering van een 
nog dreigender Cultuumtelsel op de erve van het Rijk der Neder- 
landen in Europa? Is het niet of de apostelen van dit stelsel, maa-. 
nen als Kerdijk en Moens, naar den roem dingen om hun naam 
naast dien van Graaf van den Bosch op 's lands historieblad te 
vereeuwigen ? 

Ons Indisch Cultuurstelsel strekte, om Java niet t&laten produ- 
ceeren wat het zelf verkoos, maar wat den Regent van Buiten zorg 
goeddacht. 

En wat na is de strekking van. het Liberale Schoolprogram an- 
ders, dan om door middel der Staatsschool de natie in geestelijken 
zin te laten produceeren niet wat ze zelve wil, maar wat de libe- 
ralistische drijver door haar geteeld wil hebben? 

Een natie arbeidt óók in  geestelijken zin, en het ^j^'oé^mc^ van dien 
rusteloozen  arbeid  moet  bij  een vry volk door nationale keus en 
vaderlandsche neiging bepaald worden. 
Daaraan nu wil men een einde maken. 

De natie moet blijven arbeiden, zelfs harder zwoegen dan dusver, 
maar het product van dien arbeid zal vooruit door onze Liberalisten 
worden bepaald. 

Het wonder, door de Gouvemements Koffietuinen op Java verricht, 
zal de Gouvernementsschool in het vrije Nederland moeten doen. 

Omdat het Gouvernement koffie noodig heeft, wordt de Javaan 
gedwongen koffieboomen te planten. En evenzoo, omdat het Libe- 
ralisme een ontkerstende volksontwikkeling noodig beeft om staande 
te blijven, moet heel het jonge geslacht in de Staatsschool voor die 
ontkerstening rijpen. 

Onze leidslieden komen saam. Ze bepalen in hun vierschaar de 
hoeveelheid en de soort van geestelyke vrucht, die binnen zeker tijds- 
bestek door ons volk moet geproduceerd worden, en misbruiken nu 
den sterken arm van den Staat, om oen vry volk, in strijd met 
zijn eigen neiging, in weerwil van zijn verleden, ondanks zijn ver- 
klaarden tegenzin, tot leverantie van dit product te dwingen. 

Ook hier stuiten we dus wel en goed op een Cultuurstelsel, mz.'diX 
op een Cultuurstelsel van nog ergerlijker soort. 

Op Java spaarde men voor het minst de sawah's nog ; naar eisch 
der Liberalen wordt het juist op den ondergang onzer Sawahs, d. i. 
onzer vrije cultuur in vrip scholen, gemunt. 

Java werd met een cultuurstelsel begiftigd om onze schatkist te 
redden; het cultuurstelsel onzer Liberalen is op weg, om onze schat- 
kist te ruïneeren. 

Last not least, het Koloniaal cultuurstelsel stoorde slechts den 
vrijen loop van stoffelijke belangen; het cultuurstelsel onzer Libe- 
ralen is een aanslag op 's Lands geestelijke ontwikkeling. Voor 
's lands geld van alle jonge Hollanders kleine liberaaltjes te maken, 
is van dit nieuw-modisch cultaurstelsel . het uitgesproken doel. 

Men heeft zoo zijn wenschen, hoe men het liefst een volgend 
geslacht hebben zou. 


11 

Laat ge de natie zich vrij ontwikkelen, dan komt daar niets van; 
dan gaat het juist een anderea kant uit ; dan heeft het Liberalisme 
geen toekomst. 

Dat mag niet. 

Daar moet tegen gewaakt. 

De natie moet geliberaliseerd worden. 

De volksschool moet dat doen. 

Dus moet die volksschool in Liberale handen  gespeeld. 

Maar nog is men er niet, als het volk in die school niet komen wil. 

Twee middelen bieden zich daartoe aan. 

Eerst zal men het beproeven met het minst opzienbai'ende : Maak 
de vrije school onmogelijk, dan komen de kinderen van zelf in uw 
Gouvernements-koffietuinen. 

Maar bleek ook dat niet afdoende, dan is men nog niet ten einde 
raad en houdt nog altyd zijn viaticum ad orcum 1) in petto: Sluit 
de vrije school en plaats de politie aan elke huisdeur om toe te 
zien, of al de jongens en meisjes er wel uitkomen, om zich van 
's. morgens 9 tot 's middags 4 in »de Staatsfabriek van kleine libe- 
raaltjes" naar eisch te laten bewerken. 


Gedienstigheden der praktijk. 

Onze Schoolwet wil in Art. 23 een waarborg geven voor de 
Conscientie-vrijheid. De onderwijzer zal' niets doen of toelaten wat 
in strijd is met den eerbied, verschuldigd aan de godsdienstige 
begrippen van andersdenkenden. 

Gisteren toonden we aan, hoe dit artikel juist het tegendeel 
uitwerkt van wat het beoogt , en de conscientie niet beschermt, 
maar in de klem zet. 

Er waren nu eenmaal een reeks gemeenten, wier bevolking te 
gemengd en te klein was, om een anderen uitweg te laten dan 
één gemengde school. 

Dat heeft men op het geheele land toegepast, ook waar tal van 
andere uitwegen open stonden. 

Vandaar dat we in  het verkeerde spoor raakten. 

Toch, ook dit merkten we reeds gisteren op, bleek ook te dezen 
opzichte de natuur sterker dan de leer. 

We noemden de yeluwe en de gewesten bezuiden den Moerdyk. 

Naar eisch der wet, mogen de Openbare Scholen in die streken 
in geen enkel opzicht een ander karakter dragen dan b. v. te Rot- 
terdam of te Arnhem. 

De wet kent maar éen soort van Openbare Scholen. Allerwegen 
in het land moet de Openbare School van dezelfde natuur zijn. 
Afwijking van dien regel is wetschennis. 

Er mag ten deze zoo weinig onderscheid bestaan, dat het een 
Eoomschen ingezeten volmaakt hetzelfde moet zijn, of hij zijn kind 
naar  een  Openbare  School in  Groningen  of  naar een Openbare 


1) Een paardenmiddel. 


12 

School in Boxtel moet zenden. En, omgekeerd, voor een Protestant 
mag er geen het minste verschil in liggen of hij zijn kind aan 
een Openbare School op de Velu we dan wel aan een Openbare 
School in  Tilburg toevertrouwt. ^ 

Zoo is de eisch van het stelsel, het voorgeven der theorie, dé 
klem der wet. 

Beantwoordt de practijk daaraan? 

Beginnen we met het kerkelijk karakter der onderwijzers. 

Het spreekt van zelf dat dit met de Openbare School niets uit- 
staande heeft. 

Voor een Openbare School is het volmaakt onverschillig of de open- 
bare onderwijzer Roomsch of Protestant, een Israëliet of een Turk  is. 

Daar mag zelfs niet naar gevraagd worden. 

Nog onlangs was onze Schoolinspectie over het wangedrag van 
een Gemeentebestuur, dat er naar vragen dorst, en wij gelooven te- 
recht, * verontwaardigd.'''' 

Hierop afgaande zou men dus denken moeten, dat een onderzoek 
naar de plaatsing des Onderwijzers, in verband met hun kerkelijk, 
lidmaatschap, tot het zonderlingst potpourri zou leiden. Er zal, zoo 
zoudt ge meeuen, geen oog op te houden zijn. Waar elk oorza- 
kelijk verband door de wet als contrabande is uitgesloten, zult ge 
vruchteloos naar eenigen regel zoeken. Het zal de bontste dooreen- 
mengeling zijn, die ge u bij statistische onderzoekingen kunt voor- 
stellen. Neem welke streek van het land ge wilt, en ge zult er 
dorp naast dorp vinden, waarin hier een Roomsche, daar een Ge- 
reformeerde, ginds een Liithersche, en verderop een Israëliet, 't zy 
midden in de Veluwe of in 't hartje van Noord-Brabant, aan het. 
hoofd der gemeentescholen  staan. 

En toch, hoe uw berekening faalt! 

Contrarie van dien, vindt ge een uitkomst, die u in staat stelt 
om een vasten regel op te maken, waardoor ge voor een goed 
deel van het land met vrij stellige zekerheid vooruit zeggen kunt, 
van welke Kerk de man is, die er de jeugd in do volksschool 
onderwijst. 

Ge vindt, dat ge voor gansche provinciën bijna zeker kunt zeg- 
gen, dat de overgroote meerderheid van onderwijzers er Roomsch, 
andere streken, waarvan ge, zonder vrees van tegenspraak, bewe- 
ren kunt, dat de onderwijzers er Protestantsch zijn; ja zelfs en- 
kele streken, waarvan g§ veilig vermoeden kunt, dat de onderwyzer 
er een bepaalde richting in de Protestantsch e Kerk zal zijn toegedaan. 

Is dit toeval? 

Niemand durft het beweren. 

Maar zoo niet, dan wordt er op gelet van welke Kerk de adspi- 
rant  is. 

Dit nu is  tegen  de  wet. 

En wat zeggen  nu onze Liberalen hiertoe? 

Als één enkel Gemeentebestuur het waagt open kaart te spe- 
len en, ter voorkoming van teleurstelling, er P. G. in haar adver- 
tentie van  oproeping  bijzet,  dan zijn  de heeren verontwaardigd. 


13 

Maar als tientallen van Gemeentebesturen wel niets van hun 
toeleg aan de groote klok hangen, edoch feitelijk geene benoeming 
doen, zonder zich vooraf vergewist te hebben, dat de adspirant 
van de gewilde Kerk is,  dan geen woord. 

Of ja , dan wel een woord, . maar, gelijk nog eergisteren het 
Handelsblad, om hierin niets  onnatuurlijks te vinden. 

Kan de paradox : » Be mug uitzijgen en den hemel vei'zwelgen,'" 
ooit toepasselijker zijn  dan op deze gedienstigheid der praktijk? 

En bleef het  daar nog maar bij ! 

Maar de gedienstigheid gaat veel verder. 

Heel het land van ' den Dollart tot de Schelde weet, dat de 
scholen midden op de Veluwe van geheel andere natuur zijn dan 
de scholen om Maastricht, en dat evenzoo de Limburgsche school 
weer  geheel iets anders is dan de school  in het Brielsland. 

Vraag er, mits niet officieel, .uw bekenden ouder alle richtingen 
naar ; doe onderzoek by uw liberalen vriend, uw Eoomschen disch- 
genoot, uw conservatieven vertrouwde, en een glimlach zou beur- 
telings om elks lippen zweven, indien ge u nog aansteldet als kon 
over deze  feiten tusschen  u en hen nog geschil bestaan. 

Wie de eenzelvigheid van de Openbare School op de Veluwe, 
in Limburg en Noord-Brabant, in Brielsland en Noord-Holland, 
als stelling ter verdediging koos, zou zich in het oog der publieke 
opinie belachlijk maken; toonen dat hij. de kaart van het land niet 
kende; en uit de nevelen der theorie terug zijn te roepen naar 
de feiten  der practijk. 

Heeft men nu een enquête bevolen , om naar dit feit van publieke 
notoriteit  onderzoek  te doen  en de eere der wet te  herstellen? 

Integendeel, men heeft de vingers voor de oogen gebracht. Zoo 
zag men  en deed  niettemin alsof men  niet  zag. 

De  wet was  middel,  iets  anders doel en dat andere werd 

door  deze  gedienstigheden  der  practijk  niet  geschonden,   maar 
bevorderd. 

Of hier dan toeleg in school? 

Of men deze toestanden met  opzet in het leven riep? 

Geenszins. 

Men kon niet anders, en wat niet anders kon, had zijn aanbe- 
velenswaardige zijde. 

ultra posse nemo 1) ; wat hebt ge aan te merken? 

Wat we hebben aan te merken? 

Dit. 

Indien de theorie van uw wet, hoe schoon ook uitgedacht, op 
de feiten van het leven afstuit, wees dan tegelijk een eerlijk en 
een verstandig wetgever, en wijzig een wetsbepaling, die op den 
feitelgken toestand  van uw land niet past. 

Nog steeds verplaatsten we ons op uw eigen standpunt.   > 

Welnu, ook op dat standpunt ons denkende, roepen we u toe: 
maak artikel 23 concreet! 


1) „Nood breekt tcet." 


HET GEHEIM VERRADEN. 


Misrekening. 

De Liberalistische enterij viel ten onzent niet meê. Naar den op 
Franschen bodem veredelden aard van het boomgewas, /ou ook 
het wilde hout in de Nederlandsche kweekerij, door inenting van 
daar ginds gewonnen lot, verbeterd worden. Vooral de volksschool 
ontving den last om zulk een enterij op groote schaal te zijn. 
Het baatte niet of al in de hoogere kringen der maatschappij het 
kunstlicht haar schittering uitstraalde. Onder den constitutioneelen 
regeeringsvorm dient ook met den invloed van het volk in wijderen 
kring gerekend. Derhalve voor duurzameu triomf geen waarborg, 
zoolang op de natie in het groot de kunstbewerking niet met goed 
gevolg was toegepast. Vandaar de gretigheid, waarmee men zich 
op de volksschool wierp. 

1806 en 1857 waren de twee mijlpalen op den weg, die tot ver- 
overing van die nationale sterkte leiden moest. 

Beide malen het doordrijven der eenvormige Staatsschool ter ver- ' 
nietiging van de vrije school. In 1806 onder de vlag van een ver- 
bleekt Protestantisme. In 1857 onder de banier van een verwaterd 
Christendom. 

Nog twee dagreizen, en de eindpaal, waarnaar het beginsel drijft 
zal bereikt zijn. Gelijk Hfet verbleekt Protestantisme in een verwa- 
terd Christendom verliep, zal ook dit op zijn beurt in een volstrekt 
kleurlooze godsdienstigheid verschieten, welk proces, al voortgaande, 
in  bestryding van allen  godsdienst  met open vizier eindi'gen moet. 

Pou'ain dorst het uitspreken : La vraie religion c'est de vüen avoir 
aucune, d. w. z. » Waarlijk vroom is alleen wie met allen godsdienst 
heeft gebroken!" 

Toch zag men van deze aan allen godsdienst vijandige strekking 
niets aan de oppervlakte. Het kwaad school in het beginsel, en ook 
onder onze Liberalisten kunt ge veilig den grooten hoop vertien- 
den,  eer ge naar een  man  van beginselen zoeken gaat. 


15 

Integendeel meendeu èn pers èn publiek èn Wetgever de ware 
vroomheid door deze enting van het veredelde lot te zullen bevor- 
deren. Wat men bestreed, wa,s niet de echte maar de valsche vroom- 
heid. Niet de Kerk, maar de secte. Niet de Openbaring der Hemel- 
sche genade, maar  van den helschen haat. 

Ter goeder trouw mag daarom van de meeste Sohoolwetmannen 

ondersteld,   dat ze metterdaad volksgaluk door volksontwikkeling 

tot hun oogmerk kozen; vast overtuigd dat het oude Christendom 

hieraan  schadelijk,  alleen  hun  nieuwe  godsdienst der humaniteit 

■hieraan  bevorderlijk was. 

Een  kunstig systeem hadden ze hierop uitgevonden. 

Een wet der vrijheid zou onze Schoolwet zijn; ieders overtui- 
ging eerbiedigen ; het heil van volksontwikkeling verhoogen en aan 
de kweeking vatt alle Christelijke en maatschappelijke deugden 
dienstbaar zijn. In ernst, wat verlangde  men meer? 

Edoch,  let op de keerzijde. 

Christendom boven geloofsverdeeldheid sloot behendiglijk de deur 
voor allen geopenbaarden godsdienst, voor de Schrift, voor den 
naam van Jezus Christus als Verlosser, — maar liet haar op meer 
dan een kier staan voor den zelfuitgedachten godsdienst van het 
Modernisme, voor den Catechismus van het Nut en de vooi'stel- 
ling van Jezus naar de leer onzer moderne Samosateners, d. i. als 
genie  der vroomheid. 

Eerbiediging van aller overtuiging smoorde op de lippen van 
leermeester en scholier het protest tegen den Godloochenaar, maar 
mocht niet zoover gaan om ook den sectehaat der geloovige Chris- 
tenen te  ontzien. 

Vrij zou het, onderwijs zijn, mits onder dien verstande, dat elk 
en een iegelijk, die, na zijn cijns voor de Staatsschool betaald te 
hebben, het geld voor een tweede school op eigen kosten niet be- 
zat, d. w. z. acht tienden der natie, van deze vrijheid, anders dan 
in schyn, waren  uitgesloten. 

Zoo gelukte het een Volksschool in het leven te roepen, die 
schijnbaar in het stelsel der vrijheid paste. Een stelsel, dat concur- 
rentie in- en schoolplicht uit'siooi en, sterk door zijn spelen met den 
Christelijken naam, zonder openlijken dwang het doelwit zou bereiken. 

Zoo ingenomen was men dan ook met dit stelsel, dat men luide 
profeteeren dorst, hoe nu eerst de nationale ontwikkeling een 
vaart zou nemen. Had den moed om u een gesfacht verder te 
denken, een geslacht, op die wonderschool gekweekt, en ja, ge hadt 
wel eens van Neerlands luister in de dagen der Eepubliek ge- 
hoord, maar van den volksbloei, die nu te komen stondt, hadt ge 
geen begrip ! 

Bijna twintig jaren verliepen sinds, en wat is er van dio hoog- 
dravende fanfare  geworden ? 

God.sdiensttwist zou voor altijd uithebben en nooit woedde hg 
zoo fel als  thans. 

Als een eenig volk zou onze natie zijn saamgesnoerd ea nooit 
waren we sterker verdeeld. 


16 

Handel en scheepvaart zouden een ongekende hoogte bereiken en 
nooit kwynden ze gelijk nu. 

Deugd en huislijkheid zou alom een macht worden en nooit be- . 
reikte de drankaccijns de hoogte der laatste jaren. * ' 

Tevredenheid zou vooral het deel der lagere volksklasse zijn en 
nooit stak door het sociale  vraagstuk dreigender storm op. 

Ja zelfs, al blijft ge bij de lagere school en den bloei van het 
onderwijs zelf staan, dan nog is de teleurstelling oiizer liberalen 
geschikt om  uw deernis  gaande te maken. 

Nog bij ons zilveren Grondwetfeest waren ze vreugdedronken, 
maar, sinds ontnuchterd, hebben -ze naar de lier gegrepen en tok- 
kelen u klaagzangen voor over den jammerlijken staat van onze 
onderwijzers, over den ellendigen toestand van het onderwijs, over 
het gebrekkig gehalte en getal van meesters en scholieren, zóó 
roerend, zoo naar het leven geteekend, zóó hartaangrijpend, dat ge 
hun  noodkreet  niet  te  sterk keurt :  Onze volksschool is in gevaar ! 

In zulk een toestand zou bezonnen overleg licht tot zelfonder- 
zoek nopen en de vraag op de lippen brengen: »A.ls het dan nu 
uitkomt, gelijk mijn tegenstanders hebben voorspeld, en ik een pro- 
feet bleek die brood eet, kan dan de font ook in het beginsel 
schuilen, in het onmogelijk beginsel van goed bedoelde, maar prac- 
tisch  onbereikbare en  daardoor ontzenuwende neutraliteit?''' 

Liever dan aan die mogelijkheid ook maar te denken, onderdrukt 
het Liberalisme die vraag, zoekt door opwinding het ontzonken 
zelfvertrouwen te herwinnen, en decreteert: ISTiet in het beginsel 
school de feil, maar in het  stelsel. 

Ons stelsel, dat om den schijn der vrijheid te redden, op concur- 
rentie gebaseerd was en het schoolbezoek vrij liet, moet hoe eer 
hoe beter prijs gegeven. Tot schoolplicht moet het kom en, concur- 
rentie op den duur onmogelijk zijn. Wiy Abed-Nego is raad, mits 
men  voorshands met  Volksonderwijs  medega. 

Drie stelsels stonden naasteen. 

Oud-liberale :  Concuri'entie.  Deswege  matige  schoolkosten.  Vrij 
schoolbezoek. 

Nieuw-liberale: De  concurreotie feitelijk gedood, door hoog opge- 
dreven schoolkosten.  Schoolplicht. 

Radicale: Alle concurrentie bij de wet verboden. Kostelooze Staats- 
school voor allen. De  vrije school gesloten. 

Men oordeele of voor^eze volte face de uitdrukking » Rechtsom- 
keert" te sterk gekozen was. 

Foorheen hardnekkig verzet tegeo elke schoolwetwyziging. Thans 
eisch tot  onverwijlde herziening ! 

Voorheen tegen schoolplicht. 27m?i« er met alle man v o o r ijverend ! 

Voorheen een stelsel op den gr o ndsl ag van concurrentie. Thans 
die concurrentie  op den duur  onhoudbaar yerklaard ! 

Christelijk Nederland! Vergeet niet, dat men u gewaarschuwd 
heeft ! 

Ge waant nog dat de aanval in het front zal komen. Zie, gezijt 
van achteren reeds omsingeld!. 


17 
Doel en middel. 

Ook het Handelsblad mengt zicli in het vernieuwd debat, 
dat we over de schoolquaestie openden. Dit verheugt ons. Van 
die zijde althans zijt ge veilig voor den vulgairen, luchthartigen 
trant, waarmee andere organen der pers zoo vaak een gedachten - 
wisseling over ernstige volksbelangen bederven. Meer nog dan 
het Vaderland, welks nobelheid van taal, gelijk men weet, 
niet zelden door ons gewaardeerd wordt, blijft het Handels- 
blad bijna onveranderlijk in den goeden toon, binnen het perk 
der goede  manieren. 

Ook haar drie laatste artikelen wenschen we daarom op den 
voet te volgen, zoodra de beëindiging van het onderhavig debat 
ons dit slechts even  veroorlooft. 

Voorhands loopt het debat -niet over dat deel van het oude 
schoolprogram der Liberalen, wat ze ook nu handhaven, maar 
uitsluitend over dat ander deel, waarin ze thans verwerpend wat 
ze vroeger voorstonden of ook, thans ijverend voor wat ze vroe- 
ger afkeurden, een tweeden veel felleren aanval wagen gaan op 
de  vrijheid van  onderwijs in Nederland. 

De tegenstelling gaven we aan. Ze schuilt in de woorden 
Concurrentie en Schoolplicht of, wil men korter gezegd, in de geld- 
quaestie. 

De toekomst heeft onze Liberalen teleurgesteld. 

Ze  waanden in ernst, er met de  wet van '57  reeds te  zijn. 

Eenerzijds was hun vertrouwen op de deugdelijkheid van eigen 
streven te groot; anderzijds hun dunk van het particuliere initia- 
tief te gering. 

Eeeds is in hun Kraton bres geschoten. Ze achten zich bin- 
nen zijn muren niet meer veilig, en dit noopt hen een sterker 
stelling op te zoeken, die, zoo hopen ze, allen tegenstand des be- 
legeraars zal kunnen trotseeren. 

Te onderzoeken, of de weinige paedagogische kracht, die ze 
dupver ontwikkelden, ook aan het stelsel zelf te wijten ware, komt 
niet in hen op. Hun geloof aan de deugdelijkheid van hun stel- 
sel is  nog onvoorwaardelijk. 

De oorzaak vai^ de gebrekkige resultaten, die ze dusver ver- 
kregen, kan, zoo meenen ze, uitsluitend in te gróote lankmoedig- 
heid hunnerzijds schuilen. Ze hebben voor zichzelven nog te wei- 
nig geëischt. Ons nog te ruim spel gelaten. Hun eerbied voor 
de leuze van » Vrijheid" is te duur betaald. 

Diensvolgens willen ze thans overgaan tot hun scherpe resolutie; 
vast besloten, om, bleek ook die resolutie nog niet scherp genoeg, 
haar nogmaals en zoolang te verscherpen, tot er van verzet geen 
sprake meer kan zijn, en de volksschool haar oogmerk'— de 
liberalisering van den volksgeest — met wiskundige zekerheid 
kan bereiken. 
Zelf  erkenden  we, dat nog  scherper resolutie mogelyk is.   Bij 


18 

Abed-nego  vergeleken,  is  de  Vereeniging  van  » Volksonderwijs'* 
even  achterlijk, als ze de wet van  '57  vooruit is. 

Toch is scherpe resolutie voor het nieuwe schoolprogram een~ al- 
lerminst te scherpe uitdrukking. ^ . 

Wat de leeraren der Middelbare School te Amersfoort schre- 
ven : dat de Staat nog te inschikkelijk voor het vrije onder- 
wij e was; 

wat de heer De Veer op de Amsterdamsche meeting uitriep: 
Met die drijvers niet langer parlementeeren, maar spijkers met 
koppen slaan ! 

wat de heer Kappeyne van de Coppello in de Tweede Kamer 
verklaarde : Dan moet de minderheid maar onderdrukt worden, 
want dan is ze de vlieg, die de apothekers-zalf bederft ! 

wat de heer Godefroy betuigde: De Staatsschool sterker maken 
wil ik, maar uw grieven toegeven, nooit ! 

zijn o. i. even zoovele teekenen des tijds die onvoorwaardelgk 
onze uitspraak rechtvaardigen : J)e scherpe resolutie is een Farao'' s 
antwoord : Laat ons den druk dezer lieden verzwaren ! of, wil 
men, eeu Rehabeam's raad : Onze vaderen hebben u met geeselen 
geslagen, maar wij zullen u  met schorpioenen kastijden ! 

Het middel, dat hierby ter doelsbereiking dienst moet doen, 
is zeldzaam eenvoudig, en laat zich saamvatten in de eentonige 
bede, die ze tot de Eegeering richten:  Geef ons meer geld! 

In dien éénen eisch om meer geld uit de Staatskas, lossen zich 
alle programma's der Liberale staatslieden op. 

Meer geld, om onze onderwijzers beter te beloonen. 

Meer geld, om meer onderwgzers te kunnen aanstellen. 

Meer geld, om meer en betere onderwijzers te kan,nen kweeken. 

Meer geld, om onze scholen nog ruimer en in grooter aantal te 
bouwen. 

Meer geld, om op nog milder wijs in de schoolbehocften voor 
ons Staatsonderwys te voorzien. 

Niet tot verwijt zij dit hun gezegd, maar ten bewijze, hoe wei- 
nig het recht aan hun kant is, zoo dikwijls zij het zedelyk karak- 
ter van ons streven meenen gedood te hebben, als is aangetoond, 
dat de schoolvraag onzerzijds zich tot een geldquaestie herleiden 
laat. 

Om dien eisch, dat hun een twee miliioen meer uit de schat- 
kist worde toegestaan, al» onafwijsbaar aan te dringen, ontdekken 
ze ons met voorliefde de diepe wonde waaraan de Staatsschool lijdt. 

Ze noodigcn u, met hen hun scholen binnen te treden en u te 
overtuigen, of niet ook u. i. het onderwijzend personeel in getal 
en gehalte veel te wenschen overlaat, of de vruchten van het on- 
derwijs niet nog zeer gebrekkig zijn ; of onvoorwijlde voorziening 
in  zulk  een  noodstand geen  eisch  van het oogenblik is. 

Uitteraard vindt dit geen tegenspraak. 

De kreet uit den boezem der openbare onderwijzers tegen zulk. 
een krenken van hun goeden naam blyft uit. Immers dit zou de 
zaak bederven. 


19 

Schoolopzieners en Inspecteurs, wel verre van het voor hun 
scholen op te nemen, plaatsen zich veeleer aan het hoofd der be- 
weging.   - 

Wij hebben wel het allerminst reden, om ten behoeve van de 
voortreffelijkheid der Staatsschool - apologetisch vertoog te le- 
veren. 

Zoo stemt men dan met verrassende eenparigheid toe, dat de 
Staatsschool dringend verbetering eischt, en is, naai' hot beweren 
der wegbereiders voor Abed-nego, het onomstootelijk bewijs gele- 
•verd, dat de Staat meer geld geven moet. 

Biedt de karigheid der fondsen niet langer beletsel, dan darven 
ze vertrouwen : 1°. degelijker personeel voor het onderwijs beschik- 
baar zal komen; 2°. dat.de opleiding van dit personeel deugdelij- 
ker zal zijn ; en . 3". dat het onderwijs op betere scholen, door 
betere en meerdere- onderwijzers gegeven, het volk verder zal 
brengen. 

Dat het vrije onderwijs hierdoor in de klem zal komen, ontken- 
nen ze wel niet; niaar wie zal van hen vergen dat ze daarom 
treuren ? 

Als gij, voorstander van het Christelijk onderwys! nog een aan- 
zienlijke som meer dan dusver aan de voor u onbruikbare Staats- 
school moogt betalen; als ge, om de concurrentie vol te houden, 
de tracteraenten uwer eigen onderwijzers welhaast verdubbelen 
kant; als ge ook voor dat verhoogd salaris, in weerwil van uw 
driewerf herhaalde oproeping, geen candidaat meer vindt ; als ge 
met elk halfjaar uw school in den ongelijken strijd achterraken en 
uw deficit op onrustbarende wijs klimmen ziet, en op uw vraag 
om ondersteuning aan de broederen schrapping van contributie 
krijgt, wyl ze hun tien of twintig gulden maar eens kunnen uit- 
geven, en ze nu voor d,o Staatsschool moesten storten ; ongetwij- 
feld, dan heeft de scherpe resolutie der Liberalen uw Christelijke 
school wel gedood, — maar konden zij dit helpen ? Daarom deden 
ze het  niet, ook  al  moest het er uit volgen ! 

Daarom  deden ze het niet. 

Dit is geen phrase.   We gelooven dit  oprochtelijk. 

Althans van de groote meerderheid der kiezers die men voor 
deze scherpe resolutie opwindt. 

Ook van de meerderheid der onderwijzers en schoolmannen, die 
teveel bezig zgn met hun eigen school , om aan de* onze ook maar 
te denken. 

Waarom ook niet van een deel der Pers ? 

Toch is daarmee het Liberalisme niet vrygesproken. 

In het stelsel is opruiming der vrije school wel terdege doel. 

De hoofdmannen doorzien dit uitnemend goed. 

Toch volharden ze in hun opzet. 

Althans Opzoomer en De Veer ontslaan ons van het bewijs, 
dat in den krijgsraad slechts middel is, wat men op de buiten- 
wacht ter goeder trouw als doel verheerlijkt. 


30 

Hoe de Openbare School tegenviel ! 

Aan de voorstanders is overkomen, wat men gemeenlijk bij e6a 
kranke pleegt waar te  nemen. 

Reeds lang gevoelde men zich niet fiksch, maar hield zich toch 
goed, elke aanmerking over bleekheid van gelaat en fletsheid van 
oog afsnijdend met de opgeschroefde verklaring »dat men zich 
heel wel voelde !" . . , tot men het eindelijk moest opgeven, om, 
door de ziekte overmand, zich in zwaarmoedige bui naar zijn 
slaapvertrek te begeven, en, tpt het tegenovergestelde uiterste 
overslaande, nu zich zijn krankheid veel erger voor te stellen, dan 
ze metterdaad is. 

Niet anders verging  het ons  Openbaar  onderwijs. 

Sinds lang hadden de physionomeu laten verluiden, dat er aan 
de kerngezondheid der openbare school iets schortte, dat ze loom 
in haar beweging en onzeker in haar gang was. Haar gelaat 
teekende. 

Maar ge vergist u, zoo ge waant, dat dit de pleegvaders dier 
school  tot bezorgdheid  over hun  kindeke zou verwekt  hebben. 

Het tegendeel  van  dien. 

Niet zonder fierheid hielden ze staande, dat dit aan onze ver- 
beelding, aan óns wangunstig oog lag. Hun pleegkindeke was een 
toonbeeld van gezondheid, van frisch en krachtig leven tintelend, 
niet slechts om onze bijzondere school, maar om heel het school- 
wezen van  Europa tot jaloerschheid  te verwekken. 

Maar zie, op eenmaal is dat alles anders  geworden. 

Thans hoort ge niets dan klachten, voelt men overal pijn, is er 
niets dat deugt, is men in optima forma ziek gaan liggen en spreekt 
men op melancholischen toon reeds van de mogelgkheid, dat de 
ziekte eens een ernstigen keer nam. 

Volle waarheid was er natuurlijk zoo min in de eerste als er nu 
13 in de  laatste  gemoedsuiting.   De  openbare  school  was  reeds 
krank toen ze  nog  stofte op haar gezond gestel, en is- thans nog ' 
buiten alle gevaar, nu ze zich inbeeldt, dat, zonder heroïeke kuur, 
de dood wel eens nabij kon  zijn. 

Evenwel is zoomin haar vroegere grootspraak als de plotselinge 
overgang tot zwaarmoedige klacht een zielkundig raadsel. 

Te minder, daar er metterdaad onmiskenbare teekenen van niet 
zoo geheel onbeduidende ongesteldheid waarneembaar zijn. 

Niet slechts indien ge afgaat op uw eigen indruk. 

Niet slechts indien ge  op  het steenen van de kranke zelve let. 

Maar ook indien ge rekent met de wetenschappelijke diagnose, 
u voorgelegd in het Rijksverslag over het Onderwijs. 

Van de complexe symptomen, gelijk onze artsen dit noemen, 
zwijgen we. 

Voor ons, leeken, is kennisneming van de hoofdkwaal genoeg. 

Temeer, daar ge op die hoofdkwaal nooit uit eigen vermoeden 
zoudt gekomen zijn. 


-  21 

Verbeeld u, de Openbare school lijdt aan atrophie der hersenen. 
Ze helpt het denken onzer natie achteruit. 

In ernst, wat men ooit zou  vermoed  hebben, dat nooit. 

Dat het godsdienstig en zedelijk leven binnen haar muren schraal 
bedeeld, deels zelfs benadeeld was, viel te gissen. 

Dat over onze vaderlandsche historie meer een banale kennis 
in den vorm van cijfers, namen en gemeenplaatsen, dan degelijke 
inzichten zouden verbreid worden, was wel eens gezegd. 

Maar bet denken achteruitgegaan ! 

Het denken ; de vrije uiting van een welgevormd oordeel ! Maar 
immers, daar was heel ons schoolwezen op aangelegd. Daarop 
kwam het in de schoolwet eigenlijk aan. Dat was, zoo niet het 
één-en-al, dan toch het hoofddoel, welks bereiking men ons waar- 
borgde. 

Zelfstandige, zelfbewuste, zelfdenkende burgers, met een eigen 
oordeel en onafhankelijk inzicht te vormen, was immers het heil 
van het land, en juist uit dien hoofde stelde men een staats- 
rechtelijke premie op het» denkend deel der natie" in onze kieswet 
en weigerde in het belang van den Staat, zelfs aan de gemoeds- 
bezwaren gehoor. 

Wie zou dan niet denken, dat op dit punt het openbaar onder- 
wijs ten minste puik puik in zijn resultaten zou zijn ? 

Wie ter wereld had het zich anders kunnen voorstellen, dan 
dat de producten van het openbaar onderwijs met opzicht tot dit 
punt overal en zonder exceptie gaaf, geurig en van uitnemende 
qualiteit zouden zijn ? 

En  lees nu  deze verklaring : 

„Wat de opstellen betreft mag men van jouge menschen die zich aan een eind- 
examen onderwerpen, bij het stellen in de moedertaal, verwachten, dat zij blijken 
geven van eigen gedaehtenleven en vau eigen opvatting. 

>Dat hebben de meeste geëxamineerden niet gedaan." 

Ook deze : 

„De onguQstige afloop van het examen in de geschiedenis schijnt vooral toe te 
schrijven aan het weinig nadenken van de geëxamineerden bij de behandeling der 
gebeurtenissen van vroeger tijd." 

Of deze : 

„Den meesten candidaten ontbrak het aan zelfbewuste, th^retische kennis van 
de taal en haar spraakkunst." 

Voeg  er deze bij : 

„De kennis der spraakkunst.. . was bij verre de meeste examinandi zeer onvol- • 
ledig, bij sommigen kinderachtig gebrekkig.   Zinscheiding, spelregels, de geslachten 
der zelfstandige naamwoorden  waren bij bijna allen een  ware terra incognita. 

„In de groote kunst om hunne gedachten ordelijk, klaar, bondig en vlpt voor 
te dragen, hadden maar zeer weinigen  het tot een betamelijke  hoogte gebracht. 

«De onwetendheid van sommigen in de letterkunde van hun eigen vaderland 
ging alle grenzen te buiten en was inderdaad allerschandelijkat." 


22 

Treuriger verklaring kan men omtrent eigen oordeel en vorming 
van het denken, ook in de moedertaal, die van het denkeu tot 
eerste voertuig  dient, wel niet afleggen. 

En nu zoudt ge denken, dat deze verklaring  wellicht  »een hgrf)p' 
boerenjongens"  gold, het  opkomend  geslacht der » domme"  Velu- 
wen aars. 

O, neen, die verklaring geldt het keurcorps. 

De verklaring slaat op dat uitnemend deel onzer volksjeugd, dat 
van de lagere naar de middelbare school opklom, alle klassen 
dier school doorliep en zich aan het eind-examen onderwierp. Eene 
dier verklaringen, zelfs het uitgelezene der uitnemendheden van 
dit keurcorps, die na volbrachte 'studie, zich als onderwijzers op 
onze middelbare  scholen  wilden aanmelden. 

En nog uw ooren niet geloovend, zegt ge : Maar, dan hebben 
lasteraars van het Openbaar Onderwijs met zulk een verklaring 
een  valschheid in geschrifte  begaan ! 

Ook  dat niet. 

Onder deze verklaringen staan de namen van de examinatoren,- 
volbloed Schoolwetmannen. 

Maar dan is het stuk ondergeschoven ! roept ge  uit. 

Met uw welnemen. Het staat afgedrukt in het Verslag, dat 
door niemand minder dan den Koning jaarlijks aan de Staten- 
Generaal wordt ingediend ! 


Bekentenissen van een ijlende! 

We vergeleken gisteren de Staatsschool bij een kranke, die, na 
er zich lang tegen te hebben ingezet, het eindelijk opgaf en in 
moedelooze bui aanstonds bang voor zijn leven is. 

Alleen dit gaf o. i. den sleutel tot het zielkundig raadsel, dat 
de Staatsschool, die nog gisteren op haar uitnemendheid boogde,- 
nu plotseling zóó krank en der verdwijning naby heet, dat, komt 
er geen ki'achtige prikkel, haar einde nabij schijnt. 

Het loont de moeite, het redeverband na te gaan, waardoor de 
kranke Staatsschool tot zóó pessimistische conclusie geleid wordt. 

Iets wat te eer onmogelijk is, wijl ook haar in oogenhlikken van 
koortsverheffing, al ijlende, bekentenissen ontvallen, die men, af- 
gaande op haar conventioneele taal, nimmer in haar overleggingen 
zou hebben vermoed. 

Steeds, het valt niet te weerspreken, liet de Staatsschool ver- 
luiden, dat zij het hart der natie bezat, dat de overovergroote 
meerderheid der natie als één man voor haar in de bres zou sprin- 
gen ; dat onze scholen der natie werden opgedrongen ; en dat, liet 
men van pressie maar af, schier heel de natie van zelf haar kin- 
deren aan de deur der Openbare school zou brengen. 

Onzerzijds is nooit verheeld, dat we, ronduit gesproken, dit niet 


33 

geloofden. Veeleer kwam ons voor, dat de natie, wierd haar slechts 
de vrije keus hergeven, nog het positieve Christendom en de Va- 
derlandscbe traditie, althans bij de opvoeding van haar kroost, zou 
vasthouden. 

Natuurlijk namen de schoolwetniannen ons dit twgfeleu aan de 
populariteit van hun troetelkind zeer kwalijk. Die taal heette 
volksmisleiding en, wat men ook tot steun dier bewering aanbracht, 
zij hielden bun grootspraak vol. 

Van ons wilde de natie niets weten. De natie was, in haar 
■ massaliteit genomen, met hart en ziel gehecht aan de school zonder 
positieven godsdienst. 

Zoo bleef lange jaren ons neen tegenover hun ja staan en men 
kwam niet verder. 

Maar zie, wat gebeurt thans? 

Nauwelijks hebbexi we hun scherpe resolutie, hun decretum horri- 
hile, hun voornemen om ons met scorpioenen, in stee van met^ee- 
selen te kastijden, hun plannen tegen ons eenig ooilam, hun gees- 
telijke diWB,ng-cidtuurstelsel aan het publiek gesignaleerd, of plot- 
seling veranderen ze hun sprake en ontvalt hun de bekentenis 
van eigen ongelijk. 

Eerst meende men het verdeel en heersch op ons toe te passen, 
en gaf daartoe gretig publiciteit aan elke afwijkende stem, die 
uit ons midden opging. Toen men merkte dat dit niet meer 
baatte en bijna op alle punten van onze linie de eendracht her- 
steld was, greep men naar het wapen van den spot en plaatste 
het Vaderland zijn  merkwaardigen brief over Bet en  Gees. 

Maar nu ook dit middel ondoeltreffend bleek, is de koortsver- 
heffing toegenomen en de lijderesse aan het ijlen geslagen, om 
ons confidentiën te doen, waarop  we nooit hadden gerekend. 

> Restitutie-stelsel! Restitutie-stelsel" zoo roept de kranke al- 
door, »dan is  mijn school weg!" 

Hoe, uw school  weg, als we tot een restitutie-stelsel komen? 

Weg, bij invoering van een restitutie-stelsel, dat aan eiken va- 
der eerst van lieverlee, na verloop van jaren, gedeeltelijk nog maar, 
de vrije keus zal teruggeven, om zijn kind, dat God hem gaf, 
te doen opvoeden op een school naar  zijn hart. 

Is uw openbare school dan weg? Uw school, waarvan ge zei- 
det, dat schier heel de natie ze lief heeft. En zij zou verlaten 
worden,  zoodra  de 'natie de iiispraak van haar hftrt kon  volgen? 

Arme schoolwetmannen ! hoe ge uw diepste gedachte in dat 
ijlen  f erraadt ! 

Ei zoo, ge stemt dus nu zelf toe, dat ge op uw openbare school 
kinderen hebt van ouders, die er hun kinderen liever niet heen- 
zonden. 

Niet slechts een enkel kind, maar velen, zeer velen. Zóó velen, 
dat, liepen ze eens weg, die tegen hun zin bij u bleven, uwschool 
voor een goed deel leeg liep. 

Dankbaar nemen we van die bekentenis acte. 

Immers  door  u  zelf is  thans toegestemd, dat uw school,  niet 


24 

door de vrije liefde van uw volk, niet door de vrije keuze der 
ouders, maar door dwang, door het afsnijden van een andere mo- 
gelykheid, aan onze natie is opgelegd. 

»Na de desertie onzer tegenstanders zou de gemengde SCHOpL 

OPHOUDEN  TE  BESTAAN !" 

Deze kostelijke volzin staat gedrukt in een hoofdorgaan der Li- 
berale partij. 

Het heengaan van tegenstanders te beletten, zal volgens u zelf 
toch wel geen kenmerk van vrijheid zijn. 

Dal ge tegenstanders dwingen wilt bij u te blyven, is thans dus 
door u zelven beleden. 

In hoe grove mate verraadt ziilk een bekentenis niet volslagen 
gemis aan omzichtigheid in woordenkeus eü vroed beleid. 

Blijkbaar had  de SchoolwetT^?^xti^ op onze onnoozelheid gerekend. 

Ze had gedacht, dat we, ook na haar scherpe resolutie, ondanks 
baar afgrijselijk decreet, in weerwil van het recktsomkeet't iu haar 
stelsel, als plompe Russische soldaten, onbewegelijk bij ons ver- 
nageld stuk wacht zouden houden. 

Dan ware hun coup de main prachtig gelukt en zou eerlang de 
doodsklok over de Christelyke school geluid zijn. 

Nu Groen's scherpe blik ons ook ditmaal uit het gevaar gered 
heeft, kent hun woede geen grenzen over zoo bittere teleurstelling. 

Zij er onzerzijds geen leedvermaak, maar ontbreke evenmin de 
erkentelijkheid voor wat we ook nu weer aan onzen leader verschul- 
digd zijn. 

De Liberalen hebben door de onvoorzichtigheid van de fractie- 
Moens veel bedorven in hun eigen spel. 

Natuurlijk mag daar partij van getrokken. 

De vrijzinnigen ten onzent willen de vrijheid niet ! 


Is dit de Yolksschool achten? 

Hevig wordt van liberale zijde onze drieledige eisch aangeval-- 
len. Bewijs, zou men, oppervlakkig bezien, zeggen, dat onze keuze 
wel slechter kon. 

Vooral het reetitutie-stelsel is hun een doorn in het oog! Ze 
weten er geen kwaads genoeg van te zeggen en sloven zich let- 
terlijk af, om ons volk* door het voorhouden van een carricatuur, 
tegen  dit denkbeeld in te nemen. 

Het zij zoo. 

Scherpe bestrijding van wat men afkeurt of vreest, is .plicht. 

Men mag, onzenthalve, bij die bestrijding zelfs ver gaan. 

Maar toch vragen we met ernst, mag men zóó ver gaan, dat 
men ter verdediging van zijn schoolstelsel de svhool zelve in min- 
achting brengt? 

En toch, dat doen de Liberalen. 

Dat dreigt zelfs, komt er geen protest, hnn dagelyksche spijs te 
worden. 


■   25 

Het Nieuws van den dag (O! leefde Gorter] nog !) gaf 
daartoe het sein; reeds den volgenden dag volgde de N. R o 1 1. 
Cour. en. het Vaderland geeft er zijn iiat op. 

Waarmee toch meent ge vv'el, dat onze liberalistische dagbladen 
de volksschool op één lijn stellen? 

Neen, ge raadt het niet. 

Ze  gaan  zoover,  dat ze haar op één lijn stellen met  een pomp. 

Of ook met een grindweg. 

Ter  variatie  met  een  loskraan,   een  gadantaarn   of  een  sein- 
.paal! 

Daarmee dan bij een stadspomp, een stuk klinkerweg, een eind 
mphaltbestrating en wat dies meer zij, een restitutie-stelsel toppunt 
van dwaasheid zou zijn, is het huns erachtens ook met dat stelsel 
afgedaan bij .de school. 

Aan zulk een plompheid hadden wij ons eens moeten wagen I 

Hoe ijlings door al de gelederen het wachtwoord zou geklonken 
hebben, om onze lage, onteerende opvatting van de volksschool 
als bewijs 'te doen gelden van onze vyandschap voor volksontwik- 
keling ! 

De volksschool met een stuk straatweg te vergelijken ! 

Niet in figuurlijken zin, niet als beeldspraak, maar als rang- 
schikking van de klasse der Staatszorg, waarin ze thuis be- 
hoort. 

Kan men onedeler, min fijne, meer materialistische opvatting 
van de volksschool zich denken? 

Ei zoo, gelden er voor den Staat bij zijn zorg voor de school 
geen andere drijfveeren, geen andere overwegingen, geen andere 
plichten, dan ter sprake komen bij den aanleg van een schutsluis 
of een waterpomp ? 

Durft ge metterdaad de school, waarin ons toekomstig gaslacht 
wordt opgeleid, met die banale stoffelijke noodwendigheden over 
één kam scheren? 

Staat het met de school zooals het met een stadsslachthuis 
staat ? 

Heeft de school geen hooger adel, geen fijner bewerktuiging, is 
ze aan geen hoogere en dus andere wetten te onderwerpen, dan 
een gasfabriek of Liernur-iwichting ? 

Geldt wat van de stadstoebehooren tot waterverversching, vrije 
communicatie en aïvoer van vuilnis geldt, daarom ook van de 
school ? 

Tegen zulk een minachting nemen wij lichtschuwen, het ook nog 
voor de volksschool, de openbare school incluis, op ! 

Zoover zal althans zonder ons protest, de zelfverblinding der 
partijzucht dan toch niet gaan, dat men in Nederland het volk 
zijn school in één adem met een slachthuis of een gaslantaarn noe- 
men leert. 

Ons dunkt, zelfs de nobeler geesten onder onze schoolwetmannen 
moeten er zich aan ergeren, dat men in die mate alle kieschheid 
jegens het  volksonderwijs uit het oog dorst verliezen. 


26 

Ongetwijfeld,  ter  misleiding  van   de schare  die niet  nadenkt, 
kon  de  onhebbelgke  zet, juist  door  zijn plompheid, effect doen: 
> Krijgt   ge  dan  geld  terug,  als  ge ziek zijt en dus de  straat niet ^ 
gebruikt ?" * ' 

Maar zij onder de liberalen, bij wie nog fijnheid van ömaak 
boven demagogisch gezwets geldt, zullen toch inwendig op dat 
platte Nieuws geknord hebben, dat het zich zóó vergaloppeeren 
kon en alle  achting voor eigen  kieschheidsgevoel had  uitgeschud. 

Te meer, daar het effect van zulke triviale zetten toch nooit 
blijvend is. 

Geloof ons vi'g, zelfs onder de lagere klassen van ons volk is 
de smaak nog te fijn en onbedorven, om althans zulke platheden 
niet te  wraken. 

In het eerste oogenblik moge men er niets tegen weten te 
zeggen. Maar boven hetgeen men te zeggen weet, gaat ook bij 
ons volk  het instinct. 

En meer behoeven we niet. Reeds dat volksinstinct weet uit- 
nemend goed, dat een school en een stadspomp zich niet op één- 
zelfde leest laten schoeien. 

Zij kunnen, die eenvoudige lieden, ja, soms eens hartelijk lachen 
ook om een zoutelooze aardigheid. 

Maar weet wel, indien ge om dien lach gewonnen spel dacht te 
hebben, hebt ge u vergist. 

Er leeft in ons volk nog besef van achting. Het eischt nog 
achting voor zyn Koning, achting voor zijn Overheid, achting voor 
zijn Historie, achting voor zijn School óók. 

Eeeds nu beeft het beseft, dat door de liberalistische pers aan 
die achting in haar plompe, materialistische vergelijkingen met 
pompen en kranen is te kort  gedaan. 

En ons, niet hun, zal de volks co nsciëntie gelijk geven, dat we 
ter eere van onze volksschool, in naam der nationale eer, tegen 
zulk een banaliteit hebben geprotesteerd. 


Hoe men zichzelf verraadt! 

Van liberale zijde roept men wee en ach en tiert raast men,, 
omdat, ja, waarom meent ge wel? omdat ze vreezen, dal er recht en 
gerechtigheid zal geschieden. 

Recht en gerechtigheid! 

Daarin dat geen dorpsbevolking meer zou gedwongen worden, 
haar duizenden guldens te verspillen aan een staatsschool, die. by 
ontstentenis van kinderen, ieder ten spot, leeg staat. 

Recht en gerechtigheid! 

Daarin, dat geen wetsovertreding, oogluikend geduld, als veilig- 
heidsklep meer dienst zou doen, om een onuitvoerbare wet als 
practicabel te ijken. 


27 

Recht en gerechtigheid! 

Ook daarin, dat de tegenstanders van eiken positieven godsdienst 
niet langer uitsluitend ten eigen behoeve over 's Rijks schatkist 
zouden beschikken. 

En  die kans, zoo het er eene is, dat het tot dit doen van recht 
en gerechtigheid misschien zou kunnen komen, doet een paniek onder 
hun gelederen ontstaan, vervaart heel het kamp onzer Liberalisten, 
jaagt hun den doodschrik om het hart. 
Van welk een conscientie getuigt dit? 

Is men dan metterdaad beducht, dat, wordt recht en gerechtig- 
heid hersteld, hun school zonder positieven godsdienst dood zal bloe- 
den ? 

Ziet men in, dat men, komt het tot recht en gerechtigheid, 
weg is? ' 

Zou men, tot zelfonderzoek genoopt, dan inderdaad tot de over- 
tuiging zijn gekomen, dat men- jarenlang, tegen recht en gerech- 
tigheid in,, de natie onderdrukt en cijnsbaar gemaakt heeft aan 
de tyrannie van een onnederlandsch, antinationaal, het Christen- 
dom ontwortelend stelsel? 

Nog kunnen we het niet gelooven. 

Niet gelooven, wijl onze dunk van het karakter onzer tegenstan- 
ders nog te goed is. 

Te goed, om ons zulk een dwingelandij, met voorbedachten rade 
tegen recht en gerechtigheid ingaande, bij- een Nederlandsche Staats- 
partij te kunnen denken. 

Maar dan blijft er ook geen uitweg. 

Dan is hun angst voorgewend, hun vervaardheid geveinsd, hun 
geroep om hulp gekunsteld. 

In hun alarm spreekt dan slechts looze tactiek. Een krijgslist, 
om het oog van hun doodelyke plannen tegen de Christelyke scbool 
af te wenden. Dan stelt men u een hinderlaag, om, schoot ge uit 
deernis op hun hulpgeschrei toe, u te zekerderder in hun netten 
te vangen. 

Zoo zal het van nu tot aan de Stembus in Juni onophoudelyk 
gaan. 

Laten we ons verschalken, slapen we in, waakt de wachter niet, 
dan bespringt men u, eer ge ér op verdacht zijt; ge wordt over- 
rompeld en betreu^-t in smadelijke nederlaag te laat uw onver- 
schoonlijke zorgeloosheid. 

Zoo dikwijls we gevaar vermoeden, zullen we, gelijk thans, waar- 
schuwen. Brenge een iegelijk die waarschuwing in zijn kring over. 
Maar ook onze waarschuwing kon telaat komen. En daarom : ^omc? 
a aan uw veldheer! Groen koos nog nimmer verkeerd. Zie maar, 
hoe zijn welbeproefde tactiek ook nu weer onzen tegenstanders een 
streep door de rekening is. 
Inderdaad. 

Indien het niet onze medeburgers en landgenooten waren, ge 
zoudt in uw toornen tegen dergelijk onvaderlandsch, partijzuchtig 
drgven de maat schier te buiten gaan. 


28 

Men kan het zich haast  niet voorstellen. 

Op een oogenblik dat de positie der Christelijke school, tenge- 
volge van het ellendige systeem onzer schoolwet, feitelijk onhoud- 
baar is geworden, komt men u van liberale zyde met een dubb^-^ 
len voorslag aan, niet om aan uw grieven recht te doen, maar 
om u geldelijk dood te drukken op een straffe van inkerkering te 
dwingen tot afstaan van uw kind aan een school, die ge veroor- 
deelt. 

En als ge, hoe ook door machtige hand omklemd, dan toch 
met al den ernst der overtuiging en de kracht der verontwaardi- 
ging nog tegenstribbelt, nog van u af durft slaan, en door uw 
roepen de conscientie dor natie uit haar sluimering wekt, dan raapt 
men een dozijn scheld- en schimpwoorden op, om u daarvoor dat 
ge niet dom en niet laf waart, als een lastigeu spelbederver te 
kastijden. 

Voor een Javaansch kind heeft men medelij, dat het niet tegen 
wil en dank van den kofi&eboom zal plukken. Ten behoeve van 
den Oost-Indiër, die verre is, spreekt het rechtsgevoel. 

Maar als in ons eigen land een Christenvader, die niet rijk is, 
een uit de schamele, armere klasse der maatschappij vraagt, dat 
men zjjn kind niet dwinge op een school zonder Christus te gaan, 
dan is datzelfde rechtsbesef op eenmaal verstompt, dan is men op. 
uitbreiding insteê van op inkrimping van zooveel ondragelijker 
cultuurstelsel bedacht, en wraakt als Majesteitsschennis elke poging 
van den verdrukte om aan die verergering van zijn lot te ont- 
komen. 

Hadden we nog iets geëischt, dat ons ook maar een schijn van 
voordeel op onze tegenstanders vooruit gaf, we zouden ons die on- 
barmhartige houding begrijpen. 

Maar wat hebben we anders gevraagd, dan dat men ons met 
anderen gelijk zou stellen ? 

Zijn we dan ook geen kinderen van ons vaderland, Nederlandsche 
burgers zoo goed als de Liberalisten en Radicalen ; behoort dan 
de Staat niet  even weinig of even  veel  aan hen als aan ons ? 

En wie geeft hun dan het recht om voortdurend een toon aan 
te slaan, als waren zij de eigenlijke burgers, wij slechts bijwoners, 
een hoop Heloten, die  niet meerekenen V 

En toch, minder nog dan gelijk vroegen we. We lieten hen nog 
op alle manier in het voerdeel. Zooverre is het er van daan, dat 
door ons een privilege ten koste van onze medeburgers wordt 
begeerd ! 

Of is het een privilege, als we eischen dat er op kosten der 
burgerij geen scholen zullen gebouwd worden, om leeg te staan ; 
scholen, waaraan niemand iets heeft dan de spinnen, die er heur 
web in hangen en de schoonmaaksters, die er een daggeld aan ver- 
dienen, om er die webben uit te  ragen ? 

Een privilegie, als we eischen, dat art. 23 der schoolwet niet 
langer met medeweten der overheid in gansche streeken van ons 
land zal overtreden  worden ? 


29 

Een privilegie, als we, naardien de Liberalen en Eadicalen ten 
behoeve hunner scholen de schatkist duchtig hebben aangesproken, 
daar we toch óók Nederlandsche burgers zijn, bescheidenlijk mee 
ons deel vragen ? 

Welnu, dat en niets dan dat is de eisch van recht én gerechtig- 
heid, waartegen de toorn, men mag wel zeggen de woede, van een 
deel der liberalistische pers thans ontbrand is. 

Gelukkig voor ons land, dat we er nog kunnen bijvoegen, dat 
tal van Liberalen, en onder hen niet de onedelsteu, zelf dit on- 
barmhartig drijven  afkeuren. 

De liberalistische pers — vergeet het niet en de beteren onder 
de Liberalen zijn  twee. 

Of deze er eindelijk eens toe komen zullen, om, ter wille van 
het vaderland, ter wille van recht en gerechtigheid, we voegen 
er bij, ter redding, van hun eigen duchtig uiteengeslagen partij, 
in  eene andere richting koers te zetten ? 

We weten  het  niet. • 

Jixni  nadert. 

Men is  door teleurstelling moedeloos  geworden. 

De waarschynlykheid' pleit er voor dat de pers alleen aan het 
woord zal blijven. 

Men is niet op zijn gemak ; de partij hangt als droog zand 
aan elkaar;  ze boet al te hard voor vroegere  misslagen. 

In zulk een stand van zaken nu biedt een onderwij squaestie 
ter verzameling op de loopplaats een zoo welkom  redmiddel. 

Het is een  Turksche trom ! 


Is er een nevenbedoeling ? 

De School niet aan de Kerh, niet aan den Staat, maar aan de 
Ouders!  Wat was er tegen dezen eisch in te brengen ? 

» Eenvoudig dit, antwoordde men, dat bij de ouders de genoeg- 
zame prikkel, de noodige belangstelling voor het onderwijs ontbreekt !" 

Voor zoover onze ervaring reikt, is dit te boud gesproken. Toch 
geven we zonder voorbehoud toe, dat een volksschool, die nu reeds, 
uitsluitend op de belangstelling der ouders drijven moest, gevaar 
liep, aan den grond te raken. * 

Maar wat bewijst dit tegen ons stelsel ? 

Besluit ge dan uw kind jaar in jaar uit te blijven wiegen, op 
den schoot te houden en de trappen af te dragen, omdat het be- 
gint met te vallen, als ge het loopen leeren wilt? 

En bovendien, wat alle kracht aan uw tegenwerping ontneemt, 
is niet door onszelf op den voorgrond gesteld, dat de Staat hande- 
lend moest blijven optreden voor zoolang en in zoover de veerkracht 
der ouders ook slechts eenigermate tekort schoot? 

Voor de degelijkheid van het onderwijs viel dus niets te duchten. 

Toch wilde men er niet aan. 


30 . 

Bleek  hieruit niet, dat men nog iets anders dan  degelijk onder- 
wijs  met  zgn  Staatsschool  bedoelde,  iets dat men noemen  dorst 
noch wilde, en  dat, kwamen de ouders aan het woord, onzen school- . 
wetraannen ontgaan zou? j*.j ' 

Wat dat iets was, viel wel te gissen, maar kwam toch niet zóó 
duidelijk uit, dat men  het officieel constateeren kon. 

Doorredeneeren werd hierdoor onmogelijk. 

Thans niet  meer. 

Wat toch is gebeurd? 

Nu er gehandeld wordt over een schoolwetwijziging, waarbij van 
stelselwijziging geen sprake is, doet zich weer hetzelfde verschijn- 
sel voor. 

Dii verschijnsel namelijk, dat de Schoolwetmannen zeggen: Waar- 
borgt ons slechts degelijk onderwijs! en dat ze, als ge hun dit on- 
misbare gewaarborgd hebt, toch niet tevreden zijn, en met te hef- 
tiger hartstocht zich verzetten. 

Te ontkennen, dat dit verschynsel zich ook nu voordeed, gaat 
niet aan. 

De tegenstander kan niet loochenen, dat het hem naar zijn voor- 
geven, geheel belangeloos, om niets anders dan degelijk volksonderwijs 
te doen is.   Zyn eigenhandige verklaring ligt ten bureele. 

Vraag nu, of onzerzyds waarborg voor degelijk volksonderwijs ge- 
boden is, en wat  dunkt u? 

Onzerzijds is verklaard, dat we bereid waren meê te werken 
1. tot verbetering van het lot der onderwijzers ; 2. tot vermeerde- 
ring van onderwijzend personeel in de scholen; 3. tot betere op- 
leiding van de onderwijzers; en 4. tot verhooging van het peil van 
onderwijs. 

Verklaard, dat o. i. de Staat zorg moest dragen dat de gelegen- 
heid om openbaar onderwijs te ontvangen ruimschoots, overal en 
steeds aanwezig was voor de kinderen, wier ouders of voogden dit 
voor hen verlangden. 

Verklaard, dat o. i. aan alle ouders of voogden, die ander on- 
derwijs voor hun kinderen of pupillen verlangden, de mogelykheid 
moest verschaft worden om dit te verkrijgen op een voet, waarbg 
de degelijkheid van het onderwijs geen schade leed. 

Verklaard eindelijk, dat o. i. de Staat de strengste controle over 
alle scholen, openbare of bijzondere, behoort te oefenen, en elke 
school, waarin de degelijkheid van het onderwijs onvoldoende bleek, 
moet sluiten. 

Mogen we den tegenstander vragen, wat er in deze voorstel- 
ing aan de degelijkheid van het onderwijs ontbreekt? 

Vragen : of de degelijkheid van het onderwijs hierbij niet op alle 
manier winnen zou? 

Beleefdelijk uitnoodigen, dat men ons aan wijze, waar zijns in- 
ziens de leemte zich voordoet, die in de degelijkheid van het 
onderwijs zou, overblijven? 

We vragen dit met aandrang en kunnen ons niet voorstellen, 
dat althans niet één enkel der vele bladen,  waarover  de School- 


-   31 

wetmannen  beschikken,   dit  hoofdpunt  Voor  den volke duidelijk 
zou willen  maken. : 

Ze  zijn hiertoe verplicht. 

Immers, het is uit dien hoofde dat ze voorgeven zich tegen 
ons te verzetten ; het is ten behoeve van dit belang, dat ze heel 
het land onder de wapenen roepen; het is de degelijkheid vati het 
onderwijs, die naar hun zeggen,  bedi'eigd  wordt. 

Evenwel, indien niet alles ons bedriegt, zal het den eerlijken 
tegenstander volstrekt onmogelijk zyn, hier ook maar een stroo- 
spier  tusschen te brengen. 

Immers, de eischen door hemzelf voor dergelijk onderwijs ge- 
steld, nemen wij over. en voegen er voor het bijzonder onderwijs nog 
een waarborg bij, dien hij niet stellen kon. 

Toont hij dus aan, dat onze eisch aan de degelijkheid van het 
onderwijs te kort doet, dan veroordeelt hij hiermee tevens, zijn 
eigen program, veroordeelt  het zelfs a fortiori. 

Ook hier stuiten we dus, even als het vorig jaar met ons stel- 
sel de school behoort den ouders! op het zonderling versch^nsel, 
dat de Schoolwetmannen ook met den deugdelijk sten waarborg voor 
degelijk onderwijs even ontevreden blijven, ja, nog hartotochtelijker 
opvliegen. 

Waaraan mag dit liggen? 

Het kan natuurlijk alleen hieraan liggen, dat er nog iets an- 
ders achter schuilt, dat ze niet noemen, en dat hun, vergelijken- 
derwijs althans, nog meer dan de degelijkheid van het onderwys 
ter harte gaat.   Dat ze een nevenbedoeling  hebben? 

Wat die nevenbedoeling is, kan men thans met tamelijk groote 
zekerheid uitmaken. 

Niet de zucht om verdraagzaamheid aan te kweeken. Was daar- 
voor in de openbare school het goede kruid gewassen, het zou in 
aanmerking komen ; heel het corps onzer schoolwetmaanen, hun 
pers incluis, tot een driejarigen cursus op zulk een school te ver- 
oordeelen. Althans hun verdraagzaamheid kan niet sprekender 
dan in het //kattepootje" gesymboliseerd. Herinner u wat de 
Genestet er van placht te zeggen ! Thorbecke heeft, volgens Miquel, 
zelf de onbruikbaarheid der gemengde school voor dat doel beleden. 

Er schuilt iets anders achter en het Nieuws van den Dag 
heeft ons op den goeden weg geholpen, om er achter te komen wat 
dat iets is. > , 

De school, zoo schreef dit handigste der liberale organen, moet o. a. 
óók dienst doen, om de dogma's,  de vooroordeelen te bestrijden. 

O, zoo! 

Nu begrijpen we er meer van. 

Natuurlijk, dan kunt ge de bijzondere school niet gebruikea. 
Contrarie van dien. Dan moet ge haar den kop indrukken. Im- 
mers de bijzondere scliolen leeren vaak als levenswijsheid v^eeren, 
wat gij u vermeet » vooroordeelen" te noemen. ' 

Toch is dit nog het ware niet. Het helpt ons op weg, maar het 
eigenlijke ligt nog verder. 


32 

Dat kwam eerst uit, toen het Vaderland de onvoorzich- 
tigheid beging, om zoo zonderling vroeg met een verkiezingsartikel 
te komen en ons een kijkje gunde in de beteekenis van de'Zen- 
dingstochteu, die de heeren Kerdijk en Moens door het land ©U"' 
dernamen. 

Van dat oogenblik was  de toeleg duidelijker. 

Openlijk werd geafficheerd, dat de Onderwijs-quaestie parool in 
Juni  zou zijn. 

De saamkoppeling van Staatkundige groepen, die men de «libe- 
rale partij" noemt, ligt uiteengevallen. 

Kappeyne en Levy moeten desniettemin in Juni kameraadschap- 
pelijk naar de stembus kunnen gaan. 

Van een verschil, als tusschen de Thorbeckianen en Putteanen. 
tusschen Vissering en Van Houten, tusschen het Vaderland en 
de N. Rott. Cour. bestaat, mag dan niets te merken zijn. 

Te minder daar » de partij" nog zeer lijdende is aan de naweeën 
van haar laatste ministeriën, die haar voorshands elke mogelijkheid 
benemen tot het  oefenen van zedelijke kracht. 

Daartoe nu werd de Schoolquaestie op den voorgrond geschoven. 

T. w. de schoolquaestie in haar Moens-Kerdijkschen vorm, d. i. 
naar den zin der radicalen. Of ze wilden of niet, de oude Libe- 
ralen moesten thans meê, en zelfs Godefroi haastte zich om van 
volgzaamheid blijk te geven. 

Te meer beloofde men zich hiervan wijl men hierdoor in eiken 
schoolmeester een natuurlijken verkiezingsagent in elk dorp en in 
elk gehucht verkreeg en allicht de annexatie van de linkerzij der 
Conservatieven kon doorzetten. 

Hieruit maken wij op, dat er een samenhang mpet bestaan tus- 
schen den strijd voor de Openbare School en den welstand der 
Liberale party in de Junimaand, die hoewel geheel buiten de 
degelijkheid van het onderwijs omgaande, niettemin voor de school- 
wetmonnen van overwegende beteekenis is. 

Hetzij zoo ! 

Aan ieder het recht zijn positie te kiezen. 

Slechts één eisch : 

Dat men den Farizeër niet aan het woord late komen ! 

In dat blijvend mooispreken over »de degelijkheid van het on- 
derwijs" zou iets al te huichelachtigs komen ! 

Heb mannenmoed en «oem de dingen bij hun naam! 


BET REDMIDDEL 


/ '): 


(OVEKGEDRUKÏ  UIT  „DE  STANDAARD.") 


AMSTERDAM, J. H. KRÜYT. 
.  1875. 


* 


i 


Hoe is de Christelijke scliool te redden? 

De nood nijpt. 

Nog dit jaar  zal de toeleg beproefd worden,  om de scherpe re- 
solutie ten uitvoer  te leggen. 

Biedt de Staten- Generaal tegen dien aanslag op ouze burger- 
vrijheden  een  geruststellend bolwerk? 

Stellig niet de Eerste Kamer, die reeds by het adres op de 
Troonrede  van  haar manie voor  de Staatsschool blijk gaf. 

En  wat  dunkt  u van de Twe<de Kamer"^ 

Naar men gemeenlijk rekent, telt ze een-en-veertig leden van de 
Radicaal-liberalistische coalitie, die zich geen oogenblik bedenken 
zullen om ten onzen koste hun pleegschool rijker uit te dossen, 
en bovendien nog een viertal Conciliant-Conservatieven, die er 
nooit in treden zullen, om  ons redres van grieven te geven. 

De overige vijf-en-dertig leden bestaan uit zestien Roomschen, 
elf Antirevolutionairen  en acht Conservatieven. 

Komt hierin door de algemeene verkiezingen van Juni geen 
verandering, dan is het tegenhouden der scherpe resolutie derhalve 
nu reeds onmogelijk geworden en hebben we ons op een jammer- 
lijk begraven der Schoolquaestie onder het puin onzer Christe- 
lyke scholen  voor te bereiden. 

Zonder nog in den verkiezingsstrijd ons te mengen, dient elr 
uit dien hoofde reeds nu op gewezen, dat de stembus van Juni 
voor de Vrije school van bijzonder gewicht zal zijn, en dat, hoe 
het ook loope, de pleitbezorgers der scherpe resolutie behooren ge- 
weerd te worden,  zal onze  school  niet ten onder  gaan. 

Ontleenen zij hun r?cht, om ons met die verzwaring van druk 
te dreigen, aan de bepalingen van onze Grondwet, dan spreekt 
bet van zelf, dat onzerzijds met verdubbelde kracht tegen het 
on-Nederlandsche  in onze Grondwet moet worden  geprotesteerd. 

Van dat protest mogen we niet aflaten, indien we er ooit 
toe komen zullen, om als Christenen //een stil en gerust leven" 
in dit goede land te leiden. 

Protest derhalve allereerst tegen de bron van al dit kwaad^ 
dat over ons en onze kinderen reeds kwam en meer nog dreigt 
te komen; tegen Artikel 194, met name tegen de ellendige zin- 
sneê. 


Protest krachtens hetzelfde beginsel tegen elke bevoegdheid, 
door het Staatsgezag aan onze Grondwet ontleend, om de zede- 
lijk-godsdienstige ontwikkeling van ons volk in zijn Christelijken 
loop te belemmeren. 

Protest, om kort te gaan, tegen de generale middelen, die onze 
Grondwet aan een coterie in handen geeft, om al den onmetelij- 
ken invloed van het Staatsgezag tot propaganda voor haar verder- 
felyke beginselen  te  misbruiken. 

Protest, niet in den zin van doelloos geschrijf of debat voor den 
vorm, maar protest, door alle onze gedragingen en verbintenis- 
sen daarheen te leiden, dat herziening van dit onhoudbare langs 
den kortst mogelijken weg worde bereikt. 

Welke gedragslijn vloeit daaruit voort voor het oogeublik? 
M. a. w. welke houding behoort de Anti-revolutionaire partij aan 
te nemen tegenover ' de scherpe resolutie, die bij de voordracht tot 
Schoolwetwijziging,  eerlang aan d"e orde  komt? 

Over die houding moéten we tot een vast besluit komen. Wie 
in een zoo hachlijken samenloop van omstandigheden op het be- 
slissend oogenblik weifelt, is weg. 

Ontspringen  kunnen we den dans niet. 

De vraag toch is niet of wij schoolwetwijzigingen aan de orde 
zullen stellen, maar welke gedragslijn we te volgen hebben, nu 
ze, of we het willen of niet, aan de  orde  komt. 

Was er sprake van een voorstel in den trant Jonkheer de 
Brauw, dan viel de keuze licht. We konden dan afstemmen, 
ongenegen om met het traditioneele » kluitje" ons te laten af- 
schepen. 

Ma^r in dien stand verkeert de quaestie niet meer. 

Geheel de positie is een andere, de stand der zaak een geheel 
verschillende geworden. De aandrang tot Schoolwetwyziging komt 
ditmaal uit den hoek, waaruit ze dusver het felst en hardnek- 
kigst bestreden  werd : van onze  liberalen. 

Er is geen sprake meer van tegemoetkoming aan onze grieven, 
maar van schorpioenen in  stee van geeselen. 

Het pleit loopt niet meer over recht doen aan het Christelijk 
deel des volks, maar over het met voorbedachten rade verdruk- 
ken der minderheden. 

De  hand  is uitgestoken naar ons ooilam. ^ 

Dat hoorende, zou de eenvoudige burger allicht meenen, dat 
de vraag »wat ons te doen stond" dan gesneden brood was. »Sla 
uwen wederpartyder die schorpioenen uit de hand! Weersta den 
op verdrukking beluste ! Bescherm uw ooilam ! En stem elke wet 
van die strekking af!" 

Maar hoe eenvoudig en van zelf sprekend dit ook schijne, die 
zóó spreekt, kent de stukken niet. 

Wat toch is  het  geval? 

Steeds heeft de Anti-revolutionaire partij er haar eer in ge- 
steld, dat ze in den strijd voor volksontwikkeling vooraan stond. 
Tegen  elke  poging  om  het  peil  van ons onderwijs te verlagen. 


heeft ze zich steeds met ernst verzet. Ze wilde geen achteruitgang! 

Mag ze thans aan  dat verleden ontrouw worden ? 

Niemand onzer die er aan denkt. 

Maar doorzie dan ook wel, in wat gedrongen positie ge *ge- 
raakt. 

Immers, wat de Liberalen u vragen, is: 1. de erkenning, dat 
ons volksonderwys niet goed is; en 2. dat ge hen helpen zult om 
het te verbeteren. 

Wilt gij er voor te boek staan, dat ge aan de onderwyzers een 
behoorlijke bezoldiging weigert'? 

Zou u het verwijt te dragen, zijn, dat ge op een school, waar 
twee onderwijzers behooren, één enkele zich met een overkropt 
getal kinderen laat aftobben en de kinderen bederven op den 
koop toe? 

Wilt gij de man zijn, die de gelden weigert om behoorlijk on- 
derwijzers op te leiden? 

De medaille heeft een keerzijde, we weten het wel ; we ontcij- 
ferden u zelf het opschrift van scherpe resolutie, maar met die 
zijde wordt ze niet aan de Kamer vertoond. 

Daar heet het kort en goed: voor of te^en een goede bezoldi- 
ging; voor of tegen een behoorlijk onderwijzers-personeel; voor of 
tegen een deugdelijke opleiding! 

Voor de Conservatieven en Roomschen heeft dit zooveel voeten 
niet in de aarde. Zij oordeelen dat er in deze eischen voor ne- 
gen tienden overdrijving heerscht. 

Maar voor ons, Anti -revolutionair en, die dit niet toegeven en 
wel ter dege van oordeel zijn, dat ons volksonderwys in elk op- 
zicht verbetering eischt, voor ons staat de keuze hachlgk. 

De Schoolwetmannen remonstreeren tegen hun eigen  Schoolwet. 

Voor wie tusschen de regels leest, is hun Remonstrantie de on- 
dergang onzer Christelijke scholen. 

Hoe, op wat wijs, behoort dan onze Contra- Remonstrantie gefor- 
muleerd te worden, om eenerzijds niet het verwyt te beloopen, 
dat we vijanden van volksontwikkeling zijn, en anderzijds onze 
Christelijke school te redden? 

Drie artikelen houdt de scherpe resolutie ; welke drietal eischen 
behooren dan onzerzijds als beding gesteld, om haar doodelijke 
strekking voor het  Vrije onderwijs onschadelijk te maken? 

Zou men niet eischeif kunnen : 1. dat regel in stee van willekeur 
voortaan over de uitbreiding der Openbare school besliste; 2. dat 
het fatale artikel 23 zijn angel verloor ; en 3. dat de > domme- 
kracht van het geld" aan een kant werd. gezet ? 

Ons dunkt, er is uit het oogpunt van billykheid veel voor te 
zeggen. 

Zou het ook doel treffen? 

Zou het in overeenstemming met onze beginselen zijn? 

De weg tot Grondwetsherziening op het stuk van onderwys, 
die anders onherroepelijk versperd wordt, open houden en vlak 
maken, doet het ongetwijfeld.. 


Regel insteê van willekeur. 

Ter afwering van het ons bedreigend gevaar gaven we drie 
denkbeelden in overweging : l». laat er regel in insteê van wille- 
keur zijn bij bet bepalen van het getal der scholen (Imperatief 
mandaat) ; 2°. laat de gemeente eerlijkheidshalve ons kwijten, wat 
we haar uitsparen (Restitutie) ; en 3°. laat artikel 23 nader om- 
schreven worden (Gewetensclausule). 
Niet alsof daarmee het doel van onzen strgd zou bereikt zijn. 
Hoe zou dit kunnen, daar ook zóó het ons vijandig stelsel in 
volle kracht blijft ? 

Om dat stelsel door een beter te vervangen, is Grondwetsherzie- 
ning onvermijdelijk. Zoolang we daar niet toe geraken, blijven we 
opgesloten in het Liberale gevangenhuis. Van den eisch dat men 
ons door Grondwetsherziening uit dat gevangenhuis vrij late uit- 
gaan, mag deswege geen oogenblik afgelaten. 

Toch behoeft men zich daarom ook in het gevangenhuis niet alles 
te laten welgevallen. Tegen den toeleg om ons heimelijk in het 
gevangenhuis te doopen, mogen we toch protesteereu. Er zijn uit- 
ersten van willekeur en tyrannie, waartegen zelfs de gevangene 
recht van appèl heeft. Al haakt ge naar het oogenblik dat ge 
vrij zult kunnen uitgaan, toch kan niemand vergen, dat ge inmid- 
dels elke  krenking voor lief zult nemen. 

Op dat standpunt heeft onze richting zich steeds geplaatst. 
De eisch om invrijheidstelling der Christelijke school is reeds in 
'69 gedaan, maar tegelijkertijd vroeg men toch: 1°. schrapping 
van het woord Christelyk in Art. 23; 2'>. beteugeling van het koste- 
loos onderwgs ; en 3°. verbod aan den onderwijzer om kerkelijke 
ambten te bekleeden. 
Waarom ? 

Wijl deze driedubbele eisch ook op liet standpunt der Schoolwetmannen, 
mits ze billijk en consequent oordeelen, moet worden toegegeven. 

Niet om, ware dat verkregen, den strijd te staken ; maar als 
voorloopige erkenning van ons recht ; ter wegneming van het er- 
gerlijkste; ter uitsnyding uit de Schoolwet van hetgeen met het 
systeem zelf der  Schoolwet streed. « 

Dit verlokte Dr. Lamping, om in zijn bekend vlugschrift het 
betoog te beproeven, dat ook deze drie absurditeiten in het systeem 
der Schoolwet verdedigbaar waren; en het is dit nee plus ultra 
van geleerden overmoed, waardoor de heer Groen van Prinsterer 
tot den aitroep kwam: »Wilt ge ons ook dat niet gunnen, dan 
voorwaarts naar het  Grondwetskasteel!" 

In dien zin wenschtén we wel, dat ook het drietal eischen,^waar 

we  thans  op wezen, door onze geestverwanten  overwogen werden. 

Wie  waande,  dat  de gevangene, wijl hy zich verzet tegen den 

cipier, die hem wil uithongeren, daarmee zijn besluit prijsgeeft, om 

hoe eer hoe beter op vrije voeten te komen, d. i. in casu de Grond- 


wet  te  herzien,  zou  ons een naieviteit toedichten, die al te  ver 
ging. - 

Onze bedoeling strekt, kort en goed, geen stroospier verder, éan" 
om waarborg te erlangen, dat de Christelijke school in den .lande 
niet VOO?' goed verpletterd zij, eer we aan Grondwetsherziening kunnen 
toekomen. 

Oordeelen anderen dat men daarbij ook de vroegere eischen nog 
moet vasthouden, ons wel. Slechts vergete men niet, dat de heer 
Groen reeds voorlang de schrapping van het woord » Christelijk" 
vergelijkenderwijs een beuzeling heeft genoemd; dat het kwaad der 
» kerkelijke bedieningen" reeds * ten deele hersteld is; en dat de 
voorliefde voor kosteloos onderwijs eer toe-  dan afnam. 

Maar, zoo gezegd, wenschen onze vrienden óók dien vorigen eisch 
te handhaven , we beloven er ons niet veel van, maar hebben er 
niets op tegen. Houde dit ons niet op. Trekken we liever onze 
aandacht saam op de nieuwe eischen, die we als schild tegen nieu- 
wen overmoed  stellen  zullen. 

Dusver is het, gelijk men weet, geheel aan het goeddunken der 
overheid overgelaten, om de scholen voor openbaar onderwijs naar 
willekeur uit te breiden. Het jongste geval heugt nog. Een ge- 
meente van 5463 zielen bezat reeds 13 Staatsscholen. Toch moest 
er nog een 14de bijkomen, en die 14de moest als stormram dienen, 
om een Christelijke school in den grond te boren. 

Behoeft dat voort te duren? 

Is het onbillijk, dat we met klem en nadruk den eisch stellen 
dat vaste  regel  die willekeur vervange ? 

De Grondwet eischt in «de ellendige zinsneê" dat » overal van 
Overheidswege voldoend openbaar lager onderwijs zal gegeven 
worden;" en dientengevolge Art. 16 der Schoolwet »dat in elke 
gemeente lager onderwijs worde gegeven in een voor de bevolking 
en de behoefte voldoend getal scholen, toegankelijk voor alle kin- 
deren, zonder onderscheid van godsdienstige gezindheid." 

Gaat  het  nu  aan,  dat  de ellendige uitwerking dezer ellendige ■ 
zinsneê door ontstentenis van regeling op verdubbeling van ellende 
uitloope ? 

Blaupot ten Cate, de Schoolwetman bij uitnemendheid, omschreef 
nog onlangs den eisch der Schoolwet in dezer voege : Geene kin- 
deren mogen van openb{far lager onderwijs verstoken blijven, omdat 
voor hen  geen ruimte meer  op de school aanwezig is." 

Hij voegde er zelfs niet bij : » Men zou te veel vergen , wilde men 
voor elk klein getal kinderen in ieder gehucht, of iedere 
streek, een openbare school hebben." 

En herhaalde zijn verklaring nogmaals in dezer voege: y>Het 
gevaar moet niet kunnen ontstaan, dat ouders, die hunne kinderen 
naar een school willen zenden, beheerscht door de hoofdgedachte der 
openbare lagere  school, daarvoor geen gelegenheid  vinden." 

Men begrijpt dat ook zoó nog deze eisch ongerijmd is. We zou- 
den het antwoord wel eens willen hooi-en op de vraag: Waarom 
mag niet het gevaar  ontstaan, 'dat  ouders, die  een neutrale school 


wenschen, geen gelegenheid vinden, en mag wel het gevaar ont- 
sta an, dat ouders, die Christelijk onderwijs voor hun kinderen be- 
geeren, daartoe de gelegenheid missen. Of zijn niet alle ouders in 
Nederland gelijk? . 

Maar zelfs ook al plaatsen we ons op het standpunt dezer par- 
tijdige lieden, dan nog zeggen we: Breng dan dien eisch onder 
vaste regels en speel niet met ons ! 

Als uiterste grens van uw eisch geeft ge zelf aan: dat er school- 
ruimte moet wezen voor alle kinderen wier ouders wenschen, dat 
ze uw Staatsschool bezoeken. 

Schrijf dat dan ook in dier voege in uw wet en snijd daarmee 
het schandaal af dat men scholen bouwt voor kinderen, die er niet 
zijn, of wier ouders niet we"nschen dat ze er komen zullen. 

Als het op inning van belasting of regeling van kiezerslijsten 
aankomt, weet men 'wel haarfijn de gesteldheid van elk huip en 
bedrijf te schatten; wat bezwaar kan er dan bestaan, om bij uw 
gemeentenareh rond te hooren, voor hoeveel kinderen openbaar on- 
•derwüs verlangd wordt. 

We weten zeer wel, dat zulk een cijfer altijd vlottend is, maar 
op datzelfde bezwaar stuit ge in geheel uw administratie. Toch 
houdt het u niet op, wijl ge zeer goed weet, dat men met een 
globaal cijfer zeer wel uitkomt. Waarom dan ten dezen opzichte 
alleen » spijkers op laag water  gezocht?" 

Alsof men in de ministeriëele bureaux: en op de bureaux onzer' 
Gemeentehuizen de tooverkracht van het tarief niet kende? 

Dat geldt alleen de uitvoering, en behoeft een kundig wetgever 
ff een oogenblik op te houden. 

De vraag is alleen: Wilt ge, zoolang ge ons gevangen houdt, 
ons althans naar de regelen van het gevangenhuis behandelen, of 
ten prooi laten aan de ergerlijkste willekeur van kleine despoten? 
Aanvaart men eenmaal het beginsel, dat in de Schoolwet te 
schrijven is : » Het bestuur van elke gemeente draagt zorg, dat voor de 
kinderen hunner gemeente, wier ouders of voogden openbaar lager onder- 
wijs voor hen wenschen, voldoende schoolruimte aanwezig zLj,'' dan 
blijft het beginsel wel hetzelfde en dus even onverbiddelijk te 
bestrijden,  maar  er  zal  ten  minste  eeü einde aan de  willekeur 

Yoorts zal dienen bepaald te worden: lo. hoeveel kubieke el 
«choolruimte voor elk kind vereischt wordt; 2°. voor hoeveel kin- 
deren hoeveel onderwijzers aanwezig moeten zijn; 3°. hoeveel pro- 
cent ruimte men boven het verkregen eindcyfer zal hebben te ne- 
men; 4o. wanneer de beschrijving der kindereu moet plaats hebben; 
50. voor hoeveel kinderen als minimum in een gehucht of streek 
een bijschool te bouwen is ; en 6°. binnen welken afstand combina- 
tie met andere gemeenten geoorloofd is. 

Dit zijn ondergeschikte punten van uitvoering, die met wat goe- 
den wil  spoedig te regelen zijn, doch die de hoofdvraag niet raken. 

Die hoofdvraag is : Of we den eisch zullen stellen, dat vaste 
regel  de  willekeur vervange,   opdat  schandalen,  als te Wons, te 


Weisrijp en waar niet al voorvielen, en die door de scherpe reso- 
lutie eerst met recht aan de orde zouden komen, voor goed worden 
afgesneden. , r 

Ons  dunkt, we  kunnen  er  niet van tusschen. Tot dien  efseh 
moeten we komen. 

Wat dunkt er onzen lezers van? 


Restitutie. 


Als er pogingen worden aangewend, om het peil van ons volks- 
onderwijs te verhoogen, heeft men van Anti-revolutionaire ziidfr 
geen verzet te duchten, mits men ons niet tegelijkertijd tot zelf- 
moord nope. Vraagt men voor onze Volksonderwijzers ruimer trac 
tementen, verlichting van arbeid, betere opleiding, we zijn bereid 
dit alles toe te staan, slechts onder beding dat het niet naar den 
regel ga:   »Den eenen z'n brood is den anderen z'n dood." 

We gaven daarom in overweging ter levensverzekering voor de 
Vrije school den dnedubbelen eisch te stellen: 1. Omschriivinff 
van de schoolruimte die voor het Openbaar onderwijs beschikbaar 
zal  moeten  zijn;  2.  Omschrijving  van  de  gewetens-clausule  in 

ri   ^   r®L- ■ ^^^'^ggave van aan den Staat uitgespaarde gelden. 

VQ toelichting voor den eersten eisch gaven we gisteren. Over 
den derde spreken we morgen. Thans een woord over den twee- 
den eisch: de Restitutie. 

Daartoe beginnen we met een misverstand weg te nemen, dat licht 
bij onze vrienden zou kunnen postvatten. 

Immers, men zou, door den klank misleid, zich kunnen inbeel- 
aen, dat door ons terugkeer werd voorgesteld tot het sinds lan^ 
door onze richting verlaten stelsel van subsidie. 

legen subsidie is men onzerzijds fel gekant. Niemand wü er 
van hooren. Eeeds de enkele klank wekt onzen tegenzin. Voor 
recht strijdende, begeeren we geen aalmoes. 

Onze strijd is een nobele worsteling voor een heilig beginsel. 
iJien strijd staken we niet, wijl men ons een douceur in de hand 
wil stoppen. Onder welken vorm ook, tot een vragen om subsidie 
brengt men ons nooit.  > 

Wat we dan tegen subsidie hebben? Waarom we haar met al 
de kracht die m ons is verfoeien?   De rede ligt voor de hand: 

bnbstdie is een willekeurige toelage, die door den rijke aan den 
arme gegeven wordt; van zijn gril en willekeur afhangt; verplich- 
ting in het leven roept jegens hem die ze gaf; en aanleiding geeft 
tot een administratieve inmenging, die met een fier besef vanvrii- 
heid en onafhankelijkheid onbestaanbaar is. 

Subsidie on^epiQlt onderzoek naar de bestaande behoefte en even- 
zeer bewijs, dat de toegestane gelden op doeltrefifende wijze zijn 
oesteed.   Jieide  zijn  ondenkbaar  zonder  aan den subsidieerenden 


staat  een  controle  over onze scholou toe te staan, die elk denk- 
beeld van ^Vrije school met tak en wortelzou vernietigen. 

Wie dus, wel ietwes haastig, van oordeel was dat de eisch tot 
verleening van zulk een subsidie, zij het dan ook in bedekten 
vorm, door ons bepleit werd, begre'ep onze bedoeling verkeerd en 
dichtte ons een denkbeeld toe, waarvan we ten eenenmale warsch zijn. 

Evenmin strekt ons denkbeeld van Restitutie om door den Staat 
een deel der penningen, die we in den vorm van belasting op- 
.brachten, aan de voorstanders der Vrije school te doen terug- 
betalen. 

Aan hen, die dit denkbeeld, meenende dat het door ons werd 
voorgestaan, bestreden, stemmen we volmondig toe, dat het met 
den aard onzer staatsinstellingen in onverzoenlijken strijd is en 
uitgaat van een' verwarring tusschen publiek-rechtelijke en pri- 
vaat-rechtelyke  verhoudingen, waarvoor we ons wenschen te wachten. 

Van een rekening tusschen Jen Staat en den belastingschuldige 
kan noch lüag sprake zijn. De overheid heft belasting krachtens 
haar hoogheidsrecht, en mag allerminst als lasthebber worden 
beschouwd, die voor te stipuleeren diensten door den belasting- 
schuldige zou worden betaald. Men moet wel met beide voeten 
op den bodem der volkssouvereiniteit staan, om zich in zulk een 
voorstelling thuis te vinden.   Bij  ons althans  komt ze niet op. 

Als we van restitutie spreken, bedoelen we uitsluitend : een 
terugbetalen aan de Vrije school van 'de gelden, die ze den Staat 
uitspaart. 

Op den Staat rust, zoolang Art. 194 der Grondwet kracht 
blgft behouden, de verplichting om in alle gemeenten des Rijks 
een voor de bevolking en de behoefte voldoend schoolwezen in 
stand te  houden. 

Stel, in uw gemeente zijn vgf duizend kinderen, die in de 
schooljaren vallen, dan zou uw gemeentebestuur derhalve tien 
scholen, elk voor vijf honderd kinderen, moeten openen. De 
bouw dezer scholen zou op vijf tonnen gouds, haar instandhouding 
op zeventig duizend gulden 'sjaars te staan komen. Ongeveer 
één tonne gouds zou uw Gemeenteraad dan jaarlijks voor lager 
onderwijs hebben te  voteeren. 

Die uitgaaf zou dan niet afhangen van de willekeur uwer Ge- 
meenteraadsleden, rtiaar hun  door  de wet gebodeji zijn. 

Nu wil het geval echter, dat het Vrije onderwijs in uwe ge- 
meente zekere vlucht nam. Zoozeer won hot zelfs allengs in 
kracht, dat de helft der kinderen, die in de schooljaren vallen, 
op de banken der Vrije scholen deugdelijk en volgens de wet 
voldoend onderwijs ontvingen. Dit maakt dat uw Gemeenteraad, 
in stee van voor duizend kinderen tien scholen, nu slechts voor 
vijf en twintig honderd kinderen vijf scholen heeft in stand te 
houden, en dat hij voor zijn lager onderwijs slechts vijftiff dui- 
zend gulden,  in stee van een tonne gouds  heeft uit te geven. 

Deze kosten zijn hem uitgespaard door de ouders, die Vrije 
scholen oprichtten. 


10 

Dat  deze  duurder  school houden, spreekt van zelf.   In  plaats 
van  vijf scholen, elk van vijf honderd kinderen, hebben zij twintig 
scholen, achtereenvolgens voor 50, 75, 100, 150 leerlingen gestibht 
Hun onderwijzerspersoneel werd daardoor grooter.   De school boM 
meer  gelegenheid  voor persoonlijke aanraking mot de leerlingen 
Het opvoetkundig gehalte won in het oog loopend.   De harmonie 
tusschen  de   huiselijke  en de  schoolopvoeding werd veel  inniger 
dan  ze bij de Staatsschool ooit zijn kon. 

Toch heeft, uit den aard der zaak, de Gemeenteraad hiermee in 
het minst niet te rekenen. Tot die meerdere uitgaven was hy 
niet gehouden. Dat meerdere komt uitsluitend voor rekening van 
de ouders, die tot de hoogere uitgaven besloten. Besteedden zij 
misschien negentig duizend gulden voor wat hij met vijftig duizend 
zou hebben gedaan, dan is die meerdere veertig duizend gulden in 
betrekkelijken zin een weelde, waarvoor de kosten te voldoen zijn, 
door hen die ze genoten. 

Maar anders staat het met die vijftig duizend gulden, die volgeus 
de wet ten laste der Gemeente zouden komen en haar nu worden 
uitgespaard. 

Naar recht en billijkheid behooren deze beschouwd te worden 
als een uitgave, waartoe de Gemeente verplicht is, en waarvan ze 
thans slechts door een toevallige omstandigheid wordt ontheven. 

Hiervan partij te trekken ten bate harer ünanciën, ware in hooge 
mate onredelijk. Immers, het zou zijn »een zich geldelijk verry- 
ken ten koste van ouders, die zich voor de opvoeding van hun 
kinderen een schier dubbele uitgave getroosten." 

Schrapte de wetgever de vrijheid van onderwys, dan ware hier 
niets aan te doen. 

Nu de wetgever daarentegen van het bestaan der Vrije scholen 
kennis neemt, er meê rekent, ze opneemt onder de paedagogische 
krachten der volksontwikkeling, zou deze finantieele bezuinigings- 
leer ten koste der ouders onverantwoordelijk  en onredelijk zijn. 

Zonder vooralsnog in de quaestie van uitvoering te treden, die 
tot meer dan ééne bepaling aanleiding zou geven, wenschen we 
daarom thans de aandacht uitsluitend op het hoofdbeginsel te 
vestigen: Elke gemeente betale aan de gezamenlijke Vrije scholen 
in haar ressort de gelden terug, die  deze haar uitsparen. 

Subsidie is een aalmoes; restitutie een kwijting van voor een 
ander gedane uitgaven. '* 

Van inmenging in anJerer huishouden noch van willekeur kan 
daarbij  sprake zijn. 

Ze bedoelt niets anders dan het probleem op te lossen, hoe 
men tot algemeene verhooging van het peil onzer volksontwikke- 
ling geraken kan, zonder dat het Vrye schoolwezen daarbij tot 
zelfmoord  worde gedoemd. 


11 


Een nieuwe waarschuwing. 

Dat ook anderen het gevaar voor de vrije school beginnen in 
te zien, blijkt treffend uit de ernstige waarschuwing, waarmee Dr. 
Bronsveld ditmaal zgn Kroniek  heeft verrijkt: 

»De strijd over het onderwijs is een nieuwe phase ingetreden. 
•Het /ijn nu niet meer de leden der christelijk historische partij 
alleen, die aandringen op wijziging der wet. De heer Dr. Jan 
ten Brink, die in het tijdschrift Nederland van Januari 11. bl. 
4 verklaarde: de wet op het lager onderwijs, schoon byua dage- 
lijks vermeteler aangerand door de bevorderaars van evangelischen 
sektehaat, maar toch ongerept ondanks al het bijbelsch misbaar" — • 
toonde, toen hij deze woorden sahreef, zich niet alleen een liefde- 
loos en hatelijk beoordeelaar van gemoedsbezwaren, (wat trouwens 
ook meer doctoren in de theologie eigen is) maar ook iemand, die 
slecht op de hoogte is, //schoon" hij woont in de residentie en zelf 
aan 't onderwijs  is verbonden. 

Neen, als gij over ons lager onderwijs eens een verpletterend 
vonnis wilt hooren uitspreken, en op wijzigingen der wet met vuur 
aandringen, zet u dan aan de voeten der heeren Kerdijk en Moens, 
die als apostelen het land rondgaan, predikende: ai, helpt toch 
onze slechte lagere scholen verbeteren! 

Zoo sprak de heer Moens dezer dagen te Rotterdam, uitgenoo- 
digd door een staatkundige kiesvereeniging. Goed onderwijs, zoo 
zeide hij, is het eenige redmiddel, — (hoor het, o prof. Naber ! het 
eenige redmiddel) tegen onze sociale moeielijkheden, en de lagere 
school is  de voornaamste kweekplaats der jeugd. 

//Thans is de vraag welke eischen aan die school mogen gesteld 
worden; wat heeft een burger in de maatschappij noodig, en deze 
zijn in korte woorden : Een zekere mate van kennis. Lezen, 
dat hij begrijpt wat hy leest; schrijven, zóó dat hij zijn meening 
zoo duidelijk hij wil op papier kan kenbaar maken ; rekenen, zoo- 
veel dat hij niet bij elk voorkomend geval naar griffel en lei be- 
hoeft te grijpen, maar er over weet na te denken; geschiedenis, 
zooveel dat hij de (Jaden onzer voorouders weet te roemen en er 
tevens naar streve de tegenwoordige beter te doei! zijn ; aardrijks- 
kunde, zooveel dat hij in zijn eigen hand ten minste goed tehuis 
is, niet enkel plaatsen weet te noemen, maar er weet te komen 
en weet wat er te vinden is, opdat hij er zich kan heen spoeden, 
zoo de nood hem dringt om elders werk te zoeken ; tevens van 
staatsinstellingen, volkshuishoudkunde, zooveel dat hij zijn eigen 
weg kan volgen en zich niet door anderen behoeft te laten leiden, 
die hem gouden bergen beloven en alleen zich zelven zoeken te 
bevoordeelen ; teekenen zooveel, dat hij in enkele fiksche trekken 
weet weer te geven wat hij ziet. Het is echter niet genoeg keu- 
nis te bezitten, maar hij moet ze zich ook weten ten nutte te ma- 
ken.  Ziedaar de eischen die gesteld  worden voor  ieder, die in de 


maatschappij wil vooruitkomen, en dat  moet men leeren op de la- 
gere  school. 

//Doch dan moet de school goed ingericht zijn. Kundige ond*\'-' 
wijzers, goedgeordende klassen van hoogstens 30 a 40. De onder- 
wijzer moet niet alleen zyne leerlingen kunnen overzien, maar ook 
hun hart leeren kennen, en dat kan hij niet, wanneer het aantal 
leerlingen grooter wordt. 

Voorts is noodig een leeftijd vnn 7 jaar. Er moeten zijn goede 
bewaarscholen, waar de kinderen kunnen leeren zien, hooren, ge- 
voelen en opmerken. Laat de kinderen met hun 5de jaar ter school 
gaan, doch laat de school tot hun 7de jaar voor hen eigenlijk een 
goed ingerichte bewaarschool zijn. Geef hun vervolgens van het 
7de tot het 12de jaar meer formeel dan materieel onderwys; laat 
de leerstof gebruikt worden om het denken te bevorderen en laat 
hen, die daarna van het middelbaar onderwijs geen gebruik kun- 
nen maken, tot het 15de jaar nog onderwijs ontvangen, voortge- 
zet, herhaald en aangevuld; een onderwgs, waarbij meer klem op 
de stof wordt gelegd, al blijft verstandsontwikkeling op den voorgrond 
staan.   Zou op die wijze het gestelde doel niet bereikt worden? 

//Zoo zou. het kunnen zyn, maar zoo is het niet. Tal van be- 
wijzen hiervoor haalde spreker aan, en schetste ook in breede trek- 
ken den treurigen toestand der lagere school. Hij wees op het on- 
voldoend aantal onderwijzers, op de slechte bezoldiging dezer laat- 
ste, op de slechte verdeeling der klassen in vele scholen, op het 
schoolverzuim enz. 

»Een verandering van de wet is dus dringend noodig, doch ook 
de kosten mogen niet uit het oog verloren worden, en daar deze 
voor vele gemeenten reeds nu bijna niet te dragen zyn, moet de 
Staat hiervan een aanzienlijk deel op zich nemen. Eerst dan zal 
het mogelijk zijn alles zoo in te richten als noodzakelijk is. 

»De wet moet zóó zijn, dat zy niet door ieder naar eigen mee- 
ning kan worden uitgelegd en daardoor naar willekeur ontweken, 
maar zij moet aan vaste  regelen binden. 

//Vervolgens moet de wet er voor zorgen, dat de leerlingen ge- 
regeld en tot een zekeren tijd ter school verschijnen. Leerplicht, 
dat is het eenige middel. Zoo deze als dwang wordt beschouwd 
zal dit slechts zijn door die ouders, die hunne kinderen verwaar- 
loozen. Voor de ware ^^ijheid der kinderen moeten de ouders ge- 
drongen  worden  hen  naar school  te zenden. 

»Kan de leerplicht nu nog niet worden ingevoerd, men beginne 
met een voldoend aantal scholen op te richten en een -voldoend 
onderwijzers-personeel, met behoorlijk salaris  aan te stellen. 

//Spr. beval ten sterkste aan de oprichting van afdeelingen van 
de vereeniging Tot Verbetering van het Volksonderwijs, welker po- 
gingen geheel zijn geest beamen." 

Het ligt voor de hand, dat ook wij het onderwijs zoo goed mo- 
gelijk verlangen. Zij lasteren, die ons tot de patronen der onwe- 
tendheid rekenen. Maar met allen nadruk komen wij op tegen de 
ongelooflijke tyrannie, welke uit dit programma tot ons spreekt. De 


13 

heer  Moens gewaagt van de Staatsschool alsof er van een andere 
nooit sprake is  geweest. Hij wil door die school te  volmaken ten 
koste  van ' tonnen gouds,  de mogelijkheid  om  vrije scholen op te 
richten en te  onderhouden, nog bezwaarlijker  maken.  En in wier 
naam eischt hij dat? In 't belang van den Staat.  Maar is hier de 
Staat  hetzelfde  als het  volk? Ik bid den gemoedelijken gewezen 
godsdienstleeraar, thans inspecteur van 't onderwijs, zich toch eens 
ernstig af te vragen of werkelijk ons volk gediend is van de gods- 
dienstlooze  school?  Wij  mogen toch de duizende Eoomschen niet 
voorbijzien; en dat onder de Protestanten de  meerderheid van die 
volksklasse,  waarvoor we  de lagere scholen openden,  de inoderne 
begrippen   niet  is   toegedaan  en de school met den Bijbel stelt 
boven een zonder het Woord des Heeren, zal de heer Moens  zich 
nog wel herinneren.   De moderne predikanten kunnen hem anders 
op  dit punt alle  mogelijke inlichtingen  verstrekken.   En toch wil 
men ons dwingen,  uit onze beufs, scholen te helpen oprichten, die 
wij  niet verlangen, en  ook zij niet, voor wie men ze  in de eerste 
plaats  openen  wil.   Overal,  waar Bijzondere Scholen zijn, kan de 
Staatsschool, ondanks zijn lager schoolgeld, de concurrentie in leer- 
lingen-aantal niet volhouden.   En vele ouders zenden nog hun kin- 
deren  naar  de  Openbare School, door den nood gedrongen — en 
toch  zal men nu maar handelen, alsof van dat alles niets bestond. 
Onze schoolmannen kennen maar één school : de neutrale ; en omdat 
zij haar liefhebben, willen zij ons dwingen haar te betalen.  Is dit 
geen  tyrannie? Spreekt hier niet de weerzin uit tegen den gods- 
dienst? Is dit geen „secte-haat?" Moet men, in plaats  van ons te 
beschuldigen  van heerschzucht, niet eerder zichzelf aanklagen? 

Voor zoover ik er over oordeelen kan, heeft dat streven om de 
vrije school te vermoorden, nooit in de bedoeling van den heer Thor- 
becke gelegen, al klonk in zijn mond het: «vrij", tot onze school 
gesproken, toch wel een weinig ironisch. We gaan dan ook trou- 
wens vooruit. Het is veel gewonnen, dat we nu weten, wat wij 
aan elkander hebben. Laat ons krachtiger dan tot heden het volk 
inlichten; het bekend maken met de groote beteekenis van den strijd, 
die thans wordt gevoerd. Hem, die Spanje's macht niet overmocht, 
zal het jonge Holland, zonder geloof, niet verwinnen. Al brengen 
wij hulde aan het Apostolaat, dat de heeren Moens en Kerdijk zich 
getroosten, wij moeten hen bestrijden, niet omd^t zij 't onderwijs 
verbeteren, maar omdat zij onze vrijheid te kort doen willen. 

En onze vrienden roepen wij toe : waagt u niet roekeloos aan 
een openbaar dispuut, gelijk er thans op onderscheiden plaatsen 
gehouden worden. De onderwijs-quaestie mag niet met enkele ci- 
taten uit de geschriften van den heer Groen, en een zee van teks- 
ten en gemoedelijke toespraken alleen gevoerd worden. Zij eischt 
grondiger studie. Vraag het den heer Groen, vraag het den heer 
Van Otterloo, wiens voortreffelijke ,/ Bijdrage ter toelichting der 
schoolquaestie," in 6 afleveringen thans kompleet, wij in aller han- 
den wenschen. Wij hebben geduchte kampioenen tegenover ons, 
die  recht  hebben  van  ons  te eischen, dat wij niet met papieren 


14 


belmen of blikken sabels tegen hen optrekken. Wijst gij op Da- 
vid? Weet het wel: de juistheid waarmee David slingerde, was ook 
een vrucht van veel oefening. Wie niet werkt, zal niet eten,.en' 
dit woord geldt in meer dan één zin. .   ' ' 


De  gewetens-clausule. 

Zoodra ge het ongelijksoortige saambrengt, moet er iets op ge- 
vonden, om een  dragelijken toestand in  het leven te roepen. 

Toen eenmaal besloten was, het kunststuk te beproeven om Ge- 
reformeerden, Roomschen, Lutherschen, Joden en wat niet al op 
een school saam te brengen, moest men wel op de vernuftige vin- 
ding van allerlei veiligheidskleppen, geestelijke ventilatietoestellen 
en oudheidensche Mfanda-lijsten 1) bedacht zijn, om aan het zon- 
derling allegaartje  een soort van eigen  kleur te  leenen. 

Had men zich bepaald tot het hoog noodige, dan had hier geen 
bezwaar in gestoken. 

Er is een kleine streek van ons land, waar de gehuchten te 
klem zijn, om aan meer dan één school levensvatbaarheid te geven, 
en waar niettemin de bevolking gemengd  is. 

Er is in ons land een klein aantal dorpen, waar enkele een- 
lingen van een andere belijdenis verstrooid huizen onder een bevol- 
king, die óf bijna geheel Roomsch, óf schier geheel Gereformeerd is. 
Er zijn eindelijk kleine stedekens, wier behoeftige bevolking op 
het stuk van godsdienst zeer gemengd en niettemin te gering in 
aantal i?, om splitsing voor afzonderlyke scholen toe te lalen. 
In die drie gevallen school de moeilijkheid. Voor een 4 a 500 
scholen ontstond metterdaad de vraag, hoe men voor dezen > ver- 
mengden hoop", zonder aan de degelijkheid van het onderwijs af- 
breuk te doen, een redelijke school in stand kon houden; en 
niemand zou het onzen Wetgever euvel hebben geduid, indien hy, 
ter voorziening in dien nood, op practische wi|s, veel aan het be- 
leid der plaatselijke besturen overlatend, een schikking^ getroffen 
had, die meerderheid en minderheid  bevredigde. 

Maar wie dacht dat het onzen Wetgever daarom te doen was, 
vergistte zich geheel. 

Niet heperUng, maar uitbreiding, straks algemeen making van dit 
netelig bezwaar lag, naar^het scheen, op  zijn  weg. 

Het beneden zich achtend het gevaar ^slechts daar te bezweren,' 
waar het aanwezig was, prikkelde veeleer de overmoed om het te 
zoeken ook waar het niet school, en het eerst met eigen toedoen 
m het leven te roepen, om straks zijn meesterlijken tact in het 
beheerschen van zulk een dreigenden toestand te toonen. Er werd 
opzettelijk brand gesticht, om de voortreffelijkheid van den Eoitinc- 
teur te doen blijken. Zelfs waar de muren vochtig, de vloer van 
steen en de binten van ijzer waren, moest toch brand ondersteld, 
om het gereed hebben van  den  Extincteur onvermijdelijk te maken. 

1) Lijst van namen en woorden, ^\e. men verzwijgen moet. 


15 

Het brandpiket werd permanent verklaard, Blusschen van het vuur van 
den godsdiensttwist werd het parool van de menigte die te hoop liep. 

Dit leidde er toe, om de gemengde school tot volksschool te ma- 
ken, ook in die streken, waar men geen gemengde bevolking had. 
Een andersdenkende veldwachter, met of zonder kinderen, was in 
zulke gemeenten een uitkomst. De fictie der gemengde school bij on- 
gemengde bevolking  werd er  door gered. 

Het werd zoodoende de aanbidding eener afgetrokhen theorie, ter- 
wijl men opzettelijk het oog sloot  voor de werkelijkheid. 

Men vroeg zich niet af, hoe de feitelijke toestand der bevolking 
in het land was, maar maakte zichzelf en anderen diets, dat de 
landswet berekend moest zijn op  alle gebeurlijkheden. 

Wie kon er borg voor spreken, dat de Veluwenaars hun erf niet 
aan Limburgers vBrkochten? Kon Friesland niet emigreeren naar 
de Meyerei ? Was er een wet van Perzen en Meden, die voor het 
standhouden van den tegen woordrgen toestand waarborg bood ? En, 
indien niet, behoorde dan de wet niet op alle gebeurlijkheden te 
rekenen ? 

Uitgangspunt werd dientengevolge de onderstelling (door en door 
onwaar) dat in alle gemeenten van ons land een gemengde bevol- 
king regel was, en dat derhalve de volksschool in alle gemeenten 
op den leest der gemengde school  moest worden geschoeid. 

Zoodoende hield de gemengdheid der bevolking op, een bezwaar 
te zijn en werd ze een welkom hulpmiddel om de Liberalistische 
plannen te bevorderen. Ons Liberalisme ware verloren geweest, 
indien er eens geen gemengde bevolking ten onzent had bestaan. 
Een paar Israëlieten, een drietal Eoomschen in een gemeente van 
zes a zeven duizend zielen, waren voor de verlichte gemeentebe- 
sturen een ware trottvaille. 

Waren ze er toevallig niet geweest, men had wat liefs willen 
geven, om ze er heen te lokken. Zij toch waren de bruggehoof- 
den van heel het  systeem. 

Bedoeling en voorgeven liepen dusdoende  geheel uiteen. 

Men gaf voor, de conscientie der minderheid te willen bescher- 
men ; men bedoelde de conscientie van minderheid en meerderheid 
bei in het doctrinaire keurslijf van Onze moderne begrippen te 
rijgen. 

De moderne begrippen toch hadden het voordeel, dat ze nog in 
geen kerkbelijdenis of catechismus geformuleerd waren. Ze waren 
nog communaalbezit en nog door geen afzonderlijke kerk geëigend. 
Liep nu in het oog onzer Schoolwetmannen heel de strekking der 
Conscientieclausule er op uit, om de belgdenis der ééne Kerk door 
die der andere in bedwang te houden, dan sprak het van zelf dat 
alleen de moderne begrippen buiten schot bleven, en, op den stam 
van het Joodsch Deïsme geënt, toongevend op onze volksschool 
moesten worden. 

De uitkomst is ten deze bewijs. 

Op de dusgenaamde gemengde school, die voor allen toegankelijk 
moest zyn, voelt niemand zich thuis dan de moderne Christen, uie- 


16 

mand zich op zijn gemak dan de moderne Jood; terwijl feitelijk die 
volksschool ontoegankelijk is voor den geloovigen Chi-isten, hij zij 
dan Gereformeerd, Roomsch of Mennoniet. ^  - 

Op de Veluwe weet men raad te schaffen en bestaat de gemengde 
school hoogstens in naam. 

In Noordbraiant en Limburg stoort men zich aan geen abstrac- 
ties en is de volksschool feitelijk Roomsch. 

In de groote steden houdt het bijzonder onderwijs de Staatsschool 
in eerbiedig bedwang. 

Voor het grooter deel van ons land treft de wet dus geen doel. 

Haar tyrannie gelukt slechts in dat kleiner deel van ons land, 
waar óf de meerderheid alle positief geloof verloor, óf de gemengd- 
heid der bevolking aan de Schoolwettheorie kracht leent. 

De conscientie-clausule van Artikel 23 der schoolwet, die den 
schijn aanneemt van de conscientie te beschermen, heeft dus met- 
terdaad geen andere strekking dan om de conscientie geweld aan te 
doen. . , 

Onder de leuze der vrijheid van overtuiging wordt de practische 
conscientie-vrljheid  in ons Nederland ondermijnd. 

Is het te veel gevergd, zelfs op het standpunt onzer wederpartij- 
ders, dat aan de dubbelhartigheid een einde kome? 

Durft men den eisch onbillijk keureu, dat een wettelijke gewe- 
tens-cl^usnle 1. niet een denkbeeldige conscientie maar het werke- 
lijke geweien van Nederlandsche burgers bescherme; 2. dsit geweten 
slechts dan bescherme als het in gevaar is; 3. over de vraag of 
het zich bedreigd acht, dat geweten zelf late oordeelen? 


Eerbied voor de begrippen van andersdenkenden 

Onze Schoolwet schrijft voor «dat de onderwijzer zich te ont- 
houden heeft van iets te leeren, te doen of toe te laten wat strij- 
dig is met den eerbied, verschuldigd aan de godsdienstige begrippen 
van andersdenkenden." 

Is ooit ongelukkiger volzin uit de pen van onzen wetgever ge- 
vloeid ? 

Ontleed die phrase en zie waartoe ge komt ! 

«Andersdenkenden" d. i. niet een kerkgenootschap of godsdienstige 
vereeniging, maar de menigte des volks in zijn enkele leden ge- 
nomen, voor zoover ze anders denken dan de onderwijzej of één 
der leerlingen, die aan  zgne zorgen zijn toevertrouwd. 

Deze » andersdenkenden" mag men niet kwetsen. 

Uitnemend. 

Alles is te weren en tegen te gaan, waardoor dezen » andersden- 
kenden het verblijf in de  school onmogelijk  zou worden gemaakt. 

Kan het beter ? 

De openbare school moet voor ieder toegankelijk zgn. Baat het 
nu  niet  of ge  de  buitendeur' al voor mij openzet, indien ge de 


17 

binnendeur sluit, dan spreekt het van zelf, dat krenking van het 
heiligste geen kind  onzes volks op de volksschool mag overkomen. 

Waakt nu de wet metterdaad tegen dii ondragelijk euvel ? 

Integendeel. 

De school is derwijze ingericht; dat een zeer aanzienlijk deel 
der bevolking in gemoede verklaren komt : Voor mijn kinderen is 
de openbare volksschool ontoegankelijk. Ze worden er in wat hun 
het heiligste is, gekwetst. 

Voorgewend! antwoordt het schoolbestuur op die klacht. Dat is 
onmogelijk. Er is niets dat u kan kwetsen. Uw grieve is ingebeeld ! 

Indien >waar de conscientie in het spel is, de één moet berusten, 
in wat den ander goed dunkt," is dit antwoord afdoende. 

Verfoeit men daarentegen dit tyrannieke begrip, dan zegt het 
niet met al. Over de vraag of ik pijn heb, valt geen consult te 
houden. Hetzij de conscientie of het lichaam in het spel is, staat 
dit  ter uitsluitende beslissing van hem die klaagt. 

Maar wat doet nu Artikel 23 ? 

Het eischt dat ge eerbied hebben zult niet voor de overtuiging^ 
waarmee iemand zyn belijdenis aankleeft, maar voor de begrippen 
waarin hij goedvindt, die belgdenis te gieten. Let wel, niet voor 
de begrippen van een erkende belijdenis, waarvan men nota kan 
nemen, maar voor de begrippen van andersdenkenden ; dus ook al 
zijn ze nog nooit verkondigd, ongehoord en mij deswege onbekend. 

Voor den Roomsche is het een godsdienstig begrip, dat het huwe- 
lijk een sacrament en aan de monogamie gebonden  is. 

Maar behalve deze wonen er in ons land ook Mormonen, wier 
godsdienstig  begrip de monogamie als onzedelijk afkeurt. 

En nu eischt men, dat de Roomsche eerbied zal hebben voor 
het godsdienstig begrip van den andersdenkenden Mormoon. Omge- 
keerd, dat de Mormoon eerbied zal koesteren voor het godsdienstig 
begrip van den andersdenkenden Roomsch-Katholiek. 

Het is een godsdienstig begrip voor den Roomsche dat de Vorst- 
Bisschop van Rome plaatsbekleeder van Christus op aarde is. Om- 
gekeerd is het een godsdienstig begrip van den Protestant, dat de 
erkenning van den Paus als plaatsbekleeder van Christus zonde is. 
Toch eischt men dat deze » andersdenkenden" voor elkanders gods- 
dienstige begrippen eerbied zullen koesteren. 

In gindsche straat woont een vader, die van zijn modernen leer- 
aar gehoord en het als godsdienstig begrip heeft overgenomen, dat 
de vereering van Jezus Christus als God geopenbaard in het vleesch 
en van zijn sterven als een zoenoffer voor de zonde der wereld, 
bare afgoderij, heulen met den Molochdienst, onmenschelijk en on- 
zedelijk is; en vlak tegenover hem woont een „andersdenkende" 
vader, die uit de Heilige Schrift » de godsdienstige begrippen" over- 
nam : »dat in JezuS Christus de volheid Gods lichamelijk woonde, 
en dat er geen verlossing is dan in zyn bloed." Wederzijds' behoo- 
ren nu deze burgers eerbied te koesteren voor een > godsdienstig 
begrip," dat ze verfoeien. 

De ongerijmdheid van dezen eisch springt in het oog. 


18 

Eischen kan men van een iegelijk, dat hg den waarheidszm, de 
overtuiging, den e7'nst niet verdenke, maar eerbiedige, waarmee 
andersdenkenden hun denkbeelden over God en goddelijke zakea. 
uitspreken. Eisch van menschelijke samenleving is het, dat u nie- 
mand, direct of indirect, het recht betwiste of verkorte, om anders 
te denken dan ik zelf. Geëischt, dat ik ter bestrijding van wat 
mij dwaling dunkt, nooit andere woorden of middelen.- bezige, dan 
die de vrije beschikking van eiken mensch over zijn eigen overtui- 
ging ongedeerd laten. 

Dat is de plicht der Christelijke verdraagzaamheid, maar ook 
dat alleen. 

's Menschen recht om van zijn godsdienstige overtuiging meester 
te blijven, mag nooit of nimmer worden verkort, en al wat strek- 
ken zou om door geweld of geldelijken drang, door misbruik van 
overmacht, door spot of scheldtaal dit onvervreemdbaar recht te 
na te komen, moet met alle beschikbare middelen uitgeroeid en 
duurzaam geweerd. 

Maar eerbied voor anderer begrippen  kan noch mag men eischen. 

Dat ware de waarheid te na komen. 

Dat ware  den strijd des geestes onder den  ban leggen. 

Dat zou uitloopen op geestelijken dood. 

Niemand koestert dan dien eerbied ook. 

» Andersdenkenden" moeten toch menschen zijn die denken; en 
hoe kan iemand die denkt, we zeggen nog niet eens, dulden wat 
hem dwaling toeschijnt, maar, let wel, voor die dwaling eerbied 
koesteren ? 

Het belang der waarheid eischt van dien eerbied het tegendeel. 
Zal het ons vaderland en ons volk wel gaan, dan moet de eerbied 
voor de overtuiging, waarmee iemand zgn geloof belijdt, ongekrenkt 
blijven, maar de moed om wat ons dwaling dunkt, zondet zweem 
van eerbied er voor, met open vizier te bestrijden, toenemen. 

Slechts één uitzondering geldt hierop. Do tegenwoordigheid van 
jfersonen, voor wie wat mij dwaling dunkt, heilig is, legt mg, tenzij 
bespreking der godsdienstige waarheid doel van onze samenkomst 
is, de verplichting op om geen gelegenheid tot bestrijding van hun 
dwaling te zoeken, en doet die gelegenheid zich zóó ongezocht 
voor, dat men bg volgehouden zwijgen den averechtschen indruk 
zou krijgen, als vond die^dwaling ook in ons een steun, zich tot 
het uitspreken van eigen overtuiging in heuscheu en waardigen 
vorm te bepalen. 

Twee dingen, in onze Schoolwet verward, zijn dus wel te .onder- 
scheiden. 

lo. Behoort het tot een goede opvoeding, dat men elk kind 
eerbied tracht in te boezemen voor het recht van eiken mensch 
om meester van zijn eigen overtuiging te zijn. 

Dit is de deugd der Christelijke verdraagzaamheid. 

Ze behoort ingeprent te worden in eiken levenskring, in elk huis- 
gezin, in elke school, gemengd of bijzonder, Staatsschool of vrije 
school. 


19 

2°. Is het eisch der liefde, dat ik in anderer bijzijn, geen mis- 
bruik maak van hun toevallige tegenwoordigheid, en derhalve óf 
van hetgeen tusschen hun godsdienstige begrippen en de mgne stry- 
dig is, zwijge, óf, zou dit zwijgen een leugenachtige positie in het 
leven roepen, den eerbied onverlet late, dien ik aan hun persoon- 
lijke tegenwoordigheid en hun persoonlijk gevoel verschuldigd ben. 

Vooral bij kinderen klemt dit. 

G-odsdienstig redetwisten vermoordt in het kinderhart den vromen 
ain. 

Hieruit volgt, dat van dezen eerbied geen sprake kan wezen waar 
geen andersdenkenden tegenwoordig zyn. Dat dit zwijgen dus^ niet 
als eisch kan gesteld worden aan scholen, waar alleen kinderen 
ééns geestes samen zijn. Maar dat aan dien eisch zeer gestrenge- 
lijk de hand is te" houden, waar » andersdenkenden" tegenwoordig 
zijn en verkeerd begrepen geloofs- of ongeloofsijver tot miskenning 
van den aard van den godsdienst en de dispositie van het kinder- 
hart zou  vérleiden. 

Artikel 23 onzer Schoolwet, deze beide verwarrend, weerspreekt 
zichzelf, en is, al naar men  wil,  onuitvoerbaar of onzedelijk. 

Dezen misstand weg te nemen is ook op het standpunt onzer 
Schoolwetmannen plicht. 


Waar voor zijn 

Men dicht ons de ongerijmde gedachte toe, dat de natie zich 
de opoffering van millioenen schats voor het onderwijs zou hebben 
te getroosten, zonder eenigen waarborg te bezitten, dat ze voor 
die millioenen  degelyk onderwijs  kreeg. 

Tot  die onderstelling had men geen recht. 

Vooreerst wijl men zonder noodzaak zyn tegenstander geen on- 
gerijmdheden in den mond mag leggen, en »waar voor zijn geld" 
een te deugdelijk Hollandsch spreekwoord is, dan dat bewering 
van het tegendeel in ons goede Nederland denkbaar zou wezen, 
zonder dat  het  verwijt  van  ongerijmdheid  u  ten  laste komt. 

Maar oo# ten andere, wijl noch de houding der Antirevolutio- 
naire partij in het algemeen, noch die van de^tandaard in 
het bijzonder, den minsten twijfel gedoogt omtrent onze warme 
prgsstelling op afdoend, waarlijk ontwikkelend, deugdelijk on- 
derwijs. 

Stelt men, in afwachting van Grondwetsherziening, en dus zich 
voorshands, wat de quaestie van beginsel aangaat, op het stand- 
punt van ons positief Staatsrecht plaatsend, plicht en recht van 
de Overheid tegenover elkander, dan geraakt men tot deze uit- 
komst: 

Tlicht van de Overheid is : 1. te waken, dat het volksonderwijs 
ten onzent niet dale beneden het peil van andere natiën ; 2. nu 
de  kosten  van  het  onderwgs  in steeds ongunstiger verhouding 


20 

komen tot het finantiëel vermogen der ouders,  te zorgen dat het 
genieten  van  onderwijs  geen  privilege  der meer  gegoede klasse 
worde ; en  3.  ook op het stuk van onderwijs de gewetensvrijh^^ ' 
te beschermen. 

Waartegenover dan het Recht van den Staat treedt om waarborg 
te erlangen, dat 1. gelegenheid om onderwijs te ontvangen voor 
allen aanwezig zij ; 2. dat alle onder wys op het v.ereischte peil 
kome en blijve; 3. dat de inrichting der scholen niet schade aan 
de volksgezondheid; en 4. dat niemands geweten geweld worde 
aangedaan. 

Voor zooveel het tweede punt* betreft, springt het in het oog, 
dat de bepalingen der tegenwoordige wet te zwak zijn. 

Wel bezien, heeft de Overheid te dien opzichte thans geen an- 
deren waarborg dan de acte der onderwijzers. Die waarborg dient 
versterkt, door tot alle scholen van lager onderwijs de bepaling 
uit te breiden, dat een minimum van vakken er onderwezen be- 
hoort te worden, en hetzij alle aan inspectie te onderwerpen, 'tzy, 
naar Engelschen trant, vrijdom van inspectie te geven, tegen on- 
derwerping der scholieren aan examen. 

Let wel. Hierbij blijft de geldelijke quaestie geheel buiten spel. 
Ook al weigerde een schoolbestuur eenige restitutie aan te nemen, 
toch behoort het waarborg te bieden, dat het onder wys op zijn 
school deugdelijk zij. 

Onze  scholen hebben dien eisch nooit gevreesd. 

Het bezoek der schoolinspectie was ons steeds welkom. 

Wil men onze kinderen ondervragen, om te beoordeelen of ze 
deugdelijk onderwijs ontvangen, ons zal dit onderzoek slechts een 
gewenschte gelegenheid bieden, om de levensvatbaarheid onzer 
scholen te toonen. 

Laat men, zoo dikwijls men wil, zich komen overtuigeb, of het 
lezen, schrijven en rekenen, of de kennis van natuurkunde, aard- 
rijkskunde en geschiedenis al dan niet op onze scholen voldoende 
is.   Ons zal het lief zijn. 

Een  slechte school doet beter met te verdwijnen. 

Indien die slechte school een Christelijke vlag uitstak, zou dat 
verdwijnen door ons  in de eerste plaats worden gewenscht. 

Slechts hebbe die inspectie haar natuurlijke grenzen. Ze late 
zich in geen enkel opzicht in met de zedelijke of godsdienstige 
opvoeding, noch ook met den geest, waarin het onderwijs gegeven 
wordt. Ze bepale zich tot de beoordeeling, of onze scholen niet 
minstens even goede resultaten opleveren als de Staatsschool biedt, 
na aftrek van haar Kantiaansch Deïsme of autonomiscbe ze- 
deleer. 

Die waarborg behoort elke, behooren alle scholen aan de natie 
te bieden. 

Niet om, al is het subsidiestelsel, voor zekere toelage de vrij- 
heid en onafhankelijkheid der school te verkoopen, maar als een 
eisch, waaraan voldaan moet worden, zal een school in ons Ne- 
derland een school heeten en als school worden  erkend. 


21 

Of ze restitutie afslaat, dan niet, mag ten deze geen uitzonde- 
ring maken. 

Geldelijk' vermogen mag in Nederland geen privilege schenken, 
om een school te onderhouden die slecht is en het licht niet 
mag zien. 

En toch dat is de grondslag van het ook door ons verfoeid 
5Mftsjfi?iestelsel. 

Onder dit stelsel dwingt men de behoeftige school om op het 
goede peil te blijven, en mag de school, die geen geld noodig 
"heeft, zoo  ellendig zijn als  ze wil. 

Dat demoraliseert. 

Demoraliseert de scholen, die men helpt, door ze te verlagen 
in aller oog. 

En demoraliseert de scholen, die zich zelf bedruipen, doordien 
ze  aan niets zich storen. 

Bij het restitutie-stelsel, dat we aanprezen, bestaat hiervan geen 
zweem. 

Alle inmenging van de Overheid in inwendige aangelegenheden 
der school, in haar tinantieel beheer, de aanstelling van onder- 
wijzers, de opvoedkundige strekking en den geest van de school 
is  dan uitgesloten. 

De school, die haar voorschot terug erlangt, wordt dan aan geen 
enkele vernederende conditie onderworpen, die haar niet gelijke- 
lijk met alle scholen treffen zou. 

Het  brandmerk der behoeftigheid bestaat niet. 

De natie erlangt afdoenden waarborg, dat haar volksonderwgs 
op het goede peil sta ; alle slechte scholen verdwgnen ; de vrij- 
heid van geweten en die der ouders wordt geëerbiedigd; en ge- 
meden, ja, afgesneden worden de ellendige velleiteiteu, waaronder 
zoo licht een bemoeizieke overheid zoo gaarne door de duimschroe- 
ven van het «wèsidiestelsel, de Vrije school gekneveld had. 


Waar het op aan komt. 

De Staatsschool ^ is steeds door de Anti-revolutionaire richting 
bestreden, omdat ze school is van den Staat, ön de Staat noch 
in  hoogeren zin onderwijzen,  noch  opvoeden kan. 

Dat, bij tijdelijke ontstentenis van particulier initiatief, de Staat 
niettemin optreden moet en zijn school uit dien hoofde en in zoo- 
verre als » noodzakelijk kwaad" te aanvaarden is, werd steeds door 
ons beleden, en is in onzen eisch : de Staatsschool aanvulling, onver- 
holen uitgesproken. 

Grondwetsherziening moest deswege o. i. niet strekken, om eenig 
systeem door ons gewenscht, in Artikel 194 te doen opnemen, maar 
slechts om het onhoudbaar en in beginsel af keurens waard systeem 
der partij  van '57 er uit te verwijderen. 


22 

Zoozeer rekenden ook wij met de behoeften van het oogeblik, 
zooverre was het er van daan dat wij den Staat voetstoots op 
nonactimteit  wilden zetten. 

Ons was het slechts om het beginsel te doen. Onze Grondwet 
kan niet Nederlandsch, heeten zoolang verkorting van het onder- 
richt en subordineering van de Conscientie aan het Staatsbelang, 
daarin als uitgangspunt  was opgenomen. 

Dat protest blijft staan. Het kan niet herroepen' worden, zoo- 
lang de Anti-re vol ationaire richting niet uitsterft of het land ruimt. 

Wie de kaart van het land kent, kan er zich niet in vergissen : 
rusteloos blijft het ons streven, het Frausche systema uit onze 
Grondwet te lichten en door Nederlandsche beginselen te doen 
vervangen. 

Het publiek diets te maken, dat de heer Groen van Prinsterer 
dit program zou verlaten hebben, is dan ook zich zelf op de kaak 
stellen. 

Hij, en wij met hem, houden veeleer aan dien stelligen eisch, 
met name op  het stuk van Onderwijs, onwrikbaar vast. 

»Aan eiken afdoenden waarborg voor Conscientievrijheid op het 
stuk van Onderwijs we zeggen het nu gelijk in 1869, moet her- 
ziening van Artikel 194 der  Grondwet voorafgaan!" 

Maar let nu op de tweede vraag: Wat zult ge doen, zoolang u 
die afdoende waarborg  wordt misgund? 

Daarop antwoordde onze richting in 1869 : Vraag voorshands 
wijziging van Art.  23, 24 en 33; en in 1873, niets. 

Niets, omdat  men u zelfs die beuzeling niet  wil  toestaan. 

Niets,  omdat men u met een kluitje in het  riet stuurt. 

Niets, omdat do Staatsschool, hoe machtig ook, toch niet mach- 
tig genoeg  is, om u  den adem  uit  de borst  te drukken. 

Vandaar het onverwijld. Onverwijlde herziening van Art. 194, 
zonder tusschenstations, doel van  de reis. 

Dat nu,  zegt Groen, thans  niet  meer. 

Daarvan ging hij  af. 

Dat denkbeeld liet hij varen. 

Dat programma gaf hij  op. 

Waarom ? 

Wijl een deel van zyn volgelingen er de spitse van hadden af- 
gestompt, door wat als conscientie-kreet bedoeld was, in Staatsrech- 
telyk gekibbel te doen ondergaan. 

Maar ook, omdat de toestand sinds 1873 aanmerkelijk gewijzigd 
was.   In  drieërlei opzicht. 

l*". Onder leiding van de HH. Moens en Kerdijk is men bezig, in 
den romp der Staatsschool een nieuwe machine van zooveel meer 
paardekracht te zetten, dat ze bij den eersten aanloop onze school 
met haar ram in den grond boort. 

2°. Door uitbreiding van het kosteloos onderwijs en het gebrek 
aan onderwijzend personeel, hetgeen verhooging van kosten ver- 
oorzaakte, zijn de Christelijke scholen in zeer bedenkelijken toestand 
geraakt 


23 

en 30. Wat thans wellicbt bereikbaar schijnt, is alles behalve 
»een beuzeling", heel wat anders dan »een kluitje in het riet," 
gaat veel 'verder  dan onze voorloopige eischen ooit gingen. 

Niemand heelde zich dus in, dat, al werd ons deze eisch ge- 
gund, onze stryd tegen het on-Nederlandsche in onze Grondwet uit 
zou zyn. 

Die strijd komt hierbij ternauwernood te berde. 

Al vloeide ons het goud als een stroom toe, nog zou die strijd 
onverzwakt en onverflauwd blijven bestaan; terwille van de histo- 
rie;  ter  wille  van  onze  nationaliteit;  uit  plichtbesef;  om  het 

In afwachting daarvan is het alleen de vraag: Hoe zullen we 
den feilen, onbesuisden aanval afweren, waarmee de HH. Moens en 
Kerdijk ons nog het weinigje willen ontrooven, dat we hebben? 

Hoe zullen we leven blijven ? 

Dat is geen staatsrechtelijk vraagstuk, maar een kreet om zelf- 
behoud. 

Daar is ieder toe gerechtigd. 

Ook de niei-Kiezer. 

De moeder minstens' evenzeer als de vader. De eenvoudige ten 
plattelande niets minder dan de spitsvondigste advocaat. 

Hoe men dat nu stuurt of inricht, is ons in zeker opzicht on- 
verschillig. 

Indien slechts gezorgd wordt dat de- verbetering van het onder- 
wijs niet aan de belangen onzer school, maar ook onze school niet 
aan de verbetering van het onderwijs worde opgeofferd, is ons 
de vorm om het even. 

Weet de Liberale pers, die zelf erkende: Elke verbetering van de 
Staatsschool maakt de positie der bijzondere school slechter, en 
dus toestemde dat we er zoodoende onder raken, een beter redmid- 
del, dan wij aangaven, niets zal  ons  liever zijn. 

Slechts één ding eischen we: Men late van zijn hardvochtige, on- 
barmhartige houding af. 

Men zegge niet langer wat het Vaderland schrijven dorst: 
ï-Ge zult er wel van slechter conditie meê worden; edoch dit is 
onvermijdelijk!'' 

Zóó schrijft men niet als men van landgenooten spreekt. 

De gelden waarvan de Staatsschool en de gelden waarvan de bij- 
zondere school leeft, komen ter laatste instantie liit dezelfde bron, 
t. w. uit de kas der burgerij. 

Daarin  schuilt de moeielijkheid. 

Immers het spreekt wel van zelf, dat er in den boezem der natie 
slechts een beperkt aantal tonnen gouds voor onderwijs beschikbaar 
is. Neem dat cijfer zoo hoog ge wilt. Toch, ieder stemt het toe, 
heeft ook dat cijfer zijne grenzen. 

Nu trok de Staatsschool dusver reeds zoo onevenredig veel naar 
zich, dat er voor de Christelijke school slechts een zeer bescheiden 
deel overbleef. 

Dacht  men  aan  verandering,  dan  zou er derhalve  eer sprake 


24 

van moeten zijn, om  der minder bedeelde school wat meer ruimte 
te laten voor  bet uitslaan  van haar wortelen. 

Maar nu dat niet kan; nu de Staatsschool, om zich staande Jte *' 
houden, nog meer naar zich toe moet trekken, dan dusver, kan 
een kind bet vatten, dat de vrije school der verkwyning nabij is, 
tenzy óf de verbetering van de Staatsschool achterwege blijve, óf 
de sluis geopend worde, waardoor haar waterpeil van. zelf het onze 
klimmen doet. 

Is zulk een sluis anders te vinden dan door restitutie? 


DE SCHOOLWET 


i^OOR DE VIERSCHAAR VAN EUROPA. 


A 


(OVERGEDEUKT  UIT  „DE  STANDAARD.") 


AMSTEEDAM, J. H. KRUYÏ. 
1875. 


De Volksschool misbruikt tot aanvaisgeschut 
tegen de Kerk. 

De heerzuchtige neiging van het Clericalisme, de verzekerdheid 
waarmee het op eigen inzicht stoft, zoowel als de meewarigheid 
en laatdunkendheid waarmee het op anderer standpunt neerziet - 
-IS onzen Nederlandschen schoolmannen in merg en bloed gevaren 
Met bet echte Clericalisme is hun gemeen de indeeling der natie 
m een deel, dat het weet en een deel dat het niet weeti het brand- 
merken van andersdenkenden, als een wilden hoop die de wet niet 
Kent; en let hier vooral op, het azen op 's lands gezag, 's lands 
macht, s lands schatkist, om, met de Staats-epauletten op de 
schouders, onbezorgd over financiëele nooden, propaganda te kunnen 
drijven voor eigen lievelingsdenkbeelden. 

Niet dat we alle ijveraars voor de godsdienstlooze Staatsschool 
over een kam scheeren. Integendeel. Er zijn ook onder hen man- 
nen, wien recht boven alles gaat; wier doorzicht te helder is om 
voor het onedele  element  in den  schoolstrijd, gelijk hij van libe- 

nog verkeerdelijk met een eenvormige Volksschool voor heel onze 
volksjeugd, toch te mannelijk en te kloek zijn, om den concientié- 
fereet der natie door het roeren van de groote trom en het 
veldgeschrei tegen > dompers en  duisterlingen" te willen smoren 

JJat we niettemin recht hebben de voorstanders der moderne 
secteschool generaallijk als Clericalen van het echte water te 
stempelen blykt. zoodra men den invloed dezer nobele geesten in 
nen vefeli-kr ^"«^'"^^^ "«* ^'^"^ ^^' kleine ongeloofstyran- 

Hoe zelden spraken ze zich cordaat en onbewimpeld uit Pier- 
son was schier de eenige, die er den hoogen moed toe had. Van 
üuijs meer een op de goudschaal gewogen phrase dan een besluit, 
waar een wil in stak. Junius bleef schuil achter het schild der 
anonymiteit. Thorbecke liet u leven in de theorie, maar om u 
door zyn practijk tot een » roostering bij klein vuur" te veroordee- 
len. Jonckbloet gaf wel toe, dat üw standpunt principieel juis- 
ter dan het zijne Was, maar kon het bataljon, dat hij comman- 
deerde, met meekrijgen. Kerdijk geeft u gaaf gewonnen, dat het 
tot vrijmaking der school komen moet, maar bidt u, zoolang ge- 
duld te hebben tot ons volk door zijn radicalistisch narcoticum i) 
dermate bedwelmd zal zijn, dat het, vrij in naam, ook zonder 
boeien zoo het dan heeten zal, vrijwillig in den Pakkhir'sdienst 
van het ^liberalisme volhardt. Het Kamerlid Moens ontdekte 
voor dit bedrijf het ^erquipedale, of, zoo als het nietdenkend 'deel 
derrie zegt, het > stadhuiswoord" : * Bevolkingsherziening'' ! 

1) .Slaapdrank". 


4 

Wie ziet niet in, dat deze enkele, meest nog zeer schuchterlijk 
ten gehoore gebrachte stemmen, althans den toon niet aangeven, 
die in de kringea der Staatsschool heerscht? Maar al te spoedig 
stierf dan ook de klank van hun protest weg, om nimmer heB>-4 
haald te worden. Ze wonnen niet, maar weken voor hun harts- 
tochtelijke geestverwanten. Een kantteekening op don liberalisti- 
schen Katechismus mochten ze zich veroorloofd hebben, mair om 
een revisie van het leerboek door te zetten, schoten' ze in wils- 
kracht en volharding  te kort! 

Er ligt in dit onloochenbaar feit iets, dat u om de eere der 
menschheid leed doet. Een machtige partij in uw volk, die de 
knapste koppen, de beste talenten' in haar midden telt, onder wie 
ge er zelfs niet weinigen kent, die u aantrekken, willens en we- 
tens, met opzet en voorbedachten rade, jaar in jaar uit te zien 
volharden op een weg, waarvan ze niet kunnen noch durven ont- 
kennen dat hij afwijkt van de rechte lijn, heeft iets smadelijks 
voor den menschelijken geest, iets dat uw menschelijk gevoel 
kwetst, tegelijk moedroovend en ontrustend is. Te meer, indien 
het met den dag duidelijker wordt, dat deze afwijking, door den 
onverbiddelijken drang van den scherpen hoek, al verder gaat, en 
gelijk thans bij het rechtsomkeert onzer schoolmannen, al meer in 
medeplichtigheid aan het stuitendste onrecht ontaardt. 

Toch ligt de verklaring van dit smartelijk verschijnsel voor 
de hand. 

Wie op de kaart van ons land geen vreemdeling is, weet dat 
onze nieuwe Cherui, anders gezegd het » denkend deel der natie", 
nog altijd door watervrees voor de Kerk, met name door Ortho- 
doxophobie gedreven wordt. In de Kerk heeft menden dood gezien. 
De heugenis van wat de Kerk hen lijden deed in de eeuw ha- 
rer macht, is dit deel der natie zoo diep in het bloed gaan zit- 
ten, dat al wat in een menschenhart huist aan bitterheid, wrevel 
en wrok die alta mente repostum 1) is , op de been komt, zoodra, 
bij het wegen van welk vraagstuk ook, de Kerk met haar invloed 
in de linkcche  schaal  ligt. 

Alles werkt daartoe  saam. 

Nog is het Liberalisme met zijn Bevolkicgsherziening slechts tot 
op een derde der natie gevorderd. Twee derden staan nog altijd 
min of meer bewust, vijandig tegen zijne onderstbovenkeering van 
de vroeger geldende le^sensbeschouwing over, en dit twee derde 
schuilt juist in die kringen, klassen en sti-eken waar de Kerk nog 
machtigen  invloed heeft. 

Daarbij komt: het schoot zyn wortelen nog niet zeer diep. Wel 
botten twijg en blad welig uit, maar bij den minsten zwaren 
windstoot is het den kenner niet ontgaan, hoe het slanke stam- 
metje beefde als een riet. Heel anders dan de eik, dien het 
overschaduwen wil, en die reeds zestien eeuwen de zwaarste 
stormen  zonder verwikken of verwegen doorstond. 


1) «Lang verkropt." 


Heb er evenzeer een open oog voor, dat de Kerk metterdaad 
maar al te dikwijls aanleiding gaf om vrees voor inquisitorialen 
dwang te wettigen. Er zijn niet weinige bladzijden in het ge- 
schiedboek der Kerk, die elk Christen verafschuwt, en een steen 
des aanstoots blijven voor een iegelijk die nooit, ondanks de waar- 
heid, der  Kerk van  Christus zijn liefde wijdt. 

Dit alles saam heeft aan den levensstrijd van onzen nieuwen 
Clerus een bepaalde richting gegeven. De Kerk moest ontwapend, 
in den hoek gedrongen, machteloos gemaakt, en met gekapte mas- 
ten en leeggehaalde batterijen roerloos voor anker liggen, onder 
de bewaking van het duchtig gewapende ramtorenschip, dat on- 
der den naam van Lè Staat in den loop dezer eeuw van stapel 
liep. Mits de Kerk zich die positie liet welgevallen, zou ze voorts 
vrij zijn. Men kon dan in kajuit of vooronder mis lezen of 
psalmen zingen, naar ieders hart hem ingaf, — dat ging den 
bevelvoerenden officier op  het Wachtschip Be Staat niet aan. 

Zoo werd ^ De Kerk. er onder P^ het parool, dat aan boord van 
den driedekker van mond tot mond ging; en juist uit dien hoofde 
voor de gevangen manschap op het buitgemaakte schip zorgvul- 
dig geheim werd gehouden. Zelfs werd elk vermoeden, alsof de 
geduchte bewapening, waarbij men geen kosten spaarde, tegen het 
weerloos vaartuig gemunt zou zijn, steeds met verontwaardiging 
afgewezen. Het was om op den bodem met het opschrift Secte- 
haat te schieten : het was om den vijaiudelijken kruiser op de reê, 
in wiens naamvlag Domheid stond, in toom te houden; te meenen 
dat dat zwaar geschut De Kerk goldt, was te inhetoogloopend 
ongerijmd, om de moeite eener discussie te loonen. 

Eerst toen de wapening voltooid was, en men het laatste stuk 
met den eerewijn had ingewijd, werd men spraakzamer, en kwam, 
nu voor geen overval meer beducht, in tamelijk rond Hollandsch 
voor zijn eigenlyken toeleg uit. 

Zoo het Nieuws van den Dag, dat onlangs aan het praten ge- 
raakt, zich ontvallen liet: De Staatsschool moet dienst doen om 
de  heerschappij der kerkelijke leerstellingen af te  breken. 

Zoo het Vaderland, dat er geen doekjes om wond, hoe vrees 
voor de macht der Kerk meé in die zucht tot wapening der 
Staatsschool  speelde. 

Zoo Leiden's Academie op zijn derde eeuwfeest, voor zoover het 
onder de knie hebben der Kerk er den luidruehtigen toon van 
menige toespraak verhoogde. 

Vrijheid dat  was:  Vrij  van  haar! 

Nu doen die enkelen, waarvan we spraken, aan dit fanatiek 
bedrijf niet meê. 

Zij kennen dien haat tegen de Kerk niet ; of wijl ze uit het ou- 
derlijk huis te kostelijke herinneringen uit die Kerk meebrachten; 
óf wijl ze te sceptisch van aard zgn, om met den Catechismus 
van '89  of de Confessie van  '48 te dweepen. 

Juist dit echter maakt hun positie hachelijk. 

Vriend  of vijand!  heet  het  dan.   En tegenover dit zelotisme 


niet op hun geraak, antwoorden ze meestal stilzwijgend, door 
„geweer in arm", als de beurt aan hen komt, meê de wacht te 
betrekken op het soi-disant bedreigde  punt. 

Ze  vormen  een  klein groepje, in  verhouding tot onzen nieuw- 
modischen  Clerus, niet ongelijk aan  de kapittelheeren van  het Mf-' 
laansche  Bisdom ; wel  niet voor den  trein gespannen,  maar toch 
meêstuwend tot het geheel. 


Onze schoolwet voor de vierschaar van Europa. 

I. 

[Baden.] 

Wie afgaat op de uitingen van onze Schoolwetmannen, ontvangt 
licht den indruk, alsof kun zienswijze door al wat goed en edel 
denkt werd gedeeld, onze eisch ten opzichte van de volksschool daar- 
entegen slechts bij achterblijvers  en duisterlingen bijval kon vinden. 

Deze indruk dient weggenomen, wijl hij in strijd is met den wer- 
kelijkeu  toestand. 

Immers, verbreedt men voor een oogenblik het veld zijner waar- 
neming, om, nadat de Schoolwetmannen hebben uitgesproken, óók 
de meening van het deskundig publiek in Europa, ja zelfs in Amerika 
en Azië, te hooren, dan bevindt men dat de pleitbezorgers van 
onze Schoolwet met hun zienswijze schier alleen staan, en dat ner- 
gens, in niet één land van Europa, het belang van den godsdienst, 
voor de volksopvoeding, in verband ook met de rechten der ge- 
wetensvrgheid, dermate uit het oog is verloren, als in onze Schoolwet. 

Om deze stelling te bewijzen, zullen we ons niet beroepen op be- 
schouwingen in buitenlandsche dagbladen, tijd- of vlugschriften ge- 
leverd. Tegenstanders van eiken positieven godsdienst vindt men 
in alle landen, dus ook schrijvers, die ons schoolwezen met uitbun- 
-digen lof verheerlijkt hebben en soortgelijk of nog erger systeem 
'«sroor hun eigen vaderland aanbevalen. Maar dit bewijst niets. De 
■vraag is niet, of theoretische beschouwingen, in den geest van onze 
Grondwet, ook elders geleverd zijn, maar deze: of mannen, die de 
verantwoordelijkheid voor de nationale toekomst van hun vaderland 
droegen, in eenig ander land van Europa, Amerika of Azië aange- 
durfd hebben, wat ten onzent als nee plus ultra van politieke wys- 
heid wordt uitgevent : een volksopvoeding aan allen positieven gods- 
dienst gespeend. 

Onze schoolwetmannen laten zich niet weinig voorstaan op hun 
politiek doorzicht. Welnu, tegenover de politici van bet gehalte der 
JBlaupot ten Cate's, der Moens'en en Kerdijk's, wenschen wij de 
politieke wijsheid van de Staatslieden en wetgevers van alle volken 
in de drie werelddeelen, bij welken van volksonderwijs sprake is, te 
plaatsen, opdat uit de stellige, voor weerspraak niet vatbare feiten 
blijke, dat Nederland, onder alle natiën ket meest aan godsdienst gQ- 
liecht, de ongodsdienstigste van alle schoolwetten bezit. 


Op de wettelijke regeling van het Volksonderwijs in de beschaafde 
landen van Europa, Amerika en Azië komt het dus aan. Zelfs het 
ongunstig- oordeel, dat in 1870 in het Engelsche Parlement en nu 
onlangs in den Duitschen Rijksdag, beide malen door banierdragera 
van het Liberalisme, over ons schoolwezen geveld is-, kan bg ons 
onderzoek achterwege blijven. Niet de meening der individuen, 
maar de vrucht der politieke werkzaamheid, gelijk ze in de wet aan 
het licht kwam, moet beslissen, waar ónze Schoolwet voor de vier- 
schaar van Europa's staatslieden wordt gedaagd. 

En dan openen we ons overzicht met de Schoolwetgeving van het 
Groothertogdom Baden, om de dubbele reden, dat Baden even als 
Nederland een zeer gerriengde bevolking bezit en even als onze natie 
het beginsel der gemengde school in zijn wetgeving heeft opgenomen. 
Baden heeft 942,560 Röomsch-Katholieken, 491,008 Protestantsche 
inwoners, en telt voorts 25,703 Israëlieten, behalve nog 2281 per- 
sonen, die tot kleinere secten  behooren. 

Gelijk ons land een zuidelgk deel heeft, dat bijna geheel Roomsch 
is, zóó ook Baden. Immers Constanz, de zuidelijkste Kreiz, telt 
253,474 Roomschen tegen nog geen 21,000 Protestanten ; ongeveer 
de verhouding van Noord-Brabant. Evenals ten onzent is er een 
ander landsdeel, waarin de vermenging van beide eerediensten schier 
uit gelijke deelen bestaat, t. w. in den Kreitz-Mannheim met 186,382 
Protestanten en 184,371 Roomschen. Eindelijk, ook in Baden woont 
het grooter deel der Israëlieten in een. enkel landsdeel. Alleen in 
Mannheim 12,747. 

Dit rechtvaardige de keuze, die ons, ter vergelijking met de 
Nederlandsche toestanden, in de eerste plaats het oog op Baden 
doet slaan. Te meer, daar ook in Baden, gelijk men weet, de li- 
berale partij, door het hof beschermd, lange jaren meester van den 
toestand was. 

Ten overvloede zij hierbij nog opgemerkt, dat de Badensche wet 
op het lager onderwys eerst van Maart 1868 dagteekent, zoodat de 
Badensche Staatslieden, met ons schoolwezen, gelgk het sinds 1857 
werd ingericht, bekend, niettemin hun afwgkend stelsel kozen. De 
omstandigheid dat de schoolplicht on de inspectie reeds vroeger ge- 
regeld werden, doet niets aan dit beweren tekort. Immers de des- 
betreffende wetten zijn van 9 October 1860 en 12 Augustus 1862, 
dus beide na 1857. 

Welnu, óók in * Baden kent men de openbare gemengde school, 
toegankelijk voor kinderen van alle gezindheden! Ook in Baden is 
-verordend, dat elke gemeente minstens één openbare school moet 
in stand houden, onder beding dat nabij gelegene gemeenten zich 
evenals ten onzent kunnen combineeren, en vermeerdering van scholen 
door de Regeering kan worden gelast. Ook in Baden is de bepaling 
der leervakken, het diploraeeren der onderwijzers, het minimum- 
salaris enz. bij de wet geregeld. Degelijke volksontwikkeling staat ook 
in Baden op den voorgrond. 

Maar is daarom aan dé mogelgkheid gedacht, om eiken positieven 
godsdienst van de volksschool uit te sluiten? 


8 

Het  tegendeel heeft men gewild, door ttcee bepalingen. 

1. dat op elke school drie uren 's weeks godsdienstonderwijs in 
den schooltgd zal worden gegeven, en 

2. dat de openbare school een confessioneele kan zijn. 
Omtrent het  eerste bepaalt Art. 27 der wet van 8 Maart J86of 

Voor het onderwijs in den godsdienst worden in het leerplan weke- 
lijks drie uren aangewezen voor elke klasse. Het wordt gegeven 
en gecontroleerd van wege de Kerkgenootschappen. Artikel 7: dat 
kinderen, die tot een minderheid behoor en, deze uren niet op school 
behoeven te komen, en dat het schoollokaal, met vuur en licht, 
later te hunner beschikking is. Ook aan de onderwijzers kan het 
onderwijs in den godsdienst woinien opgedragen, mits ze hiertoe 
van wege de Kerk gemachtigd zgn. 

Uitvoeriger nog en uitgewerkter zijn de bepalingen omti-ent het 
confessioneel karakter,  dat een openbare volksschool dragen kan. 

Zoo dikwijls men in eenige burgerlijke gemeente tot de oprichting 
van een nieuwe volksschool overgaat, wordt, volgens Artikel 12, 
door de inwoners dier gemeente beslist, of deze school een gemengde, 
dan wel een confessioneele zal zijn. Zulk een besluit bindt voor den 
tijd van tien jaren. 

Bestaat in een stad of dorp een kerkelijke minderheid, die door 
dit besluit gedrukt zou worden, dan kan ook zij een eigen school 
verkrijgen, indien gebleken is, dat gedurende drie jaren minstens 
50 schoolkinderen tot haar behoorden. Zoodra dit getal onder de 
25 daalt, trekt de schatkist zich terug. De kinderen dezer frac- 
tie behouden niettemin het recht, de school der meerderheid te 
bezoeken en gedurende het  godsdienstonderwys heen te gaan. 

Onder toestemming van de betrokken partijen kan een gemengde 
school in een  confessioneele of omgekeerd  veranderd worden. 

Uitgaande van het feit, dat de toestanden in de verschillende 
deelen des lands verschillend waren, heeft men derhalve een elas- 
tiek schoolstelsel gekozen, dat, zonder aan eenvormigheid het le- 
ven op te offeren, zich naar die verschillende toestanden schik- 
ken kan. 

Niet de Staat, maar de burgerij beslist, wat voor elke gemeente 
het profijtelijkst is. 

Dit blijkt nog  te meer  uit de instelling der schoolraden. 

Er  bestaat volgens  Artikel  14 in elke gemeente een schoolraad. 

In deze schoolraden hebben zitting: 1. de bedienaren van den 
godsdienst, 2. de Burgem'^ester, 3. één der onderwijzers en 4. drie 
tot vijf burgers, waarvan een door den gemeenteraad, de overigen 
door de gehuwde burgers en weduwnaren der gemeente, onder ze- 
kere bepalingen, gekozen worden. 

Over deze schoolraden staan gewestelijke die op hun beurt aan 
een rijksschoolraad onderworpen zijn. (Orlsschulraih, Kreitzschulrath 
en  Oberschulrath.) 

We onthouden ons van elk oordeel over dit stelsel. Slechts be- 
weren we dat de Badensche Schoolwet, als proeve van wetgeving, 
de  onze  verre  overtreft,  en  voor  een  land, dat schier dezelfde 


moeilijkheden  aanbiedt  als het  onze,  een schoolwezen in het le- 
ven riep, dat 

1. aangelegd  is op degelijke volksontwikkeling, 

2. positieven  godsdienst als grondslag der volksopvoeding eert, 

3. rekening houdt  met  de verschillende toestanden, en 

4. den vrijen burgergeest tegenover Centralisatie en Staatsdwang 
handhaaft. 

Na Baden bespreken  we Zwitser land. 


■   . II. 

[Zwitserland.] 

Na Baden komo Zwitserland, dat minstens evenzeer als het Zuid- 
Duitsch Groothertogdom in zijn volksgesteldheid met onzen nati- 
onalen  toestand overeenstemt.  - 

Oók in Zwitserland een sterk gemengde bevolking; t. w. 1,566,347 
Protestanten, 1,084,369 Eoomschen, circa 7000 Joden en bijna 
12,000 personen die zich bij  kleinere secten aansloten. 

Ook in Zwitserland' landsdeelen, bijna uitsluitend door lieden 
van hetzelfde kerkgenootschap bewoond. Er zijn negen geheel Room- 
sche kantons, waar slechts ll/g pCt. Protestanten; vier geheel Pro- 
testantsche kantons, waar slechts 6 pCt. Eoomschen wonen, en 
twaalf kantons van gemengde bevolking; een verhouding aan de 
onze in Noord-Brabant, Friesland  en Utrecht niet ongelijk. 

Ook in Zwitserland een yetües^e^t)'^ zeer onderscheiden bevolking. 
Elk kanton is er nog souverein. De bewoners van Bern en van 
Genève verschillen in levenstrant en kleederdracht even sterk als 
onze Zeeuwen en Friezen, 

Ook daarin eindelijk komt Zwitserland met ons land overeen, 
dat het door het Calvinisme zijn stempel ontving, als vrijheidlie- 
vend te boek  staat en van handel en nijverheid leeft. 

Ter vergelijking met ónze volkstoestanden is Zwitserland dus bij 
uitnemendheid geschikt te achten. 

Het schoolwezen heeft in dit Alpenland een elders ongekende 
hoogte bereikt, wordt ook door onze Sohoolwetmannen met voor- 
liefde geprezen, en overtreft in zijn resultaten het onze zeer 
verre. 

Het verschilt in * het ééne kanton bij het andef-e, maar Zurich. 
staat bovenaan. Beer en flochegger verklaren in hun Das Unter- 
richtswesen der Schweis zonder aarzeling, dat » Zurich als een lich- 
tende morgenstar in zake het schoolwezen alle overige kantons 
in glans te boven gaat." 

Door Zurich  als  voorbeeld te kiezen, gaan we dus veilig. 

De Zurichsche schoolwet is van 23 December 1852 en bestaat 
uit 337 artikelen. 

Ze riep openbare volksscholen in het leven, met vrijlating van 
de bijzondere school, die, ook al draagt ze een godsdienstig ka- 
rakter, bijdragen van Staatswege  ontvangt. 


ia 

De openbare volksschool, let wel in Zurich, heeft als eerste vak 
van onderwijs op haar leerplan : Onderwijs in den Christelijken gods- 
dienst en de Christelijke Zedeleer, minstens drie uren per week voor 
elke klasse, over een tijdvak van minstens zes, soms negen jaar.^« 

De inrichting van dit godsdienst-onderwijs staat aan den School' 
raad, die intusschen gebonden is aan de goedkeuring van het Ker- 
kelijke Bestuur. Geschillen worden behandeld door een gemengde 
Commissie uit Schoolraad en Kerkeraad. In de herhalingschool 
(met een cursus van 3 jaren) wordt in de schooluren zelven, het 
godsdienstonderwijs door de Kerk gegeven (Art. 69 en 70). 

Het bestuur over en het toezicht op deze openbare volksscholen 
gaat uit, niet van de Overheid, maar van de Burgerij. 

Daartoe is voor elke burgerlijke gemeente een Schoolraad (Ge- 
meindsschulpflege) in het leven geroepen, die gemeenlijk uit zes a 
zeven leden bestaat. Voorzitter van Hechts wege in dezen School- 
raad is de Bedienaar van den godsdienst. Alle onderwijzers heb- 
ben zitting in dezen Schoolraad met adviseerende stem. De stem- 
hebbende leden worden door de vrije burgers gekozen. 

Over deze gemeentelijke Schoolraden staan gewestelijke Schoolraden 
(Bezirksschulpflege). De laatste bestaan uit 9 — 13 leden. Drie dezer 
leden worden door de gezamenlijke onderwijzers, de overigen door 
de vrije burgers van het district gekozen. De leden hebben zitting 
voor zes jaren. 

Over het geheele kanton eindelijk staat een kantonnale School- 
raad (Erziehungsrath) saamgesteld uit zeven leden. Vier dezer le- 
den worden door den Grooten Raad, twee door de onderwijzers ge- 
kozen, het zevende lid is de Directeur voor onderwijs. Zy hebben 
zitting voor vier jaren. 

Ook in Zurich bestaat leerplicht en wel van het zesde tot het 
zestiende jaar. 

De trekken van gelijkheid van dit Zürichsche met het Badensche 
stelsel, springen in het oog. Vooral in vierderlei opzicht: 1. Een 
openbare volksschool met positieven godsdienst; 2. publiekrechte- 
lijke bevoegdheid der kerkgenootschappen; 3. autonomie der bur-- 
gerij; 4. invloed aan de onderwijzers toegekend. 

Ongeveer op dezelfde leest is het schoolwezen in alle overige 
kantons geschoeid. Bern, dat zijn schoolwet eerst in 1870 vast- 
stelde, heeft het stelsel van openbare volksscholen aanvaard, maar 
niettemin Bijbelsche geschiedenis en onderwijs in de hoofdwaarhe- 
den van den Christelyken godsdienst op zijn leerplan geschreven, 
en de gelegenheid geopend, om in dorpen van gemengde bevolking 
de school te splitsen. Het toezicht over het godsdienstonderwijs 
staat aan de Kerkgenootschappen. Vooral in de wet, die eerst 
den 8sten Maart 1873 werd uitgevaardigd, verdienen deze bepa- 
lingen de aandacht. In Grauwbunderland, waar de sterk vermengde 
bevolking tot een feilen strijd om de volksschool aanleiding heeft 
gegeven, is het thans gelukt de degelijkheid van het onderwijs en 
tegelijk den vrede op afdoende wijze te herstellen, door het stel- 
sel  van facultatieve splitsing en door de burgerij gekozen schoolru' 


-  11 

êen, waarin Rooinscheu en Protestanten liaar een vasten maatstaf 
zitting hebben. Ook in dit kanton is onderwijs in den Christelijken 
godsdienst, in het schoolplan opgenomen. 

Gelijk men weet, heerscht in de Fransche kantons, ook op het 
stuk der wetgeving, de Fransche centraliseerende methode. Van- 
daar dat men in Genève niet het stelsel der schoolraden, maar, ge- 
lijk ten onzent, het bureaucratische stelsel van doOr den Staat aan- 
gestelde inspecteurs heeft gekozen. Toch staat ook in deze Fransch- 
radicale kantons de Volksschool, wat aangaat de godsdienstige volks- 
opvoeding, hooger dan in Nederland. Facultatieve splitsing is in 
Waadtland toegelaten en een aantal uren van den schooltijd elke 
week voor het godsdienstonderwijs aangewezen. De invloed van 
het radicalisme bepaalde zich tot het weren uit de Volksschool van 
den Catechismus, en het verbod aan den onderwijzer in Genève om 
in de overige leèruren confessioneele propaganda te maken. Nog 
het naast aan onze' schoolwet komt die van Glarus, den Uden Mei 
1873 uitgevaardigd, waarbij wêl het godsdienstonderwijs als leer- 
vak is opgenomen, maar onder bijvoeging: met weglating van het 
confessioneele element; of ook Neuchatel, waar, in de wet van Mei 
1872, het godsdienstonderwijs facultatief is gesteld, en aan de vrije 
keus der ouders is overgelaten. 

Resumeerende komen we dus tot het resultaat: dat 1. met zeer 
kleine uitzondering in alle kantons het godsdienstonderwijs in het 
leerplan is opgenomen ; 2. dat in verreweg de meeste kantons het 
publiekrechtelijk karakter der Kerk erkend is; 3. dat bijna overal 
aan de onderwijzers rechtstreekschen invloed op het schoolwezen is 
gegund; 4. dat schoolplicht regel is; en 5. dat de autonomie der 
burgerij slechts in die kantons miskend is, waar de Fransche cen- 
traliseerende bureaucratische geest het radicalisme bezielt. 

En nu de uitkomsten. 

Ze zijn : 

1. dat er in de meeste kantons van gemengde bevolking een 
Schoolquaestie bestaat. 

2. dat het onderwijs er volkszaak werd en, door aller liefde ge- 
di'agen, tot veel hooger peil klom dan  ten onzent;  en 

3. dat geen politiek geschil aan de voortgaande verbetering van. 
het onderwys in den weg staat. 


III. 

[België,  Eusland.] 

Na Baden en Zwitserland wijzen we op België, met de eerste 
in zoover een contrast vormend, dat zijn bevolking een zeer wei- 
nig gemengde is, msCar niettemin van gewicht bij de vergelijking 
met onzen volkstoestand : 1 . wijl de uitgestrektheid van België eu 
Nederland ongeveer dezelfde is ; 2. wijl België ons in landaard 
zeer  nabij  komt ;  en 3. wijl de Belgische schoolwet een  schakel 


12 

vormt in een keten van organieke wetten, die zelfs Thorbecke 
zich ten  voorbeeld stelde. 

De Belgische schoolwet dagteekent van 23 September 1842-, ze 
werd in de Kamer met bijna algemeene stemmen (op 3 na) en ki. 
den Senaat met volstrekte algemeenheid van stemmen aangeno- 
men, en mag dus geacht worden ook de toongevers van het Li- 
beralisme aan haar zijde te hebben  gehad. 

Ziehier haar voornaamste bepalingen: 

In elke gemeente moet ten minste ééne openbare school geopend 
en in stand worden gehouden. 

Blijkt dat door het bijzonder onderwijs genoegzaam in de be- 
staande behoefte wordt voorzien, dan is men aan deze bepaling 
niet gehouden. 

De gemeenteraad heeft het recht, een of meer bijzondere scho- 
len, die aan de door de wet gestelde eischen voldoen, voor open- 
bare in de plaats te doen treden. Toestemming der Hooge Re- 
geeriug is  hiertoe  vereischt. 

De kinderen van onvermogenden ontvangen kosteloos onderwgs. 

Het onderwijs in den godsdienst is in de vakken van onderwijs 
voor alle scholen opgenomen. 

De leiding van dit onderwijs is opgedragen aan het bestuur der 
Kerk, tot welke de meerderheid der schoolgaande kinderen be- 
hoort. 

De kinderen van andere gezindten wonen dit onderwijs niet bij. 

De leerboeken voor het godsdienst-onderwijs en de zedeleer wor- 
den gekeurd door het  kerkbestuur, de overigen door de overheid. 

Er is een dubbel stel inspecteurs, het eene door het Gouver- 
nement,  het andei'e door  de Kerk  aangesteld. 

De Bisschop of de Kerkeraad der Protestanten heeft het recht, 
een lid met adviseerende stem af te vaardigen naar de Provinciale 
Schoolcommissie. 

De kosten van het onderwijs worden uit de Gemeentelyke in- 
komsten bestreden. 

Bij onvermogen der Gemeente komt de Provincie of de Staat 
haar te hulp. 

Tegemoetkoming in de kosten van ondervyijs kan ook door bij- 
zondere scholen verkregen worden, mits zij zich aan de inspectie 
onderwerpen. 

Een schoolwet, gelijk men bespeurt, naar het Fransche model, 
meer op het beginsel van centralisatie dan van gemeentelijke auto- 
nomie steunend, maar niettemin 1. feitelijk, niet enkel in naam, 
de vrijheid van het onderwijs eerbiedigend; 2. het publieke recht 
der kerkgenootschappen eerbiedigend; 3. de godsdienstige opvoeding 
van het volk niet afscheidend van het onderwijs. 

Verre van ons, copieering van de Belgische Schoolwet voor ons 
land te wenschen. Slechts zij toegestemd, dat de, Belgische school- 
wet op deugdelijker wijs dan de onze de vrijheid van het onder- 
wijs en het belang van den godsdienst voor de volksopvoeding 
eerbiedigt. 


13 

Ten deele hiermee vergelijkbaar is het schoolstelsel in Rutland, 
slechts met dit verschil, dat de gewestelijke autonomie in dit 
anders autocratisch Rijk beter beveiligd is. 

Europeesch Rusland is voor het schoolwezen in negen districten 
verdeeld, elk met een Regeeringscommissaris aan het hoofd, terwijl 
dit mandaat in Siberië aan de beide Gouverneurs-generaal is geschon- 
ken, die het op hun beurt weer aan School-inspecteurs overdragen. 

In beginsel is het verplicht en kosteloos onderwgs in Rusland 
als regel aangenomen, edoch onder het uitdrukkelijk voorbehoud, 
dat de verschillende districten en parochiën de toepassing van dit 
beginsel op hun territoir hebben goedgekeurd. 

Door de ükase van 1864 is de lagere school voor de eigenlijk 
Russische gouvernementen op vasten voet gebracht. Daar men, 
althans in deze districten, niet met het bezwaar eener gemengde 
bevolking te reWenen heeft, is het godsdienst-onderwijs er onder 
leiding van de Grieksche geestelijkheid. De moeilijkheid, die an- 
dere Provinciën zouden opleveren, heeft men ontweken door aan 
deze een zelfstandige schooliurichting overeenkomstig haar behoef- 
ten te geven. Zoo hebben b. v. het Groothertogdom Finland en 
het Gouvernement van Caucasie een eigen schoolbestuur mot een 
eigen schooliurichting. Vooral ook de Joodsche bevolking in het 
zuiden en westen van Rusland toonde steeds op deze vrijheid van 
haar schoolwezen hoogen prijs te stellen. Ze was de Russische 
bevolking door de voortreffelijkheid van haar scholen verre voor- 
uit, en toen de Russische Regeering in 1844 ook deze scholen on- 
der haar beheer en toezicht zocht te brengen en, nevens de be- 
staande. Staatsscholen voor de Joodsche kinderen opende, was het 
verzet der Joden tegen deze Staatsscholen dermate hevig, dat 
geheel de toeleg der Regeering mislukte en de Joodsche Staats- 
scholen nu nog in hoogst kwijnenden toestand verkeeren. 

Veel belangstelling kan voor het overige Ruslands schoolwezen 
ons niet inboezemen. Wel is ook aan de Russische school sinds 
Keizer Nicolaas' regeering een krachtige hand geslagen, zoodat het 
getal scholen nu reeds het cijfer van 24,000 te boven gaat, maar 
toch is reeds het enkele feit, dat van de honderd recruten nog 
slechts twaalf iets van lezen en schrijven weten, afdoende om den 
lagen trap aan te duiden, waarop het Russische rijk in dit opzicht 
nog staat. 

Gewag moest van Rusland niettemin gemaakt worden, 1. opdat 
blijken zou, hoe ook in dit rijk de godsdienst in het vol-:sonder- 
wijs is opgenomen ; 2. om het opmerkelijk verschijnsel, dat in dit 
autocratische rijk aan de inwoners stem in het schoolkapittel is 
gegeven; 3. om de bijzonderheid, dat Rusland voor zyn verschil- 
lende landstreken, overeenkomstig haar eigenaardigheid, een ver- 
schillend schoolsysteem volgt ; en 4. om de uiterst merkwaardige 
omstandigheid, dat de Joden, die ten onzent het sterkst voor de 
Staatsschool ijveren, in Rusland, waar hun aantal 2,646,806 be- 
draagt, zich met hand en tand tegen de overheersching der Staats- _ 
school hebben verzet. 


14 
IV. 

[Wurtemberg.   Saksen.   Hamburg.   Oostenrijk.] 

Wurtemberg telt 553.542 Roomschen op 1.248.860 Protestanteto. 
en 12.245 Israëlieten, een verhouding van 69,30 en 1 procent; 
alleszins onder de categorie van gemengde bevolking te rangschik- 
ken. 

De schoolwet van dit Zwabisch land dagteekent in haar jong- 
stem vorm van 25 Mei 1865. De latere wetten van 28 Decem- 
ber 1870 en 18 April 1872 zien uitsluitend op de regeling van 
de tractementen en den bouwtrant der schoollocalen en komen 
derhalve voor ons doel niet  in aanmerking. 

Doel der Wurtembergsche volksschool is, naar luid der wet van 
'65, de godsdienstig-zedelijke opvoeding en voorts onderricht in de 
kundigheden, die voor het burgerlijk verkeer  worden geëischt. 

Dienovereenkomstig noemt Art. 2 onder de leervakken in de eer- 
ste plaats, godsdienstonderwijs en  zedeleer. 

Er bestaat schoolplicht van het  7de tot het 14de jaar. 

In elke gemeente moet minstens ééne openbare volksschool aan- 
wezig zijn. Eveneens in gehuchten, die uit meer dan 30 huisge- 
zinnen bestaan. Ligt het gehucht meer dan een uur gaans van 
de naastbijzijnde school, dan is de gemeente tot de oprichting van 
een afzonderlijke school voor dit gehucht gehouden, ook al bedraagt 
het aantal huisgezinnen niet  meer dan 15. 

Voor kleine gehuchten, of confessioneele minderheden in ver- 
scheiden gemeente saam, wordt een districtsschool geopend, mits 
de afstand van de woningen der ouders niet meer dan een uur 
gaans bedraagt. 

De openbare school heeft het godsdienstig karakter van de ge- 
zindheid, die het talrijkst in de gemeente vertegenwoordigd is. 
Zoodra een minderheid iu een gemeente uit 60 gezinnen bestaat, 
wordt ook voor haar op Staatskosten een confessioneele school op- 
gericht. 

De  onderwgzers moeten zoowel van een burgerlijk als kerkelijk  • 
diploma  voorzien zijn. 

Aan het hoofd der inspectie over de gemeentescholen staat de 
bedienaar van den godsdienst. In den Schoolraad hebben voorts 
zitting van één tot drie onderwijzers en even zoovele gemeente- 
leden. Deze laatsten w8rden voor den tijd van 3 jaren door de 
inwoners der plaats gekozen. 

Voor de Israëlieten kunnen afzonderlijke scholen geopend worden. 
(Art. 74), Waar de kinderen van verspreid wonende Joden de 
Christelijke school bezoeken, gaan ze tijdens het godsdienstonderwijs 
weg. 

Een volksvergadering wordt telkenjare in elk distrikt gehouden 
om de  belangen van het onderwijs te bespreken. 

Ongeveer van dezelfde beginselen ging men in Saksen uit, eeu 
land van zeer weinig gemengde bevolking, daar het 2,484,075 
slechts 53,642 Roomschen, 9347^ Gereformeerden en 3357 Joden telt. 


15 

Saksen's schoolwet is merkwaardiger,- wijl ze eerst onlangs is 
uitgevaardigd.   Ze werd afgekondigd  den  26sten April  1873. 

Ook zij huldigt de godsdiensüg-zedelijke opvoeding als doel der 
volksschool,  en neemt ffodsdlenstonderioljs  onder de  leervakken op. 

Er bestaat in Saksen schoolplicht over een tijdvak van acht ja- 
ren, van het 6de tot het 14de levensjaar. Voor achterlijke kin- 
deren kan dat tot negen jaren verlengd worden. 

De  volksschool is een openbare confessioneele. 

Kinderen, die in de schooljaren vallen en tot een minderheid 
behooren, waarvoor geen confessioneele school in de plaats hnnner 
inwoning bestaat, wonen het godsdienstonderwijs op de school niet 
bij en betalen pro rato minder schoolgeld. 

De leiding van het godsdienstonderwijs staat aan de Kerkge- 
nootschappen. 

Het toezicht Op de scholen berust bij den Schoolraad, die wordt 
saamgesteld uit lo. een aantal door burgers gekozen burgers, 2o. 
een deputatie der onderwgzers,* 3o. een bedienaar van den gods- 
dienst, en 4o. in plaatsen waar de predikant geen inspecteur is, 
uit  den inspecteur. 

De  gewestelijke  inspecteurs worden door den Koning benoemd. 

De generale inspectie voor het Koninkrijk staat aan den Minis- 
ter van Eeredienst en Onderwgs. 

Hamhirgs Schoolwet is eveneens van zeer jeugdige dagteekening. 
Ze werd den Uden November 1870 uitgevaardigd en verdient om 
haar paedagogische uitnemendheid niet minder dan om haar be- 
slist godsdienstig karakter onze aandacht. 

Paedagogisch is ze een der beste Schoolwetten en bevat schier 
alles wat men  elders zoekt in te voeren. 

Er is schoolplicht in voorgeschreven van het 6de tot het 
14de jaar. Ze eischt 100 kub, voet ruimte voor elk schoolgaand 
kind. Ze deelt de scholen in zeven klassen en duldt geen grootere 
klassen dan van 50 leerlingen. Ze schrijft voor dat op elke school 
behalve den hoofdondei'wijzer nog zeven onderwijzers werkzaam 
zullen zyn. 

Ook voor  het tractement der onderwijzers is uitnemend gezorgd. 

Een hoofdonderwijzer ontvangt als minimum lo, vrije woning of 
500 Mark schadevergoeding, 2o. 2000 Mark salaris en 3o. na 
vij:Qarigen dienst verhooging van dit salaris tot 2500 en voorts tot 
3000 Mark.  (De mq.r/c is ongeveer f 0,60). 

Ook voor de Kweekschool en de daaraan verbonden beurzen is 
mild gezorgd. 

Slechts één gebrek zal deze uitnemende schoolwet in het oog 
onzer Schoolwetmanuen aankleven. Ze wil dat de school strekken 
zal niet tot propaganda voor een kleurloos Christendom of modern 
ongeloof, maar ter aankweekiug van positieven godsdienstzin. 

Onderwijsvakken op de openbare volksschool zijn, zegt Art. 32, 
in de eerste plaats: de godsdienst, en Art. 35 verklaart, 'dat het 
godsdienstonderwijs in den regel onder leiding van de predikanten 
der Luthersche kerken gegeven  wordt,  doch dat indien van eenige 


16 

andere gezindheid een noemenswaard aantal kinderen aanwezig is, 
ook aan dezen onderwijs in hun godsdienst wordt verstrekt. Voor 
het overige werden kinderen van een gezindheid, die in minder- 
heid is, ook die der Joden, van het bijwonen der lessen over den 
godsdienst, gedispenseerd. Ook Zaterdags zijn de Joodsche kind^-' 
ren  vrij. 

Onder de jongste schoolwetten behoort ook die van Oostenrijk, 
gedagteekend 14 Mei 1869 en verder ontwikkeld in de Ministeriëele 
Verordening van 20 Augustus 1870. 

Doel der volksschool is ook, naar luid dezer wet, allereerst de 
godsdienstige zedelijke ontwikkeling der volksjeugd. Dientengevolge 
wordt dan ook in Art. 3 als eerste leervak voor de openbare 
scholen  voorgeschreven :  Religion. 

Voorts bepaalt Art.  5 : 

Het onderwijs in den godsdienst wordt van wege de kerkbe- 
sturen (met inbegrip van het Israëlitische) gegeven en gecontro- 
leerd. 

Het schoolprogram bepaalt het aantal uren, dat voor hot onder- 
wijs in den godsdienst beschikbaar wordt gesteld. 

Er bestaat schoolplichtigheid  van het 6de tot het 14de jaar. 

Overal waar drie jaren achtereen op een uitgestrektheid van 
een halve mijl 40 kinderen van 6 — -14 jaar geteld zijn, moet een 
openbare  school worden opgericht. 

Deze openbare scholen zijn van gemengd karakter en moeten 
toegankelijk zgn voor kinderen van alle gezindheden, met dieu ver- 
stande, dat op een aantal uren, door het schoolbestuur te regelen, 
door de Besturen der verschillende gezindheden aan de kinderen 
tot die gezindte behoorende, onderwijs in de belijdenis hunner 
Kerk wordt gegeven. 

Ontbreekt in eenige gemeente een kerkelijk bestuur voor de 
gezindheid waartoe een of meer der schoolgaande kinderen be- 
hooren, dan wordt door het schoolbestuur 't zij in overleg met het 
Kerkelijk bestuur der naastbijzijnde gemeente 't zij in overleg met de 
ouders  of voogden  der kinderen in deze leemte voorzien. 

Gelijk men weet, is de bevolking van Oostenrijk, uit kerkelijk 
oogpunt een sterk gemengde. Ze bestaat uit 23,954,233 Eoomschen, 
3,950,075 Griekschen, 3,053,684 Armenische Christenen enz., 3,509,013 
Protestanten en 1,375,861 Joden; of wil men percentsgewijs, uit 
66.7 pCt. Roomschen, 11 pCt. Griekschen, 8.5 pCt. Armeniërs, 
9.8 pCt. Protestanten en 3^8 pCt. Israëlieten. 

Steeds deden onze Schoolwetmannen het voorkomen, alsof bui- 
tenlandsche staatslieden Nederland zijn  Schoolwet benijdden. 

Wat hiervan aan zij, blijkt genoegzaam, uit het feit dat geen 
der Staten, die lang na '57, hun schoolwet uitvaardigden, én dus 
met de uitnemendheid van onze schoolwet bekend waren, aan na- 
volging van  dit hoog geloofde  voorbeeld  hebbeu gedacht. 

Wurtemberg, Saksen, Hamburg en Oostenrijk kondigden hun 
schoolwet tien a twintig jaren later dan, de onze af, en toch ble- 
ven ze vasthouden aan het beginsel, welks tegendeel in onze school- 


17 

wet  belichaamd is, t.  w.  dat volksopvoeding met verwaarloozing van 
het godsdienstig element ongerijmd is. 


V. 

[Frankrijk   Pruisen.] 

Het lager onderwijs voor Frankrijk is onder Napoleons bewind 
geregeld door de wet van 15 Maart 1850 en door die van 10 April . 
1867. De eerste is van den Minister de Tallouz, de laatste van 
Duruy. Gelijk men weet, is door tal van decreeten, zoo vóór als 
na 1867, in onderscheidene bepalingen der wet van '50 wijziging 
gebracht.   Ook op deze zullen we het oog houden. 

Naar luid van deze wetgeving, is elke gemeente verplicht, één 
of meer scholen» te openen. Met toestemming van den Departe- 
mentalen Eaad voor onderwijs kunnen twee of meerdere gemeen- 
ten, die dicht bijeen liggen, -saam een enkele school oprichten. 
Gemeenten, die kosteloos onderwijs willen geven, konden het hier- 
door ontstaan tekort in hun financieel beheer niet op den Staat 
verhalen.   Na '67 is dit gewijzigd. 

Is door het bijzonder onderwgs op voldoende wijze in de be- 
hoeften der bevolking voorzien, dan behoeft geen openbare school 
geopend te worden, mits uit de gemeentekas vergoeding van school- 
geld aan onvermogenden verleend worde. 

In gemeenten, waar meer dan één erkend Kerkgenootschap ver- 
tegenwoordigd is, worden voor de kinderen van elk dezer afzon- 
derlijke scholen ingericht. Een gemengde school kan slechts voor- 
loopig en met dispensatie van den Departementalen Raad in stand 
worden gehouden. 

In gemeenten van meer dan vijfhonderd inwoners zijn de scholen 
voor jongens en meisjes eveneens gesplitst. 

Het lager onderwijs, zoo op de openbare als bijzondere scholen, 
omvat: 1. het onderwijs in de zedeleer en in den godsdienst; 2. 
lezen enz. 

De inspectie over het godsdienstig onderwijs is opgedragen aan 
de bedienaren van den godsdienst. 

Voor het maatschappelijk onderwijs is de inspectie opgedragen, 
behalve aan de Rijksinspecteurs, aan gedelegeerden uit de verschil- 
lende kantons, die, niet door de burgerij benoemd, maar door den 
Departementalen Raad aangesteld woi'den ; voorts in elke plaatse- 
lijke gemeente aan den burgemeester, den pastoor, den predikant, 
den rabbijn en in gemeenten van meer dan 2000 inwoners aan 
een of meer ingezetenen, die door den Departementalen Raad zyn 
aangewezen. 

In elk Departement staat aan het hoofd van geheel het school- 
wezen de Departementale Raad. Deze is saamgesteld, behalve uit 
mannen van het vak, uit den bisschop, een predikant en een i'abbijn, 
voor zoover er Gereformeerde, Luthersche of Joodsche gemeenten 
in  het  Departement aanwezig zi]n, den procureur-generaal bij het 


18 

Hof van appèl, een lid van dit hof, vier leden van den Geweste- 
lijken Raad, en voorts den prefect. De keuze dezer leden geschiedt 
door den Minister. 

Aan het hoofd eindelijk van geheel het Onderwijs staat de 
Hooge Raad voor Onderwijs. In dezen Raad hebben zitting : de 
Minister voor Onderwijs, drie leden van den Raad van State/een 
hoofdoflBeier, een vlagofficier, vier bisschoppen, een lid der Gere- 
formeerde Synode, een lid der Luthersche Synode, een Israëlitisch 
geestelijke en voorts leden van alle hoogere burgerlijke en rech- 
terlijke colleges. 

Hieruit blijkt, dat ook in Frankrijk, ondanks al het gebrekkige 
en bureaucratische van zijn schoolwezen, 1. het godsdienstig ele- 
ment op de volksschool geëerbiedigd is; 2. het publiekrechtelijk 
karakter der Kerken erkend wordt; en 3. niet de gemengde, maar 
de gesplitste school als regel is aangenomen. Hoofdgebrek in de 
Fransche schoolwetgeving is de uitsluiting van de burgerij, of, 
wil men, de miskenning van de rechten der ouders, uitkomende 
in de benoeming van geheel de schoolinspectie door de overheid, 
en het beginsel van centralisatie en uniformiteit, waaraan Frank- 
rijk ook in zijn schoolwet niet ontkomen  is. 

Het is vooral in dit opzicht, dat de Fransche geest tegen den 
Germaanscben vrijheidsgeest overstaat. België en de Zwitsersche 
kantons zijn Frankryk ten deze nagevolgd. Hoezeer ook onze 
schoolwet op dit punt de Nederlandsche beginselen verloochent en 
de Fransche overgenomen heeft, behoeft voor den kenner van onze 
schoolwet geen betoog. 

Over het Pruisische schoolwezen kunnen we kort zijn. Vooral 
door den jongsten oorlog is de aandacht zoo herhaaldelyk op het 
Pruisische schoolwezen gevestigd, dat schier elk dagbladlezer met 
de hoofdtrekken van zijn  inrichting  bekend  is. 

De schoolplichtigheid was in Pruisen reeds in de vorige eeuw 
ingevoerd en uitdrukkelijk in het Pruisische Landrecht Deel. IL 
Tit. II.  § 43—46 bekrachtigd. 

De godsdienstige opvoeding van het volk beheerscht geheel de 
Pruisische school. 

Te dien einde is de school gesplitst naar de belydenis der ge- 
zindheden, voor  zoover deze door den Staat  erkend zijn. 

Dit confessioneel karakter behoudt de Pruisische volksschool 
zelfs in zoodanige gemegnte, waar kleine minderheden te gering 
in aantal zijn om de oprichting eener afzonderlijke school van 
Staatswege te wettigen. 

De moeielijkheid, die hieruit geboren werd, heeft men ook in 
Pruisen zoeken te ontwijken, door aan de kinderen, tot zulke 
minderheden behoorende, dispensatie te geven van de lessen, aan 
het onderwijs in godsdienst en zedeleer gewijd. 

Het godsdienstonderwijs blijft buiten de bemoeiing van den Staat 
en is onder het toezicht van de bedienaren van den godsdienst 
gesteld. 

Door  de  bepalingen  van  het Pruisische  Landrecht, door de be- 


19 

kende ministerieele Regulatieven, en evenzoo naar de ontwerpen 
van 1863 en 1868, was de bedienaar van den godsdienst zelfs 
met de inspectie van geheel het onderwijs belast. Ex officio, als 
zoodanig, was de dorpsgeestelijke tevens curator der dorpsschool. 
Eerst ten gevolge van den jongsten strijd met het Episcopaat, is 
in dezen toestand door de wet van 11 Maart 1872 verandering 
gebracht. Thans is het toezicht over de volksschool door don 
Staat aan zich getrokken. Wel worden ook nu nog in groeten 
getale predikanten met het schooltoezicht belast, maar ze voeren 
dit toezicht niet meer gelijk vroeger, krachtens hun ambt, maar 
als mandatarissen van den Staat, overeenkomstig door den Staat 
gegeven verordeningeü, en slechts voor zoolang als de Staat hun 
gezag bestendigt. 

Niettemin geldt nog steeds voor de Pruisische volksschool de 
Regulative van 3 October 1854, waaraan we, ter kenschetsing van 
het doel, dat deze school beoogt, meó ons vaderland ter leering, 
het volgende woordelijk ontleenen: 

»Het denkbeeld, om de jeugd op de volksschool een algemeen 
menschelijke vorming te geven, door de formeele ontwikkeling van 
het denkvermogen, i^^ op de proef onuitvoerbaar of zelf ö, schadelyk 
gebleken. 

»Het volksleven heeft behoefte aan een krachtige ontwikkeling, 
maar zóó, dat voort worde gebouwd op het fundament van het 
verleden, in aansluiting aan de historische gegevens, op de basis 
van het Christendom. 

»De volksschool, waarin het grootste deel der natie haar oplei- 
ding ontvangt, raag deswege niet naar eenig systeem of een dus- 
genaamden eisch der wetenschap worden ingericht, maar moet 
dienstbaar gemaakt aan de eischen van het werkelijke leven, gelijk 
dit zich in Kerk, huisgezin, bedrgf of ambt, gemeente en Staat 
openbaart." 

Voorts zegt de Regulative (die van gelijke kracht is als by ons 
de Schoolwet) over het onderwijs in den godsdienst dit: 

»Door het afleggen der belijdenis moet het kind, dat door den 
Heiligen Doop in de Kerk van Christus is ingelijfd, als zelfstan- 
dig lid in de gemeente optreden. De volksschool ontvangt der- 
halve kinderen, die recht hebben op al de genademiddelen, die van 
God verordend zijn, opdat ze deze met bewustheid in zich zouden 
opnemen en voor den strijd van het praetische l^ven worden voor- 
bereid. De onderwgzer moet daarom die hoogere wijding bezitten, 
die hem recht geeft, het woord van Christus op de lippen te 
nemen: xLaat de kinderkens tot Mij komen, want denzulken is 
het Koninkrijk !" 

» Christus is het einde der wet; wie in Hem gelooft, wordt 
gerechtvaardigd, en de wet moet een tuchtmeester tot Christus 
zijn. 

» Hiervan uitgaande, moet de onderwijzer de Bijbelsche geschie- 
denis beschouwen als het terrein, waarop de volksschool zich te 
bewegen  heeft, om haar taak te  kunnen vervullen. 


20 

»Zes volle uren moeten wekelyks aan liet godsdienstonderwijs 
bes+eed worden.   In den regel de eerste ure van eiken dag. 

//Dit uur wordt begonnen met gebed, begeleid met gezang,- en 
moet in  elk opzicht  een stichtelijk karakter dragen." * ^ 

» Vooral heeft de onderwijzer toe te zien, dat hij zelf het leven 
van boete en genade uit zyn eigen hart niet vervreemde, om met 
en voor zijn kinderen in waarheid te kunnen bidden. Hierin toch 
ligt de kracht en het wezen der Christelijke volksschool, dat ze, 
gegrond op Gods Woord en zich onder de tucht van dit woord 
plaatsend, nuttig zij tot leering, tot bestraffing, tot vermaning, 
tot oefening in de gerechtigheid, opdat de mensch geheel Godes 
zij en  tot alle goed werk bereid.'" 

Let wel. Dit schrgft niet een Kerkeraad voor. Dit is geen 
voorschrift van een Vereeniging voor Christelijk-nationaal onder- 
wjjs. Deze bepalingen zyn woordelijk ontleend aan de Regulative, 
den 3deu October 1854 uitgevaardigd door den Minister von Rau- 
mer, onder den titel: »Grundzüge betreffend Einrichtung 
und Unterricht des Evangelischen einklassigen Ele- 
mentarschule." 

Onze liberale bladen, die tot moewordens toe herhaalden, hoe 
de Pruisische schoolmeester Sadowa en Sedan heeft gewonnen, zou- 
den weldoen deze dingen ook hun lezers eens meé te deelen. 


VL 

(Engeland.) 


In dit ons voorlaatste artikel bespreken we het Ehgelsche school- 
wezen. Daarby komt dan morgen nog een artikel over de Veree- 
nigde Staten van Noord-Amerika, de Kaapkolonie in Afrika, en 
geen noemenswaard gegeven zal voor de opmaking van onze con- 
clusie meer ontbreken. 

Een uitvoerige bespreking zoo van de uitslnitend Luthersche 
landen in het Noorden, als van de uitsluitend Roomsche landen 
in het Zaiden, laten we met opzet achterwege. Ze zou door de 
eeatoonige herhaling van gelijke beginselen den lezer afmatten, 
zonder een nieuw gezichtspunt over het schoolwezen te openen. 
Ook zonder nader onderzoek weet de deskundige, dat in Dene- 
marken, Zweden en Noorwegen de Luthersche, gelijk in Italië, 
Spanje en Portugal de Roomsche kerk, het kerkgenootschap van 
den Staat, de Staatskerk in engeren zin is en schier geheel de 
natie onder  haar geestelijke  jurisdictie  vereenigt. 

In geheel Denemarken vindt men op bijna twee millioen Lu- 
therschen nog geen twee duizend Gereformeerden en Roomschen. 
In Zweden telt men op ruim vier millioen Lutherschen nog geen 
zes honderd Roomschen en nog geen twee honderd Gereformeerden. 
En in Noorwegen bevinden zich slechts zes duizend andersdenken- 
den, die onder 1,696,651 Lutheranen verspreid zijn. 


21 

Omgekeerd zijn in Portugal én Spanje de niet-KB,th.o\ieken nauw- 
Igks aanwijsbaar en vormen de 40,000 Protestanten en 25,000 Jo- 
den op de. ruim zeven en twintig millioen Roomscbe inwoners een 
te kleine minderheid, om op 's Lands wetgeving invloed te kunnei\ 
oefenen. 

Daar uit dien hoofde de moeilijkheid, waarvoor de Schoolquaes- 
tie ons plaatst, in die landen niet bestaat, kan hun wetgevende 
arbeid ons bij de oplossing dezer quaestie niet te stade komen. 
We bepalen ons daarom ten hunnen opzichte tot de algemeene 
opmerking, dat het onderwijs in den godsdienst der Staatskerk er 
van Staatswege aan de volksschool is opgedragen. 

Uitvoeriger moet daarentegen onze mededeeling zijn aangaande 
het Engelsche schoolwezen, gelijk rlit door de Bill van 9 Augustus 
1870 geregeld is. " 

Engeland en Wales, waarvoor deze Bill geldt, heeft bijna 24 
millioen inwoners, ' waarvan ruim 1 8 millioen tot de Staatskerk, 
ruim vier millioen tot de Dissenters, ruim één millioen tot de 
Koomsche Kerk behooren, en een 40,000 Joden zijn. Houdt men 
hierbij in het oog, dat ook de leden der Staatskerk in drie groe- 
pen gedeeld zijn, naarmate ze tot de ritualistische, oudkerkelijke 
of Evangelische partij behooren, wie stemt dan niet toe, dat de 
moeilijkheid, die zich uit den gemengden aard der bevolking 
in de Schoolquaestie voordoet, ook voor Engeland alleszins be- 
staat ■? 

Hoe nu tracht de Engelsche wetgever dit bezwaar te over- 
winnen ? 

Zijn wet gaat uit van het beginsel, dat allerwegen in het 
land voldoende gelegenheid voor alle kinderen, die in de school- 
jaren vallen, moet bestaan, om behoorlyk lager onderwijs te 
ontvangen, zonder  dat de godsdienstige opvoeding schade  lydt. 

Om dit te kunnen beoordeelen, stelt zij vast wat tot een be- 
hoorlijk lager onderwijs vereischt wordt, en legt aan de overheid 
de verplichting op, om allerwegen, in zooverre het particulier 
initiatief tekort schiet, openbare scholen  te openen. 

Ze deelt daartoe het land in schooldistricten in en beveelt dat 
uit de cijfers worde opgemaakt, of en in hoeverre in elk dezer 
districten aan  de behoeften voldaan is. 

Daarbij wil ze: lo. dat buiten rekening blijven alle kinderen 
in wier onderwijs op behoorlijken voet door streng confessioneele 
scholen wordt voorzien, en 2o. dat als openbare lagere school 
erkend worde elke school, die aan de ouders der kindereu de 
vrijheid laat, om al dan niet het godsdienstig onderwijs by te 
wonen. 

Als  openbare  lagere  school,  zegt  artikel  4 der acte, zal er- 
kend  worden  elke  school,  die  voldoet  aan deze vier vereischten: 
a. dat geen godsdienstige vereering van eenig  kind  tegen den 
wil  zijner  ouders  zal  gevergd   worden,  en dat het Omge- 
keerd, van geen godsdienstige vereering zal worden afgehou- 
den, die zijn ouders het voorschrijven. 


22 

b. dat de lessen voor godsdienstonderwijs aan het begin of 
bet einde van den schooltijd zullen gegeven worden, met 
vrijlating aan ouders of voogden of ze al dan niet wenschen 
dat hun kinderen of pupillen deze lessen bijwonen. * ^ 

c. dat de  school aan de inspectie zich  onderwerpe. 

en d. dat ze de leervakken onderwijze, die door de wet zijn voor- 
geschreven. 
Voldoet een school aan deze eischen, dan rekent .ze meê als 
openbare lagere school, onverschillig of ze van een particulier 
persoon of van eene corporatie uitgaat en zonder dat gevraagd 
wordt  of ze al dan niet een confessioneel karakter drage. 

Aan zulke scholen wordt zelfs* van Overheidswege geld uitbe- 
taald, op voorwaarde lo. dat het bestuur dit wenschte ; 2o. dat 
dit geld niet voor het uitsluitend godsdienstig onderwgs besteed 
worde; en 3o. dat de te verstrekken som het gezamenlijk bedrag 
der overige  schoolinkomsten niet te boven ga: 

Voor zoover, ook met inbegrip van deze scholen, niet genoeg- 
zaam in de behoefte is voorzien, treedt de Schoolraad op om zelf 
scholen te openen. 

De scholen, door dezen Eaad opgericht, moeten aan de eischen 
der wet voldoen en mogen niet strekken voor het onderwijs in 
eenigen Catechismus of eenig Lithurgisch formulier van een der. 
kerkgenootschappen. 

Indien later blgkt dat het particulier initiatief vooruit is gegaan, 
sluit de Schoolraad naar evenredigheid een of meerdere zyner 
scholen. 

De Schoolraad kan dit initiatief bevorderen door een of meer- 
dere zijner scholen, tijdelijk of voor goed onder vasten waarborg 
aan bijzondere vereenigingen of particulieren over te  doen. 

Ook kan hij, omgekeerd, waar dit initiatief achteruitgaat, be- 
staande bijzondere scholen tijdelijk of voor goed overnemen. 

De Schoolraad kan, op gelijke voorwaarde als bij de bijzondere 
school, geldverstrekking aan het Parlement voor zijn scholen aan- 
vragen. 

Blijkt dat in twee bijeengelegen districten het aantal kinderen, 
waarvoor plaats op de school ontbreekt, te gering is, om in elk 
van beiden een afzonderlijke school te stichten, dan kunnen twee 
distrikten een gemeenschappelijken Schoolraad verkiezen, voor de 
stichting van een gemeenschappelijke school. 

üit de plaatselijke inkomsten wordt door de bevoegde macht 
het bedrag  der uitgaven aan den Schoolraad gekweten. 

Komt de Schoolraad zgn verplichtingen niet na, dan treedt het 
Hooge landsbestuur tusschen beiden. . 

Schoolplichtigheid kan door den Schoolraad in zijn district wor- 
den ingevoerd. 

Eindelijk is voor het recht der minderheden bij de verkiezing 
van den Schoolraad gezorgd door de bepaling, dat elk kiezer 
zooveel stemmen op denzelfden persoon kan uitbrengen, als er le- 
den voor den Raad te verkiezen  zijn. 


23 

Vergeet niet dat deze wet door de Engelsche Liberalen, onder 
leiding van Forster en Gladstone, is tot stand gekomen; dat men 
dit stelsel heeft aangenomen, na ons schoolstelsel gewogen en te 
licht te hebben bevonden, en dat het niet zoozeer de ongeloovi- 
gen, als juist de Anti-revolutionaiyen zijn, die, om het overwicht 
van de Anglicaansche Staatskerk., tegen de  Bill reageeren. 

Voorts oordeele men of deze Schoolbill niet rust op het begin- 
sel, dat door onze Liberalen als het toppunt van ongerijmdheid 
bestreden wordt: t. w. dat de particuliere school regel, de Staats- 
school aanvulling zij. 

En ten slotte lette men er op, dat ,/Staatsschool" in de Engel- 
sche schoolwet nooit een school van Overheidswege bedoelt, maar 
uitsluitend op scholen doelt die door de publiekrechtelijke bevoegd- 
heid der gezamerilyke burgers zijn opgericht. 


vn. 

[Amerika.  De K-jap.  Engelsoh-Indië.j 

Het stelsel van de gemengde school (the Common school system) 
is Amerikd's glorie. 

De Vereenigde Staten vormen een democratie ; elk burger heeft 
er stemrecht en kan op zijn beurt geroepen worden om als ge- 
zworene, vrederechter, commissaris enz. op te treden; verschil 
van standen, noch reeks van eeretitels is  er  bekend. 

Dit noopte dezen Statenbond van meet af, om aan het onder- 
wijs der volksjeugd zijn uiterste zorg te besteden ; in zake de volks- 
school nooit karig te zijn, en stipt tegen elke inbreuk op de ge- 
lijkheid der burgers  of de  vrijheid van  consciëntie te waken. 

Aan dat streven dankt de Common school haar oorsprong. Ze is 
geen product van moderne wijsheid of radicaal intellectualisme, 
maar van den geest der Pelgrimvaders. In de Staten, door de 
gevluchte Puriteinen gesticht, is nu nog de Gommen school het 
rijkst ontwikkeld. Het geheele Zuiden kende haar vóór den sla- 
ven-oorlog niet. In het verre Westen wordt ze slechts op gebrek- 
kige wijze nagebootst. 

De Common school, gelijk ze in Amerika bestaat, is van Galvi- 
nistischen,  niet van* Radicahstischen  oorsprong.    % 

Ze dagteekent van het jaar 1642, toen de gevluchte Calvinis- 
ten na met de Mayflower geland te zijn, ijlings de fundamenteele 
bepaling vaststelden: » Dat het bestuur van den Staat elke gemeente 
de verplichting zou opleggen, om zorg te dragen, dat de kinderen, 
die op haar erf woonden, een behoorlijke opvoeding zouden ont- 
vangen. Diensvolgens hadden ze toe te zien, dat geen gemeente 
zulk een barbaarschen toestand zou gedoogen, dat niet elk kind 
de gelegenheid bezat, om de Engelsche taal en zooveel van de 
voornaamste wetten te léeren, als voor het burgerlgk leven noo- 
dig was op boete van 20 shillings." 


24 

"Reeds  in  1647 werd voor Massachusetts deze  bepaling in dier 
voege  uitgebreid :^ dat  elke stad  of elk  dorp waarin minstens 50 
familiën woonden, een  school moest onderhouden,  waar men lezen 
en   schrijven  kon  leeren, en  elke stad of elk dorp van  minsterfö' 
100 familiën bovendien een »grammarschool." " 

Thans geldt m Massachusets, nog steeds de Staat waar het Com- 
mon schoolsysteem op den hoogsten trap staat, de bepaling: 

1. dat elke gemeente verplicht is, ten minste gedurende een half 
jaar gelegenheid te openen voor alle kinderen om lager on- 
derwijs te ontvangen; 

2. dat elke gemeente grooter dan 500 gezinnen, een gymnasium 
moet openen, en 

3. dat in elke gemeente een schoolraad moet gekozen worden, 
die belast is : a. met de aanstelling en het ontslag der on- 
derwijzers; h. de inspectie der scholen; c. het toezicht over 
de schoolboeken en de zorg dat geen boeken, die de strekking 
hebben om voor eenig bepaald kerkgenootschap propaganda^ 
te maken, gebezigd worden; maar evenzoo om te eischen, 
» dat eiken dag een deel der H. Schrift uit de Engelsche geijkte 
vertaling in elke school gelezen worde, ^^ 

Deze schoolraden worden door de burgers, uit de burgers, gekozen. 

Ze zyn óf schoolraden voor de geheele gemeente, óf voor een 
wijk, indien de gemeente naar de wet van 1789 in schoolwijken 
verdeeld is. 

Voor het overige is elke gemeente bij de inrichting van haar 
onderwijs volstrekt autonoom. Er bestaat geen landswet die de 
gemeentelijke vrijheden meer dan in het hoognoodige beperkt. Niet 
in centraliseereude bureaucratie, maar in gemeentelijk initiatief heeft 
dit stelsel kracht gezocht. 

Toch bestaat er een band met den Staat, die echter niet door 
de wet, maar door het schoolfonds  gelegd wordt. 

Dit fonds, dat millioenen bedraagt, verstrekt jaarlijks aan elke 
gemeente, die dit verlangt, voor elk schoolgaand kind eene toelage, 
onder beding: Is. dat een behoorlijk verslag van den staat en den 
gang der school worde opgezonden ; en 2o. dat door de burgers 
jaarlijks zooveel maal ƒ 3.75 voor de kosten van het onderwijs be- 
toald zij, als er kinderen tusschen de 5 en 15 jaar in de gemeente 
verblijf hielden. 

Deze band is derhalv» geheel vrijwillig, laat het zelfbeheer 
der gemeenten onaangetast en heeft niettemin het uitstekend ge* 
volg gehad, het Amerikaansche schoolwezen, dat omstreeks 1835 
diep gezonken was, in korten tijd weer tot krach tigen .bloei te 
brengen. 

School plichtigheid, in den Duitschen trant, heeft Amerika niet^ 
maar het toenemend schoolverzuim doet ook in de Vereenigde Sta- 
ten op het invoeren van soortgelijken maatix^el bedacht zijn. 

De nu reeds in Massachusetts bestaande bepaling, dat elk kind 
tusschen de 8 en 14 jaren minstens zes weken 's jaars een school 
moet bezoeken, baat niet. 


25 

Hoofdzaak voor ons doel intusschen is de aanwijzing, dat onze 
Schoolwetmannen alle recht missen, om zich ter bepleiting van onze 
neutrale gchool op de Common school van Amerika te beroepen, 
wijl de Amerikaansche openbare gemengde lagere school heeft wat 
wy missen en een school met den Bijbel is. 

Om dit te bewijzen, laten we hier de bepalingen volgen, die in 
de schoolwetten der voornaamste steden desaangaande voorkomen : 

Massachüssrtts SchooUmo, ch. 38. $. 2/: »De schoolraad draagt 
zorg, dat dagelijks in elke school een stuk uit den Bijbel worde 
gelezen." 

Boston Regulations, ch 8. s. 5: »De morgenuren zullen op elke 
school aanvangen met de lezing van een deel der H. Schrift, ge- 
volgd door het bidden van  het Onze Vader." 

New- York Manual, p. "93: »Alle openbare scholen worden geo- 
pend met  het voorlezen van een deel der  Schrift." 

Philadelphia Regulations, rule XXXV : » Bij de opening van eiken 
schooltijd zullen ten minste tien" verzen uit de H. Schrift gelezen 
worden door den onderwijzer, gevolgd door het zingen van een 
geestelgk lied." 

Chicago Rule, s. 46: »De morgenlessen op alle scholen zullen in 
de verschillende klassen geopend worden met de lezing van een 
deel der Schrift, zonder noot of commentaar, het Onze Vader en 
een geestelijk  lied." 

CiNciNNATiE 38th Report, p. 92: »De kinderen mogen bij het 
lezen der Heilige Schrift op de scholen' de Bijbeluitgave gebruiken, 
die  hun ouders  wenschen." 

Bovendien worden bijna overal de bedienaren van den godsdienst 
in de schoolraden gekozen. 

Slechts in enkele scholen, die uitsluitend door Roomschen (vooral 
Ieren) bezocht worden, is het aan de Roomsche districtsschoolra- 
den vergund, de lezing van den Bijbel achterwege te laten. 

En reeds hierdoor is in den dunk over het Caramon schoolsys- 
teem in Amerika zelf zulk een wijziging gekomen, dat dejaarlijk- 
sche rapporten van schier alle Staten in de laatste jaren over 
verminderde belangstelling  en verkoelde sympathie klagen. 

Met name de autoriteiten van schier alle kerkgenootschappen 
toonen kennelijk hun ongerustheid, dat door deze weglating van 
den Bijbel het schoolstelsel der Pelgrimvaders dreigt te ontaarden 
in een schoolstelsel »naar radicalen trant. « 

Ook  Canada heeft  een gemengde school ; edoch in welken geest ? 

»Daar het Christendom, zegt de Minute van 3 Oct. 1850, de 
grondslag van onze volksschool is, moet het Christelijk beginsel 
haar geheel doordringen. Slechts dient gewaakt, dat geen school- 
kind gedwongen worde iets te doen of aan te hooreu, waar zijn 
ouders tegen zijn. Onder dit voorbehoud zal aan de kinderen zulk 
godsdienstig onderwgs op de scholen gegeven worden, al§ hun 
ouders of voogden wenschen." (Upper Canada Consolidated school 
act. § 129). 

De minute van 13 Febr. 1855 schrijft voor: >dat elke schooltijd 


26 ^ 

geopend zal worden met het lezen der Schrift, een gebed en de Tien 
Geboden." Kinderen, wier ouders hiertegen zijn, mogen wegblijven. 

Bovendien is in Canada de gelegenheid geopend om gesplitste en 
dus confessioneele scholen van overheidswege te verkrijgen, indipn* 
de  onderwijzer der bestaande school een Roomsch-Katholiek is en 
minstens tien Protestantsche gezinnen het wenschen. (Acte van 1843). 

Voeg hierbij dat onder Engelands invloed ook aan de Kaap volks- 
scholen worden in stand gehouden, die in nog strengeren zin het 
godsdienstig onderwys op haar schoolprogram vinden, en dat in 
Voor-Indië door het koloniaal Gouvernement de zendelingsscho- 
len en scholen van particulieren of corpora ti6n, allen met 
zeer beslist Christelijk karakter, grootendeels van Landsgeld 
gedreven worden, en ook zonder dit in bijzonderheden breeder uit 
te meten, zal, dunkt ons, na lezing dezer artikelen de overtuiging 
vaststaan: dat niet slechts in geen enkel land van Europa, maar 
zelfs niet in Amerika of de Engel sche koloniën van Afrika en 
Azië, een volksschool, zóó van allen positieven godsdienst ontdaan als 
in ons vaderland, gevonden wordt. 

Ligt in deze excentriciteit voor het van oudsher om zijn gods- 
dienstzin geëerde en van God gezegende Nederland, een eere 
of een smaad? 

Het feit is niet te weerspreken: 

Dusver is het Nederland dat, onder alle natiën ter wereld, den 
godsdienst het zorgvuldigst uit zijn volksschool weerde." 


De school zonder godsdienst. 

Ter voorlichting van het publiek hebben we in een reeks arti- 
kelen, niet beweerd, maar bewezen en uit de officieele acte-stukken 
aangetoond, dat niet een eenig volk ter wereld een zoo van allen gods- 
dienst ontdane volksschool heeft als Nederland. 

Zelfs het hyper-radicale Zwitserland kiest in de overgroote meer-- 
derheid zijner kantons vóór het godsdienstig element op de volksschool 
partij. 

Bovendien bleek, dat schier nergens de rechten der ouders byde 
opvoeding hunner kinderen, noch in Europa, noch in Amerika, der-» 
mate besnoeid en schier -geene zgn als ten onzent. 

De uitdrukking »godsdienstlooze" school meden we met opzet. 
Ons dunkt ze juist, maar de Schoolwetmannen wraken ze. Daarom 
gaven we aan de soberder zegswijs: school zonder godsdienst den 
voorkeur. Althans in de schoolzaak is onze stelling zoo onverwin- 
igk sterk, dat we ook met de gemachtigdste uitdrukking voortreffe- 
lyk uitkomen. 

Het is genoeg en te over, indien ons volk in alle rangen en 
standen zich slechts doordringt van de waarheid, dat Nederland 
het eenige volk ter wereld is, dat een volksopvoeding, met uit- 
seheiding van het godsdienstig element, heeft aangedurft. 


. 27 

Meer behoeft ons volk niet te weten. 

Tndien het de feiten maar kent, is het in staat om te beslissen 
wat het wil, en dunkt zijn keuze ons niet twijfelachtig. 

Op het dwaalspoor gebracht door de voorstelling onzer dagblad- 
pers, beeldt de overgroote meerderheid van ons publiek zich in, 
dat heel de beschaafde wereld over de school denkt, zooals onze 
School wetmannen er over denken; dat schier allerwegen een volks- 
school van gelijk gehalte als ten onzent bestaat; dat wij met onze 
meening geïsoleerd staan en dat ónze richting iets wil, waar, in 
de toongevende kringen elders, geen ernstig man aan denkt. 
■  Die verkeerde voorstelling dient weggenomen. 

Op allerlei manier behooren de voorstanders der Christelijke en 
in het algemeen der Vrije School, door dag- en weekbladen, in 
maandwerken, vlugschriften en tractaatjes, er het publiek op te 
wijzen, dat deze onware voorstelling door de wetgeving, zoo van 
Europa als van Amerika, wordt gelogenstraft. 

Het moet ons volk gezegd, tot ons volk het wete en inzie, dat 
nog geen natie ter wereld den noodlottigen moed had, om, gelijk 
Nederland, den godsdienst aan de schooldeur als contrabande af te 
vnjzfn. 

Het behoort aan het lïcht te komen, dat onze schoolwetmannen, 
en niet wij, met hun zonderlinge denkbeelden alleen staan. 

Elk beroep op het schoolwezen in Amerika, het overgroote deel 
van Zwitserland, in Engeland en Baden, moet onze schoolwetman- 
nen eens voor goed uit de handen worden geslagen. 

Het behoort vast te staan, krachtens getuigenis der offlcieele 
stukken, dat de Staatslieden en wetgevers alom me « ore» van oor- 
deel zijn, dat een volksopvoeding zonder godsdienst op bederf der 
natie uitloopt, en dat onze Moenssen en Kerdijks, onze De Veers 
en Lampings, onze Levy's en Borgesiussen, als Staatslieden geïso- 
leerd staan  met hun overtuiging. 

Niet alsof ook niet in Engeland en Duitschland, en waar niet, 
een fractie zou gevonden worden, die woelt en werkt, om ook 
ten hunnent den godsdienst uit de volksschool te bannen, maar 
zóó dat die fractie allerwegen een kleine minderheid vormt, meest 
saamgesteld uit jonge boekgeleerden, die buiten het volksleven 
staan en de practische eischen van dit leven niet kennen; mannen, 
die schier allerwegen tegelijk de banierdragers zijn van het 
schrilste ongeloof, en, van den strijd tegen de Christelijke Kerk hun 
levenstaak maken. 

Er dient een einde te komen aan, wat wilt ge, aan het misver^ 
stand, of aan  de misleiding. 

Men moet in Nederland niemand langer kunnen diets maken, 
dat de gemengde aard van onze bevolking dit bannen van den 
godsdienst uit de school wettigt; want dat in tal van landen de 
bevolking even gemengd is en niettemin een volksschool met gods' 
dienst bezit, is een onorastootelijk feit. 

Het moet eindelijk eens uit hebben met de fabel, alsof alle 
natiën van rondom ons om  onze uitnemende volksschool benijden, 


28 

blijkens het feit dat de belangrijkste schoolwetten elders tot stand 
kwamen, nadat de onze reeds bekend was, en toch geen der andere 
volken onze schoolwet heeft nagevolgd. 

Men behoort, eer Juni daagt, uit den waan te komen, alsof de 
deugdelijkheid van ons onderwijs dit zware offer van banning van 
den godsdienst uit de volksschool geëischt had, nu onze school- 
wetmannen zelven over de ellendige resultaten wee en ach roepen 
en, blijkens de statistiek, elders met een beter stel.sel veel proef- 
houdender uitkomsten verkregen zijn. 

De valsche meening moet vernietigd, alsof de onmondigheid en 
achterlijkheid onzer burgerij een Staats-albemoeiing wettigden, die 
de rechten der ouders verkort* nu blijkt dat zelfs in Baden en 
Oostenryk de burgerij  in  schoolzaken meespreekt. 

Bestreden moet de onware voorstelling, alsof een volksschool 
zonder godsdienst bij uitstek verdraagzaamheid kweekte, nu het, 
voor wie de kaart van Europa kent, vaststaat, dat de onverdraag- 
zaamheid elders eer minder is dan ten onzent; nu Thorbecke zelf 
erkend heeft dat onze schoolwet dit doel niet bereikte, en door nu 
die schoolwet een onverdraagzaamheid te meer bij de bestaande ge- 
voegd is: t. w. die der schoolwetmannen jegens de voorstanders 
der Vrije school. 

Dan zal ons volk tot het inzicht komen, dat het hoog spel speelt 
met   zijn   toekomst aan een opvoeding  zonder godsdienst  te wagen. 

Tot het inzicht, dat hier Landswet is, wat elders de banierdra- 
gers van het ongeloof ter onderroijning van het volksgeloof nog 
slechts wenschen. 

Tot het inzicht, dat er niets wonders in ligt, dat een goed deel 
van ons volk het meer met het practische Europa dan met de 
radicale cóteiie van Nederland eens is, en, op wat wijs ook, de 
deur weer openen wil, waardoor de godsdienst op de volksschool 
kan  terugkomen. 

Tot het inzicht eindelijk, dat de verdraagzaamheid er bij zal 
winnen^ het onderwijs er deugdelijker om zal worden, ons isolement 
zal inkrimpen en de toekomst cnzer natie deugdelijker verzekerd zal 
zgn, indien er ook, al kon het beginsel der Schoolwet voorshands 
nog niet vallen, ten minste een middel gevonden wordt, waardoor 
bij hen, die dit voor hun kinderen wenschen, de godsdienst weer 
de opvoeding kon  doordringen. 


Deugdelijk  Onderwijs  bijzaalc,  bestrijding  van  het 
Christelijl(  geloof  hoofddoel! 

De Schoolwetmannen verliezen hun kalmte, . en ook hun over- 
komt daarbij wat den zenuwachtige meer gebeurde: ze verraden 
hun geheimen. 

Vroeg men hun  nog kort geleden:  Fanwaar  uw ijveren voor de 


'29 

Staatsschool ? dan werd u op liberalistisch gullen toon en met pae- 
dagogische verzekerdheid ten bescheid gegeven : ■» Om de volksont- 
wikkeling r\ ,i We willen niets dan deugdelijk onderwijs!" 

En dorst ge dan, ietwes achtex'dochtig, hun kortaf nogmaals 
vragen : Niets dan dat? dan antwoordde men u met het openst 
oog en met een glimlach, die cp het wekken van vertrouwen be- 
rekend was: Heusch! niets! 

En dreeft ge de onbeschaamdheid zoover, dat ge, om volle ze- 
kerheid te hebben, zoo langs uw kant weg, half binnensmonds 
van i>een secteschool der modernen" dorst reppen, och, lieve! dan 
stoven deze heeren met zulk een innige verontwaardiging op, dat 
ge, weggaande, u zelven' afvroegt: »Ging ik niet te ver? Meenen 
ze het toch niet béter, dan Groen voorgaf?" 

Dat is nog geen twéé maanden geleden, en zie nu eens, hoe 
misplaatst die zelf beschuldi 'ing was! 

Let,  onder de teekenen  destijds, voorshands op  een  drietal: 

1. Om zeker te gaan, hebben we de liberalistische ijveraars eens 
aan den  tand gevoeld op het stuk van deugdelijk onderwijs. 

We hebben hun gezegd: Gij acht het peil van ons onderwijs te 
laag. Er moet naar uw meening meer geld in gestoken. Onze 
natie, zegt ge, moet ook intellectueel vooruit. Uitnemend ! We 
zullen meedoen. We nemen uw eischen over: Peil van onderwijs 
verhoogd; meer geld; krachtiger volksontwikkeling! Ja, wat meer 
is, we willen nog verder gaan dan gij, en een eisch stellen, dien 
gij niet stellen kunt: «Uitbreiding der controle tot alle scholen. 
Wat het maatschappelijk onderwijs aangaat, moet elke school goed 
zyn,  of ze mag onzentwege verdwijnen 1" 

Niet waar, nu zou men verwacht hebben, dat de ijveraars voor 
deugdelijk onderwijs, in de wolken over zoo warme sympathie, met 
een glans van vreugde op het gelaat uw hulpe zouden aanvaard 
hebben ? 

Of ook, deden ze dit niet, dan waren ze publiekelijk ten aan- 
hoore  der natie  van  onoprechtheid overtuigd. 

Den  dans ontspringen konden  ze  niet. 

Was deugdelijk onderwijs inderdaad en in waarheid hun eenig 
doel, dan moest de strijd uit zijn. Of ook.... bleven ze zich tegen 
ons aankanten, nadat voor deugdelijk onderwijs door ons nog krach- 
tiger dan door hen gepleit was, dan vielen onze S(^oolwetmannen 
op zeer smadelijke manier door de mand en was het helder als de 
dag, dat ze nog heel iets anders in hun schild voerden. 

En  zoo gebeurde het ! 

In weerwil van onze algeheele instemming met hun eischen voor 
de deugdelijkheid van het onderwijs ; ondanks onze besliste verkla- 
ring, dat we tot verhooging van het onderwijspeil wilden mee- 
werken ; niettegenstaande onze ondubbelzinnige betuiging, dat con- 
trole over alle scholen ons lief was ; te spijt van onzen verklaar- 
den tegenzin om het volks-onderwijs op een zuinigje te vinden, — 
bleven  de  Liberalisten zich  met hand  en  tand tegen  ons verzet- 


30 

ten ; wat zeggen  we, neen, werden ze nu eerst ter dege hartstoch- 
telijk en liepen ze, boos en driftig, tegen ons te hoop. 

2. Op de vergadering van Moderne predikanten te Amsterdam 
onlangs gehouden, heeft de hoogleeraar Rauwenhoff de Moderne 
predikanten voor den verkiezingstrein gespannen en tot serieuse 
bemoeiing met de  » Stembus van Juni" aangespoord. 

Dit geeft stof tot nadenken. 

Reeds om het feit. Een voorstander der Moderne theologie, die 
zijn professoralen invloed gebruikt om, op een vergadering aan de 
belangen der Moderne theologie gewijd, Moderne theologen als ver- 
kiezings-agenten te enróleeren! 

Maar meer nog indien men let op het doel, dat de heer Rau- 
wenhoff daarmee beoogde. 

Dat doel was: het bevorderen hij de stembus van de moderne be- 
ginselen. 

Het is de N. Rott, Cour., die het klakkeloos weg meedeelt. 

,Prof. Raawenhoff vond hierbij aanleiding om op het grootc gewicht der aan- 
staande Juni-verkiezingen te wijzen en den predikanten aan te sporen hunnen in- 
vloed aan te wenden om zulke leden voor de Kamer te verkiezen, van wie men 
mocht verwachten dat zij de Moderne beginselen in de Tweede Kamer zullen 
vo0rataan." 

Men lette op de woorden, die we in dit citaat onderschrap- 
ten ; houde in het oog, dat de man, van wie deze aansporing 
uitging, de besliste moderne is, die den Staten-Bijbel van den preek- 
stoel liet wegnemen; rekene met de plaats waar en de mannen tot 
wie deze wapenkreet uitging, — en oordeele met kennis van za- 
ken : of het geheim  niet verraden is. 

De natie weet thans, dat de moderne predikanten aan het werk 
tijgen, o"i bij de Junistembus den triomf te verzekeren der moderne 
beginselen ! 

De moderne predikant Carpentier Alting heeft op de meeting te 
Dockum, nog verder gaande, den naam van moderne secteschool niet 
zoo geheel onwaar genoemd. 

Gelijk men weet, staat j^ovendien het grooter deel van de dag- 
bladen, die de schoolzaak drijven, onder leiding van gewezen mo- 
derne predikanten. 

Algemeen bekend is dit van de twee invloedrgksten :.De N, 
Rott. Courant en het  Nieuws van den Dag. 

Welk liberaal Kamerlid is de man voor de schoolquaestie ? Wie 
is het eenig Kamerlid, die stad en land omreist om de lieden tot 
de Staatsschool te bekeeren ? 

Is het niet de heer Moens, lid voor Sneek? 

En nu, is het niet opmerkelijk? ook de heer Moens is.... een 
gewezen modern predikant. 


31 

3. En nu het derde teeken des tijds ! 
Zie het Vaderland in. 
Daar leest ge: 

„En toch willen wij geen Anti-Ultramontanen heeten. 

En waarom niet? 

Er zijn Protestanten, wier invloed op volk en onderwijs wij nauwelijks minder 
duchten dan de Ultramontanen. In één Kerkgenootschap vooral worden zij gevon- 
den, in het Hervormde. 

De Hervormde Kerk heeft een kiesstelsel ingevoerd, — wij beoordeelen noch 
veroordeelen het, wij constateeren alleen — een kiesstelsel, dat de macht heeft 
overgebracht bij de onbeschaafde menigte. 

Het algemeen stemrecht roept de massa om beslissenden invloed uit te oefenen 
op kerkleer, kerkbestuur. 

Die massa wordt bewerkt, geleid, gebruikt door eenige Protestantsche pausjes, 
die ijveren voor hun eigen dogma en voor hun eigen gezag. 

De Hervormde Kerk wordt daardoor beroerd, verscheurd. 

Dat is haar zaak: zij heeft "het gewild. 

Maar ónze zaak is het, te waken tegen die Protestantsche drijvers. 

Te waken, niet op kerkelijk gebied ; daarop zetten wij geen voet. 

Maar te waken op maatschappelijk en Staatsgebied. 

Zij ook bestormen de school. 

Met huu Restitutie-stelsel bedoelen zij niets anders dan hun scholen te laten 
betalen door den Staat. 

En hun scholen ziju verderfelijk voor het volksleven. 

Hun Protestantsche dogma's willen zij op de school brengen. En die dogma's — 
han inhoud beoordeelen wij niet — juist omdat het dogma's zijn, kunnen aan kin- 
deren niet geleerd, dat is opgedrongen, ingestampt worden, dan ten koste eener 
gezonde geestontwikkeling. Dogmatisch onderwijs verstompt den kindergeest. En 
het brengt het kind in afhankelijkheid van het kerkelijk gezag, en het richt de 
kinderen af op geloofshaat, en het verscheurt het Nederlandsche volk in fanatieke 
benden." 

Alzoo. , 

De Christelijk-nationale scholen zyn verderfelijk voor het volks' 
leven. 

Omdat het onderwijs er niet deugt? 

O, neen ! 

Maar omdat op die scholen Protestantsche dogma^s, d. w. z. de 
geloofswaarheden van het Protestantisme, niet als gif worden 
geweerd. 

Nu zijn we  er. 

Het Vaderland, orgaan der Liberale staatkundige partij, ver- 
klaart den oorlog aan de geloofswaarheden van  het Protestantisme. 


32 

Het oordeelt dat het Staatsgezag moet optreden, om tegen het 
brengen van deze geloofswaarheden aan onze kinderen op de 
school te  waken. 

Ziet in, dat onze scholen het tegendeel  doen. <» , ' 

Acht ze  deswege  verderfelijk  voor het  volksleven. 

En roept nu alle man die met haar eenstemmig is op, om dit 
verderf uit ons volksleven  weg te nemen. 

Broeders, is het nu duidelijk genoeg? 

Dit weet ge toch: wat het Vaderland » Protestantsche dog- 
ma's"  noemt,  is  niets dan het Evangelie van Jezus  Christus naak 

DE  SCHRIFTEN  1). 

Dat Evangelie acht men  voor ons volksleven verderfelijk. 

Daartegen trekt bij de stembus van Juni heel het corps onzer 
Liberalen,  onder aanvoering der moderne  predikanten, op. 

Zoo komen we terug tot de welbeproefde leus : Tegen de Revo- 
lutie het Evangelie! 


1) Op deze bijtfoeging lette men.   Daarop komt het aan. 


S HET RESTITUTIESTELSEL 
ONUITVOERBAAR? 

■. ;  j'0. 


(OVERGEDKUKT  UIT  „DE  STAKDAAKD.") 


AMSTERDAM, J. H. KRÜYT. 
1875. 


Is het restituiiestelsel onuitvoerbaar? 


Tegenover de scherpe resolutie plaatsen wg den eisch van billyke 
Bestitutie. 

Als denkbeeld lachte het wel  toe! 

Door den heer Grataipa , Hoogleeraar te Groningen , door den 
heer De Mol Moncourt, Raadslid te Groningen, daarna ook door 
de heercn Van Vollenhoven, Van Gestel en Kuyper , was het reeds 
in algemeene termen geuit. 

Toch trok het dusver weinig de aandacht. 

Zóó weinig, dat de heer Messchert van Vollenhoven op de Am- 
sterdamsche meeting, met de geboorteacte in de hand, zijn recht 
op het vaderschap van dit kindeke staande hield, denkelijk min ge- 
dachtig aan wat reeds, eer hij het uitsprak, door anderen in gelij- 
ken geest geschreven was. 

Thans hoort men er meer van. 

Wie aan die vermeerderde belangstelling schuld heeft, laten we 
in het  midden. 

Het feit zal wel geen weerspraak vinden, dat het denkbeeld , 
vroeger slechts ter loops geuit en even spoedig vergeten , thans 
in de harten van duizenden en op aller tong leeft, pen na pen in 
beweging brengt, de Couranten stof geeft en bij de Juni-stembus 
Shibboleth schijnt te worden. 

Dit legt aan de voorstanders van dit denkbeeld, waaronder ook 
wij ons scharen, den plicht op, het aan te bevelen, onder het volk 
te brengen, zijn voortreffelijkheid aan te toonen en ae bedenkingen 
die er tegen rijzen mochten , zoo mogelijk te weerleggen. 

Het laatste viel tot dusver licht. 

Immers , men kan niet zeggen dat er nog ééne enkele ernstige , 
afdoende, steekhoudende bedenking tegen te berde is gekomen. 

Wat zich  zelf weerlei, hoefden wij niet te weerleggen. 

Wat de schoolquaestiö in het algemeen, maar niet het restitutie- 
stelsel in het bijzonder raakte, mocht in het eigen pleidooi toor 
dat stelsel niet opgenomen. 


Evenmin zal iemand van gezonde zinnen eischen, dat we aan de 
ontboezemingen eener verlegen logica of aan de uitademingen 
van een vertoornden geest de eer bewijzen, als waren het in ons 
oog argumenten. 

Uit zwakheid wierp men zich op de bezwaren der praktijk. Nu', 
die willen we onder de oogen zien en onderzoeken of een regeting 
zoo moeilijk valt. 

Over  deze zwakheid der  bestrgding verwondere men zich niet. 

Een stelsel dat zich dermate door billijkheid, rechtvaardigheid 
en bescheidenheid aan het gezond verstand en hét eerlijk gevoel 
aanbeveelt, is te sterk. 

Het zweemt van verre zelfs niet naar een principieel.e oplossin» 
vau het geschil en maakt slechts ten deele de politieke quaestie- 
van de paedagogische los. 

Het tast het Grondwetsartikel niet aan, maar biedt slechts eene 
voorloopige regeling van strijdige belangen, in afwachting van den 
Staatsrechtelij ken strijd, die daarna, zonder bitterheid, van partij 
tegen partij, over de fundamenten van ons Staatsgebouw zal kun- 
nen gevoerd worden. 

Het laat evenzeer de beginselen der Schoolwet van '57 onaan- 
getast. Van overheidswege zal overal in het Rijk openbaar lager 
onderwijs gegeven worden, voor zoover en in die mate, als dit ter 
voldoening aan de bestaande behoefte geëischt is. De Openbare 
school zal een school blijven, toegankelijk voor kinderen van alle 
gezindheden. Het Fransche systeem van een school, door de over- 
heid, zonder inmenging van de burgerij, opgericht, geopend en in 
stand gehouden, blijft voorshands gehandhaafd. Controle en in- 
spectie blijven even centraliseerend en bureaucratisch als ze dusver 
waren. M. a. w. het restitutiestelsel heeft, met onzen principieelen 
strijd  tegen  het heerschend schoolsysteem niets gemeen. 

De dienst, dien het ons bewyzen moet, bestaat slechts hierin, 
dat het nog ondragelijker maken van een ondragelijke wet er door 
voorkomen  wordt. 

Kon onze Schoolwet blijven zooals ze is, dan bestond er voor 
ons mogelijkheid, om, met hoe ongelijke kansen ook, door uiterste 
inspanning van kracht den principieelen strijd op het oogenblik 
door te zetten. 

Nu dat niet  kan; 

Nu alle partijen het daarover eens zijn, dat onze volksschool, in 
algemeenen zin genomen, dringend verbetering eischt; 

Nu onze tegenstani^Brs zelven de eersten zijn om de ongeuoeg- 
zaamheid van de bestaande wet te erkennen; 

En nu dientengevolge van liberale zijde een schoolwetwijziging 
wordt voorgesteld, die op een verhoogiug van den finantieelen druk 
met enkele  milioeneu zal  neerkomen ; 

Nu zou halstarrig doorzetten van den principieelen strijd, op 
dit oogenblik, roekelooze waaghalzerij, ondoordachte overmoed, zelf- 
moord met voorbedachten rade zijn geweest. 

Te  meer,  nu de Liberalen, blijkbaar op zoo naieve onnoozelheid 


5 

onzerzijds rekenend, met een luchthartigbeid die aan moedwil grenst, 
hun eisch tot schoolverbetering in de ongehoorde stoutheid van de 
Scherpe Resolutie en het Decretum horribiJe willen doorzetten. 

lu deze omstandigheden bleef ons slechts één uitweg, als proeve 
van beleid en doorzicht over; t. w. dat we eerst, vóór alle dingen 
maatregelen namen, om dezen grenzeloos tyrannieken aanval af te 
slaan; dusdoende ons tegen overrompeling te vry waren; hierdoor 
bet leven der vrije school te redden; om daarna te zien, op welke 
wijze de Staatsrechtelijke strijd met hope op welslagen kan worden 
hervat. 

Dat er desniettemin nog enkele enthousiaste geesten onder ons 
gevonden werden, die desnoods liever met het hoofd door den 
muur liepen, om straks op de puinhoopen onzer Christelijke scho- 
len hun weemoedigen klaagzang met het refrein van Art. 194 te 
blijven aanheffen, is ' een verschijnsel, dat zich in elke volksbewe- 
ging heeft voorgedaan en den kenner der historie niet verwonde- 
ren kan. 

Laat ons er mee tevreden zijn, dat het overgroote deel onzer 
geestverwanten voor de lessen der bedachtzaamheid nog een luis- 
terend cor had; het toch maar aansturen op de inmiddels ver- 
zande haven afried; en, voor de tegen ons gegraven ragn een oog 
krijgend, ijverig met ons aan het graven van een tegenragn de 
hand sloeg. 


II. 

Eer we aan de regeling zelve toekomen, nog een woord over het 
voorstel in  het algemeen. 

Dat ons restitutie-'700Y%iQ\. ook buiten den kring onzer geestver- 
wanten bgval vond, heeft ons allerminst bevreemd. 

Zoo iets ons bevreemdde, was het veeleer de felle tegenkanting, 
die het  nog  van zekere zgde  ontmoette. 

De liberalen — waartoe het ontkend? — hadden ons, vooral 
door hun optreden voor de belangen der Indische bevolking, aan 
den dunk gewend: dat het hun metterdaad om recht en gerechtigheid 
te  doen tcas. 

Blijkt nu dat we ons daarin vergisten, is het ons dan wel 
euvel te duiden, dat we van deze landgenooten liever een te gun- 
stigen dan te kwaden indruk  vormden. 

Kan het ons als verwyt worden aangerekend, dat we bij het 
meerendeel onzer Liberalen zelfs zooveel gevoel van billijkheid en 
recht onderstelden, dal we een voetstoots aanvaarden van een 
zoo billyken voorslag als het Restitutie-'&ioi^QX hunnerzijds alleszins 
mogelijk dorsten achten ? 

Dat het tegendeel bleek, deed ons om den goeden naam der 
Liberale partg leed. Haar hardvochtig, tegen alle billgkheid in- 
druischend  pleidooi   tegen  onzen  voorslag,  geeft  een  verre van 


ffunstigen dunk omtrent baar zedelijk gehalte. Dat ■» macht boven 
recht" ook baar leuze werd, kwam, zeker niet tot haar eer, thans 
tamelijk helder aan het licht. 

Anders was de houding der Conservatieven, Conservatief-Hbera- 
len en Roomschen. ^,j 

De Conservatief-liberalen, wier sprekendst orgaan de Arnster- 
sche Courant is, gaf althans zooveel toe: dat doorvoering der 
scherpe resolutie, zonder het vinden van een vei-lichting voor de 
Vrije school, onbillijk en dios onraadzaam zou zijn„- 

De Conservatieven, inziende dat door den iJestót^ie-voorslag 
noch aan Art. 194 noch aan het beginsel der Schoolwet geraakt 
werd, verklaarden zich bereid, ons deze gerechtigheid te laten 
weêrvaren. 

En de Roomschen, inziende dat hun Vrije scholen, even goed 
als den onzen, het Damocles-zwaard boven het hoofd hing, lieten 
niet onduidelijk doorschemeren, dat ook h, i. voorziening in den 
onhoudbaren toestand noodzakelijk was. 

Voeg daarbij den tamelijk uitgebreiden kring van particuliere 
onderwijzers, en onderwijzers die aan het hoofd van niet-confes- 
sioneele scholen staan, — en zonder vrees voor overdrijving mag 
geconstateerd, dat alle hoop nog niet vervlogen is, om de Vrye 
school den doodelijken slag, haar door de fractie-Moens-Kerdijk 
toegebracht, te  doen ontgaan. 

Te eer durven we die hoop koesteren, indien onze geestverwan- 
ten van nu tot Juni onverdroten en volhardend blijven in hun 
dusver met den besten uitslag gekroonde pogingen, om de een- 
dracht onder onze geestverwanten te bevorderen, de krachten, die 
ons ten dienste staan, te organiseoren, de lauwen vurig, de tragen 
vlug te maken, en alles diep te doordringen van het ernstig ge- 
vaar, waarin we verkeeren. 

Vooral de bescheidenheid vau onzen eisch kan daarbij onze ze- 
delyke kracht verhoogen. 

Onze eisch strekt om de verbetering vau onze volksschool mo- 
gelijk te maken. 

We sluiten ons daarbij zoo nauw mogelijk aau het program der 
Paedagogen aan. 

Aan de Openbare school laten we op alle manier het voordeel, 
dat ze boven de Vrije school vooruit heelt. 

We kunnen dit en durven dit, omdat, mits men ons het leven 
maar niet afsnijde, hot beginsel, waarop we steunen, krachtig te 
over is, om zelfs een ongelijken strijd, mits binnen zekere gren- 
zen, vol te houden. 

Met één bataillon tegen een halve brigade is voor. het minst 
standhouden nog mogelijk. Tegenover een heele divisie, laat 
staan tegenover een legercorps, kan zelfs daarvan geen sprake zyn. 
Slechts in één geval, dit stemmen we volmondig toe, zou het 
restitutie-%iQ\%Q\ aan de Openbare school eenige afbreuk kunnen doen: 
indien namelijk de natie in haar overgroote meerderheid van de Open- 
hareschool niet gediend bleek. 


Maar als dit bleek, zou het dan een aanbeveling al dan niet van 
ons stelsel zyn, dat dit eens werd uitgemaakt, in cijfers aanwijs- 
baar wierd, en in klinkende munt aan het  licht kwam? 

Is de  St9,at er om de Natie,  of is de Natie er om den Staat ? 

De FarizeëQ leeren alle eeuwen door dat de mensch om. den Sabbath 
is. d. w. z. dat de inrichtingen des levens den mensch niet dienen, 
maar tyranniseeren moeten. Op staatsrechtelijk terrein overge- 
bracht, teelt dit onware beginsel bij de politieke Farizeën dien 
stelregel: dat de mensch ter wille van den Staat, om den Staat 
de natie, de maatschappij om de overheid bestaat. 

Deze stelregel is de bron van alle despotie en tyrannie, van 
Staatsalberaoeiing, caesarisme, kortom van elk streven dat de bur- 
gervrijheden eerst besnoeien, daarna afbouwen wil. 

Bleek dus metterdaad, dat de natie in haar overgroote meerder- 
heid de Openbare school tiiet met genoegzame geestdrift steunde, 
om haar, zelfs oiider uiterst voordeelige omstandigheden en niet 
scheef bij schreef vöor^ een toenemenden bloei te verzekeren, dan 
vragen we met ernst of dit metterdaad ons oorzaak zou moeten 
zijn, om ons onzen Restituties oox^X^ig te doen berouwen? 

Welk voordeel aan de Openbare school blijven zal? 

Vooreerst', dat ieder die openbaar onderwijs voor zijn kind ver- 
langt, dit slechts behoeft te zeggen, om het te hebben; terwijl de 
vader die vrg onderwijs wil, zelf voor alles zorgen mag, maar 
7>ien moet hoe hij klaar komt, en indien niet vele i dit met hem 
wenschen in de plaats zijner inwoning, zich elke mogelijkheid ziet 
afgesneden  om voor zyn kind te krijgen; wat hy  wenscht. 

Ten tweede: dat het onderwijzend personeel aan de Openbare 
school een zekerheid van bestaan, een veelheid van vooruit- 
zichten heeft, die steeds de beste krachten aan haar schenken 
zullen. 

Ten derde:  dat  de schoolinspectie  haar in beginsel genegen is. 

Ten vierde: dat het Openbaar onderwijs, dank zij het verleden 
sints 1857, over een onafzienbai*e reeks van de prachtigste localen 
beschikt, die nog langen tijd dienen kunnen. 

Ten vijfde: dat ze, ook bij invoering van het restitutie-stelsel, 
financieel geheel onbekrompen zal kunnen huishouden, terwyl de 
Vrije school  door de restitutie slechts ten deele wordt gebaat. 

En ten zesde: dat zij een is, terwijl de Vrijcj school gesplitst is, 
2oodat zij een nog grootere som voor zich alleen ontvangt, dan de 
Vrije  scholen saam pioeten deelen. 

Hoe zwak moet een partij als de Liberale wel *niet staan, die 
zelfs met zulk een ongelooflijk voordeel aan eigen kant, nog 
moord en  brand roept,  al ware  haar school reeds verloren? 

Zij streed dusver met de sabel en gaf ons niets dan een rot- 
ting om ons te verweren. 

Nu, dat ging nog. 

Maar nu wil zij met een hellebaard op ons lostrekken, en had 
liefst dat wij dan toch niets dan onzen wandelstok in hdnden 
hielden. 


En nu ze maar merkt, dat wy de rotting althans tegen een 
batonstok wenschen uit te wisselen, slaat dien dapperen ridders ó& 
schrik  om het  lijf. 

Met een hellebaard tegen een batonstok .... neen, dat dar ven 
ze niet ! <* « 

III. 

Toen het denkbeeld van Restitutie door ons te b^rde werd ge- 
bracht, omschreven  we het in dezer voege : 

Als we van restitutie spreken, bedoelen we uitsluitend : een terugbetalen aan de 
trije school van de gelden, die ze den Staat uitspaart. 

Op den Staat rust, zoolang Art. 194 der Grondwet kracht blijft behouden de 
verplichting om in alle gemeenten des Rijks een voor de bevolking en de behoefte 
voldoend schoolwezen in stand te houden. 

Stel, in uw gemeente zijn vijf .luizend kinderen, die in de schooljaren vallen, d au 
zou uw Gemeentebestuur derhalve tien scholen, elk voor vijfhonderd kinderen, moeten 
openen. De bouw dezer scholen zou op vijf tonnen goads, haar instandhouding op 
zeventig duizend gulden 'sjaars te staan komen. Ongeveer één tonne gouds zon uw 
Gemeenteraad dan jaarlijks voor lager onderwijs  hebben te voteeren. 

Die uitgi-af zou dan niet afhangen van de willekeur uwer Gemeenteraadsleden,^ 
maar hun door de wet geboden  zijn. 

Nu wil het geval echter dat het Vrije onderwijs in uwe gemeente zekere vlucht 
nam. Zoozeer won het zelfs allengs in kracht, dat de helft der kii deren, die in de 
schooljaren vallen, op de banken der Vrije scholen deugdelijk en volgens de wet 
voldoend onderwijs ontvingen. Dit maakt dat uw Gemeenteraad, in stee van voor 
vijfduizend kinderen tien scholen, nu slechts voor vijf en twintig honderd kinderen 
vijf scholen heeft in stand te houden, en dat hij voor zijn lager onderwijs slechts 
tij/tig duizend gulden, in stee  van een tonne gouds heeft uit te geven. 

Deze  kosten  zijn hem uitgespaard door de ouders, die Vrije scholen  oprichtten. 

Dat deze duurder school houden, spreekt van zelf. In plaats van vijf scholen, elk 
van vijfhonderd kinderen, hebben zij twintig scholen, achtereenvolgens voor 50, 75, 
100, 150 leerlingen gesticht. Hun onderwijzerspersoneel werd daardoor grooter. De 
school bood meer gelegenheid voor persoonlijke aanraking met de leerlingen. Hef 
opvoedkundig gehalte won in het oog loopend. De harmonie tusschen de huisselijke 
en  de  schoolopvoeding werd veel inniger dan ze bij de Staatsschool ooit zijn kon. 

Toch heeft, uit den aard der zaak, de Gemeenteraad hiermee in het minst niet 
te rekenen. Tot die meerdere uitgaven was hij niet gehouden. Dat meerdere komt 
uitsluitend voor rekening van*de ouders, die tot de hoogere uitgaven besloten. Be- 
steedden zij misschien negentig duizend gulden voor wat hij met vijftig duizend 
zou hebben gedaan, dan is die meerlere veertig dizend gulden in betrekkelijken 
zin een weelde, waarvoor de  kosten te voldoen zijn, door hen die ze genoten. 

Maar anders staat het met die vijftig duizend gulden, die volgens de wet ten 
laste der Gemeente zouden komen en haar nu worden uitgespaard. 

Naar recht en billijkheid behooren deze beschouwd te worden als een uitgave, 
waartoe de Gemeente verplicht is, en waarvan ze thans slechts door een toevallige 
omstandigheid wordt ontheven. 


Hiervan partij te trekken ten bate harer financiën, ware in hooge mate onrede- 
lijk. Immers, het zou zijn „een zieh geldelijk verrijken ten koste van ouders, die 
zich  voor  de opvoeding van hun kinderen een schier dubbele uitgave getroosten." 

Schrapte de. wetgever de vrijheid van onderwijs, dan ware hier niets aan te doen. 

Nn de wetgever daarentegen van het bestaan der Vrije scholen kennis neemt, 
er meê rekent, ze opneemt onder de paedagogische krachten der volksontwikkeling, 
zou deze finantieele bezuinigingsleer ten koste der ouders onverantwoordelijk en on- 
redelijk zijn. 

De gedachte kwam niet in ons op, dat hiermee tevens de rege- 
ling van het stelsel was aangegeven. We wisten zeer wel, dat'de 
toepassing van zulk een denkbeeld naar de verschillende toestan- 
den, die in het leven zieh voordoen, gestadige wijziging moet on- 
dergaan, en dat derhalve ook bij dit denkbeeld, zal het practisch 
uitvoerbaar worden, een wettelijke regeling behoort, die aanwijst, 
hoe  men  zich  in 'die verschillende toestanden hebbe te gedragen. 

Daarom lieten we' onmiddellijk volgen .• 

Zonder vooralsnog in de quaestie van uitvoering te treden, die tot meer dan e'e'ne 
bepaling aanleiding zou geven, wenschen we daarom thans de aandacht uitsluitend 
op het hoofdbeginsel te vestigen. Elke gemeente betale aan de gezamenlijke Vrije 
scholen  in haar ressort de gelden terug, die deze haar uitsparen. 

Subsidie is een attlmoes\ reaiitutie een X:tc>^tinff van voor een ander gedane vttffavfin. 

Van inmenging in  anderer hnishouden noch van willekeur kan daarbij sprake zijn. 

Ze bedoelt niets anders dan het probleem op te lossen, hoe men tot algemeene 
verhooging van het peil onzer volksontwikkeling geraken kan zonder dat het Vrije 
schoolwezen  daarbij tot zelfmoord  worde gedoemd. 

Daar houden we nog aan vast. 

Bij de stembus wordt niet over wettelgke regeling in details^ 
maar  over een algemeen denkbeeld uitspraak gedaan. 

Voor het forum onzer kiezers mag niets anders gebracht dan 
wat onder hun bereik valt. 

Onze kiezers nu zijn niet gepromoveerd in het Staatsrecht en nog 
minder geroepen om de artikelen voor onze Staatswetten te dicteeren. 

Zoodra men van een volksquaestie een Staatsrechtelijke quaestie 
maakt, ontglipt ze aan de bevatting der natie. 

Door dat te kwader ure te doen, heeft men de kracht van Groen's 
conscientiekreet opzichtens artikel 194 gebroken. 

Heel de natie, zelfs de eenvoudigsten in den lande, kunnen en 
moeten weten, of ze in naam van ons verleden eq van onze toe- 
komst willen opkomen voor de rechten van den godsdienst en de 
landshistorie op  onze volksschool. 

Toen nu van liberale zijde verklaard was, dat art. 194 der Grond- 
wet zelfs de serieuse behandeling van dit vraagstuk buiten de 
orde stelde, lei Groen zeer terecht onze natie de kreet op de lip- 
pen:  »Dat dan allereerst dat ellendig  artikel worde  herzien." 

Maar zie, insteê van' bij dit hoofdbeginsel te blijven staan^ oor- 
deelde men ter kwader ure, dat nu ook het Staatsrechtelgk vraag- 
stuk van nieuwe Grondwetredactie voor  de vierschaar dor groote 


menigte  moest  komen,  en  hiermee  was de  consciëntiekreet ge- ' 
smoord. Het stuk was vernageld. 

Dit  doe  ons  dubbel op onze  hoede zijn, om thans niet ander- 
maal  ia  dezelfde fout te vervallen en nogmaals door verwarring 
van consciëntiekreet een Staatsrechtelijk vraagstuk te verspelen wat- ' 
aanvankelijk gewonnen  werd. 

Spreek uit, dat het schi-eiend onrechtvaardig zou zgn de kansen 
voor de Vrije school nog slechter te maken dan ze zijn. Zeg, dat 
als de Vrije school er niet was, de Gemeentekas nog heel wat meer 
voor het Openbaar onderwijs zou hebben uit te geven. Vraag, of 
het niet billyk is, of het niet haar zedelijk recht zou zyn, dat men 
althans dit uitgespaarde geld aan de Vrije school restitueerde. Stel 
de quaestie of een Nederlandsch -burger, die een godsdienstige op- 
voeding voor zijn kind wenscht, minder recht op Staatsbescherming 
heeft, dan een ander burger, die op de school van geen godsdienst 
wil hooren. Bepaal u tot deze klare, duidelijke punten, die onder 
bereik van eiken Nederlander vallen, — en ge zijt onverwinlijk 
sterk, door aan de kiezers een vraag voor te leggen, waarop ze 
kunnen antwoorden. 

Maar ook, laat u van dat standpunt afdringen, verlies u in legis- 
latieve byzonderheden, daal af op de heidepaden van het Staats- 
recht, — en de natie volgt u niet meer, — ze laat u redekavelen 
en haspelen; ze wil wel gelooven dat het zoo goed zal zijn; maar 
geen snaar meer in het volksgeweten, die een hoorbaren toon geeft. 

Met het beginsel hebt ge tot uw gehoor de natie ; met quaesties 
van wetgeving krimpt uw gehoor tot een tiental dagbladschrijvers 
en een club politieken in. 

Men versta dus wel, dat we er van verre niet aan denken, om 
bij de stembus van Juni een gedetailleerd omschreven wetsvoorstel 
aan de orde te brengen. 

Laat de natie over recht of onrecht; laat ze over vrijheid of ty- 
rannie oordeelen; laat ze kiezen tusschen een dorre tabel of levende 
Landshistorie ; laat ze uitspraak doen over het feitelyk dwingen 
naar een school zonder godsdienst van wie er niet zgn wil ; laat 
ze een Salomo's gericht houden over het kind tusschen den Staat 
en de ouders! 

Dat is haar terrein. 

Daarmee blgft ze binnen  haar  sfeer. 

Om quaesties van uitvoering te regelen, bestaat er een wetge- 
vende macht. 

Slechts tegen één gevaar willen we waken. 

Onze natie is ook praktisch. 

En als nu tot het laatste toe werd rondgebazuind, dat de voor- 
slag onuitvoerbaar', dat er geen wettelijke regeling op te 'vinden of 
uit te denken was ; dat het kortaf gezegd een onmogelijk voorstel 
was; — dan bestond er metterdaad kans dat velen terugschrikten. 

Dat dit groote woord van onuitvoerba.ar, onmogelijk niets dan 
een vogelverschrikker is, ora de musscheu van het zaadkoren af te 
houden, spreekt van zelf. 


In een halven dag zou de eerste de beste deskundige, b. v. de 
heeren Kerdijk of Moens, in staat zijn, een" volledige, goed samen- 
hangende regeling in schets te brengen. 

Onuitvoerbaar, durft men zeggen. 

Wij antwoorden, dat er tien regelingen voor één op zijn te maken, 
en waarlijk niet om onze vaardigheid in het vinden van zulk een 
regeling te toonen, veel min om, 'b zij de natie, 't zij de wetgevende 
macht, 't zy ons zelf of onze geestvorwaoten, er aan te binden, maar 
eenvoudig om onze bestrijders voor het oog der natie van ongelijk 
to overtuigen, willen we althans éen enkele dezer vele regelingen 
-in schets  brengen. 


Zoolang de ellendige zinsneê in Art. 191 van onzo Grondwet 
blijft, moet er overal in het Rijk van Overheidswege voldoend 
openbaar lager onderwijs gegeveü worden. 

Blijkens de schriftelijke en mondelinge gedachten wisseling over 
dit Grondwetsartikel en artikel 16 der Schoolwet, is hiermee niet 
bedoeld, dat er op do Openbare school plaats zou zijn voor alle 
kinderen, die in de schooljaren vallen. 

Men wist en heeft ook erkend, dat een deel dezer kinderen toch 
nimmer op de Openbare school zou verschijnen. Dit geldt van 
voortdurend kranke kinderea; die huisonderwijs ontvangen; van 
kinderen, die buiten de plaats hunner woning naar kostscholen 
worden gezonden ; eindelijk van kinderen, die op een Vrije school 
gaan. 

Voor die kinderen toch, gelijk de heeren Moens en Kerdijk c. s. 
eischen, een prachtige school te bouwen, zou ongerijmd, zou ver- 
kwisting, zou  spelen met  's Lands geld zijn. 

Regeering, Kamer en Pers zagen dit dusver in. Niemand deed 
zoo onzinnigen eisch. Zelfs Blaupot ten Cate en wie verder de 
Schoolwet gecommentarieerd hebben, geven volmondig toe, dat aan 
de wet voldaan is, indien gebrek aan schoolruimte slechts nim- 
mer oorzaak wordt, dat een kind van behoorlijk onderwijs versto- 
ken blijve. 

Het Gemeentebestuur gaat derhalve bij de bepaling van het ge- 
tal Openbare scholen te rade met de Vrije scholen die bestaan. 
Althans gelijk de, Regeering het uitdrukte: »De scholen van de 
Maatschappij tot Nut van 't Algemeen, van Dia*coniën, Godshui- 
zen, liefdadige Vereenigingen en dergelijke, de bloeiende institu- 
ten en goede bijzondere scholen, zooals er hier te lande velen ge- 
vonden worden, die voor de Openbare scholen geenszins onderdoen, 
integendeel deze in meer dan één opzicht overtreffen, behooren 
door het Gemeentebestuur beschouwd te worden als op een vol- 
doende wijze  voorziende in  een gedeelte der behoefte." 

Reeds nu is dus een Gemeentebestuur verplicht, zich de- vraag 
te stellen, welke Vrije scholen in zijn oog meerekenen, welke niet; 


12 

te beoordeelen, welke Vrije scholen goed, welke onvoldoende zijn- 
voor zichzelf uit te maken welke, om met de toenmalige Eegee- 
ring te spreken, al dan niet „op goede grondslagen gevestigd^ziin 
en  zich in een  bloeienden  staat  bevinden?" 

Terwijl intusschen aan de Gemeentebesturen de beantwoording 
dezer vraag ten plicht is gesteld, eer ze het bestek van het Open- 
baar schoolwezen kunnen opmaken, onthoudt onze slordige School- 
wet aan de Gemeentebesturen elk middel, om tot een eerlijk, wei- 
gewikt en rijp oordeel ten deze te komen. 

Hierin moet dus voorzien. 

Niet ter wille van  het reedtutie-stelse], maar ook zonder  dat. 

Ware onze Schoolwet, vergeleken met die van andere landen, 
ook als voortbrengsel van wetgevenden arbeid, ook uit admi- 
nistratief en paedagogisch oogpunt, niet zoo uiterst gebrekkitr, 
slordig en onvolledig, er zou reeds in 1857 in deze leemte voor- 
zien zijn. 

Een uitdrukking als die van Art. 16 „in een voor de bevolking 
en de behoefte voldoend getal scholen," kan er in een kinder-op- 
stel door, maar ontsiert elke schoolregeling en behoort in een wet 
met thuis. Ze is een vage algemeenheid, die, gelijk ze daar staat, 
voor uitvoering onvatbaar is en de deur openzet voor willekeur, 
plichtverzuim  en plagerij. 

Er dient derhalve in onze Schoolwet eene bepaling opgenomen, 
die voor de Gemeentebesturen elke onzekerheid opheft en hen 
naar vasten maatstaf kan doen beslissen, voor hoeveel school- 
ruimte zij te zorgen hebben. 

Daartoe dient vastgesteld : l». hoeveel kubieke el schoolruimte 
elk kind moet hebben; 2°. voor hoeveel kinderen door ouders of 
voogden voor elk schooljaar toegang op de Openbare school wordt 
verlangd; S», hoeveel kinderen hoogstens op één school mogen 
saarazitten; 4°. voor hoeveel kinderen, op hoogstens drie kwartier 
atstands van de bestaande scholen wonend, oprichting eener buurt- 
school verplichtend zal wezen ; en 5°. hoe groot het aantal kinderen 
zal zijn, waarvoor in een hulpvertrek, school kan  worden gehouden. 

Geeft de wet hieromtrent stellige voorschriften, dan weet men 
waaraan zich te houden; valt de administratieve controle licht; 
en zullen we ook ten dezen opzichte uit bet rijk der willekeur nd^Sit 
den  Rechtsstaat verhuisd zijn. 

Bepaalde men b. v.: 1°. dat op de gewone lagere school de 
schoolruimte voor elk kjnd drie kubieke el moest bedragen; 2°. 
dat het schooljaar loopen zou van 1 October tot 30 September; 
3°. dat in de maand Januari een lijst zou worden vastgesteld van kin- 
deren, voor wie in het nieuwe schooljaar toegang op de Openbare 
school wordt verlangd; 4°. dat het Gemeentebestuur zorg had te 
dragen dat op 1 November voor dit aantal, vermeerderd met 15 
tot 5 procent, de vereischte schoolruimte aanwezig was; 5». dat op 
één school hoogstens 400 kinderen mogen saamzitten; 6°. dat zoo- 
dra het aantal kinderen meer dan 12 bedraagt, een afzonderlijk 
schooUocaal moet gebouwd worden, en zoolang dit  getal onder de 


12 blijft een gehuurd vertrek, mits voldoeade aan de bepaling sub. 1, 
als school zal worden ingericht ; en 7°. dat zoodra in eenig gehucht, 
op minstens drie kwartier uur gaans van da hoofdkom der ge- 
meente verwgderd, gedurende drie achtereenvolgende jaren het aan- 
tal kinderen, dat in de schooljaren valt en Openbaar onderwijs 
verlangt, minstens dertig bedraagt, oprichting eener.buurtschool 
verplichtend zal zijn, — schreef m'en soortgelijke bepalingen in 
onze wet, dan willen we met ernst aan vriend of tegenstander ge- 
vraagd hebben, of onze dasgenaarade Schoolwet niet meer het ka- 
rakter van een eigenlijke wet zou dragen dan thans. 

In de buitenlandsche schoolwetgeving sloeg men dien weg sinds 
lang in. Enkel voor den bouw en de inrichting en meubileering 
der volksschool bevat de Wurtenibergsche regeling b. v. meer dan 
dertig artikelen, waaronder  er zijn  van een geheele bladzijde lang. 

Of men nu de cijfers, die we noemden, iets hooger of lager wil 
nemen, doet tot de zaak niet. Acht men dat een kind onder 
de 14 jaar aan 3 kubieke ellen lucht niet genoeg heeft en eischt 
men met sommigen 5 kubieke ellen, ons wel. Wil men het getal 
kinderen dat in één school mag saamzitten niet op 400, maar op 
350 of 450 stellen, dit deert ons niet. Wenscht men reeds voor 
10 in stee van voor 12 kinderen een schoollocaal, reeds voor 25 
in plaats van voor 30 kinderen een buurtschool te stichten, dit 
doet niets aan de hoofdzaak af. We twisten thans niet over de 
cijfers, maar eischen slechts dat er voor alle voorkomende quaes- 
tiën een vaste maatstaf in de wet worde geschreven. Regel in stee 
van willekeur. 


V. 

Gelijk  de  ^ahooMocaliteit,  zoo behoort  ook  het onderwijzend per- 
soneel naar vasten regel door de Gemeentebesturen bepaald te worden. 
Zulk een regeling bezitten  we thans reeds. 
Art. 18 onzer Schoolwet bepaalt dienaangaande, dat 

op    1 — 70 kinderen 1 hoofdonderwyzer. 

„   70—100    „ 1  hoofdond. en 1  kweekei. 

„ 100 — 150    „ 1 hoofdond.  en 1 hulpond. 

„ 150 — 200    „ 1 hoofdond.   1 h. o. en 1 kweekeling. 

„ 250 — 300    „ 1 hoofdond.   2 h. o. en 2 kweekelingen, enz. 

in elke  school moeten  aanwezig zijn. 

Voor buurtscholen van 1 — 70 kinderen kan de hoofdonderwijzer 
door een hulponderwijzer vervangen  worden. (Art. 20). 

Op zich zelf zou deze regeling voldoende zijn, in zoo ven-e ze 
alle onzekerheid uitsluit en aan de Gemeentebesturen voor alle 
voorkomende gevallen den weg aanwijst, dien ze te bewandelen 
hebben. 

Ten opzichte van het onderwijzend personeel weet men nu 'reeds, 
op het standpunt  der wet,  waaraan zich te houden. Art. 18 geeft 


14 

niet, zoo als art. 16, een phrase, waarvan men alles maken kan,, 
maar biedt een vasten maatstaf. 

Toch dient o. i. ook deze  regeling wijziging te ondergaan. 

Er is wel regeling, maar de bestaande regeling is paedagogisch 
onhoudbaar. * « 

Zoodra het aantal kinderen, dat één onderwijzer voor zijn reke- 
ning heeft, zekere grenzen overschrijdt, lijden onderwijs, tucht en 
toezicht  schade. 

Bovendien, ook op een school met weinig leerlingen van ver- 
schillende jaren; uit dien hoofde in verschillende klassen in te 
deelen : gelyktijdig derhalve met geheel verschillende leerstof bezig 
te houden ; en dien tengevolge, indien slechts één persoon allen 
onderwijzen moet, beurtelings van onderwys verstoken en slechts 
voor een gedeelte van den schooltyd met den onderwyzer in le- 
vende aanraking. 

Dit bezwaar wordt door alle deskundigen gedeeld. 

Het onvoldoende  van de wet  in dit opzicht wordt niet betwist. 

Er moet, zoo roepen  de onderwijzers, verandering komen. 

Zoo kan het niet blijven! prediken de apostelen der scherpe 
resolutie. 

Op wyziging drongen ook  wij aan. 

Op een wijziging in de richting van personeelvermeerdering, en 
meerder rekening met de  verschillende gevallen die zich voordoen- 

Hoe die wijziging uitvalle, mits ze in die richting tot stand 
kome, is ons om het even. 

Zoo we dan ook cijfers noemen, houde men wel in het oog,, 
dat  deze cyfers slechts bij wijze van voorbeeld gekozen zyn. 

Ook te dezen opzichte achten we absolute gegevens onbereik- 
baar. 

Onder dit nadrukkelijk voorbehoud, zouden we met een regeling 
in  dezer voege vrede kunnen nemen : 

Voor 1 — 12   kinderen een hulponderwijzer. 

^ 12 — 50 „ I, hoofdonderwijzer. 

^ 50 — 70 „ t, hoofdonderwijzer en een kweekeling. 

^^ 70 — 100     „ I, hoofdonderwijzer,  hulponderwijzer  en  kweekeling. 

en voorts voor elke 30 leerlingen een kweekeling en voor elke- 
50 een  hulponderwijzer. 

Voor elke school, die meer dan 200 leerlingen telt, één hulp- 
onderwijzer met acte van hoofdonderwijzer. 

Yoor een school met^350— 400 kinderen een onderwyzer met 
een  nog hoogere acte dan thans de hoofdonderwijzers bezitten. 

Hierbij een kort woord ter toelichting. 

Zijn er op een dorp niet meer dan 12 kinderen voor wie Open- 
baar onderwijs verlangd wordt, dan kan er geen eigenlijke school 
bestaan. Laat van die 12 kinderen, om de verre afstanden, om 
het gure weder of ter oorzake van ziekte, een tweetal in den regel 
wegblijven, dan houdt men 10 kinderen over. Onder die tien zgn 
er twee van zes, twee van zeven, twee van acM, een van tien, 
twee  van  elf,  één  van  twaalf jaar. Vorm  daar nu eens klassen 


. 15 

uit. Dat wordt niets anders dan een soort huisonderwys, zooala 
een vader van een talrijk kroost door een gouvernante in een leer- 
kamer laat geven. 

Wilde men daarvoor een school bouwen, een onderwijzerswoning 
huren en een hoofdonderwijzer aanstellen, dan zou men te betalen 
hebben : 

Voor rente van bouwkapitaal,   .   f  .400 

huur  van onderwijzerswoning „   250 

„  sehoolbehoeften   .   .   .   .   „   100 

-  salaris n  1000 


ƒ 1750 

Stelde men die eischen, ook al waren er slechts drie of vier, 
zes of zeven kinderen, 'dan verviel men in de ongerijmdheid, dat 
voor een enkel kind soms / 400 a 500 voor lager onderwijs zou 
betaald worden.   » 

Dat zijn  absurditeiten. 

Er dient een grens getrokken- En als we die grens zóó trek- 
ken, dat in geen geval meer dan ƒ 100 per kind als regel gelde, 
dan kan niemand ons beschuldigen dat we geen geld voor het on- 
derwijs overhebben. 

Waar onze eerste en beste familiën in den lande voor hun kin- 
deren meê tevreden zijn, daar kan ook een gewoon burger 't meê 
stellen. 

Als men voor huur van een leerkamer ƒ 150 rekent, voor sehool- 
behoeften ƒ 50, en voor een hulponderwijzer / 700, dan komt 
men nog tot een uitgaaf van / 900 voor een  9- a 12-tal kinderen. 

Groote scholen van 350 a 400 kinderen komen in den regel 
alleen in onze steden voor, of in vlekken, die veelzins met onze 
steden op één lyn staan. 

Voor zulke scholen zou een onderwijzer van nog hooger ontwik- 
keling dan de acte van hoofdonderwijzer thans waarborgt, mis- 
schien niet ongewenscht zijn. 

Men heeft dit denkbeeld arglistiglijk tegen ons geëxploiteerd, 
als zochten  we het peil van onderwijs te verlagen. 

Het tegendeel blijkt. 

Niet verlaging, maar juist verhooging ligt in onze bedoeling. 

Zeventig leerlingen is voor één hoofdonderwijzer reeds te veel. 
Daarom vragen we reeds bij 50—70 leerlingen een kweekeling 
daarenboven, 

Vijfïig leerlingen kunnen slechts dan door een Jiulponderwijzer 
degelijk bearbeid worden, indien hem een secondant ter zijde staat, 
die óf bezig is met de klasse, die op dat oogenblik niet door den 
hulponderwijzer onderwezen wordt, óf hem in het nazien en toe- 
zien behulpzaam is. Daarom vragen we voor elke dertig leerlin- 
gen meer een kweekeling ea voor elke vijftig meer een hulpon- 
derwijzer. 

We darven vertrouwen, dat elk deskundige ons zal toesteitjmen, 
dat bij zulk een regeling goed schoolhouden metterdaad mogelijk 
zou zijn. 


16 


De eisch dat bij een getal van meer dan 200 leerlingen één der' 
hulponderwijzers acte van hoofdonderwijzer hebbe, vindt zijn grond 
in de omstandigheid, dat zulk een school uitteraard in twee groo- 
tere deelen gesplitst wordt en het wenscholijk is, ook aan het -hoofd 
der onderschool een man te hebben, die eenig radicaal boveiv^ö 
overige hulponderwijzers en kweekelingen bezit. 


VI. 

Regeling van hef onderwijzend personeel onderstelt dat ook het 
minumum bepaald worde van de aan onderwijzers toe te kennen 
jaarwedden. 

Dit begreep ook de wetgever in 1857 en hij schreef dien overeen- 
stig in artikel 19 der Schoolwet, dat het inkomen voor het onder- 
wijzond personeel ten minste zou bestaan: 
Voor een Hoofdonderwijzer uit f 400,  vrije woning en tuin. 

„   „   Hulponderwijzer    „   „ 200. 

„    „   Kweekeling ,;   „   25. 

Tegen deze regeling bestaan twee ernstige bedenkingen. Ze is 
1. te laag in som en 2. te  eenvormig. 

Te laag in som. Van ƒ 400 en ƒ200 kan geen onderwgzer 
leven. Men krijgt er geen ouderwijzer« voor. Zelfs voor het dub- 
bel cijfer baart nu reeds het vinden van een voldoend getal onder- 
wijzers  moeilijkheid. 

Maar  ook,  deze  regeling  is te eenvormig.   Vier honderd gulden 
te  Strijp  is  heel iets anders dan vier honderd gulden te Amster- 
dam.  Terwijl men in den Gelderschen achterhoek des noods voor^ 
/ 200  nog  in  den  kost  kan komen, is dit te Rotterdam en Den 
Haag volstrekt onmogelijk. 

Zeer terecht heeft men in menige buitenlandsche Schoolwet 
dan ook begrepen, dat de bepaling van het minimum salaris óf 
een doode letter, een nietsbeteekenende formule, een niemand 
hatende clausule zou zijn, of dat ze diende te verschillen naar ge- 
lang van de  plaats, waar de onderwijzer moet wouen. . 

In Oostenrijk heeft men de scholen in drie klassen ingedeeld en 
voor elk dezer achtereenvolgens het onder wijzerstrafctement op 
minstens 600,  700  en 800 Oostenrijksche guldens bepaald. 

In Saksen ontvangt een onderwijzer een minimum salaris naar 
onderstaand tarief: ^ 

in gemt enten onder de 5000 inwoners   .   .   .   500  thaler. 

„ „ van 5000 tot  10,000 inwoners .   650    , 

„ „ boven de 10,000  inwoners     .   800    ;, 

In het Kanton Genève is het tractement voor de eerste klasse: 
1600 fr., in de tweede 1400 fr., in de derde 1200 francs. 

Bovendien heeft men in onderscheidene landen nog een tweede 
verdeeling in categoriën ingevoerd naar gelang van het aantal 
schoolgaande kinderen. 


1/ 

In Schaffhausen b. v. ontvangt de onderwijzer aan een school 
met een of 2 klassen 1400 fres., met 3 klassen 1350 frcs., met 
4 klassen 1500 frcs., met 5 klassen 1450 frcs., met 6 klassen 
1500 frcs., met 7 klassen 1550 frcs., met 8 klassen of meer 
1600 frcs.  ' 

Elders geeft men den onderwijzer een procent in het school- 
geld. 

Eindelijk heeft men veelal nog een punt bij de tractementsbe- 
paling in  acht genomen, t. w. dienstjaren, 

Zoo b. V. in Saksen klimt de toelage 

na   5 jaren dienst tot 280 thaler. 
»   10   X. >     „   310    I. 

»  15   » //    »   340    „ 

>  20   » »    »   370    ,/ 

»  25   ,/ ■    „    „   400    „ 

Wie durft ontkennen, dat ia deze onderscheidingen veel bil- 
Igks ligt. - 

Wien springt het niet in het ot)g, hoe arm en hol de algemeeue 
phraseu van onze Schoolwet zijn, vergeleken bij dergelijke practi- 
sche regelingen ? 

En welk bezwaar zou er tegen bestaan om nu toch de School- 
wet staat gewijzigd té worden, tevens op deze leemten te 
letten. 

Het leven is nu eenmaal niet eenvormig. 

In een afgelegen dorp is het leven minder duur dan in een 
provinciestad.   Daar we^r goedkooper dan  in onze grootere steden. 

Voor een school van 200 leerlingen heeft men een man van 
meer talent noodig, dan voor een school van 40 discipelen. Voor 
een school van 400 leerlingen moet het weer een geheel andere 
man zijn, dan voor een school van  150 kinderen. 

En eindelijk, de behoeften van een man die tien jaren gehuwd 
is en kinderen kreeg, zijn grooter dan van een pasbeginnend, 
nog  ongehuwd of pas gehuwd onderwijzer. 

Een wezenlijke verbetering zou het ons daarom dunken, indien 
men ook in onze Schoolwet do splitsing der gemeenten in vier 
klassen invoerde. 

Een eerste klasse voor gemeente onder de 6000 zielen. Een 
tweede voor gemeenten van tusschen de 6000 en 15,000 inwoners. 
Een derde voor gemeenten met 15,000 — 50,000 inwoners. En een 
vierde voor onze grootste steden van meer  dan 50,000. 

Niet onbillyk  zouden we dan b. v.  déze  regeling* achten : 

I. II. III. IV. 

Hoofdonderwijzer ƒ 700   / 900    / 1100    ƒ 1400 

Hulponderwijzer met  acte van hoofdon- 
derwijzer en als zoodanig aangesteld, „ 600 

Hulponderwijzer „ 400 

Kweekelingen '  .   .   . „   50 

Bij   ontstentenis  van eigen  woning, behoorde hiervoor  aan  de 


650 

„ 700 

„ 750 

450 

, 500 

» 550 

75 

„ 100 

„ 125 

hoofdonderwyzers  vergoed  te   worden:   1ste  klasse  f 150 ;  2de 
klasse f 200; 3de  klasse  f 250, 4de klasse f 350. 

Naar gelang van de talrijkheid der school wenschen we dat 
bij opklimming voor elke 50 kinderen, te rekenen van honderd 
schoolkinderen af, aan den hoofdonderwijzer f 25 als toelage werd 
geschonken. 

Voor scholen van 400 kinderen zou daardoor het inkomen van 
den hoofdonderwijzer in de vier klassen achtereenvolgens tot 
f 852, f 1050, f  12 50   en f 1550 klimmen. 

Aan hulponderwijzers behoorde naar gelijken maatstaf een ver- 
hooging van f 10 voor elke 50 schoolgaande kinderen te worden 
verstrekt. 

Hun jaarwedden zouden daardoor op de scholen van 400 kin de: 
ren in de vier klassen achtereenvolgens klimmen tot f 460, f510, 
f 560 en f 610. 

Eindelijk zou een geleidelijke verhooging naar gelang der 
dienstjaren op zeer eenvoudige wijze te vinden zijn, indien men 
voor elk vijftal dienstjaren den hoofdonderwijzer een verhooging 
f 25 en aan de hulponderwijzers een verhooging van f 10 toe- 
kende. 

Op de scholen van 400 kinderen in onze groote steden zou 
daardoor na dertigjarigen dienst het hoofdonderwijzerstractement 
tot f 1700, het inkomen van den hulponderwijzer tot f 670 stij- 
gen. In de dorpen zou het tot f 1000 voor den Hoofdonderwijzer en 
f 520 voor den hulponderwijzer klimmen, insgelijks na volbrach- 
ten diensttijd van dertig  jaren. 

Zien we wel, dan zou meer dan iets anders juist deze practi- 
sche tractementsverdeeling en dit uitzicht op promotie,^ het dub- 
bel voordeel bieden, dat men èn meer personeel kreeg èn dat het 
personeel tusscheu school en school niet zoo rusteloos wisselde. 


VII. 

En nu dan de werking van het restitutie-stelse\ ? 

Ons Staatsrecht kent voor het gemeentelyk finantie-wezen.de 
restitutie reeds in zake het armwezen, de politie, het schoolwezen 
(bij toepassing van art. 16 c. als anderzins), verkeer-middelen enz., 
èn aan of aan andere gemeenten, of aan polderbesturen en ver- 
eenigingen, óf eindelijk aan particulieren. 

Uitgebreid tot de^Vrije school, moet ze de verwezenlijking zijn 
van deze gedachte : TPat de gemeente volgens de wet meer dan thans 
zou te betalen hebben, indien er geen Vrije school bestond, keere ze, na 
afloop van het  schooljaar, ponds -pondsgewijs aan de  Frije^ scholen uit. 

Welke Vrije scholen, er in een gemeente bestaan, is nu reeds 
officieel ten Raadhuize bekend, want niemand mag, volgens art. 37c., 
bijzonder onderwijs geven, tenzij in het bezit van een certificaat, 
door den Burgemeester afgegeven. 

Hoeveel  leerlingen  op  elk  dezer scholen zijn, is evenzeer aan 


het Gemeentebestuur nu reeds bekend, blijkens het verslag, des- 
aangaande aan de hooge Regeering ingezonden. 

Eveneens weet men op het Raadhuis, of, wil men, bij de school- 
■commissie, hoeveel kinderen voor een ingaand schooljaar plaatsing 
op de Openbare school  verlangen. 

Neem nu die drie gegevens saam, en mits de wet op soortge- 
lijke manier als we aangaven de ' taak der Gemeentebestu- 
ren regelt, verklaren we metterdaad niet te begrijpan, welke moei- 
lijkheid zich bij de uitvoering der restitutie zou kunnen voordoen. 
Immers, met de wet in de hand kan meu dan nooit in verle- 
genheid geraken, om te weten wanneer, aan wien en wat men 
kwijten  moet. 

Het Bchooljaar is bepaald, loopende van 1 October tot Sep- 
tember, 

Ter bepaling van het cijfer der leerlingen heeft men uit de be- 
kende staten slechts het cijfer der op 15 Januari, 15 April, l5 
Juli en 15 October aanwezige kinderen saam te tellen en door 
vier te  deelen. De uitkomst geeft -dan het  middencijfer. 

De betaling geschiedt, wijl ze restitutie is, na afloop van het 
schooljaar, of, wil men, na afloop van het kwartaal, dus steeds 
als  vergoeding voor kosten, die reeds  gemaakt zijn. 

Bedraagt nu bijv. het aantal kinderen op de Vrije scholen saam 
30, dan sparen ze aan de gemeentekas een kweekeling ; op elke 
50 een hulponderwijzer; indien 200 een hulponderwijzer met acte 
vaa hoofdonderwijzer ; op elke 400 een hoofdonderwijzer en huur 
van  zijn woning  ait. 

Telt de Openbare school meer dan 12 leerlingen en heeft de 
Vrije school er minder dan 30, dan spaart ze niets uit en ont- 
vangt dus niets. 

Telt daarentegen de Openbare school er minder dan 12 en heeft 
de bijzondere er b. v. 60, dan zouden deze 60, kwamen ze bij 
de 12, het Gemeentebestuur tot aanstelling van een hoofdonder- 
wijzer in plaats van een hulponderwijzer noodzaken, en spaart de 
Vrije school derhalve aan de gemeentekas het verschil van bei- 
■der tractement  uit. 

Bestaat er een Vrije school in een buurt of gehucht, waar de 
wet, indien deze Vrije school er niet was, het Gemeentebestuur 
tot oprichting van een buurtschool zou verplichten, dan spaart de 
Vrije school der gemeente deze kosten wederom  uit. 

Zou het leerlingencijfer der Vrije school, gevoegd bij dat der 
Openbare, dit laatste toven de 400 doen klimmen, dan wordt het 
stichten eener tweede school en het aanstellen^ van een tweeden 
hulponderwijzer aan de gemeente uitgespaard. 

Kortom, men heeft in elk voorkomend geval slechts te vragen : 
indien de Vrije school wegviel en de gemeente moest de kinderen 
dier school bij die der Openbare- voegen, tot welke meerdere uit- 
gaven zou ze dan door -de wet verplicht zijn, en deze gelden be- 
hooren gerestitueerd. 

Voor eiken hoofdonderwijzer,  hulponderwijzer of  kweekeling, die 


de Vrije school uitspaart, betale men aan de gezamenlijke Vrijef 
scholen in eenzelfde plaats het tractement, dat door den onder- 
wijzer van  gelijken rang aan de Openbare School  genoten  wordt. 

Is aan de Openbare school geen onderwijzer van gelijken rang aan- 
gesteld, dan betale men het minimum salaris, door de wet voor- 
geschreven, verhoogd met zooveel percent als de onderwijzers^^Pan 
andere rangen in die gemeente boven het minimaal-tractement 
genieten. 

Voor de onderwijzerswoning, keere men de vergoeding uit, waartoe 
de wet,  hij ontstentenis van schoolwoning, de gemeentekas verplicht. 

Schoolmeubelen en schoolbehoeften regelen zich geheel naar het 
personeel dat de school bezoekt. De daarvoor besteede som kan 
men derhalve door het aantal leerlingen der Openbare school dee- 
len, en gelijke som als men dan verkrijgt voor elk kind, dat de 
Vrije school bezoekt, uitkeeren. 

De uitgaven voor licht en brandstof komen slechts daar in aan- 
merking, waar het getal leerlingen der Vrije scholen zóó groot 
is,  dat het een geheel schoollocaal  aan de gemeente uitspaart. 

Eindelijk, de uitgaven voor het oprichten, instandhouden en huren 
van schoolgebouwen kunnen slechts in twee gevallen tot restitutie 
aanleiding geven : 1°. indien het stichten of huren van een nieuwe 
school wordt uitgespaard, en 2°. indien de kubieke inhoud van 
de aanwezige schoollocalen minder bedraagt dan het getal van 
de leerlingen der Openbare en Vrije scholen saam, vermenigvuldigde 
met 3 kub. el. 

In beide gevallen bepaalt de reden van het verschil in kubie- 
ken inhoud het deel der uitgaven voor dezen post, dat door de 
Vrije school wordt  uitgespaasd. 

Zoodoende heeft men in elk voorkomend geval een volkomen 
zekeren en juisten maatstaf om haarfijn, wil men tot op een en- 
kelen gulden na, uit te rekenen, wat de gemeente meer zou heb- 
ben uit te geven, indien de Vrije school niet bestond. 

Dat meerdere geve men als restitutie. 

Niets meer. 

Niets minder. 

En nu zegge men niet, dat wij, met het oog op het resti-- 
tiitie- stehél en alleen ter wille daarvan, zoo nauwkeurige regeling 
van localiteit, onderwijzerspersoneel en tractement hebben uitge- 
dacht. 

Wie dit zegt, wordt weersproken en weerlegd b. v. door de 
Wurtembergsche en andere schoolwetten, waarin al deze punten 
nog veel nauwkeuriger geregeld zijn, zonder dat er van restitutie 
sprake is. 

Die nauwkeurige regeling is een administratieve en paedagogische 
eisch, die altijd, in elk geval, noodzakelijk is, of men restitutie 
wil of niet. 

Die eisch is niet ons privatief eigendom, maar aan ons en onze 
tegenstanders gemeen. 

Dat  zunder  soortgelyke  nauwkeurige  regeling de restitutie be- 


21 

zwaar zou opleveren, ligt niet aan bet restityutiestelsel, maar een- 
voudig daaraan, dat men met een stelsel, welk ook, en hoe uit- 
nemend het ook zijn moge, nooit uitkomt bij een slordige, onvol- 
ledige, slechte wet. 

Niet aan het restitutiestelsel, maar aan het slordige der wet lag 
het dan ook, dat men zich een oogenblik heeft kunnen inbeel- 
den, dat men bij invoering van dit stelsel op moeielijkheden 
zou  stuiten. 

Ten slotte zij hier nogmaals herhaald, dat de regeling die we 
schetsten, op verre na niet de eenig denkbare is ; dat we noch 
oiis zelf, noch anderen juist aan deze regeling willen binden ; dat 
het tot de zaak niets afdoet, of men voor de door ons gekozen 
cijfers andere in de plaats zette; doch deze schets onzerzijds eenig 
en alleenlijk geleverd is om. den tegenstander tot zwijgen te bren- 
gen, die met zijn roepen van onuitvoerbaar ! en onmogelijk ! het 
denkbeeld zelf brandmerken wou. 

Dat denkbeeld, en dat alleen, leggen we voor de Conscientie der 
natie.. 

Is  het   recht,  is  het  goed^   kan het billijk  genaamd, dat de ge- 
meentekas, die aller is, profijt trekke uit de oj^erpenningen der ouders 
voor de godsdienstige opvoeding van hun kroost ? 
^   Indien  niet, geef die uitgespaarde  penningen  dan terug. 

Meer vragen we niet. 

Onze eisch is rechtvaardig, is eerlijk en bescheiden ! 


Een restitutiestelsel in de practijk. 


De onuitvoerbaarheid of impracticabiliteit was en is nog steeds 
voor velen, ook onder de geestverwanten, een ernstige bedenking , 
waaraan  ze het restitutiestelsel onderhevig achten. 

Wel geeft men toe, dat in onze artikelen : » Is het restitutiestelsel 
onuitvoerbaar?" een zeer practische en uiterst eenvoudige regeling 
is geschetst, maar ook na lezing daarvan blijft men vragen : Zal 
het  in de practijk even  vlot gaan als op het papier? 

Ook die tegenwerping willen  we ontzenuwen. , 

Niet door tegenbetoog. 

Noch ook door becijfering van onzen eersten voorslag. 

Maar eenvoudig door de grondslagen bloot te leggen van een 
restitutiestelsel dat bestaat. 

Engelands schoolsysteem hebben wc  daarbij  op het oog. 

Dat in dit systeem restitutie is aangenomen, is voor tegen- 
spraak niet wel vatbaar. 

Immers, wat zijn de drie vaste kenteekenen, waaraan men de 
restitutie herkent  en waardoor men  ze  van subsidie onderscheidt? 


22 

Zie ze hier: 

lo.   Restitutie is terugbetaling van reeds uitgegeven gelden. 

2o. Restitutie onderstelt een recht om betaling te vorderen 
mits aan de wettelijke voorwaarde voldaan zij. 

En 3o. Restitutie eischt dat de maatstaf van betaling voorfde- 
openbare en bijzondere scholen gelijk zij. 

Waar deze drie bedingen vervuld zijn, bestaat een stelsel van 
Restitutie. 

Restitutie geeft een recht. 

Een recht na gedane uitgaaf. 

Maatstaf voor dat  recht is de uitgaaf der concurreerende schooL 

Mits een schoolwet aan deze. drie voorwaarden voldoe, eert ze 
het denkbeeld, waarvoor ons pleidooi werd gehouden, onverschillig^ 
den vorm of de uitwerking, die in de verschillende landen aan dit 
denkbeeld gegeven wordt. 

Reeds een maand geleden schreven we, dat men tien regelen voor 
één kon schetsen om de uitvoerbaarheid aan  te toonen. 

Dit werd misschien voor grootspraak gehouden. 

Ten onrechte. 

De verschillende bestanddeelen van het stelsel, als daar zijnr 
de bepaling van den rechthebbende, de voorwaarden waaraan dit 
recht gebonden wordt, de regeling der concurreerende school, het 
toezicht op beiden, de slingeringen tusschen beide soorten van scho- 
len in eenzelfde gemeente, de onderscheiding tusschen heel-, half- of 
niet-betalende scholen, en zooveel meer, kunnen op zoo allerlei 
manior met elkaar in verband worden gebracht, dat ook bij on- 
verbiddelyk vasthouden aan de drie onmisbare karaktertrekken van 
het stelsel, een gansche reeks van wetsontwerpen in schets waren 
te brengen, die, hoezeer ook uiteenloopende, allen , aan het grond- 
denkbeeld  van restitutie beantwoordden. 

Zoo de Engelsche wet. 

Misleid door de terminologie der wet van 1870 en der Neu 
Code and Regulations for 1875, wanen niet weinigen, en daaronder 
kenners der Engelsche wetgeving, dat het daar vigeerend stelsel 
op den grondslag van subsidie en niet van restitutie is gebaseerd,- 

Toch vergist, wie dus oordeelt, zich schromelijk. 

Ongetwijfeld wordt in de Engelsche wetgeving het woord grant 
gebruikt, en ligt het voor de hand dit woord door subsidie te ver- 
talen. Houdt men echter in het oog, dat deze grants steeds als 
parliamentary grants w<arden aangehaald, dan blijkt hieruit, dat 
grant in de Engelsche wetgeving ongeveer hetzelfde beteekent, als 
wat wij noemen ; De kamer staat deze en die gelden aan den Minis- 
ter toe. Vandaar dat ook de gelden voor de Boardschools (onze 
openbare scholen) onder dezelfde benaming van » grant in aid" bij 
de huizen van het Parlement worden aangevraagd. Voelt nu ieder 
dat het ongerijmd zou zyn van » subsidie voor de staatsscholen", in 
den bij ons gangbaren zin, te spreken, dan raag het voor onbe- 
twistbaar worden gehouden, dat grant ten deze niet op ons subsi- 
diteren,  maar uitsluitend op de  constitutioneele daad van beschik- 


23 

haar stellen door het Parlement doelt. Zie Art.1 der New-Code : a sum 
of money is annually granted by Parliament for public Educatiou. 1) 

Te meer leggen we hier den nadruk op, omdat subsidie in zake 
de lagere school ten onzent geen ongewone, maar een lang be- 
kende, veel gebruikte, bijna reeds versleten benaming is, die juist 
daardoor een eigen cachet, een vasten bijsmaak, een zeer scherp 
omschreven beteekenis heeft gekregen. 

Verba valent usu. »Der woorden zin wordt door 't gebruik ge- 
stempeld". Nu dus eenmaal subsidie historisch beteekent: — een 
gunstbetoon verleend aan een school die elk godsdienstig karakter 
wil afleggen, — staat het niemand meer vrij aan dit woord onver- 
hoeds een geheel andere beteekenis onder te schuiven, ook al wordt 
gaaf toegestemd, dat men conventioneel des noods als subsidie zou 
kunnen betitelen, wat ons- als restitutie welluidender en krachtiger 
van toon in de ooren klinkt. 

Ook voor Engeland is het slechts de vraag of het stelsel Van 
parliamentary grants die drie merkteekenen van het restitutieAQïik- 
beeld vertoont. 

M. a. w. het Kent een recht toe ? Een recht na gedane uitgaaf? 
Een recht van gelijkstelling met de openbare school? 

Op die drie vragen nm kan het antwoord niet anders dan toe- 
stemmend zijn. 

1. Kent het een recht toe? een claim, gelijk Mr. Heemskerk het 
terecht omschreef? 

Zie art. 19 van  de New Code, waar het  woordelijk luidt: 

» The managers of a school which has met not less than 400 iimes, 
in the morning and afternoon, in the cour se of a year, as defined bij 
Article 13 may clam at the end of the year .... eet. 2) 

Of ook Art 22 : 

The managers of a school which has met not less than 45 times 
in evening....  eet. May claim .... eet. 3) 

Of wel Art. 21  d. 

No grant may BE claimed under this Articles on account of any 
scholar .... eet. 4) 

2. Is  het  betaling na gedane uitgaaf? 
Herlees Art. 19 en let  ditmaal op het slot: 
>May claim at the and of the year.'" 5) 


1) Een som gelds word t- jaarlijks door het Parlement toegestaan voor het open- 
baar onderwijs. 

2) Het bestuur eener school, dat in den loop van het jaar niet minder dan 400 
maal, des morgens en des namiddags, school heeft gehouden, als omschreven bij 
Art. 13, KAN EiscHEN, bij het einde des jaars.... enz. 

3) Het bestuur der school, dat niet minder dan 45 malen des avonds heeft school 
gehouden, kan eischen.... enz. 

4) Geen uitkeering kan geeischt worden, krachtens dit Artikel, voor^ eenig 
scholier.... enz. 

5) Kan eischen bij het einde des jaars. 


24 • 

Eeken vcorts met het feit, dat de schoolkiaderea zich aan een 
examen moeten onderworpen, en eerst daarna voor de claim mee- 
tellen, — en ook dit punt is buiten geschil. 

3.   Eindelijk,  is er gelijkstelling met  de openbire school? 

Antwoord: ja. Immers de Boardschools en de bijzondere sclfo^ 
len worden onder den term managers of schools voor geheel het 
financieële stelsel op één lijn geplaatst. 

Zie  Art. 15,  o. 

1. The schoolboard of any district. 

2. The managers of a school appointed bij a schoolboard, 

3. The managers of any other public elementary  school. 6) 
Onder public elementary schoot nu verstaat de Engelscho wet  elke 

bijzondere school die  voldoet aan deze voorwaarden: 

1. dat de ouders het recht hebben hun kinderen  het godsdiens- 
tig onderwijs op de school niet te laten bijwonen; 

2. dat geen der kinderen zal gedwongen worden tot of afgezon- 
derd van eenig godsdienstig ritueel; 

3. dat  de  inspecteurs  er  toegang hebben. (Zie Sect. 7 van  de 
Act. van 1875.) 

Bestitutie-stelsel is dus het systeem van grants-i»-aj'fi dat Enge- 
land invoerde, ongetwijfeld. 


IL 

Welke regeling heeft men nu ter uitvoering van het restitutie- 
denkbeeld in Engeland gevolgd? 

Denk u, ter beantwoording van die vraag, metterwoon b. v. in 
Norwich gevestigd, en stel u voor, dat ge ter bevordering van een 
Christelijken zin onder de jeugd, daar tien scholen sticht, twee be- 
waarscholen, zeven scholen voor lager onderwijs en een normaal- 
school ter opleiding van onderwijzers. Neem aan, dat ge op elk 
dier negen kinderscholen door elkaar 200 kinderen telt en op uw 
normaalschool aan 30 jongelui opleiding geeft voor het onderwij- 
zersvak. Vrage op welke sommen uit de Staatskas kunt ge dan aan- 
spraak maken? 

Ziehier het antwoord: 

1. Volgens art. 19 van de New Code voor 1875 voor elk kind 
vier shillings ; voor zang één shilling per kind bovendien ; en nog 
een exti-a shilling, indien tucht en orde niets te wenschen overlaten. 

Voor elk kind als maxtmum, Q ^hxVivag^ = ƒ 3.60, vermenigvuldigd 
met 1800, geeft een totaal van ..../" 6480. 

2. Voor elk kind, dat minstens 250 schooltijden heeft bijgewoond, 
van 4 — 7 jaar 8 a 10 Sh. = / 5.40, van 7—14 jaar 3 Sh." voor het 


6) Als bestuur der School wordt aangemerkt : 

1. De Schoolraad van ieder district. 

2. Het hoofd der School door een Schoolraad aangesteld. 

3. Het hoofd van ieder andere Public Elementary School. 


25 

lezen, 3 Sh. voor het schrijven en 3 Sh. voor het rekenen = ƒ 5.40. 
In  doorsnee  voor  elk  kind ƒ 5.40;  deirhalve voor 1800 kinde- 
ren  ƒ 9720. 

3. Voor £lk kind, dat behoorlijke vordering heeft gemaakt in de 
spraakkunst, de geschiedenis, de aardrgkskunde of het naaien, 
'sjaars 4 Sh. 

Voor 1800 kinderen ƒ 4320. 

4. Voor elke school, die binnen een afstand van 3 mijlen op een 
bevolking van minstens 2 a 300 zielen de eeaig bruikbare volgeus 
de wet is — tien a vijftien pond sterling. 

Negen scholen (ondersteld ze verkeeren in die gunstige conditie, 
elk a ƒ 150 .... ƒ 1350.— 

5. Voor eiken kweekeling, die aan de vereischten der v^et vol- 
doet, 's jaars 40 a 60 sh. ; gerekend over vier maal negen kweeke- 
lingen,  elk op 50  sh. of ƒ 30.— genomen.../ 1080.— 

6. Voor de vakken van uitgebreid lager onderwijs 4 sh. per kind 
voor elke twee vakken. 

Stel 400 van de 1800 kinderen' nemen hieraan deel, dan ontvangt 
men voor 400 kinderen ad f 2.40 ... ƒ 960.— 

Recapituleerende vinden we derhalve, dat voor deze negen scholen, 
met 1800 kweekelingen kan geëischt worden: 

1. ƒ 6480.— 

2. » 9720.— 

3. » 4320.— 

4. »  1350.— 

5. »   960.—   ' 

gevende een totaal van ƒ 22,830.—, of/ 12.68 per kind. 

En nu de normaalschool. 

We onderstelden dat ze 30 kweekelingen telde. Ze heeft volgens 
de Engelsche wet een tweejarigen cursus. Van de 30 kweekelingen 
mag men derhalve rekenen, dat er jaarlgks zich 15 voor het examen 
zullen aanbieden. 

Welnu voor elk dezer kweekelingen, mits hij met goed gevolg 
zijn examen aflegge, heeft men aanspraak op honderd pond of/ 1200 
(voor meisjes zeventig pond of/ 840). Zie Art. 86 der New Code. 

Grants are placed to the credit of each college of £> 100 for every 
naaster and of £ 70 for every misstress, who having been trained 
in such college during two years, completes the prescribed period 
of probation . . . eet. 1) 

Voor een normaalschool met 30 leerlingeu zou dit 'siaars 15 X ƒ 1200 
kunnen opleveren, dus f 18,000. 

Alles te saam zoudt ge dus voor de negen scholen en de nor- 
maalschool, onder de gunstigste omstandigheden kunnen ontvangen 
/ 22,830 en / 18,000, of generaal totaal / 40,830. 


1) Aan elke normaalscliool komt ten goede eene uitkeering van £, 100 voor 
lederen onderwijzer, en van £, 70 voor iedere onderwijzeres, die in zulk een nor- 
maalschool voldoende opleiding hebben ontvangen, gedureude den bij de wet voor- 
geschreven tweejarigen cursus, enz. 


26 

Dezo som daalt uatuurlgk, indien de kweekelingen der normaal- 
scholen in de plaats zelf wonen ; van deze som kan nog menig 
montant afvallen, indien aan enkele voorwaarden slechts ten djeele 
voldaan wordt; bij deze som kan nog een kleine verhooging kome]g, 
indien de extra vakken meer dan twee bedragen ; maar wil men,' 
zonder in deze eindelooze bijzonderheden te treden, een indruk "van 
het hoogste cijfer, dat in den res^el bereikbaar is, dan meenen we 
het geschetste budget als tamelyk hoog te mogen  beschouwen. 

Bij deze 40 m. moet natuurlijk bij. 

Het budget voor de tien scholen zou in Norwich ongetwgfeld 
een 60 a 65 m. bedragen. 

Slechts voor ^U wordt derhalve* door de grantinaid in de kosten 
der school voorzien. 

Uitdrukkelijk verklaart art. 3 dan ook, dat doel van deze grants 
is: to aid local exertion. 1) 

Het initiatief der burgerij moet vooraf gaan. Eerst daarna komt 
de grant om dit initiatief te steunen. 

Legt men hiernaast de keurige becijfering van het restitutiestel- 
sel, in manier als dit was aangegeven voor de stad Groningen, en 
in de Groninger Courant niet slechts geplaatst, maar door 
dat orgaan zelf als volkomen overtuigend erkend, dan zal men be- 
vinden, dat de sommen, die in Engeland worden toegestaan en de 
sommen, die wy eischten, nagenoeg gelijk staan. 

De voorwaarden, waaraan zulke grants gebonden zijn, of wil men 
de regeling van het toezicht in Engeland, bespreken we in een 
volgend artikel. 

Thans zy nog slechts meegedeeld, dat volgens de eenparige ver- 
klaring van deskundigen, na de invoering van dit stelsel the reli- 
gious difficulty kas ceased almost to  exist. 2). 

Het bezwaar aan den godsdienst ontleend, is uit de Engelsche 
schoolquaestie door het restitutiestelsel voor goed weggevallen. 


III. 

Zoo bleek, dat ook de grants-in-aid van de Engelsche Schoolwet 
restitutie zijn ; wijl ze 1. een recht geven, 2. na gedane uitgaaf 
volgen en 3. op gelijkstelling van board-schools en voluntary schools, 
d. i. van Staats- en Vrije scholen berusten. 

Evenzoo bleek, dat dit* restitutie-stelsel, beide op volksscholen 
en normaalscholen toegepast, ongeveer in de helft der kosten 
voorziet. 

Open bleef nog slechts de moeielijke, maar belangwekkende 
vraag: Op welke wijze is het aan den Engelschen wetgever ge- 
lukt, om eenerzijds de vrijheid  der  scholen te handhaven, en an- 


1) Om gemeentelijke pogingen hulpe te bieden.  . 

2) De godsdienstige moeielijkbeid heeft bijna opgehouden te bestaan. 


27 

derzijds waarborg  te leveren,  dat voor bet toegestane geld dege- 
lijk onderwijs verkregen werd ? 

Ons dunkt de in Groot-Brittannië te dien opzicbte aanvaarde 
oplossing, 'hoezeer slecbts één der velen, die zicb denken laten, 
tegelijk  vernuftig en practiscb. 

De Engelscbe wetgever toch is -uitgegaan van bet' denkbeeld r 
1. dat eenvormige restitutie den onderlingen wedijver doodt; een 
uiterst elastieke restitutie die prikkelt ; 2. dat elke school vrij moet 
zgn in de keuze van leertrant en leerstof, vrg om al dan niet 
restitutie te aanvaarden; eu 3. dat de beoordeeling van het on- 
■derwgs, wijl het gedane uitgaven betreft, niet het onderwgs zelf, 
maar zijn  vruchten moet gelden. 

Om met het laatste te beginnen. 

Kestitutie van het onderwijs wordt niet verleend, dan na ge- 
houden examen.  . 

Uitteraard een ontzettende arbeid, maar een arbeid van uit- 
stekende nuttigheid. 

Hadden wij van zulk een examen ten onzent gerept, men had 
ons natuurlyk voor mallooten en utopisten uitgekreten. 

Maar in Engeland bestaat  dit  stelsel. 

Reeds jaren lang is er geëxamineerd. 

Zijn geëxamineerd, stuk voor stuk, alle kinderen van vier jaar 
af, waarvoor men restitutie van onderwijskosten eischte; een cyfer 
gevend, dat over de anderhalf millioen  klimt. 

De vereischten voor deze examens zijn, wat het gewoon lager 
onderwijs betreft, in zes rangen gesplitst, overeenkomende met de 
zes schoolklassen. 

Voor de Ie klasse: 

o. Lezen: Het lezen van een kleine alinea, waarin ook woorden 
van  meer dan één  lettergreep voorkomen. 

b. Schrijven : In groote letter een regel druks naschrijven op 
de lei of op schrift, naar keuze; en een paar voorgezegde 
woorden opschrijven. 

c. Rekenen: Optellen en aftrekken met niet meer dan vier 
cgfers en de tafel van vermenigvuldiging tot zes. 

Voor de He  klasse: 

a. Lezen : Met oordeel een kleine zinsnede uit een gemakkelijk 
leesboek. 

b. Schrijven : Een zinsnede uit dit leesboek, eens voorgelezen en 
daarna woord 'voor woord voorgezegd. * 

c. Rekenen : Aftrekken, vermenigvuldigen on deelen. 

d. Spraakkunst: Aanwgzing van de zelfstandige naamwoorden, 
die in  eene zinsnede voorkomen. 

e. Aardrijkskunde: Begripsbepaling, windstreken, vorm en be- 
weging van de aarde; de oppervlakte der aarde en de voor- 
naamste natuurverschijnselen. 

En  zoo   voor  de  Ille, IVe, Ve en  Vle met steeds klimjnende 
eischen, tot men in de Vle verkrggt: 

a. Lezen:  Vlug  en  met uitdrukking lezen;  en van buiten op- 


28 

zeggen van 50 regels proza of 150 regels poësie, vooraf door 
den Inspector op te geven. De beteekenis der woorden en 
toespelingen moet gekend worden. 

b. Schrijven: Een kort opstel of brief,  waarbij gelet zal worden 
op  de  gedachtenontwikkeling,  de  spelling,   de   regels  dof. 
Spraakkunst, ook  het schrgven zelf. 

c. Rekenen: Vergelykingen ; gewone en tiendeelige breuken. 

d. Spraakkunst :  Ontledingen. 

e. Aardrijkskunde: Azië, Amerika, Afrika. 

ƒ.  Geschiedenis:  Vaderlandsche  geschiedenis  van  Hendrik  VII 
tot George III. 

Op gelijke nauwkeurige wijze is voor alle vakken van uitge- 
breid lager onderwijs (waaronder crok het Latijn) en voor de nor- 
maalscholen van jaar tot jaar het peil van het examen haarfijn 
omschreven, en waar nog onzekerheid overbleef, is wetsüitleggiag 
van  bevoegde  hand  gegeven. 

De uitkomst heeft dusver getoond dat ruim 90 pCt. der geëxa- 
mineerde kinderen aan deze eischen voldeden, en het verkregen 
resultaat is tweeledig geweest: 1. dat het peil van onderwijs op 
alle scholen geklommen is, en 2. dat op tal van scholen bijvak- 
ken op  deugdelijke  wijs zijn  onderwezen. 

Dit exaraenstelsel veroorlooft zelfs, dat men het onderwijs ook 
van niet geëxamineerde onderwijzers toelate. Het eenig beding 
van de Engelsche wel: is de eisch, dat op dagscholen althans de 
toofdonderwijzer geëxamineerd zg, indien men op restitutie aan- 
spraak wil maken. 

Ter tegemoetkoming aan de eigenlgke behoefte van kleine ge- 
huchten, heeft men voor een reeks dier gehuchten *Ambulatory 
schoolmasters,^' (reizende onderwgzers) aangesteld, die een reeks 
kleine scholen bg afwisseling bezoeken, en de resultaten van deze 
gehuchtschooltjes, waar een privaat -persoon onderwgs gaf (men 
noemt ze group-children), waren zoo uitnemend, dat ze voor het 
examen een nog hooger percentage dan de Staatsscholen ople- 
verden. 

Een tweede waarborg biedt dit restitutie-stelsel tegen school- 
verzuim. 

Eisch toch is, volgens Art. 19 der Code van '75, dat er minstens 
400 maal school zij gehouden, d. i. gedurende 40 weken 6 maal 
's morgens en 4 maal 's middags. Alleen zoo deze voorwaarde 
wordt nagekomen, ontvangt de school als zoodanig, onafhankelijk 
van de vorderingen of de vlijt der leerlingen, restitutie ten bedrage, 
van 4 — 6 sh. per kind. 

En ten anderen, voor kinderen, die minstens 250 schooltgden 
hebben bijgewoond, wordt bovendien nog van 8 tot 10 'sh. per 
kind terugbetaald. 

Voor kinderen, die halve dagen op fabrieken of in werkplaatsen 
zijn, wordt dit cijfer der schooltijden op 150 verminderd. 

Zoo biedt op ongezochte wijze deze Restitutie zelve prikkel en 
waarboi'g  tevens  voor  de  deugdelijkheid  van het onderwgs, voor 


orde  en  tucht,  \roor  goed  onderhouden schoolbezoek  ea voor het 
gebruik van gediplomeerde onderwijzers. • 

Ongeschonden blijft ieders algeheele vrijheid otn ee . school van 
wat aard ook op te richten, te openen en in stand te houden, en 
daarin te' leeren wat en zoo als hem goeddunkt, maar levert men 
niet de vruchten, die de Engelsche Staat voor zijn burgers wenscht, 
dan spaart men hem niets uit, en kan er van restitutie dus ook 
geen sprake zijn. 


(Slot). 

Algeheele gelijkstelling ontstaat er door het Engelsche restitutie- 
stelsel tusschen  Staatsscholen en  vrije  scholen niet. 

Uit de T Parlementary grantsl" kan aan beide gelyke restitutie, 
mits niet hooger dan tot de helft geschonken worden. 

Maar voor de overige helft loopen de belangen der beide soort 
van scholen uité6n. 

In de andere helft toch der kosten moet de vrije school zelf 
voorzien, terwijl de Staatsschool ze eenvoudig van de ingezete- 
nen heft. 

Dit biedt voor beide scholen een schaduwzijde. 

Voor de vrije school, die concurreeren moet met een school, die 
over iets ruimer fondsen beschikt. 

Maar ook voor de Staatsschool, die den prikkel der vrije scholen 
mist, omtrent de grants-in-aid onverschillig is, en daardoor lager 
staat  dan de vrije school. 

Dit gevaar wordt echter verminderd door de wijze, waarop de 
schoolraden zijn saamgesteld. 

Zij worden, gelijk men weet, niet door de Regeering aangesteld, 
maar door de ingezetenen benoemd, en dit brengt te weeg: 1. dat 
ze ter ontlasting van eigen beurs liefst ook voor de Staatsscholen 
zoo hoog mogelijke restitutie eischen ; 2. dat ze de Staatsscholen 
niet misbruiken als middel om de vrije scholen te dooden. 

Provinciale schoolraden en een rijks-schoolraad heeft Engeland 
nog niet. Toch zullen ze ook daar komen. Dr. Rigg, de groote 
paedagoog schreef er nog onlangs van in zijn vlugschrift: The na- 
tional development of national education in Engeland: >Zoo verwacht 
ik ook dat zich » eerlang provinciale kringen zuilen vormen met 
provinciale schoolraden" (p. 12). En evenzoo p. 18: »De in- 
stelling van een Rijksschoolraad zal het groote middel zijn 
om de volksopvoeding van dit land in ouderlingen samen- 
hang te brengen en aan de geheele machinerie van het on- 
derwijs een vryen en toch gelijken gang te geven." Wel een be- 
wijs, dat Mr. Farncombe Sanders met de denkbeelden der Engel- 
sche paedagogen nog niet zoo volkomen bekend is, als de toon 
van zgn  kritiek den min kundige doet vermoeden. 


Door  dit  sociaal  karakter  nu  der Schoolraden,  d. i. door het' 
enkele feit, dat  de natie zelve een woordeke mee mag spreken over de 
richting,  die  het  volksonderwijs  nemen zal, heeft men het resultaat 
verkregen : 

1°. Dat men in Engeland heeft wat Thorbecke en onze Liberalen,.' • 
vóór  hun  voUe-face, voorgaven ook ten onzent te willen: Staat%de- 
moeiing slechts in zoover als het particulier initiatie/ te kort schoot. 

Van de 1,600.000 kinderen, die op de dagscholen geëxamineerd 
zgn, bezocht slechts  één twaalfde,  d.  i. 138.000, de Staatsscholen. 

2°. Dat het vrije onderwijs, verre van door de Éngelsche wet 
gedrukt te worden, veeleer in die wet, met haar Restitutie-stelsel, 
juist den prikkel vond, om met reuzenschreden vooruit te gaan. 
De Wesleyaansche scholen b.v. telden vóór de wet van 1870 nog . 
slechts 119.000 scholieren. In "72 was dit reeds tot 166.000, nu 
is het (d. i. in *74) reeds tot 180.000 geklommen. Een vermeerde- 
ring in vier jaren met ruim 50 percent. 

30. Dat èn schoollocalen èn onderwysmethode èn gehalte van 
onderwijzers èn onderwijs op ongelooflijke wijze sinds 1870 vooruit- 
gingen. 

4o. dat door de vrije keuze der bevolking, zelfs op bijna alle 
Staatsscholen, zoo lagere als normaal scholen, het godsdienstig ka- 
rakter is bewaard gebleven. Op twee of drie uitzonderingen na 
hebben alle schoolraden het gebed, het gezang en het bijbellezen op hun 
scholen, niet slechts toegelaten, maar gewild. Ook in Londen. Alleen 
in Birmingham, een bij uitstek materialistische plaats, heeft men 
gelijk ten onzent een school zonder godsdienst, let wel, voor een 
klein deel der bevolking gewild, Voor deze lieden van Birming- 
ham is Holland het Dorado. Schier overal elders staat men met 
Rigg nog in de overtuiging, dat alle onderwijs, if separated from 
religion from Christian doct7'ine and principle and aim, d. i, zoo het 
niet gepaard gaat met godsdienstig onderwijs en op de beginse- 
len van de Christelijke leer rust, » verminkt en onvolkomen" moet 
blijven. Ook in Engeland weet men zeer goed wat Dr, Rigg nog 
onlangs aan Mr. Macgregor schreef: •»Holla7id is het eenige land 
ter wereld, waar men een stelsel van volksopvoeding heetf ingevoerd, 
afgescheiden van allen godsdienst.^' 

5°. Dat van het recht aan de ouders toegekend, om gedurende 
de uren aan de godsdienst gewijd hnn kinderen van de school 
weg te nemen, zelfs door ongelovige ouders schier nooit gebruik 
is gemaakt. 

En 60. dat de eenig%. moeielijkheid, die overblijft, niet in de 
zucht naar godsdienstloos onderwijs, maar in overmacht der Én- 
gelsche Staatskerk schuilt. 

Van liberale zij werd vaak beweerd, dat de vroomste Christe- 
nen in  Engeland  met haar homogeen  en voor Staatsscholen waren. 

Niets is minder waar. 

Zeer enkele Dissenters, die uit haat tegen de Éngelsche Kerk 
soms te ver in hun  uitdrukkingen gingen, staan op zichzelf, wor- 


den door hun eigen geestverwanten gedesavoueerd on oefenen niet 
den minsten invloed. 

Als politieke magt daarentegen zyn de Dissenters ook in Enge- 
land warme en zeer warme voorstanders èn van de vrije school 
(voluntary -pinciple) èn van de godsdienstige school. 

Hnn bezwaar strekt niet om de Staatsschool te vooden, maar is 
juist tegen de loardschool gericht. 

Niet om haar godsdienstloos karakter, want dat heeft ze niet; 
ze is een school met den Bijbel, maar om den overmatigen invloed 
van de Anglikaansche geestelijkheid, die feitelijk op tal van plaatsen 
ook de school tot een Anglikaansche maakt. 

. Ook hieruit blijkt dus weer, hoe gevaarlijk het is, zond er juiste 
kennis van toestanden, zich op de publieke opinie in het buiten- 
land te beroepen. 

Het is volkomen waar, dat de kleine radicale partij in Engeland 
een oogenblik de hoop koesterde, dat Forster en Gladstone onze 
godsdienstlooze sclbool zouden nabootsen. Maar nog Forster, noch 
Gladstone wilde het, en al hadden ze het gewild, ze dorsten, ze 
konden niet. De Engelsche natie wilde geen neutrale school, wijl zij 
wist dat zulk een school aan den godsdienst afbreuk \deed en het on- 
geloof in de hand  werkte. 

De Nederlandsche natie heeft ook niet gewild. Maar haar heeft 
men misleid.   Zij is overrompeld. 

Hoelang zullen we nog, met onze onchristelyke volksschool al- 
leen en verlaten, ja tot een belaching en ergernis in het midden 
van het Christelijk Europa staan ? 

1871, 1873  verminderden dit kwaad! 

Waarom kan het in 1875 niet voor goed worden weggenomen? 

Burgers van Nederland! Het Christelijk Europa, vooral ook En- 
geland, ziet op u. 

De vraag is; Wilt ge met uw volksschool naar den Christus 
terugkeeren ? 


i» i 


LA801.K97 ^     ^    ^„u,. 

Naar aanleiding van het onderwijsdebat 

Princeton Theological Semmary-Speer Library 


1  1012 00076 2072 


■7.>*i,.'l 


r^fi» *,